1 / 26

Akciótervek a foglalkoztatásért

Akciótervek a foglalkoztatásért. Garzó Lilla 2005. szeptember 8. Miről szeretnék beszélni?. A magyarországi foglalkoztatáspolitika alapjairól, az új akcióprogram lehetőségeiről Hogyan változtak a stratégiák és miért? Segítenek-e nekünk az európai stratégiák, mire kell ügyelnünk?

damita
Download Presentation

Akciótervek a foglalkoztatásért

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Akciótervek a foglalkoztatásért Garzó Lilla 2005. szeptember 8.

 2. Miről szeretnék beszélni? A magyarországi foglalkoztatáspolitika alapjairól, az új akcióprogram lehetőségeiről • Hogyan változtak a stratégiák és miért? • Segítenek-e nekünk az európai stratégiák, mire kell ügyelnünk? • Hol tartunk most?

 3. EU stratégiák fejlődése • Stratégiák részterületekre, „európai folyamatok” • luxemburgi: foglalkoztatás • cardiffi: strukturális reformok • kölni: európai makrogazdasági párbeszéd elősegítése • Egységes stratégia: Lisszaboni stratégia + nyitott koordináció • Versenyképesség javítása • K+F, innováció és infokommunikáció • Foglalkoztatás és képzés • A szociális védelmi rendszerek korszerűsítése • Fenntartható növekedés és természeti környezet • Nyitott koordináció részterületekre • Egységes stratégia: integrált iránymutatások

 4. Kapcsolódó nemzeti stratégiák

 5. Európai foglalkoztatási irányvonalak I. generáció – (2002) I. A foglalkoztathatóság javítása 1. Az ifjúsági munkanélküliség kezelése és a tartós munkanélküliség megelőzése 2. Foglalkoztatást növelő ellátási, adó- és képzési rendszerek 3. Az aktív öregkorral kapcsolatos politika kialakítása 4. A munkaerőpiac új kihívásainak megfelelő készségek fejlesztése az egész életen át tartó tanulás jegyében 5. Számítástechnikai képzés biztosítása mindenki számára 6. A munkaközvetítés fejlesztését és az új európai munkaerőpiacokon megjelenő szűk keresztmetszetek megelőzését és leküzdését segítő aktív intézkedések 7. A hátrányos megkülönböztetés csökkentése és a társadalmi integráció elősegítése a foglalkoztatás növelésével II. Vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés 8. Vállalkozások indításának és fenntartásának elősegítése 9. Önfoglalkoztatás és vállalkozásindítás elősegítése: adó- és tb terhek felülvizsgálata, képzés biztosítása, bejelentetlen munka elleni fellépés 10. Új foglalkoztatási lehetőségek a tudásalapú társadalomban és a szolgáltatások piacán 11. A foglalkoztatás növelése regionális és helyi szinten, a partnerség és a szociális gazdaság erősítése 12. Adóreform a foglalkoztatás és a képzés támogatására III. Nők és férfiak esélyegyenlőségét erősítő intézkedések 16. A nemek szerinti esélyegyenlőség általános érvényesítése 17. A foglalkoztatási arány kiegyensúlyozása, egyenlő bérezés, nők foglalkoztatásának növelése 18. A szociális partnerekkel együtt családbarát intézkedések és szolgáltatások, gyermekellátási intézmények fejlesztése III. A vállalkozások és a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztése 13. A szociális partnerek megállapodásai a munkaszervezet modernizálására 14. Rugalmasabb típusú munkaszerződések, foglalkoztatási formák, magasabb szintű egészség és biztonság 15. Egész életen át tartó tanulás elősegítése

 6. Átfogó gazdaságpolitikai irányvonalak foglalkoztatási célkitűzései – 2003. 28 irányvonal közül 11 kötődik a foglalkoztatáshoz és a humántőke fejlesztéshez: 3., 5. és 18. Bérek, árak, termelékenység összehangolása • Adók és segélyek ösztönző hatásának, munkaerőpiaci támogatások, szolgáltatások hatékonyságának javítása, a szociális védelem megfelelő szinten tartása mellett • Szoc. partnerek szerepének tiszteletben tartása mellett a foglalkoztatást védő szabályok felülvizsgálata, rugalmasság növelése • Földrajzi és foglalkozási mobilitás elősegítése • Hatékony és aktív munkaerőpiaci politika • K+F beruházások növelése érdekében oktatási-képzési rendszer színvonalának emelése • Nyugdíj-rendszerek foglalkoztatást bővítő átalakítása • Szociális védelmi rendszer – foglalkoztatáspolitikai célú - korszerűsítése • Elmaradott régióknak nyújtott támogatások felhasználása humántőkére és tudásra

