a bov prava lesa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

- PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Ťažbová úprava lesa. § 29 vyhlášky č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. Ciele ťažbovej úpravy § 39 odsek 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. určenie objemu a plynulosti ťažby , zabezpečenie optimálneho využívania produkčného potenciálu lesa ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dagmar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a bov prava lesa

Ťažbová úprava lesa

§ 29 vyhlášky č. 453/2006

o hospodárskej úprave lesov

a ochrane lesa

ciele a bovej pravy 39 odsek 9 z kona 326 2005 z z o lesoch
Ciele ťažbovej úpravy§ 39 odsek 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • určenie objemu a plynulosti ťažby,
 • zabezpečenie optimálneho využívania

produkčného potenciálu lesa,

 • trvalé plnenie funkcií lesa,
 • zaistenie trvalosti a plynulosti ťažby,
 • zvyšovanie produktívnosti porastov a ich stability
ciele a bovej pravy
Ciele ťažbovej úpravy

Stanovenie  takej výšky ťažby a jejrozloženia,

aby sa zvyšoval prírastok

pri plnení základných princípovdlhodobého

rozvojalesnéhohospodárstva

trvalosti, optimálneho plnenia

verejnoprospešných a produkčných funkcií,

stability, ekologizácie a hospodárnosti.

(Greguš 2004)

v chodisk ur enia objemu a by v lesoch hospod rskych
Východiská určenia objemu ťažby v lesoch hospodárskych
 • produkčné možnosti porastov v LC,
 • ťažbové možnosti,
 • rozloženie a stav porastových zásob,
 • prírastkové pomery,
 • ťažbová plynulosť.
v chodisk ur enia objemu a by v ochrann ch lesoch a v lesoch osobitn ho ur enia
Východiská určenia objemu ťažby v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia
 • prihliada sa

na formy hospodárskeho spôsobu

určené vo vzťahu

k prevládajúcej funkcii lesa.

a bov prava
Ťažbová úprava
 • tvorí ju vzťah troch zložiek:

zásoba - prírastok - ťažba

a bov mo nosti
Ťažbové možnosti

Za optimálnych podmienok,

keď štruktúra zásob a ich rozloženie zodpovedá

cieľovému usporiadaniu vekových stupňov

je možné

trvale ťažiť maximálne možný prírastok

bez negatívneho narušenia vzťahu

zásoby, prírastku a ťažby.

a bov mo nosti1
Ťažbové možnosti

Pri nedostatku rubných zásob

je možné ťažiť len toľko,

aby sa vytvárali postupne rubné zásoby

zodpovedajúce

cieľovému usporiadaniu vekových stupňov.

a bov mo nosti2
Ťažbové možnosti

Pri nadbytku rubných zásob

je možnéťažiť

len výšku potenciálneho prírastku

tak, aby sa nevytváralo do budúcnosti

usporiadanie vekových stupňov, ktoré by

narušovalo ich cieľové usporiadanie a tým

výkyvy v plynulosti ťažby v budúcnosti.

postup ur enia objemu a by
Postup určenia objemu ťažby

Objem dreva určeného na ťažbu

sa určuje v rámci lesného celku

diferencovane podľa

kategórie lesa,

tvaru lesa,

hospodárskeho spôsobu.

postup ur enia objemu a by1
Postup určenia objemu ťažby

v lesoch s hospodárskym spôsobom

podrastovým

holorubným

účelovým

sa určuje oddelene

 • výchovná ťažba,
 • obnovná ťažba.
postup ur enia objemu a by2
Postup určenia objemu ťažby

v lesoch s hospodárskym spôsobom

výberkovým

sa určuje

ťažba celková

samostatne pre každú JPRL.

Len pre účely sumarizácie do vyšších jednotiek rozdelenia lesa sa podľa dimenzií rozdelí

na obnovnú a výchovnú.

Do obnovnej ťažby sa zaradí ťažba od hrúbky 36,1 cm a viac.

objem v chovnej a by
Objem výchovnej ťažby

určí sa

ako súčet ťažieb

plánovaných v jednotlivých porastoch

podľa

 • modelovej výchovnej intenzity, preverenej na vzorových prebierkových plochách, založených pri obnove LHP
 • zásad a cieľov rámcového plánovania.
objem v chovnej a by1
Objem výchovnej ťažby

Vhospodárskych lesoch

 • sa zohľadňujú decenálne prebierkové percentá zo zásoby hlavného porastu na začiatku decénia (HALAJ, PETRÁŠ, SEQUENS, 1986).

