1 / 29

Autism/ Asperger syndrom

Autism/ Asperger syndrom. Jenny Tillberg Nilsson Leg Arbetsterapeut Barn och Ungdomshabiliteringen i Helsingborg 2011-05-20. Hjärndysfunktion. Grundläggande svårigheter: Mentalisering/Theory of Mind Central Koherens/ förmåga att se helheter och sammanhang Exekutiva funktioner.

damita
Download Presentation

Autism/ Asperger syndrom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Autism/Asperger syndrom Jenny Tillberg Nilsson Leg Arbetsterapeut Barn och Ungdomshabiliteringen i Helsingborg 2011-05-20

 2. Hjärndysfunktion Grundläggande svårigheter: Mentalisering/Theory of Mind Central Koherens/ förmåga att se helheter och sammanhang Exekutiva funktioner Nedsatt förmåga till socialt samspel Nedsatt förmåga till kommunikation Begränsat repetoar av beteende, lek och intressen Erfarenheter, mognad, motivation och begåvning Funktioner i vardagen Autismspektrumstillstånd Biologiska och genetiska orsaker

 3. ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health

 4. Krav i en miljö/situation Påverkar en persons möjlighet att vara delaktig. Glapp= funktionsnedsättning Personers förutsättning

 5. ISBERGET • Synliga stressreakationer: • Svårt att varva ner • Blir lätt irriterad • Trött • Är kantig i kontakten • Svårt att koncentrera sig

 6. Ojämn begåvning • Svårt att förstå, att personer som är så högfungerande i vissa områden , samtidigt kan vara i så stort behov av stöd i andra situationer. - Anna Sjölund. • En person med Asperger Syndrom rymmer många åldrar. - Gunilla Gerland

 7. Svårigheter inom autismspektrumtillstånd. • Annorlunda sätt att ta emot och uppleva sinnesintryck. • Svårt att se helheter och sammanhang, Uppmärksamhetsförmåga • Svårt att planera och organisera, komma ihåg, se orsak och verkan. • Svårigheter i ömsesidig social kommunikation.

 8. Sensorisk integration Hjärnan lokaliserar, tolkar, samordnar och bearbetar olika sinnesintryck Hjärnans sammanför och organiserar olika delar till en enhet Hjärnan organiserar de sinnesintryck som ska användas.

 9. Annorlunda perceptionBristande sensorisk integration • Utan väl fungerande sensoriska processer kan inte hjärnan smälta alla sinnesintryck • Om flödet av sinnesintryck är kaotiskt kan livet bli som en trafikstockning i rusningstrafik • Hjärnan blir översvämmad - överskottsaktivitet Personer med autism har ofta annorlunda perception och bristande sensorisk integration.

 10. Våra sinnen • Syn - Visuell perception • Hörsel - Auditiv perception • Lukt – Olfaktorisk perception • Smak – Gustatorisk perception • Känsel – Taktil perception • Rörelse – Proprioceptiv perception/Signaler från leder och muskler - Vestibulär perception/Balanssinnet

 11. Att göra(Exekutiva funktioner) • Att få en idé • Att planera • Att ta initiativ • Att genomföra • Förmåga att hejda oönskade handlingar • Anpassningsförmåga • Att bedöma och ev efterjustera • Förmåga att generalisera

 12. Vad är orsaker till svårigheten. • ” En del gör misstaget att tro att de kan ge en stödinsats utan först göra en bedömning” (- Carr. E el Al, 2003, Paul.H Brookes publishing CO inc)

 13. Kartläggning • Vad är svårt för personen att hantera? • Hur lär sig personen in nya saker- inlärningsstil? • Vilken stöd, struktur, hjälpmedel eller strategier kan bäst kompensera olika svårigheter. • Vad gör personen stressad • Hur yttrar sig stressreaktioner hos personen? • Hur mycket insikt har personen om hur hon själv och andra fungerar? • Hur vill personen ha stödinsatsen utformad? • Vad är viktigt att vi tänker på i vårt bemötande av personen? - Anna sjölund

 14. Dusch/ möjliga orsaker • Annorlunda perception- gör det ont att duscha • Vet han/hon hur man gör? • Vet han/hon hur andra uppfattar honom när han inte duschar? • Vet han/hon vad konsekvenserna kan bli? • Har han/hon förutsättningar för att duscha? • Har han/hon för mycket tvångshandlingar för att kunna duscha? • Vet han/hon vilka vinster duschandet medför?

