Zm ny dph v roce 2010
Download
1 / 79

Zm?ny DPH v roce 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Změny DPH v roce 2010. Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o. pro seminář SOVAK Praha – 11. 3. 2010. Program semináře. Základní informace o stavu legislativy DPH Změna pravidel při stanovení místa plnění u služeb 3) Zdanitelná plnění v tuzemsku - povinnost přiznat daň a DUZP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zm?ny DPH v roce 2010' - dalton-little


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zm ny dph v roce 2010

Změny DPH v roce 2010

Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o.

pro seminář SOVAK

Praha – 11. 3. 2010


Program semin e
Program semináře

 • Základní informace o stavu legislativy DPH

 • Změna pravidel při stanovení místa plnění u služeb

  3) Zdanitelná plnění v tuzemsku

  - povinnost přiznat daň a DUZP

  - daňové doklady

  - základ daně a jeho oprava

  - oprava výše daně

  4) Sazby daně a změny pro rok 2010


Program semin e pokra ov n
Program semináře - pokračování

5) Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

6) Odpočet daně

7) Vracení daně

8) Změny v oblasti správy DPH

9) Uplatňování daně u intrakomunitárních dodávek zboží

10) Uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží

11) Základní pravidla a změny při uplatňování daně při poskytování přeshraničních služeb


1 z kladn informace o stavu legislativy dph
1) Základní informace o stavu legislativy DPH

 • Novelizace zákona o DPH

 • Metodické výklady

 • Předpisy ES


Novelizace z kona o dph
Novelizace zákona o DPH

 • Schválené novely - v roce 2009:

  1) změna zákona o DPH jako součást zákona č. 362/2009 Sb.,– úprava sazeb daně na 10 % a 20 % s účinností od 1. 1. 2010.

  2) novela zákona o DPH č. 489/2009 Sb. ve vazbě na změnu předpisů ES – účinnost 1. 1. 2010 (viz dále).

  Projednávaná novela zákona o DPH:

 • Změna zákona o DPH jako součást novely zákona o daních z příjmů (tisk č. 959) – ve vazbě na navrhovanou změnu předpisů ES - snížená sazba daně u služeb s vysokým podílem lidské práce – (v roce 2009 nebyla schválena).


Metodick pokyny a v klady mf
Metodické pokyny a výklady MF

 • Metodické pokyny a výklady MF

 • Metodické výklady MF – na „http://cds.mfcr.cz“ formou

  informací, stanovisek a sdělení – Daně a poplatky/Daně/Daň z přidané hodnoty/Informace, stanoviska a sdělení

 • Výklady MF – ke změnám vyplývajícím z novel zákona o DPH k 1. 1. 2010:

 • - Informace k novele zákona o DPH

 • - Informace ke změnám sazeb DPH + příklady

 • - Informace k podávání souhrnného hlášení

 • - Informace k vracení daně

 • - Informace ke změnám v oblasti DPH u služeb

 • - Informace k tiskopisu přiznání na rok 2010

 • - Informace k DPH u veřejných služeb v osobní dopravě

 • - Informace k § 36a


P edpisy es
Předpisy ES

 • Změny Šesté směrnice:

 • Směrnice Rady 2008/8/ES – změna pravidel pro určení místa plnění u služeb – od 1. 1. 2010 a později

 • Směrnice Rady 2008/9/ES – změna pravidel vracení daně – od 1. 1. 2010

 • Směrnice Rady 2008/117/ES– za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství (předkládání souhrnných hlášení) – účinnost od 1. 1. 2010

 • Směrnice Rady 2009/47/ES – snížené sazby DPH – účinnost od 1. 6. 2009

 • Nařízení:

 • Nařízení Rady č. 37/2009, kterým se mění nařízení č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti DPH za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství – účinnost od 1. 1. 2010


2 zm na pravidel p i ur en m sta pln n u slu eb
2) Změna pravidel při určení místa plnění u služeb

 • A) Úprava roku 2009

 • B) Změny od 1. 1. 2010


M sto pln n p i poskytnut slu by 2009 9
Místo plnění při poskytnutí služby - 2009 (§9)

 • Místo, kde má poskytovatel služby sídlo nebo místo podnikání, (§9/1)

 • Místo, kde je umístěna provozovna, při poskytování služeb prostřednictvím provozovny (§9/2)

 • Provozovnou je místo, které má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti (§ 4/1/y)


M sto pln n p i poskytov n slu by zvl tn p pady 2009 10
Místo plnění při poskytování služby - zvláštní případy – 2009 (§10)

 • Ustanovení § 10 bylo speciální ve vztahu k § 9, a proto u služeb uvedených v § 10 se stanovilo místo plnění podle tohoto paragrafu a nikoliv podle § 9.


