dekontamina n technologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE. Používané v ČR Ostatní Učebnice Kompendium sanačních technologií Struktura technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů technologie čištění podzemní vody a průsakových vod technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin (nanotechnologie)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dekontamina n technologie
DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE
 • Používané v ČR
 • Ostatní
 • Učebnice

Kompendium sanačních technologií

Struktura

 • technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů
 • technologie čištění podzemní vody a průsakových vod
 • technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin
 • (nanotechnologie)
 • (inovační technologie)

další úrovně:

 • in situ, ex-situ

biologické, fyzikální a chemické

dekontamina n technologie1
in-situ

Bioventing a kometabolický bioventing

Podporovaná bioremediace

Fyroremediace a rhizoremediace

Chemická oxidace

Elektrokinetická dekontaminace

Narušování struktury, štěpení

Vymývání půdy

Venting

Metody tepelného ošetření a tepelné podpory

Vitrifikace

Zakrytí, uzavření a enkapsulace

ex-situ

Ošetřování půdy a ostatních pevných materiálů po vytěžení na dekontaminační ploše

Kompostování

Biostabilizace a bioimobilizace

Landfarming

Biologické suspenzní systémy

Chemická extrakce

Chemická oxidace/redukce

Dehalogenace

Fyzikálně-mechanická separace

Solidifikace a stabilizace

Praní půdy a pevných materiálů

Solidifikace a stabilizace ex-situ

Spalování (vč. otevřeného spalování a detonace)

Termická desorpce

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE

Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů

Biologické, Chemické, Fyzikální, Termické, Ostatní

sana n technologie
in situ

Podporovaná bioremediace

Biosparging

Bioslurping

Biotransformace, bioredukce

Biologické reduktivní bariéry

Chemická oxidace in situ

Air sparging

Hydraulické štěpení

Pneumatické štěpení

Torpedace

Radiolytický rozklad

Metody tepelného ošetření

Monitorovaná přirozená atenuace

Podporovaná atenuace

Bariéry vertikální

Hluboká injektáž

ex situ

Bioreaktory

Umělé mokřady (kořenové čistírny)

Chemická oxidace

Srážení, koagulace, flokulace, flotace

Výměna iontů

Air stripping

Adsorpce a absorpce

Sanační čerpání a čištění po vyčerpání

SANAČNÍ TECHNOLOGIE

Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod

Biologické, Chemické, Fyzikální, Termické, Ostatní

dekontamina n technologie2
Oxidace

Vypírání

Membránové separace

Adsorpce

Vysokoenergetická destrukce

Spalování

Nanotechnologie

Fe – nanočástice

Bimetalické nanočástice na bázi Fe

Nanočástice na bázi dalších prvků

Zeolity

Inovační technologie

Nepřímá redukce těžkých kovů síran-

redukujícími bakteriemi

Biologická degradace chloristanu

Mechanickochemická dehalogenace

Sulfidické srážení těžkých kovů in situ

Destrukce katalyzovaná zásadou

Chemická redukce v plynné fázi

Stripping ve vrtu

Dynamický podzemní stripping

Extrakce do makroporézních

materiálů

Integrované sanační technologie

(anaerobní a aerobní bioremediace,

kombinace chemických a biologických

metod, jiné)

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE

Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin

Biofiltrace (biofiltr s pevným ložem, skrápěný biofiltr, bioskrubr)

Biologické, Chemické, Fyzikální, Termické, Ostatní

dekontamina n technologie pou van v r
Dekontaminační technologie používané v ČR

Bioventing a kometabolický bioventing

Podporovaná bioremediace

Venting (in-situ, ex-situ), Air sparging

Vymývání půdy (in-situ)

Praní půdy a pevných materiálů (ex-situ)

Sanační čerpání a čištění po vyčerpání

in-situ Chemická oxidace/redukce

Monitorovaná přirozená atenuace

Bariéry

Biologické, Chemické, Fyzikální, Termické, Ostatní

dekontamina n technologie pou van v r1
Dekontaminační technologie používané v ČR

Venting (in-situ, ex-situ), Air sparging

Princip technologie

Popis

Použitelnost

Omezení použití

Fáze sanace

Metody zvýšení účinnosti sanace

dekontamina n technologie pou van v r2
Dekontaminační technologie používané v ČR

in-situ VENTING

Použitelnost

Henryho konstanta kontaminantu > 0,1 kPa.m3.mol-1 - (parciální tlak

kontaminantu při 25oC > 66 kPa)

