html5-img
1 / 6

Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik

Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik per.helge@suns.no / Mob 90 85 93 80 www.suns.no. Sunndal Næringseiendom AS (SNE) er en aktør i næringsutviklingsarbeidet i Sunndal Selskapets hovedvirkeområde er næringseiendomsprosjekter

dasha
Download Presentation

Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik per.helge@suns.no/ Mob 90 85 93 80 www.suns.no

  2. Sunndal Næringseiendom AS (SNE) • er en aktør i næringsutviklingsarbeidet i Sunndal • Selskapets hovedvirkeområde er næringseiendomsprosjekter • Selskapets virksomhet skal baseres på kommersielle vilkår • SNEs virkeområde er to-delt: • Næringsbygg (fra 1998) • SNE kan selv oppføre og eie næringsbygg for utleie eller delta i næringseiendomsprosjekter sammen med andre. • SunndalNæringspark (fra 2008) • SNE eier, utvikler og forvalter ikke-utbygde eiendommer regulert til næringsformål. SNEtilbyr tomt  til aktuelle kunder og kan delta i næringseiendomsprosjekter.

  3. SNE Løpende engasjement: Tidligere engasjement (1997 – 2010):

  4. SNE – styre og administrasjon Styre • Rådmann Per Ove Dahl i Sunndal kommune, observatør • NB: Personidentisk styre SNE, Sjølseng Eiendom (SE) og MongstuEiendom (ME) • Administrasjon • Selskapet har ingen ansatte og leier inn administrative ressurser fra SUNS. Daglig leder SNE: Per Helge Malvik. Daglig leder SE og ME: Anne G Hagen

  5. 2008: Sunndal Næringspark - Eiere Aksjonæravtale: Samle virksomhet innen eiendomsutvikling i Sunndal i ett felles selskap med 3 eiere – Hydro, Sunndal kommune og SIVA Trinn 1 / 2008: Hydro og Sunndal kommune blir medeiere ved å overdra sine næringstomter (Håsøran sør) som tingsinnskudd, pluss kapitaltilførsel Trinn 2 og 3 / 2012: Øvrige næringstomter eid av Hydro (Håsøran nord) overdradd, pluss ny kapitaltilførsel Ingen eier over 50% i det «nye» selskapet • Eierfordeling 1998-2008: • SIVA Eiendom Holding AS - SEH 48,5% • SUNS 51,5% (for Sunndal kommune) • Eierfordeling fra 2012: • Hydro 37% • SEH 27% • Sunndal kommune 21% • SUNS 15% (for Sunndal kommune, skal tilbakeføres)

  6. Sunndal Næringspark på Håsøran

More Related