Download
z pisy magistersk ho navazuj c ho studia v distan n form n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě

Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zápisy magisterského navazujícího studiav distanční formě T. Kubálek proděkanpro pedagogiku a informatizaci

 2. Osnova • Harmonogram dne • Studijní programy a plány • Požadavky na absolvování • ECTS • Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) • O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) • Internetové kontakty • Harmonogram semestru, registrace, zápisy • CD FPH

 3. 1 Harmonogram dne • 11.00 – 13.00 informace o kreditním systému,organizaci studia a studijních podmínkách (SB 309) • doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.proděkan pro pedagogiku a informatizaci • 13.00 – 14.00 počítačové registrace (SB 1. patro) • SB 103 studenti A – Pl (Ing. Dušková) • SB 104 studenti Po – Ž (Ing. Švecová) • 14.00 – 15.00 fotografování na identifikační karty (SB 22) • od 14.00 studenti A – L • od 14.20 studenti M – So • od 14.40 studenti St – Ž • 14.30 – 15.30 administrativní zápis – tutorka (NB 312) • od 14.30 studenti A – L (M. Kořínková) • od 14.50 studenti M – So (M. Kořínková) • od 15.10 studenti St – Ž (M. Kořínková) • 8.00 – 16.00 prodej Průvodce distančním studiem, CD FPH(SB 35 – suterén)

 4. 2 Studijní programy na VŠE • bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001) – délka 3 roky • magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky • magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků • doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky

 5. Přesné označení studovaného programu • kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208T • název studijního programu:Ekonomika a management • název studijního oboru:Podniková ekonomika a management

 6. Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH

 7. Informační materiály • Průvodce prezenčním studiem FPH • Průvodce distančním studiem FPH • Informační CD FPH

 8. Struktura studia plánu E

 9. Předměty MNSpovinné celoškolsky (cP) • Ekonomie (6) • MIE403 Mikroekonomie 2 • MAE405 Makroekonomie 2 • Státní zkoušku je možné skládat po získání zápočtů z předmětů MIE403 a MAE405

 10. Předměty MNSpovinné fakultně (hP) • MG_430 Marketing 3 – Chování spotřebitele a výzkum trhu (4 kredity) • P__421 Personální řízení 2 (2) • PE_443 Podniková ekonomika 3 – Manažerská ekonomika (4) • PM_400 Management 2 (4) • PM_428 Management 3 – Manažerské rozhodování (4)

 11. Předměty MNSexaktní a informatické (cEXA) • DEM414 Aktuárská demografie (4) • EKO415 Simulační modely ekonomických procesů (4) • IT_323 Informační systémy a elektronické podnikání (4)

 12. Odborný předmět MNSv cizím jazyce (cJA2) povinnost získat 2 kredity předměty FPH v distanční formě • LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) • MG_301 Výzkum trhu (německy) • PM_605 Podnikání v nemovitostech (anglicky) • PM_607 Management změny (anglicky) • PSP602 Sociologie on line (anglicky) • RUJ107 Ruština pro ekonomy (rusky)

 13. Předměty MNSvolitelné fakultně (hV2)2 kredity MG_416 Diplomový seminář (Euromarketing) P__523 Diplomový seminář (Metodika personálního řízení) PE_471 Diplomový seminář (Finanční analýza podniku) PM_523 Diplomový seminář (Organizování ve firmě)

 14. LOG544 Mezinárodní přeprava a zasilatelství (6) MG_411 Strategický marketing (2) MG_412 Marketingový výzkum (2) MG_451 Ochrana spotřebitelů (2) MG_480 Spec. seminář Výzkum trhu (2) MIE202 Historie ekonom. myšlení (4) MIE412 Ekonomie volného času (2) MIE505 Aplikovaná mikroekonomie: teorie firmy (2) MIE901 Mikroekonomická analýza (2) PE_202 Finanční řízení podniků (2) PE_214 Oceňování movitého majetku (2) PE_401 Podniky a podnikání v dopravě (2) PE_412 Strategie podniku (2) PE_419 Průmyslová politika (2) PE_420 Řízení výroby (4) PE_433 Controlling (2) PE_457 Strategická analýza a plánování podniku (2) PE_464 Interní audit (2) PM_206 Ekologický management (2) PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží (2) PM_307 Řízení znalostí (2) PM_310 Malé a střední podniky v nové ekonomice (2) PM_351 Manažerská informatika 1 (4) PM_352 Manažerská informatika 2 (4) PM_353 Manažerská informatika 3 (2) PM_436 Speciální seminář Řízení a správa společností (2) PM_439 Systém řízení podniku ve společnosti znalostí (2) PM_466 Řízení vztahů se zákazníkem (2) PM_476 Globalizace z pohledu světových firem (2) PM_525 Projektování organizačních struktur (2) PSP408 Sociologie on line (2) Předměty MNSvolitelné fakultně (hV1)18 kreditů

