1 / 66

Hur kan mina kollegor upptäcka den potential som sociala medier har för biblioteket?

Hur kan mina kollegor upptäcka den potential som sociala medier har för biblioteket?. Hur kan man få den interna miljön att börja använda sociala medier. Varför vill vi använda s ociala medier ?.

damian
Download Presentation

Hur kan mina kollegor upptäcka den potential som sociala medier har för biblioteket?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hur kan mina kollegor upptäcka den potential som sociala medier har för biblioteket? Hur kan man få den interna miljön att börja använda sociala medier.

 2. Varför vill vi använda sociala medier? Är det viktigt och i så fall varför är det viktigt att biblioteket är aktiva på sociala medier? Vad ska vi göra där, vem vänder vi oss till?

 3. Internt

 4. Relevans i en digital samtid i ett kunskapssamhälle att finnas på fler arenor, öka servicegraden och använda alla kommunikationskanaler som finns. Externt • 91% söker information på nätet • 30 miljoner sökningar i Sverige dagligen • Andra människors påverkan på mina val, låntagare inspirerar varandra

 5. Hur blir kommunikationen i sociala medier en naturlig del av arbetet? Hur får vi struktur på arbetet med sociala medier?

 6. Prova

 7. Utbilda

 8. Bli trygga

 9. Strategi • Varför • Era styrkor: ert uppdrag, folkbildandet, relevansen, er vilja att nå fler, de mötesplatser ni skapar • Era svagheter: intern kultur, intern kompetens, förståelse för relevansen av digital kommunikation • Mål

 10. Hur skapa engagemang internt för sociala medier? Processer och roller tydliga Steg 1 – utveckla en närvaro Steg 2 – sätta igång Steg 3 – lära, utveckla Definiera roller, användandet för alla, vem gör vad?

 11. Strategidelar • Målgrupper • Lyssna, prata, engagera, stöd, sprid och omfamna andras idéer internt. • Hur engagera där intresset är lågt? (externt, internt) • Kanalval • Planering • Innehållstrategier • Svarshantering • Mätning (fans, followers, delningar, kommentarer) • Landa i en policy – ett stöddokument

 12. Hur hitta samsyn i bemötandet, digitalt och fysiskt? Samspelet En del av allas arbetsvardag

 13. Inte antingen eller. Utan både och. Hur får jag låntagaren med på båten...

 14. Vad blir er roll här? Delta Svara Informera

 15. Skapar möjligheter Ger kompetens, uttrycker ägandeskap för frågorna Ger tid, engagemang, pengar Rekommenderar och stödjer Uppmärksammad, nyfiken Intresserad och medveten

 16. Steg 1 Att observera och bli intresserad och medveten Syfte: Bygga varumärket Öka kännedomen och påminna om att ni finns Vilken kommunikation? Möter er via reklam, tidningsartiklar, bloggar, sociala nätverk eller att någon nämner er eller era tjänster i förbifarten. Resultat: Leder i bästa fall till ett sporadiskt besök på hemsidan eller hos er

 17. Steg 2 Att följa mer intresserat och nyfiket efter att ha blivit uppmärksammad. Syfte: Fånga upp de som klivit upp ett steg i engagemang. Fortsätt inspirera och fördjupa relationen. Vilken kommunikation? Göra det enkelt att prenumerera på ett nyhetsbrev, RSS-flöden från bloggar eller bibliotekets kalendarium/nyheter etc, följa på Facebook, YouTubeetc Resultat: Prenumeration på nyhetsbrev, följa er på fler plattformar.

 18. Steg 3 Att ”gilla” så pass så att man rekommenderar, stödjer och tipsar det ni gör. Syfte: Att låta de som är mer aktiva, stödjande eller fungerar som ambassadörer att kunna ta nästa steg. Vilken kommunikation? Gör det enkelt att göra mer. Rak, enkel kommunikation som gör det superenkelt. Mikrobetalningar, köp online, beställningar, bokningar, berätta vidare, ladda ner appar, lägga in bloggbadges, skicka vidare nyhetsbrev. Resultat: Få de intresserade att göra mer utan att det är krångligt eller tar tid.