VOC (TOL) - BTEX, chlorované VOC, ropné látky

SVOC (ČTOL) - spíše výjimečně

Omezení použití

 • fyzikálně chemické vlastnosti
 • propustnost a mocnost nesaturované zóny
 • sorpční kapacita zeminy
 • hladina podzemní vody/kapilární třásně (vysoká)
 • koncentrace znečištění (nízká)
 • propustnost krycí vrstvy

(neúčinné na „starou“ kontaminaci chlorovaných VOC)

dekontamina n technologie pou van v r3
Dekontaminační technologie používané v ČR

in-situ VENTING

Fáze sanace

Rozhodovací proces

- vstupní parametry

 • počáteční koncentrace par
 • množství kontaminantu v horninovém prostředí
 • předpokládané průtoky plynů
 • počet extrakčních vrtů
 • vyčerpané množství vzduchu

Polní ventingová zkouška (někdy výpočet)

Konstrukce ventingového systému

vývěva, dmychadlo

ventingové vrty (úklon, průměr, neperforovaná a perforovaná část)

umístění vrtů

Monitoring průběhu sanace

místa (čerpací a pozorovací vrty, výstup)

parametry

- přímé (koncentrace a složení par, množství odčerpávaného vzduchu)

- kontrolní (tlak ve vrtech, atmosférický tlak, teplota vzduchu, hladina podzemní vody)

Optimalizace provozu kalibračními testy

dekontamina n technologie pou van v r4
Dekontaminační technologie používané v ČR

in-situ VENTING

Metody zvýšení účinnosti sanace

 • snížení hladiny podzemní vody
 • doplnění technologie o systém vtláčecích vrtů
 • zahřívání vtlačovaného vzduchu
 • zvyšování teploty nesaturované zóny
 • zvyšování propustnosti nesaturované zóny (hydraulické a pneumatické štěpení)

Air Sparging

Bioventing

dekontamina n technologie pou van v r5
Dekontaminační technologie používané v ČR

ex-situ VENTING

Princip technologie

Popis

Použitelnost

Omezení použití

slide20

Dekontaminační technologie používané v ČR

ex-situ VENTING Princip technologie Popis

dekontamina n technologie pou van v r6
Dekontaminační technologie používané v ČR

Air sparging

Princip technologie

Použitelnost

podzemní vody, sanace ohnisek kontaminace

kontaminanty viz venting

Omezení použití

viz venting

Popis

Konstrukce air spargingových vrtů (výstroj, obsyp, čištění)

Poloměr vlivu vrtu

Tlak a množství vháněného vzduchu, režim cyklického vhánění vzduchu

Air spargingové testy

Doba sanace (3-5 let)

Cena sanace (10 mil Kč/ha, 500-1500 Kč/m3 kontaminované zeminy)

slide25

Dekontaminační technologie používané v ČR

Air sparging,

Princip technologie

dekontamina n technologie pou van v r7
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Obsah pojmu - princip

Cíl

Použitelnost

Omezení použití

Popis

dekontamina n technologie pou van v r8
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Obsah pojmu - princip

skupina sanačních technik, kde společným rysem je odčerpávání kapalné fáze

z nasycené zóny (fází - vodná, volná) na povrch následované obvykle čištěním

Cíl

- vytvoření hydraulické deprese pro následující účely:

 • zabránit šíření kontaminace (hydraulická bariéra)
 • zrychlit čerpání podzemní vody za účelem vyčištění
 • zrychlit přítok volné fáze (lehčí - po hladině, těžší - po nepropustné bariéře)
 • čerpání podzemní vody pro její další využití (promývání, náhradní zásobování a pod)

Použitelnost

- odstraňování rozpuštěných, kapalných a zkapalnitelných kontaminantů ze saturované zóny