 15. Předměty MNSvolitelné celoškolsky (cVV) 4 kredity za předměty ze skupiny hV1

 16. sFIM Finanční manažer PE_481 Manažerské finance PE_482 Ekonomická analýza PE_483 Reálné opce PE_484 Řízení rizika PE_485 Řízení pracovního kapitálu PE_486 Finanční řízení investičních projektů PE_487 Rizikový a rozvojový kapitál sMQE Management kvality, environementu a bezpečnosti PM_491 Základy managementu, kvality, environmentu a bezpečnosti PM_492 Management kvality a environmentu PM_493 Statistické metody v managementu QES PM_528 Management bezpečnosti PM_529 Metody a techniky v managementu QES PM_530 Seminář k managementu kvality, environmentu a bezpečnosti Předměty MNSvedlejší specializace (sXXX)

 17. sMSP Malé a střední podniky v tržním prostředí FU_311 Účetnictví individuálního podnikatele PM_203 Trh nemovitostí 1 PM_208 Podnikatelská etika PM_304 Základy krizového managementu PM_305 Specifika malých podniků PM_461 Podnikatelské minimum PM_507 Založení a řízení malých a středních podniků PM_526 Management kvality sPER Personální management P__304 Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku P__405 Motivace pracovníků a tvorba systému odměňování P__407 Řízení lidských zdrojů P__415 Řízení personálního a sociálního rozvoje pracovníků podniku P__419 Organizace práce v podniku P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce P__429 Personální informatika P__452 Personální controlling P__527 Nástroje personálního řízení Předměty MNSvedlejší specializace (sXXX)

 18. Předměty MNSrezervní kredity Využití • opakování předmětů(pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) • studium dalších předmětů

 19. 3 Požadavky na absolvování • dosáhnout 72 kreditů v předepsané struktuře • složit 4 státní zkoušky • obhájit diplomovou práci

 20. >=10 >=24 >=24 >=24 >=24 >=24 Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Charakteristika studijního programu v distanční formě možnost přerušit až na 4 semestry, celkovádoba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané omluvené červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně

 21. Předmět • Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PM_428 (Management 3). • Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně v prezenční formě), např. 4 kredity. • Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. • Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (v prezenční formě XX000, 00YYY, XXYYY, 00000, v distanční formě 00XXX). • Každý předmět má garanta. • Některé předměty navazují na jiné předměty. • Informace o předmětech a kurzech http://pes.vse.cz

 22. Ukončení předmětu • Forma • zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) • zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) • Omluvy • u učitele • po skončení semestru u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u tutorky

 23. Kredity • kreditní poukázky použité • = kredity získané • + kredity ztracené • + kredity vynaložené v běžném semestru • + kredity odebrané při uznávání • rezervní kredity • počet: • 14 kreditů pro celé navazující magisterské studium • využití: • na další předměty nad rámec 72 kreditů • na opakování předmětů

 24. Kredity započitatelné za poslední 2 semestry Povinnost získat 24 kreditů Kredity získané za: • úspěšně absolvované předměty na VŠE Nezapočítávají se: • kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol

 25. Uznávání předchozího studia(žádost do 2. 2. 2005) Neuznávají se: • předměty s výsledkem zkoušky 3 • předměty složené před více než 3 roky • předměty v předchozím studiu uznané • předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE403) Uznávání předmětů je zpoplatněno(100 Kč za předmět)

 26. Státní zkoušky • z ekonomie • podmínkou kredity z 2 předmětů (MIE403, MAE405) • z vedlejší specializace • podmínkou získání kreditů VS v předepsané struktuře • z odborných předmětů • podmínkou získání kreditů oboru a HS v předepsané struktuře • zpravidla v jeden den, zpravidla jako poslední státní zkoušky • z podnikové ekonomiky a marketingu (MG_430, PE_443) • z podnikového managementu (PM_400, PM_428) • obhajoba diplomové práce

 27. Výjimky státních zkoušek • Proděkan může na žádost studenta se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z HS, povolit obhajobu DP samostatně.

