1 / 16

Det norske rettshjelpsystemet

Det norske rettshjelpsystemet. Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck. Fri rettshjelp i Norge - oversikt. Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker. Hvem er berettiget til fri rettshjelp?. Hovedregel: Kun fysiske personer

dalton
Download Presentation

Det norske rettshjelpsystemet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Det norske rettshjelpsystemet Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck

 2. Fri rettshjelp i Norge - oversikt

 3. Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker

 4. Hvem er berettiget til fri rettshjelp? • Hovedregel: Kun fysiske personer • Unntak: Ideelle sammenslutninger • Vurdering: • Ikke mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte medlem? • Avgjørende betydning for sammenslutningen? • Avgjørende betydning for sammenslutningens økonomi?

 5. Organisering av rettshjelpsystemet Kompetanse til å innvilge fri rettshjelpParagraf 13 og 19 i rettshjelplovenKapittel III og IV i forskriften til rettshjelploven

 6. Kompetanse til å yte fri rettshjelpParagraf 2 i rettshjelploven

 7. Nasjonalbudsjettet 2013

 8. Hovedvilkår for innvilgelse av fri rettshjelp

 9. Fritt rettsråd vs. fri sakførsel

 10. Sentrale prioriterte sakstyper Utlendingssaker Barnevernsaker Erstatning etter strafforfølgning Erstatningssak mot gjerningsperson Saker om familie og barn (skillsmisseoppgjør, omsorg, samvær) Personskadeerstatning Oppsigelse i husleieforhold Stillingsvern etter arbeidsmiljøloven Søknad/klage om voldsoffererstatning Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12

 11. “Ikke prioriterte” sakerRettshjelploven § 11 tedje ledd og § 16 tredje ledd • Rett til fri rettshjelp i saker som ikke uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven • Skjønnsmessig vurdering • Søkeren må oppfylle de økonomiske vilkårene • Saken må berøre søker i særlig sterk grad • Likhetstrekk med prioriterte sakstyper • Nærmere retningslinjer er gitt i rundskrivet om fri rettshjelp • Restriktiv praksis

 12. Økonomiske vilkårRettshjelpforskriften § 1-1

 13. Inntektsgrensen Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt i Norge (2013): 489 200 NOK Inntektsgrensen har ikke økt siden 2009 En stor andel av befolkningen er ikke omfattet av rettshjelploven

 14. Unntak fra de økonomiske vilkårene • Utgiftene til juridisk bistand må være vesentlige sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon • Vurdering: Hvor store er utgiftene til juridisk bistand sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon? • Svært begrensede muligheter til å gjøre unntak • Vurderingen er i overensstemmelse med rettshjelplovens formål (§1)

 15. Egenandeler

 16. Kontakt Wenche.Bjorland@sivilrett.no Nicolai.Beck@sivilrett.no

More Related