B podstata zm n od 1 1 2010
B) Podstata změn od 1. 1. 2010 případy – 2009 (§10)

 • Základní pravidlo

 • Speciální úprava


Z kladn pravidlo pro stanoven m sta pln n u slu eb 9 1
Základní pravidlo pro stanovení místa plnění u služeb (§ 9/1)

 • Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání.

 • Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.


M sto pln n p i poskytnut slu by osob nepovinn k dani 9 2
Místo plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani (§9/2)

 • Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání.

 • Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.


Osoba povinn k dani 9 3
Osoba povinná k dani (§ 9/3) dani (§9/2)

 • Základní vymezení osoby povinné k dani - § 5/1

 • V § 9/3 pro účely místa plnění:

  • osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytovány, tj. včetně těch pro činnosti, které nejsou předmětem daně

  • právnická osoba nepovinná k dani identifikovaná pro účely DPH, tj. v terminologii zákona o DPH:

   • v ČR: osoba identifikovaná k dani v ČR

   • v jiném ČS: osoba, které bylo přiděleno DIČ pro účely DPH = osoba registrovaná k dani v jiném ČS

 • výjimka: služba poskytnutá pro osobní potřebu osoby povinné k dani nebo jejích zaměstnanců

 • Osoba nepovinná k dani = osoba, která není osobou povinnou k dani.


Speci ln pravidla 10 10k
Speciální pravidla (§ 10 - § 10k) dani (§9/2)

 • Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle § 9 odstavce 1 a 2 se použije, pokud zákon nestanoví jinak v dalších § 10 až § 10k.


Slu by vztahuj c se k nemovitosti 10
Služby vztahující se k nemovitosti - § 10 dani (§9/2)

 • Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti - místo, kde se nemovitost nachází.

 • Platí pro - služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, služby architekta a stavebního dozoru.

 • Prakticky stejná úprava jako v dřívějším § 10/1.


P eprava osob 10a
Přeprava osob - § 10a dani (§9/2)

 • Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

 • Prakticky stejná úprava, která vyplývala dosud z § 10/2.


Slu by v oblasti kultury sportu apod 10b
Služby v oblasti kultury, sportu apod. - § 10b dani (§9/2)

 • Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i služby organizátora této akce, je místo, kde se tato akce skutečně koná.

 • Prakticky stejná úprava, která platila dříve podle § 10/4/a


Stravovac slu by 10c
Stravovací služby - § 10c dani (§9/2)

 • Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

 • Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropského společenství, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.

 • Změna oproti dřívějšímu stavu – kdy se místo plnění stanovilo podle § 9.


Kr tkodob n jem dopravn ho prost edku 10d
Krátkodobý nájem dopravního prostředku - § 10d dani (§9/2)

 • Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde je dopravní prostředek skutečně předán zákazníkovi do držení nebo užívání.

 • Definice dopravního prostředku - § 4/3/a

 • Krátkodobý nájem – 30 dní, u lodí 90 dní.

 • Změna proti dřívějšímu stavu – kdy se místo plnění stanovilo podle § 9.


Zprost edkov n osob nepovinn k dani 10e
Zprostředkování osobě nepovinné k dani - § 10e dani (§9/2)

 • Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby nepovinné k dani, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.

 • Obdobná úprava jako v dřívějším § 10/12.

 • Při zprostředkování pro osobu povinnou k dani se místo plnění určí podle § 9/1.


P eprava zbo osob nepovinn k dani 10f
Přeprava zboží osobě nepovinné k dani - § 10f dani (§9/2)

 • Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

 • Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.