 28. Úskalí • Neúspěch u třetího termínu státní zkoušky. • Nesplnění počtu kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. • Vyčerpání rezervních kreditů. • Nevykonání státní zkoušky a obhajoby diplomové práce do roka od splnění předpokladů státní zkoušky nebo do konce 6. aktivního semestru studia.

 29. 4 Studijní a zkušební řád plánu E • terminologie • kurs – paralelka • realizace předmětu: řádně, blokově, mimořádně, reprobačně • kreditní – kreditový • ZS, LS – PS, JS • harmonogram akademického roku • povinnost studenta hlásit změny kontaktních údajů • přerušení • neprodlužuje se automaticky • nejdelší doba = standardní délka studijního programu • průměrný prospěch • výpočet dle pomocných číselných hodnot • kredit • jednotkou studijní zátěže • za semestr 30 kreditů • vzorový plán nesmí předepsat více než 6 studijních povinností v semestru

 30. Studijní a zkušební řád plánu E • kredity • disponibilní kredity = standardní doba studia * 36 • za 1. semestr alespoň 14 započitatelných kreditů • za 2 semestry alespoň 42 (36) kreditů • podmíněný zápis • maximální počet = počet let standardní doby studia • zápis předmětů cVOR • postačuje dostatek rezervních kreditů • ukončení předmětů • zkouškou (výjimkou jazykové předměty) • sdělení výsledky zkoušky do 5 pracovních dnů • klasifikace A, B, C, D, E, Fx, F, mimořádně O, ND • bakalářské zkoušky • s výjimkou státní závěrečné zkoušky nahrazeny dílčími zkouškami • lze uskutečnit během celého roku • 3 kredity za bakalářskou zkoušku, 3 kredity z obhajobu bakalářské práce • obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia • bakalářská práce písemně a elektronicky

 31. Studijní a zkušební řád plánu E • státní zkoušky • zůstává pouze odborná státní zkouška a státní zkouška z vedlejší specializace • lze uskutečnit během celého roku • 6 kreditů za odbornou zkoušku, 6 kreditů z obhajobu diplomové práce, 3 kredity za státní zkoušku z vedlejší specializace • obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia • diplomová práce písemně a elektronicky • diplom s vyznamenáním • průměrný prospěch A • z každé části státní zkoušky nejhůře B • dokončení studia ve standardní délce • dodatek k diplomu • automaticky

 32. Výpočet studijní zátěže

 33. Varianty ohodnocení 4 hodinového předmětu evropskými kredity

 34. Studijní zátěžSamostatná práce • studium literatury (samostudium již před přednáškou, nikoliv předžvýkávání) • průběžné (domácí) úkoly • seminární práce • případová studie • prezentace • práce s informačními zdroji • průběžné testování (elektronické i prezenční)

 35. Nové identy

 36. Přechod stávajících studentů • 1. ročník bakalářského studia – všichni do plánu E • 1. ročník navazujícího magisterského studia – variantně plán D, E (vedlejší specializace) • přechod ostatních studentů • varianty • do dokončení studia stávajícími studenty • do 1 roku • či dříve po splnění kritérií přechodu • ihned po spuštění ECTS • kritéria • maximální povolený počet získaných kreditů (50 %) • uznání dvojic předmětů z BZ/SZ pouze po absolování BZ či SZ • vhodná VS • státní zkouška z ekonomie

 37. 5 Speciální situacePřerušení studia • Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky • Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky • O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). • V době přerušení není osoba studentem.