 7. Európai foglalkoztatási irányvonalak II. generáció (2003)

 8. A lisszaboni stratégia felülvizsgálata – Wim Kok jelentések • Célok nem teljesültek, EU lemaradása nőtt • Túl sok a cél • Egymásnak ellentmondó prioritások • Gyenge a koordinációs mechanizmus • Bővítés kockázatai Javaslat: célok és cselekvés koncentrálása a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra

 9. Integrált iránymutatások – nemzeti reformprogram (2005-2008) Egyetlen dokumentumnak kell átfognia és összehangolnia a gazdaságpolitikára és foglalkoztatáspolitikára vonatkozó célokat és intézkedéseket - kereszthivatkozások 1.A.a makrogazdasági politikát (és ezen belül a fiskális politikát, a bérpolitikát, fenntartható nyugdíj és egészségügyi ellátórendszerek kialakítását, az adópolitikát), 1.B.a mikrogazdasági politikát (és ezen belül a belső piac mélyítését, a vállalkozások számára vonzó környezet kialakítását, az infrastruktúra fejlesztését, a kutatás-fejlesztést és az innovációt), 2.a foglalkoztatáspolitikát (és ezen belül a szociális ellátás reformját a munkavállalásra ösztönzés érdekében, az alkalmazkodóképességet, az egész életen át tartó tanulást és a hatékonyabb oktatási és képzési rendszerek kialakítását).

 10. Foglalkoztatási Iránymutatások (8+1 a 23-ból) • 1. prioritás: A munkaerőpiaci részvétel növelése és a szociális védelmi rendszerek modernizálása • A teljes foglalkoztatottság elérését célzó foglalkoztatáspolitika, a minőség és termelékenység javítása a munkavégzés során, a szociális és területi kohézió erősítése. • Az életciklushoz igazodó munkavégzés ösztönzése. • Befogadó munkaerőpiac biztosítása az álláskeresőknek és a hátrányos helyzetű embereknek. • A munkaerő-piaci szükségletek kielégítésének javítása

 11. Foglalkoztatási Iránymutatások • 2. prioritás: A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének és a munkaerőpiacok rugalmasságának javítása • A rugalmasság és foglalkoztatás biztonság kombinálásának elősegítése és a munkaerő-piaci szegmentáció csökkentése. • A bérek és más munkaerőköltségek foglalkoztatás-barát alakulásának biztosítása • + 5: az árstabilitással és termelékenységi követelményekkel összeegyeztethető bérnövekedés (1.A fejezetben)

 12. Foglalkoztatási Iránymutatások • 3. prioritás: hatékonyabb humánerőforrás-fejlesztés jobb minőségű oktatás és képzés révén • A humán tőke beruházások bővítése és fejlesztése • Az oktatási és képzési rendszer hozzáigazítása az új kompetencia-követelményekhez.

 13. Segítenek-e Magyarországnak az uniós stratégiák? Igen, mert • növelik a foglalkoztatáspolitika súlyát, „helyén kezelik” a munkaerőpiaci problémákat; • „Látványosan” megfogalmazzák a kapcsolódó szakpolitikákat (gazdaság-, oktatás-, szociálpolitika), elindítottak egy tárcaközi együttműködési folyamatot; • a problémák jelentős része hasonló, • segítenek a jó eszközök, megoldások bevezetésében, • a 2003. évi foglalkoztatási irányvonalak kidolgozása során már figyelembe vették a csatlakozó országok helyzetét, problémáit is; • EU támogatási politikája e stratégiákra épül.