 • Při přepravě zboží pro osobu povinnou k dani se místo plnění určí podle § 9/1.


Slu by pr ce na movit v ci apod pro osobu nepovinnou k dani 10g
Služby práce na movité věci apod. pro osobu nepovinnou k dani - § 10g

 • Místem plnění při poskytnutí této služby osobě nepovinné k dani je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

 • Obdobná úprava jako v dřívějším § 10/4/ b) a c).

 • Při poskytnutí pro osobu povinnou k dani se místo plnění určí podle § 9/1, tj. podstatná změna oproti dřívějšímu stavu, neplatí již obdobná pravidla jako dosud v § 10/5 (přepravení movité věci z tuzemska).


Vyjmenovan slu by d ve 10 6 zahrani n osob nepovinn k dani 10h
Vyjmenované služby (dříve § 10/6) zahraniční osobě nepovinné k dani - § 10h

 • Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu.

 • Obdobná úprava podle dřívějšího znění zákona o DPH vyplývala z § 10/6.

 • Při poskytnutí těchto služeb osobě povinné k dani se postupuje podle § 9/1.


Slu by telekomunika n apod zahrani n osobou osob nepovinn k dani 10i
Služby telekomunikační apod. zahraniční osobou osobě nepovinné k dani - § 10i

 • Při poskytnutí elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.

 • Při poskytnutí telekomunikační služby nebo služby rozhlasového a televizního vysílání zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.

 • Obdobná úprava jako dříve podle § 10/10 a 11.


N jem dopravn ho prost edku 10j
Nájem dopravního prostředku - § 10j nepovinné k dani - § 10i

 • Pokud je podle § 9 nebo § 10d místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku stanoveno

  - v tuzemsku, a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění se považuje třetí země,

  - ve třetí zemi, a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko.

 • Obdobná úprava jako dříve v § 10/9.


Slu by osob povinn k dani kter m s dlo m sto podnik n nebo provozovnu ve t et zemi 10k
Služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Pokud je podle § 9 odst. 1 místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi, a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko.

 • Obdobná úprava v dřívějším §10/14 – týkala se ale pouze služeb v § 10/6.


3 zdaniteln pln n v tuzemsku
3) Zdanitelná plnění v tuzemsku podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Definice úplaty (§ 4) a dodání zboží (§ 13)

 • Povinnost přiznat daň (§ 21)

 • Základ daně (§ 36a)

 • Oprava výše daně (§ 49)


Plata a dod n zbo 4 a 13
Úplata a dodání zboží (§ 4 a § 13) podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Úprava definice úplaty (§4/1/a) - úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžitého plnění.

 • § 13/8/c – „dárek v rámci ekonomické činnosti“ – místo „reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty“ – návaznost na odpočet daně (§ 75/2).


Povinnost p iznat da u tuzemsk ch zp 21
Povinnost přiznat daň u tuzemských ZP (§ 21) podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Daň na výstupu je plátce povinen přiznat (§21/1):

 • - k DUZP nebo

 • - ke dni přijetí úplaty, předchází-li DUZP.

 • Plátce, které nevede účetnictví - povinnost přiznat daň k DUZP (§ 21/2) – možnost volby postupovat ve smyslu §21/1

 • Podle § 47/2 se u zdanitelného plnění uplatní sazba daně platná k datu vzniku povinnosti přiznat daň.

 • Pozor na přechodné ustanovení k novele zákona č. 362/2009 Sb. – záloha do konce roku 2009 a vyúčtování po 1. 1. 2010!! – problematický výklad (viz Informace MF ke změnám sazeb DPH).


Duzp 21 zm ny 2010
DUZP (§ 21) – změny 2010 podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • DUZP při převodu nemovitosti - § 21/4 – den předání nemovitosti nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo dnem zápisu změny vlastnického práva,a to tím dnem, který nastane dříve.


Z klad dan 36 6 obecn
Základ daně § 36/6 - obecně podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • V § 36 odst. 6 zákona o DPH je stanoven základ daně pro specifická dodání zboží a poskytnutí služby, kdy nelze při stanovení základu daně použít ustanovení § 36 odst. 1 zákona o DPH, protože se nejedná o zdanitelné plnění za faktickou úplatu.

