tutkimuksen teon abc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tutkimuksen teon ABC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tutkimuksen teon ABC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Tutkimuksen teon ABC - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Tutkimuksen teon ABC. TE 3- Terveys ja tutkimus Kansio 2 Otavan Opiston nettilukio. Mitä tutkimus tarkoittaa?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tutkimuksen teon ABC' - daktari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tutkimuksen teon abc

Tutkimuksen teon ABC

TE 3- Terveys ja tutkimus

Kansio 2

Otavan Opiston nettilukio

mit tutkimus tarkoittaa
Mitä tutkimus tarkoittaa?
 • Kartoitusten tekemistä, tietojen keräämistä ja luokittelua, erilaisia tilastotietoon perustuvia esityksiä, haastatteluaineistoihin perustuvia kuvauksia ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvia kirjallisia kuvauksia tai esityksiä
 • Tutkimuksiksi voidaan kutsua myös toiminnallisia tekoja, joissa on tehty teoreettistä selvitystä jonkin tuotoksen (kirja, esite tms.) toteuttamiseksi
slide3
Tutkimustiedon ja käytännön tiedon välissä ovat kaikki sellaiset menetelmät, joiden avulla kokeillaan eri vaihtoehtoja, punnitaan ja harkitaan sekä kysellään asiantuntijoilta heidän käsityksiään parhaaksi katsotun tuloksen saavuttamiseksi

Tutkimustieto ja käytännön tieto sekä kokemus kulkevat aina käsikädessä!

tieteellinen tutkimus
Tieteellinen tutkimus
 • Tieteellisen tutkimukset ehtoja ovat:
 • Tutkimuskohteen (esim. esine, asia, käsite, symboli, luokka, ryhmä) täsmällinen määrittäminen
 • Tutkimuksen on tuotettava jotakin, jota ei ole ennen sanottu
 • Tutkimuksesta on oltava hyötyä muille
 • Tutkimuksen on annettava riittävät perustelut julkiselle keskustelulle
slide5
Tieteellisessä tutkimuksessa uusi tieto tuotetaan teorian avulla

Kaikki teoriat ovat tapoja tarkastella ja selittää todellisuutta

Teoreettinen viitekehys ja käsitteet, jotka tutkimukseen valitaan, tulee aina selostaa ja määritellä tutkimustekstin lukijalle selkeästi ja täsmällisesti

Tutkimuksella on oma logiikkansa ja luonnollinen kulkunsa, riippumatta siitä onko kysymys laajasta vai suppeasta tutkimuksesta

slide6
Tutkimuksessa on esitettävä aina täsmällisesti tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja tavoitteet

Myös tutkimusmenetelmä, aineiston keräämisen tapa, teoreettinen viitekehys ja analyysitapa sekä tutkimustulokset ja johtopäätökset on tuotava esille

slide7
Tutkijan on noudatettava tutkimusetiikkaan samalla tavalla kuin ammattilaisen on ammattiaan harjoittaessaan noudatettava ammattietiikkaa!

Tutkijalla on vastuu tekemästään tutkimuksesta!

tutkimuksen kulku
Tutkimuksen kulku
 • Tutkimusprosessin kulku voidaan jakaa viiteen (5) vaiheeseen;
 • Ideataso (tutkimusaiheen valinta ja rajaaminen)
 • Sitoutuminen (tutkimusongelman asettaminen, tutkimusmenetelmien ja tutkimusasetelman valinta)
 • Toteuttaminen (aineiston kerääminen)
 • Kirjoittaminen (aineiston analysointi)
 • Tiedottaminen (tulosten raportointi)
slide9
Ideataso, sitoutuminen, toteuttaminen ja kirjoittaminen lomittuvat kuitenkin monella tavalla tutkimuksen edetessä

Usein prosessi sisältää myös harha-askeleita, ongelmia ja umpikujia…

Tutkimusprosessissa ratkaisevat päätökset tehdään ideatasolla ja sitoutumisessa

slide10
Toteuttamisvaiheessa voidaan joutua täsmentämään tai muuttamaan joitakin tutkimuksen alussa tehtyjä ratkaisuja

Usein täsmentämistä joudutaan tekemään ihmistieteissä

Ihmistä ja hänen toimintaansa ja ajattelua ei voi aina ennakoida!