- intenzifikační opatření (kombinace s ventingem, infiltrace části přečištěné vyčerpané vody)

dekontamina n technologie pou van v r9
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Omezení použití

 • malá propustnost, nehomogenita saturované zóny
 • malá mocnost saturované zóny
 • nebezpečí přitažení kontaminace ze sousedního areálu
 • nebezpečí ovlivnění vodohospodářských poměrů v oblasti
 • mrazová období
 • rebounding

Popis

 • vliv čerpání podzemní vody na okolí čerpacího vrtu (deprese, zóna stagnace, tailing, rebound efekt)
 • technické uspořádání

čerpací systém, čistící zařízení

 • časové etapy
  • průzkum
  • vlastní sanace
  • ukončení čerpání (po dosažení rovnováhy) a expertní posouzení
  • postsanační monitorování - ustavení nové rovnováhy
  • dlouhodobé monitorování příp. přehodnocení cíle sanace
  • závěrečné prohlášení o vyčištění lokality
dekontamina n technologie pou van v r10
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Popis

- vliv čerpání podzemní vody na okolí čerpacího vrtu (deprese, zóna stagnace, tailing, rebound efekt)

dekontamina n technologie pou van v r11
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Popis

- vliv čerpání podzemní vody na okolí čerpacího vrtu (deprese, zóna stagnace, tailing, rebound efekt)

dekontamina n technologie pou van v r12
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Popis

- vliv čerpání podzemní vody na okolí čerpacího vrtu (deprese, zóna stagnace, tailing, rebound efekt)

dekontamina n technologie pou van v r13
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Popis

 • technické uspořádání

čerpací systém, čistící zařízení

 • časové etapy
  • průzkum
  • vlastní sanace
  • ukončení čerpání (po dosažení rovnováhy) a expertní posouzení
  • postsanační monitorování - ustavení nové rovnováhy
  • dlouhodobé monitorování příp. přehodnocení cíle sanace
  • závěrečné prohlášení o vyčištění lokality
dekontamina n technologie pou van v r14
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Popis

 • časové etapy
  • průzkum
  • vlastní sanace
  • ukončení čerpání (po dosažení rovnováhy) a expertní posouzení
  • postsanační monitorování - ustavení nové rovnováhy
  • dlouhodobé monitorování příp. přehodnocení cíle sanace
  • závěrečné prohlášení o vyčištění lokality
dekontamina n technologie pou van v r15
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Obecné schéma sanačního čerpání

dekontamina n technologie pou van v r16
Dekontaminační technologie používané v ČR

Sanační čerpání

Příklad aplikace - Eliminace zdroje znečištění sanačním čerpáním s pomocí nepropustných bariér

dekontamina n technologie pou van v r17
Dekontaminační technologie používané v ČR

Vymývání půdy

Princip technologie

 • zapravení vodného roztoku látek schopných rozpouštět nebo měnit povrchové napětí kontaminantů (kyseliny, zásady, tenzidy, rozpouštědla)
 • odčerpání, jímání, vyčištění roztoku
 • (případně) recyklace

Použitelnost

 • široká škála kontaminanů organických i anorganických
 • nesaturovaná zóna a kapilární třáseň - lokality s dostatečnou propustností a homogenitou (v případě aplikace in-situ)

(kombinace s biologickým dočištěním, používání biosurfaktantů, minimální objem extrakčního roztoku 3-5 pórových objemů)

Omezení použití

 • nízká propustnost horninového prostředí (jíly, naplaveniny)
 • heterogenita
 • směsná kontaminace
 • vysoká sorpce
 • toxicita, nízká biologická rozložitelnost tenzidů
dekontamina n technologie pou van v r19
Dekontaminační technologie používané v ČR

Praní půdy a pevných materiálů

Princip technologie

(viz vymývání) Dvě základní strategie:

 • převedení kontaminantu do kapalného podílu (roztok, suspenze)
 • vydělení kontaminace do tuhého resp. nejvíce znečištěného podílu (v průběhu třídění, postupného praní a gravitační separace)

Většina kontaminantů má tendenci se vázat (chemicky, fyzikálně) na prachovité podíly resp. jíly, jemné podíly mají tendenci se vázat fyzikálními procesy (adhesí) na hrubé podíly).