 19. Steg 4 Här vill man bidra, man ger tid, engagemang och pengar. Köper saker eller besöker er. Syfte: Ska engagera och involvera. Kittla och inspirera att ta det där klivet att utnyttja era tjänster. Vilken kommunikation? Involvera dem, bjud in dem på sätt de är vana vid, för vissa verksamheter tom ringa. Kommunikationen ska gestalta vad man kan göra. Tydliga mål och fånga upp långsiktigheten som syns här i engagemang, besök etc. Resultat: I ert fall. Ett besök hos er eller som val vid arbetssökning.

 20. Steg 5 Här ger man av sin kompetens och känner ett starkt ägandeskap för organisationens frågor. Här kan man vara anställd men inte enbart. Jmfr fotbollslaget en är tränare men många föräldrar bidrar. De ser organisationen som ett sätt att kanalisera sin passion och vilja att förändra. Syfte: Ska engagera och involveraprecis som i steg 4. Stilla informationstörsten! Vilken kommunikation? Ska signalera medskapande och vara inbjudande. Här vill man vara delaktiga. Sprida bibliotekens verksamhet och tjänster. Nyckelordet är medägande! Resultat: Bidra till organisationens verksamhet som anställd , frivillig eller som politiker eller i ert fall som besökare. Fler som säger ”vi” om verksamheten. Biblioteket som mötesplats.

 21. Steg 6 Här finns ledarskapet för organisationen. Kommunikationsinitiativet tas själv eftersom man har en vision av vad man vill åstadkomma. Syfte: Hålla engagemanget vid liv. Säkerställ att styrelsemedlemmar och liknande är informerade. Vilken kommunikation? Ge senaste fakta för att de ska kunna agera. Resultat: Engagerar fler, dagligdags kommer de att arbeta med att engagera andra och berätta om er verksamhet.

 22. Brit Stakston fritt från Altimeter Group 2011

 23. En påminnelse om några viktiga utgångspunkter

 24. Medielandskapet

 25. De digitala fotavtrycken

 26. Socialt sök

 27. Distribuerad närvaro

 28. Holistisk syn

 29. Bloggar • Diamanten i de sociala medierna • Databas ej dagbok • Långsiktig närvaro på relevanta sökfraser • Enstaka inlägg kan för lång tid dominera sökresultat och ta stor plats bland de organiska sökresultaten • De som syns vill ofta synas på just de sökfraserna – de har använt sin kunskap om algoritmen och sökmotorsynlighet • En verksamhet kan ha många bloggar

 30. Twitter Samtidigt säger nio av tio att de är oinsatta i och ointresserade av Twitter. 299 000 konton 53 000 aktiva Åtta av tio svenskar tror att det som händer och skrivs på Twitter har stor påverkan på samhällsdebatt och opinionsbildning. Källor: SIFO-undersökning om Twitter som gjorts på uppdrag av MedieAkademin i samarbete med pr-byrånWelcom. Twittercensus, Intellecta

 31. Tips på hur man får fler att läsa vad vi skriver på Facebook/Twitter och tips på vad man kan skriva, hur kan man öka interaktiviteten? Vanliga fallgropar.Hur man får användarna delaktiga? Att t ex Facebooksidan inte blir ett skyltfönster.Tips på hur vi kan locka våra vänner på FB att kommentera, delta, tipsa osv.Hur skapar vi bäst delaktighet? Hur når man nya målgrupper?

 32. Omslagsfoto Ingen text om att gilla sidan, rabatter, URL till hemsida. Undvik text i vänstra hörnet. En bild som bäst gestaltar det företaget är/gör/vill. 851 x 315 pixlar Profilbild Logo för företaget, det som syns överallt på FB sedan (180x 180 och som avatar förminskas den till 16 0x 160 pixlar Apparna ligger här Här ligger appar, foton, evenemang. 111 x 74 pixlar Vänners interaktion Vid besök på en företagssida syns vänners interaktion med det företaget här Statusfält När inlägg skrivs bestäms var i timelinen det ska placeras, eller hur det ska markeras, märkas eller stjärnmarkeras etc Märkning av inlägg (pin) Man kan märka inlägg och få dem att synas i 7 dagar. 404 x 404 pixlar är storleken på inläggsbilderna på en spalt. Helbreddsbilderna är 843 x 403 pixlar.

 33. Storytelling

 34. Från gilla till relation är det möjligt? Ett första steg i en relation Från mer ytlig handling till interaktion Vad krävs för er verksamhet?

 35. ”Ambassadörer”/fokusgrupper?

More Related