Download
op stap naar het secundair onderwijs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Op stap naar het secundair onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Op stap naar het secundair onderwijs

Op stap naar het secundair onderwijs

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Op stap naar het secundair onderwijs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen

 2. Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

 3. 1. kiezen • Kiezen doen we elke dag. Een keuze maken is niet altijd makkelijk. • Kiezen heeft gevolgen: kiezen is immers ook altijd een beetje verliezen. • Een studiekeuze maken heeft tijd nodig  meestal is het een proces.

 4. Studiekeuzeproces • Wordt begeleid door de leerkracht en het CLB. • Ook de ouders spelen hierbij een belangrijke rol! • In de meeste scholen wordt gewerkt met een werkboekje. • Dit proces bestaat uit 6 studiekeuzetaken.

 5. 1. HET KEUZEPROCES: 6 studiekeuzetaken.

 6. Sensibiliseren/oriënteren

 7. Exploreren in de breedte

 8. Zelfconcept verhelderen

 9. Exploreren in de diepte

 10. Kiezen

 11. Binden

 12. Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

 13. 2. Structuur van het secundair onderwijs

 14. Structuur van het secundair onderwijs 65 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B

 15. Structuur van het secundair onderwijs Bachelor-Master HBO 5 HBO 5 VPK Voorb. jaar 7 SE-n-SE 7e spj 65 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO

 16. Onderwijsvormen

 17. ASO: Algemeen secundair onderwijs • Doel: • Voorbereiden op hoger onderwijs • Geen directe voorbereiding op het beroepsleven • Inhoud: • Brede waaier algemeen vormende vakken (wetenschappen, economie, Latijn, humane wetenschappen)

 18. TSO: Technisch secundair onderwijs • Doel: • Voorbereidenop beroepsleven • Voorbereiden op verder studeren • Inhoud: • Algemene en theoretisch-technische vakken • Praktijk

 19. KSO: Kunst secundair onderwijs • Doel: • Ontwikkelen van artistieke, creatieve vaardigheden • Inhoud: • Algemene vorming • Artistieke vorming (dans, muziek, woordkunst, beeldende en architecturale vorming/kunsten)

 20. KSO-TSO: onderscheid theoretische en praktische richtingen • Klemtoon op theoretisch-technische vakken en algemene vakken  Voorbereiding op hoger onderwijs Vb. industriële wetenschappen, handel, audiovisuele vorming, … • Klemtoon op praktijk  Voorbereiding op een beroep Vb. elektrotechnieken, brood en banket, ...

 21. BSO: beroeps secundair onderwijs • Doel: • Voorbereiden op het beroepsleven • Inhoud: • Nadruk op praktijkvakken en stage • Keuzemogelijkheden richtingen vergelijkbaar TSO

 22. Structuur van het secundair onderwijs 65 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B

 23. Eerste leerjaar A • Gemeenschappelijke basisvorming • Keuzegedeelte • Klassieke studiën (Latijn) • Algemene vakken • Technische vakken • Kunstvakken • (Top)sport  32 lestijden

 24. Eerste leerjaar A: gemeenschappelijke basisvorming • 27 lestijden (van 50 minuten) • Vakken: • Godsdienst/zedenleer: 2 • Nederlands: 5-7 • Frans: 4-6 • Wiskunde: 4-6 • Aardrijkskunde: 2 • Natuurwetenschappen: 2 • Geschiedenis: 1 • Techniek: 2-4 • LO, MO, PO

 25. Organisatie school • Klas = heterogene groep • Gemeenschappelijke basisvorming samen • Keuzegedeelte apart • Klas = homogene groep • Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte samen • 1ste graad vs. Middenschool

 26. Eerste leerjaar B • Gemeenschappelijke basisvorming • Nederlands, wiskunde (herhaling basisonderwijs) • Techniek = belangrijk  praktijk (kan verschillen van school tot school) • Overige vakken: Frans, MO, PO, LO, natuurwetenschappen, MAVO...

 27. Eerste leerjaar B Keuzegedeelte Invulling door school • Nederlands, Frans, wiskunde • Techniek • ICT • LO, MO en PO • Gezins- en nijverheidstechnieken • …

 28. Eerste leerjaar B: werking • Kleinere klasgroepen • Meer differentiatie en remediëring  rekening houden met individuele noden • Werken aan zelfvertrouwen en motivatie • Permanente evaluatie versus examenperiode

 29. Overgangen tijdens het schooljaar • Van 1A naar 1B of omgekeerd: • 1B  1A: 15 november • 1A  1B: 15 januari • Veranderen van keuzegedeelte: • Wettelijk: altijd • In de praktijk: tot de Kerstvakantie

 30. Attesten op het einde van 1A • A-attest • Geslaagd • Toegelaten in alle basisopties 2de jaar (uitz. Latijn) • B-attest • Geslaagd • Maar: clausulering • C-attest • Niet geslaagd • Overstappen naar BVL kan toch • Dubbelen 1A