 15. Tid • Tidsuppfattning • Tidshantering • Tidshjälpmedel

 16. Tidsuppfattning • Att kunna klockan och att ha tidsuppfattning är två skilda saker Att avläsa urtavlan till exempel klockan är kvart över elva Att ta fram ur minnet det klockslag man väntar på till lunch klockan 12 Att räkna ut hur lång tid det är kvar genom att subtrahera klockslagen Att koppla återstående tid till egna erfarenheter om hur lång tid det är kvar, till exempel vad hinner jag göra under den tiden

 17. Svårigheter med tidsuppfattning och att hantera tid • Svårigheter med att vänta • Problem med att bryta en aktivitet • Svårigheter med start och avslutning i en aktivitet • Svårigheter med hur lång tid det är kvar tills något börjar • Kommer ofta för tidigt eller för sent till avtalade tider • Att inte komma ihåg att man har tider att passa

 18. Vad innebär kognitivt stöd? • Det kan vara prylar och produkter, allt från tekniskt avancerade apparater som datorer till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. • Det kan också vara arbetssätt, attityder och förhållningssätt hos personer som har till uppgift att stötta ungdomen.

 19. Syftet med kognitivt stöd! • Att ungdomen ska kunna göra mera saker självständigt – laga mat, tvätta, skriva • Att ungdomen ska förstå och kunna kontrollera det som händer – planera, passa tider, förstå information • Att ungdomen ska slippa fråga upprepade gånger – slippa tjat

 20. Innehållet ska ge svar på: • När ska jag vara där (analog eller digital tid) • Var ska jag vara (Bild på huset, adress) • Hur tar jag mig dit (Bild eller text på taxi, buss, bil) • Vem ska jag träffa där (Bild eller namn på personer) • Vad händer efteråt (Bild eller text på nästa aktivitet)

 21. Instruktioner • Packscheman • Inköpslistor – bilder • Arbetsordningar till exempel bildschema för recept, städschema • Uppmärkning av skåp och lådor • Uppmärkning av vitvaror

 22. Olika tidshjälpmedel • Timglas • Timer • Timstock • Kvartur • Sigvart väggklocka • Armbandsur med vibrationslarm • Handi – elektronisk almanacka • Mobiltelefon

 23. Energiåtgång hos personer med Asperger eller högfungerande autism Mycket kräver mer energi än normalt • Svårigheter med socialt samspel • Svårigheter med tidsuppfattning • Ovilja till förändringar • Överkänslighet mot sinnesintryck • Ev tvång Viktigt att hushålla med energin

 24. Energibalans *Den fria och ostrukturerade tiden kan innebära stress i stället för vila för barn och ungdomar med AS *stress ger ökad sårbarhet * automatiseringssvårigheter *måste använda kognition *kräver mer energi.

 25. Individuellt anpassat mätinstrument för att mäta vad som ger och tar. • Bensintankar • Dator- hårddiskens storlek • Termometer • Färgkodning Inventerings ex Skogen +10 l skola -12 l Badkaret +13 l soc.kontoret -15 l OBS Är färskvara – måste uppdateras Varför? Liknelsen ska vara begriplig, konkret, ind. och tydlig

 26. TAR energi • Öppna frågor • Tjat • Otydlighet • Pratande • Tics • Beröm(krav)* förminskande

 27. GER energi • Lugn • Tydlighet • Rak kommunikation • Bemyndigande - att få tala för sig själv • Hur bevara energin när man fått den?

 28. Energiinventering • Ger ökad insikt hos individen • Underlag för att skapa bättre balans i tillvaron • Krävs många tankningstillfällen under dagen

 29. Bättre balans - större hanteringsförmåga - ökad stresstolerans - mindre explosivitet - mindre självskadebeteende • minskad fixering vid datorn Känsla av sammanhang

More Related