 • Znění tohoto odstavce platné do konce roku 2008 nebylo v  souladu s předpisy ES, a proto bylo novelizováno s účinností k 1. 1. 2009. Toto znění bylo upřesněno novelou zákona k 1. 4. 2009 a bude upřesněno i k 1. 1. 2010.


Z klad dan u ve ejn ch slu eb v osobn doprav
Základ daně u veřejných služeb v osobní dopravě podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Informace MF ve vazbě na Nařízení Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, které má účinnost od 3. 12. 2009;

 • Předmětem DPH není:

  - kompenzace poskytovaná objednateli,

  - úhrada prokazatelné ztráty.

  Do základu daně však vstupují slevy z jízdného po datu účinnosti Nařízení, které se považují za dotace k ceně podle § 4/1/q ZDPH.


Z klad dan ve zvl tn ch p padech nov 36a
Základ daně ve zvláštních případech – nový § 36a podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Základem daně je cena obvyklá bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro vyjmenované osoby a úplata je nižší než cena obvyklá a příjemce plnění nemá nárok na odpočet nebo nemá nárok na odpočet v plné výši, případně vyšší než cena obvyklá a poskytovatel je povinen krátit nárok na odpočet daně koeficientem.

 • Hodnotou plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je cena obvyklá zjištěná k datu jeho uskutečnění, je-li plnění uskutečněno pro vyjmenované osoby a je-li úplata nižší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nemá nárok na odpočet daně v plné výši.


Vyjmenovan osoby 36a 3
Vyjmenované osoby (§36a/3) podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

- Kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv těchto osob

- Jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,

- Osoby blízké,

- Osoby, které jsou v pracovně právním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci,

- Osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy.


Oprava z kladu dan zm ny 42
Oprava základu daně – změny (§42) podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Doplnění § 42/1/e – plátce může opravit výši daně pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d).

 • Nové znění § 42/9 - plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle § 37 odst. 1 ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která náleží plátci za plnění podle § 13 odst. 3 písm. d) a částkou bez daně, která plátci náleží do data předčasného ukončení smlouvy. Opravu lze provést do 3 let od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem.

 • Pozor na změnu sazby daně při opravě základu a výše daně!


Oprava v e dan 49 zm ny
Oprava výše daně (§ 49) - změny podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Upřesnění § 49/1:

 • Pokud plátce uplatnil a přiznal daň jinak, než stanoví tento zákon, a zvýšil daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, je oprávněn provést opravu v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl opravný daňový doklad doručen nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely.

 • Další navazující změny – § 49/3 – sazba daně a přepočítací kurz platný k datu uskutečnění původního plnění – návaznost na změnu sazeb daně od 1. 1. 2010.


4 sazby dan
4) Sazby daně podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Sazby daně (§ 47)

 • Příloha č. 1

 • Příloha č. 2


Sazby dan u zdaniteln ho pln n 47
Sazby daně u zdanitelného plnění (§47) podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi - § 10k

 • Sazby daně – základní vymezení sazeb daně od 1. 1. 2010: (§ 47/1):

 • - základní – 20 %

 • - snížená – 10 %;

 • Přechodná ustanovení ke změně sazeb daně:

  - dodávky médií (voda, plyn, elektřina, teplo apod.),

  - vyúčtování záloh přijatých do konce roku 2009 po 1. 1. 2010,

  - smlouvy o finančním pronájmu uzavřené do konce roku 2008.


P loha 1 praktick probl my a zm na k 1 1 2010
Příloha č. 1 – praktické problémy a změna k 1. 1. 2010

 • Zboží ve snížené sazbě daně – změny k 1. 1. a k 1. 4. 2009:

 • Potraviny a nápoje, vyjma alkoholických nápojů, krmiva pro zvířata;

 • - živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené k přípravě potravin,

 • Semena a rostliny (doplnění k 1. 4. 2009 se zpětnou účinností od 1. 1. 2009)

 • K 1. 1. 2010 – doplnění textu za položku 4401 – určené jako palivo – např. mulčovací kůra


P loha 2 praktick probl my
Příloha č. 2 – praktické problémy 2010

 • Změny od 1. 1. 2009:

 • - sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu (upřesnění k 1. 4. 2009)

 • - umělecká práva (vyloučení z přílohy)

 • Činnosti sportovců, trenérů, rozhodčích apod. sportovní činnosti – již nejsou v příloze č. 2.