1 ideavaihe ajatukset kasaan
1. Ideavaihe ”Ajatukset kasaan”
 • Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutkimus on eri vaiheineen luova prosessi
 • Hyvä tutkimuksen aihe on hyvän tutkimuksen alku!
slide12
Hyvän aiheen etsimisessä omasta uteliaisuudesta ja tiedon halusta on hyötyä!

Terveystutkimuksen kohteita ja teemoja löytyy varmasti jo ihan tavallisesta arkielämästä ja lähipiiristäsi

slide13
Aihetta valitessasi kannattaa pohtia sitä, miksi juuri kyseinen aihe sinua kiinnostaa

Aivoriihi ja mind map-tyylinen työskentely helpottaa aiheen valinnassa ja rajauksessa

varottavaa
Varottavaa…
 • Älä valitse aihetta, joka on liian laaja tutkimusaiheeksi (esim. suomalaisten nuorten terveys tai suomalainen yhteiskunta)
 • Älä valitse aihetta, josta ei löydy lähdekirjallisuutta
 • Älä valitse aihetta, joka ei avaudu sinulle tai joka ei selkiydy alustavan tarkastelun aikana
 • Vältä liian emotionaalisia aihepiirejä
 • Vältä myös aiheita, jotka edellyttävät sinulta aivan uusien, aikaa vievien taitojen hankkimista
2 sitoutuminen eli tutkimusongelman asettaminen
2. Sitoutuminen eli tutkimusongelman asettaminen
 • Tärkeää on pohtia sitä, mitä tutkitaan ja mihin asiaan/ilmiöön halutaan saada vastauksia
 • Tutkimusongelma kannattaa alkuvaiheessa hajottaa ja muotoilla selkeiksi kysymyksiksi
esimerkki tutkimusongelmasta
Esimerkki tutkimusongelmasta
 • Lukiolaisten mielenterveys
 • Mitä asioita kuuluu mielenterveyteen?
 • Mitä mielenterveys tarkoittaa?
 • Onko poikien ja tyttöjen kokemukset omasta mielenterveydestä erilaisia?
 • Onko koulumenestys yhteydessä lukiolaisten mielenterveyteen?
 • Eroaako oman koulun oppilaiden mielenterveyden kokemukset muiden suomalaisten lukiolaisten kokemuksista?
 • Onko lukiolaisen perheellä ja perhetaustalla yhteyttä tai merkitystä kokemukseen omasta mielenterveydestä?
slide17
Tutkimukselle voidaan asettaa myös hypoteeseja

Hypoteesi tarkoittaa mahdollisia ennakoituja ratkaisuja tai selityksiä asetettuihin tutkimusongelmiin

2 sitoutuminen jatkuu tutkimusmenetelmien ja tutkimusasetelman valinta
2. Sitoutuminen…jatkuuTutkimusmenetelmien ja tutkimusasetelman valinta
 • Tutkimusongelma määrittää pitkälti, millaisia tutkimuksellisia menetelmiä tutkimuksessa käytetään
 • Tutkimustyyppejä ovat kvantitatiivinen (määrällinen) ja kvalitatiivinen (laadullinen) tutkimus
slide19
Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, joita on vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan

Ne ovatkin toisiaan täydentäviä lähestymistapoja

slide20
Molempia tapoja voidaan käyttää rinnakkain, kvantitatiivinen tutkimusvaihe voi edeltää kvalitatiivista vaihetta jne.

