slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Možnosti štúdia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Možnosti štúdia - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Možnosti štúdia. Školský rok 2012-2013. Študijné Štvorročné Nadstavbové Učebné Trojročné Učilište Dvojročné. Študijné odbory. 2675 6 Elektrotechnika 2413 4 Mechanik strojov a zariadení. Študijné odbory. Prijímacie konanie Dĺžka štúdia Ukončenie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Možnosti štúdia' - judah-potts


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mo nosti t dia

Možnostištúdia

Školský rok 2012-2013

slide3
Študijné

Štvorročné

Nadstavbové

Učebné

Trojročné

Učilište

Dvojročné

tudijn odbory
Študijné odbory

2675 6 Elektrotechnika

2413 4

Mechanik strojov a zariadení

tudijn odbory1
Študijné odbory

Prijímacie konanie

Dĺžka štúdia

Ukončenie

Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov

4 roky

Maturitná skúška + osvedčenie o odbornej spôsobilosti

2675 6 elektrotechnika
2675 6 elektrotechnika

zhotoviť základ. projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií,

riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,

zvoliť s ohľadom na technické a ekonomické požiadavky správne postupy riešenia,

diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov pomocou merac. techniky,

vykonávať odborné prehliadky a  skúšky na elektrických inštaláciách a zariadeniach,

vykonávať montáže, prevádzkovanie a opravy automatizovaných výrobných súborov, vonkajších elektrických vedení, elektrických staníc, ochrán a signalizačných systémov,

orientovať sa v globál. informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,

navrhnúť, konštruovať, skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia,

obsluhovať a prevádzkovať automatizované systémy ,

konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC,

účelne a hospodárne prevádzkovať elektrické stroje

2413 4 mechanik strojov a zariaden
2413 4 mechanik strojov a zariadení
 • vie obrábať ručne i strojovo kovové i nekovové materiály, vyrábať a montovať strojové súčiastky zostavovať a oživovať podskupiny strojov a strojových celkov,
 • vie zvárať kyslíkom i elektrickým oblúkom,
 • vie čítať technické výkresy, technologické postupy a pod. ,
 • vie vykonávať pracovnú činnosť ako montér točivých strojov, vzduchotechniky, zámočník i príbuzné pracovné činnosti,
 • môže byť zaradený ako technicko-hospodársky pracovník prevádzkového charakteru .
po ukon en
Po ukončení..........

pomaturitné,

bakalárske,

vysokoškolské štúdium,

možnosť zamestnania v odbore

u ebn odbory
Učebné odbory

2683 2 11 ELEKTROMECHANIK

3355 2 STOLÁR

3661 2 MURÁR

u ebn odbory1
Učebné odbory

Prijímacie konanie

Dĺžka štúdia

Ukončenie

Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov

3 roky

Záverečná skúška + osvedčenie o odbornej spôsobilosti

2683 2 11 elektromechanik silnopr dov zariadenia
2683 2 11 ELEKTROMECHANIKsilnoprúdové zariadenia

rôzne spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie,

funkcie a stavbu elektrických strojov a prístrojov,

využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike,

základy automatického riadenia,

rôzne merania v silnoprúdovej technike,

hospodárne prevádzkovať udržiavané elektrické stroje a prístroje,

skúšať a obsluhovať všetky základné elektrické stroje a prístroje,

obsluhovať výrobne elektrickej energie,

prevádzkovať a opravovať vonkajšie ako aj vnútorné elektrické rozvody .