 31. Attesten op het einde van 1B • A-attest • Geslaagd • Eventueel getuigschrift basisonderwijs • Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A) • B-attest • Bestaat niet in 1B • C-attest • Niet geslaagd • Leerling kan toch naar BVL op basis van leeftijd

 32. Structuur van het secundair onderwijs 765 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B

 33. Het tweede leerjaar Het tweede leerjaar (A): • Basisvorming: 24 of 26 lestijden • Basisoptie = keuzegedeelte  kennismaking Voorbeelden: Latijn Moderne wetenschappen Handel Industriële wetenschappen Sociale en technische vorming … • Voorbereidend op ASO • Voorbereidend op TSO (theoretisch of praktisch) • Voorbereidend op KSO (theoretisch of praktisch)

 34. Het tweede leerjaar Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL): • Basisvorming: 14 of 18 uur • Sterk praktijkgericht: 14u praktijkvakken  Kennismaking met beroepenvelden Voorbeelden: voeding-verzorging, mechanica, electriciteit, kantoor en verkoop, … • Meer specifieke keuze in 3e jaar

 35. Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

 36. Kiezen voor 1A of 1B • Voor wie is 1A?  Geen problemen ervaren in het lager onderwijs

 37. Kiezen voor 1A of 1B • Voor wie is 1B? • Ongeveer 10% vd leerlingen start in 1B • Geen getuigschrift lager onderwijs • Moeilijkheden met basisleerstof taal en/of rekenen • Interesse in meer praktijkgerichte opleiding • Vervroegde overgang Het is zinvol om leerkracht en CLB te contacteren voor een advies.

 38. Het watervalsysteem “je kan beter zo hoog mogelijk mikken, zakken kan later nog”

 39. Watervalsysteem  valkuilen Gevaar: • veranderen in de loop van het jaar heeft vaak negatieve gevolgen op vlak van zelfvertrouwen • gevaar voor schoolmoeheid en/of faalangst • gevaar voor zittenblijven Gevolg: • het is belangrijk onmiddellijk de juiste keuze te maken

 40. Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

 41. Aandachtspunten bij het kiezen van een school • Psycho-sociaal: • Grote school, kleine school • Contacten met ouders • Bereikbaarheid van de leerkrachten • Beleid rond roken, drugs, pesten, leerstoornissen, … • Opvoedingsproject (waarden, discipline,…) • Praktisch: • Bereikbaarheid • Kosten (boeken huren, kopen …) • Maaltijden

 42. Aandachtspunten bij het kiezen van een school • Welke richtingen kan je volgen in de Bovenbouw? • Welke begeleiding wordt er aangeboden? • In verband met dyslexie, adhd, … • Op vlak van leren leren. • Zijn er inhaallessen, remediëringsmomenten? • Hoe is het evaluatie- en examensysteem? • Baso-fiche

 43. De BaSo-fiche Voor elk kind dat naar het secundair onderwijs gaat. Zorg doorgeven van basis- naar secundair onderwijs. Signaalfunctie  geen volledig verslag Ter ondersteuning van een gesprek bij overgang naar het secundair onderwijs

 44. Wie vult de BaSo-fiche in? • De leerling • De leerkracht • De ouders  De ouders beslissen of de fiche al dan niet doorgegeven wordt aan het secundair onderwijs

 45. Informatie over scholen(alle informatie is gekleurd) • Via de scholen zelf • Info-dagen, opendeurdagen • Schoolbrochures • Website • Gesprek met directie en/of leerkrachten van de school • Via andere bronnen • Ouders van leerlingen die daar kinderen hebben • Leerkracht zesde leerjaar • CLB-medewerkers

 46. Interessante websites • www.onderwijskiezer.be • www.digiclb.be/scholengids • www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod • www.beroepenhuis.be • www.studietoelagen.be

 47. Inschrijven in een school • Nieuwe wetgeving rond inschrijvingsrecht • Scholen moeten een maximumcapaciteit bepalen • Scholen moeten voorrangsperioden bepalen voor bepaalde leerlingen • Mogelijke voorrangsgroepen • Kinderen van personeel • Broers en zussen • Campus • Leerlingen behorend tot bepaalde doelgroep

 48. doelgroepleerlingen • Doelgroepleerlingen voldoen aan één van volgende kenmerken • Gezin kreeg het voorafgaande schooljaar een schooltoelage • Kind verblijft buiten het gezin • Gezin behoort tot trekkende bevolking • Moeder heeft geen getuigschrift secundair onderwijs

 49. doelgroepleerlingen • Leerlingen worden ingeschreven als doelgroepleerling of niet doelgroepleerling. (indien de voorbehouden plaatsen voor één van beide groepen reeds ingevuld zijn, wordt de inschrijving uitgesteld) • Na 15 april krijgt u bericht of uw uitgestelde inschrijving definitief is

 50. Inschrijven in een school • BELANGRIJK: • Eens de voorrangsperiode afgelopen is, kan je geen beroep meer doen op voorrang!!! (ook niet als broer of zus). • Kijk zeker op de website van de school waar je wenst in te schrijven voor: • data van voorrangsperiodes • de inschrijvingsprocedure