Při praní se oddělují jemné částice od hrubých (snížení množství ošetřovaného silně kontaminovaného materiálu, využití nízko kontaminovaných hrubých podílů).

Použitelnost

Kovy (zejm. arsen), organické kontaminanty

Omezení použití

 • směsné kontaminace
 • vysoký obsah huminových látek v ošetřovaném materiálu
 • nutnost čištění procesních vod
 • není ekonomicky výhodná pro málo znečištěné materiály

Popis

dekontamina n technologie pou van v r20
Dekontaminační technologie používané v ČR

Praní půdy a pevných materiálů

Popis

1 - znečištěná zemina

2 - vyčištěná zemina

3 - znečištěná zemina k dalšímu čištění nebo k odstranění

4 - vypírací jednotka

5 - recirkulovaná voda

6 - prací voda

7 - voda a povrchově aktivní látka

8 - čištění vypírací vody

9 - vyčištěná voda

dekontamina n technologie pou van v r21
Dekontaminační technologie používané v ČR

Solidifikace a stabilizace

Princip technologie

solidifikace - fyzikální přeměna a uzavření do monolitické omezeně rozpustné struktury

(chemické vlastnosti nemusí být ovlivněny)

stabilizace - chemické vázání kontaminantu do stabilní a málo rozpustné formy (fyzikální

vlastnosti nemusí být ovlivněny)

(vzájemně neoddělitelné komplementární procesy)

in-situ - v místě výskytu, bez vytěžení (obtížná těžitelnost, nadměrné dopravní náklady

ap.

ex-situ

Technologie spočívá v promíchání sanovaného materiálu s

 • pojivem (cement, popílky, struska, doplňkově vápenný hydrát či asfaltová pojiva)
 • (případně) podpůrnými chemickými činidly

in-situsolidifikace a stabilizace

Použitelnost

zeminy, kalové laguny, sedimenty

Omezení použití

 • dosah sanace (max. hloubka 15 - 18 m, některé speciální aplikace až do 35 m)
 • narušování průběhu tuhnutí některými kontaminanty (sulfáty, organické polutanty)
 • heterogenita zpracovávaného materiálu
 • nelze použít pro těkavé organické kontaminanty
dekontamina n technologie pou van v r22
Dekontaminační technologie používané v ČR

in-situsolidifikace a stabilizace

Schéma stabilizace a solidifikace in situ

a) pro kalové laguny

b) pro kontaminované zeminy

1- po aplikaci S/S

2 - příprava pojiv

3 - postup sanace

dekontamina n technologie pou van v r23
Dekontaminační technologie používané v ČR

in-situ solidifikace a stabilizace - Zařízení pro stabilizaci a solidifikaci

materiálů v kalových lagunách

dekontamina n technologie pou van v r24
Dekontaminační technologie používané v ČR

in-situsolidifikace a stabilizace

Zařízení pro stabilizaci a solidifikaci kontaminovaných zemin

dekontamina n technologie pou van v r25
Dekontaminační technologie používané v ČR

ex-situsolidifikace a stabilizace

 • Popis
 • po vytěžení zpracováno na místě v mobilní zpracovatelské
 • jednotce
 • - stabilizát/solidifikát obvykle navrácen zpět
 • po vytěžení transport do stacionární zpracovatelské
 • stanice
 • - pro speciální materiály, stabilizát/solidifikát
 • - se skládkuje

1 - kontaminované materiály

2 - pojiva

3 - tekutá chemická aditiva

4 - automatické vážení

5 - míchání a homogenizace

6 - výstup inertního materiálu

dekontamina n technologie pou van v r26
Dekontaminační technologie používané v ČR

ex-situsolidifikace a stabilizace - Schema ex-situ solidifikace/stabilizace

dust collector - odprašovací zařízení

additive feedline - přívod aditiv

additive hopper - násypka pro aditiva

air scrubber - čištění vzduchu

weight bacther - dávkovací zařízení

vent - ventil

homogenizer - homogenizátor

air - vzduch

separator - separátor

loading hopper - dávkování solidifikovaného materiálu

clean-out gates - otvory pro čištění

loading area - odvoz solidifikátu