Yksinkertaistettuna kvantitatiivinen tutkimus käsittelee numeroita ja kvalitatiivinen merkityksiä, mutta ne eivät ole kuitenkaan toistensa vastakohtia!

slide21
Diassa 14 oli esimerkki tutkimusongelmasta, Nuorten mielenterveys

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan esimerkiksi ihmisten kokemuksia ja ajatuksia jostain tietystä aiheesta

Tulokset ovat siis tilastojen sijaan kuvauksia ja tulkintoja

Esimerkkinä ollut tutkimusongelma sopii siis laadulliseen tutkimusotteeseen

slide22
Määrällinen tutkimusmenetelmä soveltuu tutkimuksiin, joissa halutaan numeraalisesti kuvailla jotakin asiaa tai kuvailla, missä määrin joku asia on muuttunut tai missä määrin jokin asia vaikuttaa johonkin toiseen asiaan.

Tavoitteena on siis selittää ihmisen toimintaa numeraalisesti, kausaalisesti ja teknisesti

Kausaalisuus tarkoittaa sitä, että aineistosta etsitään syy-seuraussuhteita

viel kerraten kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus
Vielä kerraten; kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus
 • Kvantitatiivinen-Tilastoanalyysit
 • Kvalitatiivinen-Tekstin tulkinta/Laajempi ymmärrys
 • Toisiaan täydentäviä menetelmiä!
3 toteuttaminen eli tutkimusaineiston hankinta
3. Toteuttaminen eli Tutkimusaineiston hankinta
 • Kerätäänkö aineisto itse vain käytetäänkö valmiita aineistoja?
 • Mikä on tai ketkä ovat tutkimuksen kohteena?
 • Millainen aikaulottuvuus tarvitaan?
 • Pitkittäistutkimus
 • Poikittaistutkimus
slide25
Mitä tutkimusmetodia käytetään?

Paljonko tutkittavia tarvitaan?

Miten tutkittavat tavoitetaan?

Miten tutkittavilta pyydetään suostumus tutkimukseen?

terveystutkimuksen aineisto
Terveystutkimuksen aineisto
 • Terveystutkimuksen aineistoa voi kerätä
 • Kyselyillä (kyselylomake)
 • Haastatteluilla (yksilö- tai ryhmä)
 • Havainnoinnilla
 • Mittauksilla ja testeillä
 • Lisäksi voidaan käyttää valmiita aineistoja (tilastot, rekisterit jne.)
4 kirjoittaminen eli aineiston analysointi
4. Kirjoittaminen eli Aineiston analysointi
 • Kun tutkijalla on aineisto kasassa, voi hän aloittaa aineiston analysoinnin
 • Aineiston analysoinnin tavoitteena on kuvaaminen, selittäminen ja ymmärtäminen
 • Usein kaikki ed. näkökulmat ovat käytössä samassa tutkimuksessa
5 tiedottaminen eli tulosten raportointi
5. Tiedottaminen eli tulosten raportointi
 • Tutkimusraportin kirjoittaminen alkaa jo tutkimuksen alkuvaiheessa
 • Tutkimusraportin sisältöön kuuluvat
 • Tiivistelmä
 • Johdanto
 • Tutkimusongelma
 • Tutkimusmenetelmät
 • Tutkimustulokset
 • Pohdinta
 • Kirjallisuuslähteet
 • Mahdolliset liitteet
slide29
Mitä hiotumpi tutkimusteksti on, sitä uskottavamman vaikutuksen se herättää (teksti kokonaisuudessaan, kirjoitusvirheet, ulkoasu jne.)

Toisaalta huonosti tehtyä tutkimusta ei pelasta edes hyvin kirjoitettu tutkimusraportti…

kaksi kultaista k sitett
Kaksi kultaista käsitettä…
 • Tutkimuksen Realibiliteetti eli luotettavuus
 • Tutkimuksen Validiteetti eli pätevyys
slide31
Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Eli mittauksen tai tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia

Mikäli kaksi eri tutkijaa toistaa tutkimuksen samalla tavoin ja päätyy vielä samaan tulokseen, voidaan tutkimuksen tulosta pitää reliaabelina

slide32
Tutkimuksen validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata

Esimerkiksi onko kyselylomakkeen kysymykset yksiselitteisiä, ymmärtääkö vastaaja kysymyksen jne.

l hteet
Lähteet
 • Hirsjärvi, S. ym.
 • 2004. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
 • Hakala, J. T.1999. Graduopas.Tampere: Tammer-Paino Oy.