 • K 1. 1. 2010 – doplnění textu za přílohou č. 2 – SKP + slovní popis (obsah přílohy č. 2 se nemění).


N vrhy na dopln n p loh 1 a 2 tisk 959
Návrhy na doplnění příloh č. 1 a 2 – tisk č. 959 2010

 • Knihy na magnetických a optických médiích

 • Opravy obuvi a koženého zboží

 • Opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu

 • Stravovací služby mimo dodání tabákových výrobků a alkoholických nápojů

 • Kadeřnické a holičské služby

 • Bytová výstavba (§ 48 bez časového omezení).


5 osvobozen od dan bez n roku na odpo et dan a zm ny pro rok 2010
5) Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a změny pro rok 2010

 • Přehled plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51)

 • Finanční činnosti (§ 54)

 • Převod a nájem nemovitostí (§ 56)


Pln n osvobozen od dan bez n roku na odpo et dan 51
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§51)

 • Základní vymezení plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se nemění (§51/1)

 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet se přiznávají v DAP za zdaňovací období, kdy se uskutečnila nebo kdy byla přijata úplata za ně.


Finan n innosti 54 zm ny
Finanční činnosti (§54) - změny (§51)

 • K 1. 1. 2010 – doplnění § 54/1/a – převod obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech (odstranění nesouladu se Směrnicí k DPH)

 • Navazující vypuštění § 14/5/c


P evod nemovitost 56 novelou k 1 1 2010 beze zm n
Převod nemovitostí (§56) - novelou k 1. 1. 2010 – beze změn

 • Převod staveb – osvobozen po 3 letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve (§56/1),

 • Problematické závěry KV KDP – posuzování tříleté lhůty při změn stavby.


N jem nemovitost 56 od 1 1 2010 beze zm n
Nájem nemovitostí (§ 56) od 1. 1. 2010 beze změn změn

 • Praktický problém – faktické poskytnutí práva umístění věci není nájmem osvobozeným od daně (např. anténní vysílače, fotovoltaická zařízení, reklamní tabule, výherní a nápojové automaty).

 • Judikát ESD - C-572/07 RLRE Tellmer Property (doplňkové služby k nájmu)


6 odpo et dan a zm ny pro rok 2010
6) Odpočet daně a změny pro rok 2010 změn

 • Nárok na odpočet daně (§ 72)

 • Podmínky pro uplatňování nároku na odpočet (§ 73)

 • Zákaz odpočtu (§ 75)


N rok na odpo et dan 72
Nárok na odpočet daně (§72) změn

 • Základní podmínka – použití přijatých zdanitelných plnění plátcem pro jeho ekonomickou činnost

 • Nárok vzniká - dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu - navázáno na §21, v němž je stanovena povinnost přiznat daň na výstupu.

 • Odpočet daně lze uplatnit v daňovém přiznání nebo při daňové kontrole (§ 72/3).


Podm nky pro odpo et dan 73
Podmínky pro odpočet daně (§73) změn

 • Daňový doklad musí být podle § 73:

  - vystaven plátcem,

  Uplatňování odpočtu daně v dodatečném daňovém přiznání - § 73/11 –pouze ve stanovených případech (krácená plnění).

  Možnost odpočtu v řádném daňovém přiznání i v pozdějších zdaňovacích obdobích – pouze při plném nároku na odpočet daně.


Z kaz odpo tu 75
Zákaz odpočtu (§ 75) změn

 • Vypuštění dřívejšího § 75/2 k 1. 4. 2009 – tj. zrušení zákazu odpočtu daně u osobních automobilu, které byly nakoupeny, pořízeny z JČS nebo dovezeny po 1. 4. 2009;

 • K 1. 1. 2010 doplnění textu dosavadního § 75/2 – „s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c)“ – tj. možnost odpočtu daně u dárků v rámci ekonomické činnosti a u obchodních vzorků, a to bez na úpravu pro účely daně z příjmů.


