Î
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Î ºÜê²Âà޲βÚÆÜ ´ ²ðºöàÊàôØܺðÆ ì ºð²´ºðÚ²È Ð ²ÜðՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ º Ȳκî²ÚÆÜ Ð ºî²¼àîàôÂÚàôÜ, 2010. ºñ»õ³Ý 20 Հունիս, 2011. 1. Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ. Հետազոտության իրականացումը. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dalit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
20 2011

κÜê²Âà޲βÚÆÜ ´²ðºöàÊàôØܺðÆìºð²´ºðÚ²È Ð²ÜðՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ºÈ²Îºî²ÚÆÜкàîàôÂÚàôÜ, 2010

ºñ»õ³Ý

20 Հունիս, 2011


20 2011

1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության իրականացումը


20 2011

2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության նպատակները


20 2011

3

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության ընտրանքը եւ ծածկույթը

 • Հարցման մասնակիցներ՝ 992 հոգի

 • Հարցման աշխարհագրությունը՝

  • Երեւան

  • 17 քաղաքներ

  • 20 գյուղեր


20 2011

4

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության ընտրանքի նկարագիրը (1/3)

Հարցվածներն ըստ սեռի

Հարցվածներն ըստ տարիքի


20 2011

5

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության ընտրանքի նկարագիրը (2/3)

Հարցվածներն ըստ կրթական մակարդակի


20 2011

6

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության ընտրանքի նկարագիրը (3/3)

Հարցվածներն ըստ զբաղվածության

Հարցվածներն ըստ բնակության վայրի20 2011

7 Բաժին 1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԳործող կենսաթոշակային համակարգ / տեղեկացվածություն

Նկատառում 1-2

Անկախ նրանից, թե ինչ բնորոշում կարելի է տալ ներկայացված ցուցանիշներին՝ բարձր կամ ցածր, սակայն երկու հանգամանք պարզ է.

гÝñáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÁ ÙÇÝã»õ Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ ï³ñÇùÁ (63 ï) Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï ãáõÝÇ ³ÏïÇí »õ ϳÝáݳíáñ ß÷áõÙ:

Վ³ñÓáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëáóÇ³É³Ï³Ý í׳ñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ûñ»Ýùáí ¹ñí³Í ¿ Ýñ³Ýó ·áñͳïáõÝ»ñÇ íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ անգամ սոցվճարներ կատարող í³ñÓáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÝ »Ý ³ÝÙ³ëÝ ÙÝáõÙ Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï áñáß³ÏÇ ß÷áõÙÝ»ñ ϳ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõݻݳÉáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:


20 2011

8 Բաժին 1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԳործող կենսաթոշակային համակարգ / տեղեկացվածություն


20 2011

9 Բաժին 1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԳործող կենսաթոշակային համակարգ / տեղեկացվածություն


20 2011

10 Բաժին 1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԳործող կենսաթոշակային համակարգ / տեղեկացվածություն

Նկատառում 3

Ընդհանրապես նկատելի է, որ մարդիկ ավելի լավ են մտապահում որակական տեղեկությունները, քան թվայինը:


20 2011

11 Բաժին 1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԳործող կենսաթոշակային համակարգ / տեղեկացվածություն

Նկատառում 4

Հարցվածների 81%-ը գտնում է, որ Հայաստանում կենսաթոշակային տարիքը բարձր է սահմանված


20 2011

12 Բաժին 1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԳործող կենսաթոշակային համակարգ / խնդիրների ընկալումը

Նկատառում 5-6

Փորձելով ներկայացնել գործող կենսաթոշակային համակարգի խնդիրները, հարցվածները դրանք շփոթել են իրենց անձնական խնդիրների հետ: Ոչ ոք չի խոսել ժողովրդագրական խնդիրների կամ ստվերային տնտեսության մասին:

Նկատելի է, որ ѳñóÙ³Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñáõÙ գործող կենսաթոշակային համակարգի å³ï׳éÝ»ñÝ áõ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ ˳éÝí»É »Ý Çñ³ñ:


20 2011

13 Բաժին 1

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԳործող կենսաթոշակային համակարգ / վերաբերմունք

Նկատառում 7-8

Ոչ կենսաթոշակային տարիքի մարդիկ՝ ուսանողները եւ միջին տարիքի մարդիկ դժվարանում են արտահայտվել կենսաթոշակի հետ կապված հարցերի շուրջ, բացատրելով, որ դրանք իրենց համար հրատապ չեն:

Այն, որ կենսաթոշակի ներկայիս մակարդակը թույլ չի տալիս ապահովել նվազագույն սպառողական զամբյուղը՝ մեղավոր է համարվում պետությունը20 2011

14 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / տեղեկացվածություն

Նկատառում 9-11

Այսօր դեռեւս դժվար է գտնել մարդկանց, ովքեր ամբողջական տեղեկություն ունեն կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին:

Մարդկանց տեղեկացվածությունը կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին ֆրագմենտավորված է:

Այն, որ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին տեղյակ մարդկանց թիվն ավելի շատ է, քան կենսաթոշակային բարեփոխումներից տեղյակներինը՝ նշանակում է, որ հարցվածների մի մասը չգիտի, որ կուտակային կենսաթոշակային համակարգը բարեփոխումների մի մասն է կազմում:


20 2011

15 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / տեղեկացվածություն

Նկատառում 12

Հ³ÝñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ÷áùñ ³í»ÉÇ É³í ¿ ï»Õ»Ï³óí³Í ϳٳíáñ, ù³Ý û å³ñï³¹Çñ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ: Ðݳñ³íáñ ¿ ¹³ Ýñ³ÝÇó ¿, áñ ϳٳíáñ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ ݳ˳ï»ëíáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ³Ûë ï³ñÇ (2011Ã.-ÇÝ) »õ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¿ ËáëíáõÙ »õ ùÝݳñÏíáõÙ:


20 2011

16 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / տեղեկացվածություն


20 2011

17 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / վերաբերմունք

Նկատառում 13

Մարդիկ, ովքեր անտեղյակ են կուտակային կենսաթոշակային համակարգից, անտարբեր են բարեփոխումների նկատմամբ կամ դժվարացել են պատասխանել (միասին՝ 69%), դեռ չի նշանակում, որ նրանք դեմ են կենսաթոշակային բարեփոխումներին: Առաջիկա ժամանակահատվածում բարեփոխիչները պետք է նվաճեն հանրության հենց այս մասին:

 • Հարցվածների վերաբերմունքը կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումներին


20 2011

18 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / վերաբերմունք


20 2011

19 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / սպասումներ


20 2011

20 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / սպասումներ

Նկատառում 14

Բերված տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ որքան բարձրանա կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ մարդկանց տեղեկացվածությունը, այնքան կավելանան բարեփոխումների կողմնակիցները:


20 2011

21 Բաժին 2

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըԿենսաթոշակային բարեփոխումներ / մտահոգություններ

 • Թե ինչ մտահոգություններ ունեն կապված կենսաթոշակային բարեփոխումների հետ՝ կարողացել են արտահայտվել հարցվածների միայն 22%-ը20 2011

22 Բաժին 3

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըՏեղեկատվության աղբյուրները / նախընտրելի ԶԼՄ-ներ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ տեղեկատվ. աղբյուրներ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ տեղեկատվ. աղբյուրներ

Նկատառում 15-17

ÆÝï»ñÝ»ïÁ, áñå»ë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý/ëï³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇçáó, ¹»é»õë ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ãáõÝÇ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ:

гրցման մասնակիցների 36%-Á ѳëï³ï»É ¿, áñ Çñ»Ýù ï³ÝÝ áõÝ»Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ, 32%-Á û·ïíáõÙ ¿ ÇÝï»ñÝ»ïÇó, ë³Ï³ÛÝ Áݹ³Ù»ÝÁ 13-14%-Ý ¿ ÇÝï»ñÝ»ïÁ ͳé³Û»óÝáõÙ/û·ï³·áñÍáõÙ áñå»ë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý ÙÇçáó::

Øݳó³Í 18-19%-Ç Ñ³Ù³ñ ÇÝï»ñÝ»ïÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñáõÙ ß÷Ù³Ý ËݹÇñÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ͳé³ÛáõÙ ¿ áñå»ë Ñ»é³íáñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ, ͳÝáÃÝ»ñÇ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåÇ »õ ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ տեղեկատվ. աղբյուրներ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ տեղեկատվ. աղբյուրներ


20 2011

23 Բաժին 3

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըՏեղեկատվության աղբյուրները / նախընտրելի ձեւաչափեր


20 2011

24 Բաժին 3

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըՄի քանի ուշագրավ փաստեր…

 • Կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին ավելի տեղյակ են՝

  • Ըստ սեռի՝ տղամարդիկ

  • Ըստ տարիքի՝ նախակենսաթոշակային տարիքային խումբը (41-62 տ)

  • Ըստ կրթական մակարդակի՝ ավելի բարձր կրթական մակարդակ ունեցողները

  • Ըստ բնակության վայրի՝ Երեւանի բնակչությունը

 • Կենսաթոշակային բարեփոխումներին ավելի կողմ են՝

  • Ըստ սեռի՝ տղամարդիկ

  • Ըստ տարիքի՝ ավելի երիտասարդները

  • Ըստ կրթական մակարդակի՝ ավելի բարձր կրթական մակարդակ ունեցողները

  • Ըստ բնակության վայրի՝ գյուղերի բնակչությունը


20 2011

25 Բաժին 3

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության ելակետային հետազոտություն, 2010թ.

Հետազոտության արդյունքներըՄի քանի ուշագրավ փաստեր…

 • Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին միանալու հարցում ավելի պատրաստակամ են՝

  • Ըստ սեռի՝ տղամարդիկ եւ կանայք՝ առանց տարբերության

  • Ըստ տարիքի՝ ավելի երիտասարդները

  • Ըստ կրթական մակարդակի՝ առանց տարբերության

  • Ըստ բնակության վայրի՝ գյուղերի բնակչությունը

 • Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի զարգացման հիմնական խոչընդոտն է՝

  • Մարդկանց եկամուտների ցածր մակարդակը

 • Դրամական խնայողություններ կատարում են…

  • Հարցվածների ընդամենը 23%-ը


20 2011
ՎԵՐՋ Բաժին 3

Շնորհակալություն ուշադրության համար