 38. Problematické situace • Podmíněný zápispři nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium • Přesažení délky studia 3 rokyplacení poplatku měsíčně 2400 Kč • Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2550 Kč) • Ukončení studia • nesložení ani opakovaně všech částí státní zkoušky do 1 roku po splnění podmínek studia • neúspěch při třetím pokusu u státní zkoušky • neoprávněný zápis do vyššího semestru • opakované nevyužití práva na zápis po přerušení • Zanechání studia

 39. Další formy a druhy studia • Prezenční, kombinovaná a distanční forma studiaDěkan zpravidla nepovoluje přestup z jedné do druhé formy studia. • Mimořádné studiumExistuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium.Za každý kredit se platí 700 Kč.Studovat lze pouze malou část předmětů. • Přestup na jinou hlavní specializaci není možný.

 40. Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během MNS: • dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, • z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", • všechny státní zkoušky i obhajobu diplomové práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", • magisterské navazující studium, včetně složení státních zkoušek a obhajoby diplomové práce absolvují za 6 semestrů.

 41. 6 Budovy VŠE • Žižkov (všední dny 6.00 až 22.00, sobota 7.00 až 17.00) • stará budova (SB) • nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AU), nová aula (MAX, NAUL) • menza (ME) • Jižní Město (JM)

 42. Schéma FPH(3. patro nové budovy) studijníreferentky T. Kubálek (NB 309) KMIE KPSŘ L. Dušková (NB 310) M. Kořínková (NB 312) 385a 376 367 373 KP     KMIE děkanát schody KPE KM 326 304 stará budova výtah 327 347 NB 379 – NB 382 KM KPE zased. KMG Inf. stř. KLOG schody

 43. Identifikační karty • Typy • Identifikační karta (0 Kč) • Multifunkční identifikační karta (200 Kč) • Multifunkční identifikační karta ISIC (300 Kč) • Focení, tisk, výdej: SB 22 • pondělí – čtvrtek: 10.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 • pátek: 10.00 – 13.00 • telefon: 224 095 890 • Využití multifunkční identifikační karty • Vstup do počítačových studoven • Vstup do studovny • Vstup do jazykových studoven • Vypůjčování knih • Tisk na počítačích v počítačových studovnách • Kopírování v knihovnách • Menzy VŠE • Kupóny MHD: SB 22 • pondělí – pátek: 14 – 15

 44. Literatura • knihovna a studovna http://ciks.vse.cz • Žižkov - mezanin SB (SB M27) • Jarov - mezi bloky F a G • Jižní Město - suterén budovy B (JM 352) • jiné knihovny pro Praze • prodejna skript – SB (SB 35), JM (0112)http://www.vse.cz/studium/prodejny • prodejna Ekopress (před starou aulou) • antikvariát (SB 403) http://antik.vse.cz

 45. Knihovna • Knihovny VŠE • Knihovna VŠE - Centrum informačních a knihovnických služeb • Mediotéka fakulty financí a účetnictví • Knihovna Pavla Eislera fakulty mezinárodních vztahů • Studijní knihovna - Informační servis VŠE • Knihovna Centra doktorandských a manažerských studií • Knihovna Střediska meziuniverzitního programu studií budoucnosti. • Vyhledávání v knihovně • katalog knihovny je přístupný přes webový prohlížeč na adrese http://library.vse.cz/aleph/ • k přihlášení se používá identifikační číslo průkazu (identifikační karty), začínající písmenem B, C nebo D, a heslo.

 46. Provoz školy • provoz školypo – pá 6 – 22so 7 – 18 • počítačová studovna a učebny(http://kumbal.vse.cz/studovny) • psychologická poradna (SB 117)

 47. Fakulty VŠE • F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) • F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) • F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) • F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) • F5: Fakulta národohospodářská (FNH) • F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)

 48. Počet studentů k 31. 10.

 49. rektorkadoc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. čtyři prorektoři studijní a pedagogická činnost(prof. Krebs) věda a výzkum(doc. Patočka) zahraniční vztahy a public relations(doc. Hořejší) finance a rozvoj (prof. Revenda) informační systém(RNDr. Čermák) Akademičtí funkcionáři

 50. Vedení fakulty • děkanprof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. • proděkan pro pedagogiku a informatizacidoc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. • proděkan pro věduprof. Ing.Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. • proděkan pro zahraniční vztahyprof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. • tajemnice fakultyIng. Martina Soukupová