7 vracen dan zm ny
7) Vracení daně - změny změn

 • Vracení daně plátcům v jiných členských státech (§ 82)

 • Vracení daně v tuzemsku ORD v jiných členských státech (§82a a § 82b)


Vracen dan pl tc m 82 1
Vracení daně plátcům (§ 82) (1.) změn

 • Plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z přijatých plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem.

 • Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72 odst. 4 nebo 5, má nárok na vrácení daně pouze v poměrné výši.


Vracen dan pl tc m 82 2
Vracení daně plátcům (§ 82) (2.) změn

 • Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného za podmínek stanovených Ministerstvem financí.

 • Přístup na elektronický portál přidělí místně příslušný správce daně na základě žádosti o přidělení přístupu podané elektronicky ve struktuře zveřejněné Ministerstvem financí.

 • Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Přijetí žádosti o vrácení daně bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického portálu.

 • Žádosti podané po 1. 1. 2010 již podle nových pravidel!


Vracen dan v tuzemsku ord v j s 82a a 82b 1
Vracení daně v tuzemsku ORD v JČS (§82a a § 82b) (1.) změn

 • Základní podmínky pro vrácení - § 82a – nárok na vrácení může být uplatněn za stejných podmínek, za nichž má plátce daně nárok na odpočet daně v tuzemsku.

 • Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v němž má osoba registrovaná k dani sídlo, místo podnikání nebo provozovnu.


Vracen dan v tuzemsku ord v j s 82a a 82b 2
Vracení daně v tuzemsku ORD v JČS (§82a a § 82b) (2.) změn

 • Procesní postupy pro vrácení - § 82b.

 • Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se postupuje podle právního předpisu upravujícího správu daní.

 • Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě je Finanční úřad pro Prahu 1.

 • Správce daně může činit veškeré úkony vůči žadateli elektronicky.


8 zm ny v oblasti spr vy dph
8) Změny v oblasti správy DPH změn

 • Registrace plátců (§ 94)

 • Náhrada za neuplatnění daně (§98)

 • Zdaňovací období (§ 99)

 • Souhrnné hlášení (§102)


Registrace pl tc 94
Registrace plátců § 94 změn

 • Legislativně technická upřesnění

 • Nové znění - § 94 odst. 8 a 9 – registrace osoby povinné k dani při přijetí služby - v návaznosti na vypuštění § 15 ZDPH

 • Vložené odstavce 10 až 12:

 • §94/10 – dodání zboží s instalací či montáží

 • §94/11 – poskytnutí služby s místem plnění v JČS podle § 9/1 – nutná registrace poskytovatele služby v tuzemsku.


P klad aplikace 94 11 v roce 2010
Příklad aplikace § 94/11 v roce 2010 změn

 • Daňový poradce s místem podnikání v tuzemsku, který není plátcem daně, poskytne dne 10. 2. 2010 poradenskou službu společnosti se sídlem v SK.

 • Místo plnění bude podle § 9/1 v SK.

 • Daňový poradce se stane k 10. 2. 2010 plátcem DPH v ČR.

 • Uvedenou poradenskou službu již bude vykazovat jako plátce daně v DAP a SH.


N hrada za neuplatn n dan 98
Náhrada za neuplatnění daně (§98) změn

 • Změna pro rok 2010:

 • Doplnění § 98/1 -náhradu nelze stanovit z úplat za plnění uskutečněná v kalendářních měsících, za které by nebylo možné stanovit daňovou povinnost z důvodu uplynutí lhůty pro vyměření.


Zda ovac obdob 99
Zdaňovací období (§99) změn

 • Základní zdaňovací období – kalendářní měsíc (§99/2)

 • Do 10 mil. Kč za předchozí kalendářní rok – kalendářní čtvrtletí (§99/1)

 • Změna zdaňovacího období - upřesnění novelou (§99/3)

 • Plátci, kteří nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu – kalendářní čtvrtletí (§99/10).

