Podatek po redni i bezpo redni pit cit
Download
1 / 11

Podatek Po?redni i Bezpo?redni , PIT , CIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

Podatek Pośredni i Bezpośredni , PIT , CIT. Prezentacje wykonał: Radek Świś Kl.IIIA. Podatek Pośredni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podatek Po?redni i Bezpo?redni , PIT , CIT' - dakota-lucas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podatek po redni i bezpo redni pit cit

Podatek Pośredni i Bezpośredni, PIT, CIT

Prezentacje wykonał: Radek ŚwiśKl.IIIA


Podatek po redni
Podatek Pośredni

 • Podatek pośredni jest to danina publiczna płacona w pieniądzu, przymusowa, bezzwrotna, niezwiązana, zasilająca budżet państwa. Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.

 • Nazwa "pośredni" wywodzi się od sposobu jego pobierania. Podatek ten płacony jest nie bezpośrednio w urzędzie skarbowym, tylko przy nabywaniu dobra (np. podatek VAT wliczony jest w cenę wielu artykułów - np. samochodów) lub usługi (podatek od gier losowych jest już wliczony w cenę jaką musimy zapłacić by móc uczestniczyć w grze losowej np. poprzez kupienie losu na loterii).


Podatek bezpo redni
Podatek Bezpośredni

 • Podatek bezpośredni - podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt. Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do organu podatkowego.

 • Do podatków bezpośrednich w Polsce zaliczane są:

 • podatki dochodowe

 • podatek rolny

 • podatek leśny

 • podatek od spadków i darowizn

 • podatek od posiadania psa (już nie funkcjonuje)


Podatek po redni i bezpo redni pit cit
PIT

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang.PersonalIncomeTax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zm. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych.

 • "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych.


Podatek po redni i bezpo redni pit cit

 • Zwolnienia podmiotowe związane są głównie. z tzw. immunitetem podatkowym przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych wynikającym przede wszystkim z postanowień prawa międzynarodowego publicznego.

 • Zwolnienia przedmiotowe można podzielić na następujące grupy:

 • o charakterze socjalnym (np. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów, stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie ),

 • o charakterze odszkodowawczym i z tytułu ubezpieczeńgospodarczych (np. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,),

 • niektóre przychody związane z pracą (np. wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych,


Podatek po redni i bezpo redni pit cit

 • niektóre przychody związane ze sprzedażą (np. przychody uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego),

 • niektóre przychody rencistów i emerytów (np. dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny),

 • związane z dietami (np. podróż służbowa pracownika) ,

 • niektóre przychody z kapitałów i praw majątkowych,

 • niektórych przejawy działalności gospodarczej,

 • zwolnienia niektórych dochodów osiąganych za granicą (np. dochody pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy)


Podatek po redni i bezpo redni pit cit
CIT uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego),

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – CorporateIncomeTax – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Po raz pierwszy w Polsce został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ), akt ten obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oprócz tej ustawy istnieje jeszcze szereg rozporządzeń normujących tę kwestię wydanych przez Ministra Finansów.


Podatek po redni i bezpo redni pit cit

Zakres podmiotowy uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego),

 • Podatnikami tego podatku są wszelkie osoby prawne, niezależnie od faktu w jaki sposób osobowość tę nabyły oraz spółki kapitałowe w organizacji. Podmiotami tego podatku mogą też być jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (np. spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).


Podatek po redni i bezpo redni pit cit

Podmiotami uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego),zwolnionymi z tego podatku są:

 • Skarb Państwa

 • Narodowy Bank Polski,

 • jednostki budżetowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,

 • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,

 • gminy w zakresie dochodów własnych,

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego,

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne i inwestycyjne.


Podatek po redni i bezpo redni pit cit

Stawka podatku uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego),

Stawka podatku od osób prawnych wynosi obecnie 19%. Ustawa przewiduje też 50% stawkę sankcyjną w przypadku zaniżenia przez podmioty powiązane wysokości zobowiązania podatkowego. Rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy składają wtedy wstępne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. Zeznania o ostatecznej wysokości dochodu podatnicy są obowiązani złożyć w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania, nie później jednak niż przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Podatnicy z reguły obowiązani są również do dołączenia do zeznania rocznego bilansu i rachunku wyników wraz z opinią i raportem audytora oraz odpis uchwały walnego zgromadzenia.