 14. Amire vigyázni kell Elsikkadhatnak a sajátosságok, eltérések: • A gazdaság működése, szerkezete : • növekedés forrása: termelékenység növekedése, • kisvállalkozások nagy aránya, gyenge, instabil foglalkoztató-képessége • K+F beruházások értéke igen alacsony • informális gazdaság terjedelme… • Más növekedési modell következik-e belőle? • Bérek alakulása • Visszaesés, ciklikusság • nehezen alkalmazkodnak a kereslethez • Milyen esélyei vannak egy foglalkoztatás-barát bérpolitikának?

 15. Amire vigyázni kell • Másképp koncentrálódnak a foglalkoztatási problémák • férfiak, idősek alacsony foglalkoztatása, • alacsony iskolai végzettségűek kirívóan rossz helyzete • nagyfokú inaktivitás, munkaerőpiacról véglegesen kivonulók/kiszorulók nagy aránya, • romák kiszorulása… • Követhetőek-e ugyanazok a célok, alkalmazhatóak-e ugyanazok az eszközök?

 16. Tisztázatlan a foglalkoztatáspolitika szerepe • Teremt-e munkahelyet? • Megold-e válságokat, képes-e ellensúlyozni egy „jobbless” növekedést? • Mi a feladata azokkal, akik a munkaerőpiacon nem keresett tudással hagyják el az iskolát? • Milyen legyen a viszony a munkáltatókkal? • Milyen legyen a viszony az önkormányzatokkal? • Mi tegyünk azokkal, akik ellátást kapnak: • ösztönözzük-kényszerítsük-ellenőrizzük álláskeresésüket, vagy • ajánljunk fel állásokat és munkalehetőségeket, egyébként pedig ne zaklassuk feleslegesen őket (úgysincs elég munkahely)? • Kire figyeljünk egyáltalán: • mindenkire, akinek nincs munkája, vagy • aki közülük ellátást kap, vagy • aki segítségért fordul hozzánk?

 17. Foglalkoztatási (Fr) és munkanélküliségi (Mr) ráták képzettségi szintek szerint, 2003-ban

 18. Az ellátásban részesülő aktív korúak megoszlása 2004-ben, %

 19. Trendek

 20. A termelékenység és a foglalkoztatás bővülés szerepe a GDP növekedésében 2002-2004-ben, %

 21. Alacsony a várható élettartam

 22. Viszonyunk az integrált iránymutatásokhoz • Elvileg a változás nem kifogásolható, mert • megállítja a stratégiák „inflációját, • a foglalkoztatás bővítését közvetlenül összeköti a gazdaságpolitikákkal, • lehetőséget ad a célkitűzések összehangolására, • az iránymutatások, prioritások között súlyozni lehet, • Gondot okozhat, mert • a csatlakozó országokban megakaszt egy, a koordinációra-önértékelésre épülő folyamatot , • a foglalkoztatási iránymutatásokhoz kapcsolódóan jelenik meg a társadalmi kohézió és az oktatás-képzés  nagy a nyomás a foglalkoztatáspolitika szerepének kibővítésére, átértelmezésére.

 23. A foglalkoztatási fejezet • Az előző akciótervre és a foglalkoztatáspolitika értékelésére épül. • A prioritások, iránymutatások kiválasztását meghatározták: • makrogazdasági prioritások: stabilitásra + erőforrások bővítésére és „láthatóvá tételére” + a versenyképesség megőrzésére, javítására vonatkozó követelmények, • a munkaerőpiaci helyzet, • tapasztalatok az intézményrendszer működéséről.

 24. Prioritás: a munkaerőpiaci aktivitás és a foglalkoztatás növelése • A munkaerőpiac legyen átláthatóbb (ösztönzés, világos szabályok és szigorúbb ellenőrzés). • A munkát terhelő adó- és járulékterhek csökkentése elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatását támogassa. • Az ellátó- és szolgáltató rendszerek átalakítása ösztönözze-segítse az álláskeresést.

 25. Miről beszéltem? • EU stratégiákról és azok változásáról, • a hazai stratégiákról, • a foglalkoztatáspolitika dilemmáiról, előtérbe kerüléséről és a kísérő „gyermekbetegségekről”, • a legfontosabb rövidtávú prioritásokról

 26. Akciótervek a foglalkoztatásért Garzó Lilla 2005. szeptember 8.

More Related