 • Plátci, kteří nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání, ale mají zde provozovnu – zdaňovací období podle výše obratu za předchozí kalendářní rok!


Souhrnn hl en 102 zm ny 1
Souhrnné hlášení (§ 102) – změny (1.) změn

 • Nové znění § 102/1 – doplněno poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

 • Souhrnné hlášení se podává pouze ve formě datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za jeho převod nebo prostřednictvím datové schránky (aplikace EPO), vždy ve formátu a struktuře stanovené správcem daně (stanoveno pokynem MF D-331).


Souhrnn hl en 102 zm ny 2
Souhrnné hlášení (§ 102) – změny (2.) změn

 • Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

 • Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d) (služby), podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

 • Poprvé se SH budou podávat podle nových pravidel za leden 2010

 • SH za IV.Q 2009 podle dosavadních pravidel!


9 dph v oblasti intrakomunit rn ch dod vek
9) DPH v oblasti intrakomunitárních dodávek změn

 • Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16, 25, 35)

 • Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64, 22,)


Po zen zbo z jin ho lensk ho st tu 16
Pořízení zboží změn z jiného členského státu (§ 16)

Definice pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16/1):

– dodání od osoby registrované k dani,

– z jiného členského státu,

– přepravení nebo odeslání do tuzemska nebo do jiného členského státu.

Novela k k 1. 1. 2010 – pouze drobné upřesnění


Duzp a p izn n dan p i po zen zbo 25
DUZP a přiznání daně změn při pořízení zboží (§ 25)

 • Při pořízení zboží vzniká plátci povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno.

 • Pokud však byl daňový doklad vystaven osobou registrovanou k dani v jiném členském státě před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci nebo osobě identifikované k dani povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu.


Da ov doklad p i po zen zbo z jin ho lensk ho st tu 35
Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 35)

 • Doklad vystavený při pořízení zboží z jiného členského státu musí obsahovat předepsané náležitosti (§ 35/1)

 • Pořizovatel je povinen doplnit na obdrženém dokladu nebo v evidenci pro účely DPH předepsané údaje do 15 dnů ode dne pořízení (§ 35/2) – datum pořízení, sazba daně, výše daně a datum doplnění údajů.

 • Datum doplnění údajů je považováno za datum vystavení daňového dokladu (§ 35/3)

 • Pokud plátce doklad neobdrží do 15 dnů ode dne pořízení zboží, má povinnost doplnit údaje do 15 dnů ode dne obdržení dokladu.


Odpo et dan 73 6
Odpočet daně (§73/6) členského státu (§ 35)

 • Nárok na odpočet daně – podmíněn vznikem povinnosti přiznat daň;

 • Prokázaní - daňovým dokladem

 • Nárok vzniká – ve stejném zdaňovacím období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň;

 • Výklad MF – k časovému posunu při přiznání a odpočtu daně z dubna 2006 potvrzen KV KDP začátkem roku 2009.


Dod n zbo do jin ho lensk ho st tu 64
Dodání zboží do jiného členského státu (§ 35)členského státu (§ 64)

Od daně je beze změn osvobozeno:

 • dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státu (§ 64/1),

 • zboží musí být skutečně odesláno nebo přepravenodo jiného členského státu (§ 13/2),

 • prokazování dodání do jiného členského státu (§ 64/5)

 • Pozor na změnu v podávání souhrnných hlášení (viz dříve)!


10 dovoz a v voz zbo
10) Dovoz a vývoz zboží členského státu (§ 35)

 • Daňová povinnost při dovozu (§ 23)

 • Osvobození od daně při vývozu zboží (§ 66)


Povinnost p iznat da p i dovozu zbo 23
Povinnost přiznat daň při dovozu zboží (§ 23) členského státu (§ 35)

 • Daňová povinnost při dovozu (§ 23/1 a 2).

 • Přiznání daně při dovozu zboží plátcem vždy v DAP(§ 23/3) – ř. 7 (8) přiznání k DPH.

 • Při propuštění zboží do režimu dočasného použití vzniká povinnost přiznat daň dnem propuštění do tohoto režimu a nikoliv jeho ukončením.