3355 2 stol r
3355 2 STOLÁR

vypracovať technickú dokumentáciu výrobkov v odbore klasickým spôsobom, príp. aj s využitím výpočtovej techniky

čítať technické výkresy výrobkov v odbore

vypočítať spotrebu materiálu

vyhotoviť nárezové plány, kusovníky

zvoliť správny pracovný a technologický postup výroby jednotlivých výrobkov

obrábať drevo a drevné materiály ručným a elektrickým náradím a nástrojmi

ovládať prípravu, nastavenie a obsluhu náradia, mechanizovaného náradia, strojov a zariadení pri opracovaní dreva a drevných materiálov

zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok

vykonávať montáž, balenie a uskladňovanie nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov aj polotovarov

osadiť stavebno-stolárske výrobky do stavebných otvorov

vykonávať jednoduché sklenárske práce, povrchové úpravy výrobkov

3661 2 mur r
3661 2 MURÁR
 • je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, vie zhotovovať jednoduché technické náčrty a skice,
 • pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác,
 • ovláda potrebné výpočty týkajúce sa danej stavby a vyplývajúce z jeho náplne práce,
 • ovláda hospodárne využívanie zverených materiálových hodnôt, šetrenie energiou, používanie materiálových a výkonových noriem,
 • vie murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby,
 • vie vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb,
 • vie zhotovovať cementové potery, mazaniny a podkladové betóny, vykonávať priebežnú kontrolu zvislých a vodorovných rovín, výšok a spádov,
po ukon en1
Po ukončení..........

nadstavbové štúdium,

možnosť zamestnania v odbore

nadstavbov t dium
Nadstavbové štúdium

Prijímacie konanie

Dĺžka štúdia

Ukončenie

Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov

2 roky

Maturitná skúška

mo nosti nadstavbov ho t dia
Možnosti nadstavbového štúdia:

2675 4 02 ELEKTROTECHNIKA – výroba a prevádzka strojov a zariadení

3347 4 DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

2414 4 STROJÁRSTVO

PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

po ukon en2
Po ukončení..........

pomaturitné,

bakalárske,

vysokoškolské štúdium,

možnosť zamestnania v odbore

u ili te
Učilište

3686 0 STAVEBNÁ VÝROBA

3178 0 VÝROBA KONFEKCIE

u ebn odbory2
Učebné odbory

Prijímacie konanie

Dĺžka štúdia

Ukončenie

Bez prijímačiek, ak nie je naplnený plán výkonov

-pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.ročníku

2 roky

Záverečná skúška

3686 0 stavebn v roba
3686 0 STAVEBNÁ VÝROBA

vykonávať jednoduché zemné práce súvisiace s dopravou, ukladaním a zhutňovaním vykopanej zeminy a stavebné úpravy

vykonávať jednoduché práce súvisiace s ukladaním drenážnych rúrok a kanalizačného potrubia z rôznych materiálov

vykonávať jednoduché a pomocné betonárske a železobetonárske práce, súvisiace s výrobou, dopravou, spracovaním a ošetrovaním čerstvého betónu

vykonávať  pomocné práce pri príprave, montáži a demontáži rôznych pracovných lešení

vysekávať ryhy a otvory , vyrovnávať rôzne nerovnosti betónu a muriva

pripraviť materiál a podklady pre izolácie proti vode a zemnej vlhkosti

vykonávať pomocné práce pri murovaní , omietaní, maľovaní a pri  natieračských prácach, pri zatepľovaní fasád a striech stavebných objektov, pri výmene okien a dverí

3178 0 v roba konfekcie
3178 0 VÝROBA KONFEKCIE

aplikovať ručné stehy a švy na výrobku, samostatne zhotoviť jednoduché výrobky,

podľa pravidiel ručne vyžehliť výrobok a správne vykonať operácie súvisiace s medzioperačným žehlením,

vykresliť strih z odborného časopisu a urobiť jednoduché úpravy ( skrátiť, zúžiť, rozšíriť ),

zistiť meraním telesné rozmery, obsluhovať jednoihlový šijací a obnitkovací stroj

aplikovať symboly ošetrenia pri údržbe výrobku,

vykonávať práce v sklade materiálu, drobnej prípravy a hotových výrobkov.

po ukon en3
Po ukončení..........

pokračovanie v 3-ročnom štúdiu

možnosť zamestnania v odbore

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť.......

Prajem pekný deň............