slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NLM PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14

NLM

359 Views Download Presentation
Download Presentation

NLM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NLM Arş. Gör. Kasım Binici

 2. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM) • Amerikan ulusal tıp dermesinin tarihi 1818’e dayanmaktadır • Ve İki isim çok önemlidir. • Amerikan ordusunda ilk başhekim olan Dr. Joseph Lovell komutası altındaki hekimlere • referans kaynak sunmak için ofisinde birkaç rafta; kitap, dergi, broşürlerden oluşan bir derme oluşturulmuştur. • 1836 yılında büyüyen bu derme • ABD ordusunda resmen Başhekimlik Ofisinin Kütüphanesi olarak adlandırılmıştır. (Library of the Office of theSurgeon General).

 3. NLM • Dr. John ShawBillings(1838-1913). doktorlara, editörlere, sağlık ve hükümet yetkililerine, kütüphanecilere ve toplum görevlilerine • mektup yazarak bağış, değişim ve satın alma yoluyla yayın talebinde bulunmuştur. • Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçerek yurtdışı seyahati dönüşlerinde yabancı tıbbi kitap ve dergi getirmelerini istemiştir. • 1871yılına kadar derme genişlemeye devam eder. Bu dermeyi daha da geliştirmek için “Ulusal Tıp Kütüphanesi” kurma fikri oluşur. • 1895 yılında Başhekimlik Kütüphanesi Amerika’nın en büyük tıp kütüphanesi olmuştur.

 4. NLM • Billings kütüphanecilikte dönüm noktası olacak iki danışma kaynağını meydana getirmiştir. • 1879 yılında aylık olarak «Index Medicus», • 1880’de de “Catalogue of the Library of theSurgeon-General’sOffice”in ilk cildini yayınlamıştır. • Bu eserler kütüphaneyi uluslararası alanda meşhur eden anıtsal birer eser olmuştur.

 5. NLM • Dr. Billings • kademeli olarak dermeyi bütün hekim ve sağlık uzmanlarının kullanımına açmıştır. • Bu kütüphaneyi, gerçek bir ulusal tıp kütüphanesi haline getirmiştir. • 1895 yılında Dr. Billings emekli olduğunda, arkasında dinamik bir derme bırakmıştır.

 6. NLM • 1956 yılında kongrede çıkan bir yasa, Halk sağlığı için resmen ulusal tıp kütüphanesi kurulmasını kararlaştırmıştır. • yasa kütüphaneye yeni bir bina olanağı da sağlamıştır. • Kütüphane 1962 yılında Washington’dan taşınarak Bethesda şehrinde Ulusal Sağlık Enstitüsüne komşu olmuştur.

 7. NLM • 1940’ların sonlarında • tıbbi yayında başlayan büyük artış • hızlı bibliyografik hizmet talepleri • kullanıcılara veri gönderim gereksinimi, • dizinlerin kullanılabilirliğinin hızlandırılması gereği • 1950 yıllarında yeni teknolojiye geçişi gerektirmiştir. • Kısmen makineleştirilmiş yayın sistemi, 1960 yılında Index Medicus’u üretmek için tanıtılmıştır. • Bu sayede sadece dört yıl sonra bir bilgisayar sistemi, MEDLARS (MedicalLiterature Analysis andRetrievalSystem) meydana getirilmiştir. • 1970’lerde Kütüphane MEDLARS ve diğer vt. kullanarak, çevrimiçi taranabilen MEDLINE’ı geliştirmiştir.

 8. NLM Görevleri • Pratisyenlere, tıp araştırmacılarına ve eğitimcilere hızlı hizmet vermek • bölgesel tıp kütüphanelerinin network ağın geliştirmek için • kütüphaneye liderlik yetkisi, finansman ve devlet desteği meclis tarafından verilmiştir. • Biyomedikal iletişimi sağlamak amacıyla, tıbbi bilginin yayınlanmasında ileri teknolojinin uygulanması için ListerHillNational Center kurulmuştur.

 9. NLM Değerlendirme Başlangıcında, iki yüzyıla yakın, küçük bir odada kurulan kütüphane bugün NLM adında dünyanın en büyük tıp kütüphanesidir ve dünyanın en geniş bibliyografik tıp bilgisini ve bibliyografik sistemlerini yönetmektedir. NLM’nin verdiği hizmetler dünya çapında bilinmekte ve kullanılmaktadır.

 10. DEWEY ONLU SINIFLAMA (DecimalClassification: DC) • KONGRE KÜTÜPHANESİ SINIFLAMA YÖNTEMİ (Library ofCongress Classification: LCC) • COLON SINIFLAMA YÖNTEMİ (TheColonClassification: CC) • EVRENSEL ONLU SINIFLAMA (Universal Decimal ClassificationUDC) • TIPSAL KAYNAKLARI SINIFLAMA YÖNTEMİ (ClassificationforMedicalLiterature : CML) • BARNARD SINIFLAMA YÖNTEMI (ClassificationforMedicalandVeterinaryLibraries-CMVLF) • BOSTAN TIP KÜTÜPHANESİ SINIFLAMA YÖNTEMİ (Boston Library of MedicineClassification-BLMC) • NLM SINIFLAMA SİSTEMİ(NationalLibrary of MedicineClassification: NLMC)

 11. 1948 yılında ilk basımı yayınlanıyor. • LC’ninkullanılmayan harfleri üzerinde durularak yeni sınıflama sistemi oluşturuluyor. • LC de kullanılan QM (insan anatomisi), QR (Mikrobiyoloji), R (tıp) harfleri NLMC’de kullanılmamaktadır. • QveWharfleri üzerinde çalışılarak NLM sınıflama yöntemi geliştiriliyor. • Sınıflama Sistemi harf ve rakamlarla belirtilmektedir • Tek harfler esas konuları (örneğin W tıp mesleği • çift harfler ikinci derecedeki konuları (örnegin WA halk sağlığı) belirtmektedir. • AItbölümler ise rakamlarla belirtilmiştir.

 12. National Library of MedicineClassification: NLMC • Bu yöntem iki ana bölümden oluşmaktadır: • QS-QZ  Klinik öncesi bilimler • W  Tıp • sınıflama tablosunun yanısıra bazı çizelgelerde vardır.

 13. http://www.nlm.nih.gov/class/

 14. PreclinicalSciences: • QS Human Anatomy • QT Physiology • QU Biochemistry. Cell Biologyand Genetics • QV Pharmacology • QW MicrobiologyandImmunology • QX Parasitology • QY ClinicalPathology • QZ Pathology MedicineandRelatedSubjects: • W General Medicine. HealthProfessions • WA PublicHealth • WB Practice of Medicine • WC CommunicableDiseases • WD Disorders of Systemic, MetabolicorEnvironmentalOrigin, etc. • WE MusculoskeletalSystem • WF RespiratorySystem • WG CardiovascularSystem • WH HemicandLymphaticSystems • WI DigestiveSystem • WJ UrogenitalSystem • WK EndocrineSystem • WL NervousSystem • WM Psychiatry • WN Radiology. DiagnosticImaging • WO Surgery • WP Gynecology • WQ Obstetrics • WR Dermatology • WS Pediatrics • WT Geriatrics. ChronicDisease • WU Dentistry. Oral Surgery • WV Otolaryngology • WW Ophthalmology • WX HospitalsandOtherHealthFacilities • WY Nursing • WZ History of Medicine. MedicalMiscellany • 19th Century Schedule