V voz zbo 66
Vývoz zboží (§ 66) členského státu (§ 35)

 • Upřesnění § 66:

 • Vývozem zboží se rozumí zejména:

  – výstup zboží z území ES (§ 66/1).

 • Dodání zboží při vývozu je osvobozeno je-li přeprava (§ 66/2):

  – uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou,

  – kupujícím nebo zmocněnou osobou za stanovených podmínek – kupující nesmí mít v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu.

 • Osvobozeno je i umístění či dodání zboží do SS a SP v tuzemsku (§ 66/3).


Vykazov n v vozu od 1 1 2010
Vykazování vývozu od 1. 1. 2010 členského státu (§ 35)

 • Den uskutečnění vývozu – výstup zboží z území ES (§ 66/4) – navazující úprava v § 63/2 (vypuštění přijetí úplaty) .

 • § 66/5 – umístění nebo dodání do SP nebo SS

 • § 66/6 – prokazování vývozu.


11 poskytov n p eshrani n ch slu eb
11) Poskytování přeshraničních služeb členského státu (§ 35)

 • Poskytování služeb do tuzemska (§ 15)

 • Povinnost přiznat daň (§ 24)

 • Povinnost přiznat službu (§24a)


Poskytov n slu eb do tuzemska
Poskytování služeb členského státu (§ 35)do tuzemska

 • Novelou od 1. 1. 2010 vypuštěn § 15, z něhož do konce roku 2009 vyplývala povinnost přiznat a zaplatit daň při poskytnutí služby zahraniční osobou nebo ORD v JČS, jako nadbytečný.

 • Tato povinnost vyplývá od 1. 1. 2010 z novelizovaného § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH.

 • Odkazy na § 15 jsou novelizací vypuštěny nebo nahrazeny slovním vymezením.


P izn v n dan u slu eb 108
Přiznávání daně u služeb (§ 108) členského státu (§ 35)

 • Podle § 108 odst. 1 písm. b) - povinnost zaplatit daň plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH, a to osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku.

 • Podle § 108 odst. 1 písm. c) - povinnost zaplatit daň plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j ZDPH, dodáváno zboží s montáží nebo instalací s místem plnění v tuzemsku podle § 7 odst. 3 ZDPH nebo dodáván plyn nebo elektřina s místem plnění v tuzemsku podle § 7a odst. 1 nebo 3 ZDPH, a toosobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku.


Osoba povinn k dani neusazen v tuzemsku 108 2
Osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku (§ 108/2) členského státu (§ 35)

 • Osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku se pro účely tohoto ustanovení rozumí zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku.

 • Pokud zahraniční osoba nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, má v tuzemsku provozovnu, považuje se za osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku za podmínky, že tato provozovna se neúčastní daného zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby.


Duzp a p izn n dan u slu eb poskytnut ch do tuzemska 24
DUZP a přiznání daně u služeb poskytnutých do tuzemska (§ 24)

 • U služeb poskytnutých ORD v JČS nebo zahraniční osobou do tuzemska vzniká plátci povinnost přiznat daň v ř. 5 (6) nebo v ř. 11 (12) přiznání k DPH (§ 24/1):

  – k DUZP.

 • Nevzniká povinnost přiznávat daň k zaplacení služby.

 • DUZP se stanoví obdobně podle § 21 (§ 24/2).

 • Nový § 24/3:

  „Při poskytnutí služby, u níž jsou plátce nebo osoba identifikovaná k dani povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. b), se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního roku, pokud je služba k tomuto dni poskytována alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců.“.


P izn n slu by s m stem pln n mimo tuzemsko 24a
Přiznání služby s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a)

 • Povinnost přiznat tuto službu ke dni uskutečněnínebo ke dni přijetí úplaty – § 24a/1.

 • V DAP kdy vznikla povinnost plnění přiznat v ř. 21 nebo 25 přiznání k DPH – § 24a/2.

 • Nový § 24a/4:

  „Při poskytnutí služby, u níž je plátce povinen podat souhrnné hlášení podle § 102 odst. 1 písm. d), se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního roku, pokud je služba k tomuto dni poskytována alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců.“.

 • Od 1. 1. 2010 – v SH vykazování služeb s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.