1 / 15

ZÁVISLOST ODPORU NA TEPLOTĚ

ZÁVISLOST ODPORU NA TEPLOTĚ. Závislost odporu na teplotě. Závislost odporu na teplotě. Termistor je:. Termistory jsou vyrobeny z oxidů niklu, manganu, železa, kobaltu, magnesia, titanu a jiných kovů.

decker
Download Presentation

ZÁVISLOST ODPORU NA TEPLOTĚ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZÁVISLOST ODPORU NA TEPLOTĚ

 2. Závislost odporu na teplotě

 3. Závislost odporu na teplotě

 4. Termistor je: • Termistory jsou vyrobeny z oxidů niklu, manganu, železa, kobaltu, magnesia, titanu a jiných kovů. • Termistor je teplotně citlivý element ze sintrovaného polovodičového materiálu, s velkou změnou odporu při malé změně teploty. Termistory mají obvykle negativní teplotní součinitel, tzn. že odpor termistoru se snižuje, když teplota roste. • Termistory jsou jedním z nejpřesnějších typů teplotních snímačů. Termistory firmy OMEGA mají přesnost0,1°C nebo ±0,2°C podle jednotlivých modelů. • Termistory jsou však dosti limitovány ve svém teplotním rozsahu, protože mohou pracovat pouze od 0 do 100°C

 5. Závislost odporu na teplotě

 6. Závislost odporu na teplotě Bylo zjištěno, že odpor vodiče se mění se změnou teploty. U kovů se odpor s rostoucí teplotou zvětšuje U elektrolytů a uhlíku a některých dalších látek se odpor s teplotou zmenšuje.

 7. Závislost odporu na teplotě Vyjádřeno matematicky: kde R2 odpor vodiče po zahřátí [Ω] R1 odpor vodiče před zahřátím [Ω] t2 teplota vodiče po zahřátí [K; °C] t1 teplota vodiče před zahřátím [K; °C] α součinitel teplotní závislosti odporu [K-1]

 8. Závislost odporu na teplotě Podobný vztah platí i pro měrné odpory: kde ρ2 měrný odpor vodiče po zahřátí [Ω] ρ1 měrný odpor vodiče před zahřátím [Ω] V tabulkách zpravidla bývají uvedeny hodnoty měrného odporu pro teplotu 20°C

 9. Závislost odporu na teplotě Objasněme si význam teplotního součinitele odporu α: vyjadřuje, o kolik se zvětší odpor 1 Ω vodiče z daného materiálu při zvýšení teploty o 1 K (°C) jednotkou je K-1, případně °C-1

 10. Závislost odporu na teplotě Objasněme si význam teplotního součinitele odporu α: u většiny čistých kovů se teplotní součinitel odporu pohybuje okolo hodnoty 0,004 K-1 (to znamená, že při zvýšení teploty o 1 K (°C) se zvětší odpor příslušného vodiče o 0,4 %) u některých materiálů, jako např. nikelin, konstantan, manganin, je teplotní součinitel odporu ještě asi 100x menší, což znamená, že tyto materiály téměř nemění svůj odpor s měnící se teplotou

 11. PŘÍKLADY

 12. Závislost odporu na teplotě Příklad: Měděný vodič měl při teplotě 12°C odpor 0,785Ω. Vypočtěte jeho odpor, zahřejeme-li tento vodič na teplotu 35°C. Vodič ohřátím zvýšil svůj odpor na 0,86Ω.

 13. Závislost odporu na teplotě Příklad: Hliníkový vodič má při teplotě 22°C odpor 1,125Ω. Vypočtěte jeho odpor, pokud klesne teplota vodiče na -15°C. Pozor! Vodič bude mít při teplotě -15°C odpor 0,98Ω.

 14. SHRNUTÍ OPAKOVÁNÍ Závislost odporu na teplotě

 15. Závislost odporu na teplotě Závěr Pokud budeme počítat vyšší teplotu, pak použijeme tvar vztahu: Pokud budeme počítat nižší teplotu, pak použijeme tvar vztahu:

More Related