V lesoch osobitného určenia

 • sa ciele hospodárenia stanovujú osobitne pre každú subkategóriu a prevažujúci funkčný typ.
objem v chovnej a by2
Objem výchovnej ťažby

V ochranných lesoch

cieľom výchovy

nie je

 • dosiahnutie maximálnej produkcie

a jej kvality,

ale

 • zabezpečenie stability porastu a podporajedincov, ktoré najlepšie zabezpečujú ochrannú funkciu.
objem obnovnej a by
Objem obnovnej ťažby
 • sa navrhne induktívne

v jednotlivých porastoch

predpisom výšky ťažby

zameraným na obnovu porastu.

Za súbor porastovosobitne pre

kategóriu hospodárskeho lesa,

tvaru vysokého

s výnimkou topoľových

a vŕbových porastov.

objem obnovnej a by1
Objem obnovnej ťažby
 • sa navrhne induktívne

osobitne za všetky subkategórie lesov osobitného určenia

s možnosťou využívania produkcie

 • sa určí aj deduktívne

pomocou ťažbových ukazovateľov,

pričomurčený ukazovateľ sa stáva

hornou hranicou objemu obnovnej ťažby.

objem obnovnej a by2
Objem obnovnej ťažby

V prípade, ak

objem induktívne navrhnutej obnovnejťažby

prekračuje

deduktívne odvodenú výšku obnovnej ťažby,

vyhotovovateľ LHP upraví

induktívne navrhnutý predpis ťažby

do výšky ukazovateľa.

objem obnovnej a by3
Objem obnovnej ťažby

V kalamitných lesoch s vysokým predpisom

spracovania existujúcej a potenciálnej

kalamity

môže objem induktívnej ťažby výnimočne prekročiť deduktívne odvodenú ťažbu,

ak plánované úmyselné obnovné ťažby

sú naliehavé a nie sú odložiteľné.

a bov ukazovatele a ich vlastnosti
Ťažbové ukazovatele a ich vlastnosti

Deduktívnym spôsobom

sa určuje celkový objem obnovnej ťažby

tak, aby sa čo najviac splnili

hlavné ciele ťažbovej úpravy.

Pre tento účel je k dispozícii

systém ukazovateľov,

z ktorých každý má určité vlastnosti.

a bov ukazovatele a ich vlastnosti1
Ťažbové ukazovatele a ich vlastnosti

Objem obnovnej ťažby v lesnom celku

 • v hospodárskych lesoch
 • hospodárskeho tvaru lesa vysokého
 • pri hospodárskom spôsobe podrastovom
 • pri hospodárskom spôsobe holorubnom

okrem topoľových a vŕbových lesných porastov

sa určuje jedným z týchto ťažbových

ukazovateľov:

a bov ukazovatele a ich vlastnosti2
Ťažbové ukazovatele a ich vlastnosti
 • ťažbové percentá podľa vekových stupňov a dĺžky obnovnej doby
 • empirické ťažbové percentá
 • 1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších
 • 1/30 zásob porastov posledných troch vekových stupňov a starších
 • priemerný rubný prírastok
a bov percent pod a vekov ch stup ov a d ky obnovnej doby
Ťažbové percentá podľa vekových stupňov a dĺžky obnovnej doby
 • Udávajú, aký objem zásoby dreva sa má

vyťažiť z jednotlivých vekových stupňov,

ak by sa mala dodržať stanovená rubná

a obnovná doba.

 • Jeho realizáciou dochádza k postupnému vyrovnávaniu rozdielov výmer vekových stupňov.
a bov percent pod a vekov ch stup ov a d ky obnovnej doby1
Ťažbové percentá podľa vekových stupňov a dĺžky obnovnej doby

Pri výpočte ťažbového ukazovateľa

sa nezohľadňuje optimálny obnovný postup,

ani momentálny stav porastov,

a preto

induktívne navrhnutá ťažba

sa môže od neho líšiť.

empirick a bov percent
Empirické ťažbové percentá
 • Sú odvodené z ťažbovej intenzity reálnych porastov a preto zohľadňujú priemerný hospodársky stav obnovovaných porastov.
 • Nie sú odstupňované podľa diferencovaných obnovných dôb.
 • V najvyšších vekových stupňoch neodčerpávajú celú zásobu a preto nemôžu zabezpečiť dosiahnutie optimálneho využitia celej produkcie.
empirick a bov percent1
Empirické ťažbové percentá

Ich uplatnenie prichádza do úvahy,

 • ak pre nepripravenosť porastov na obnovu vo veku nad rubnou dobou,

nie je možné realizovať výšku ťažby

podľa ťažbových percent,

určených podľa vekových stupňov

a dĺžky obnovnej doby.

1 20 z sob porastov poslednej vekovej triedy a star ch
1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších
 • zabezpečuje rovnomernú ťažbovú intenzitu 50 % zo zásoby posledných dvoch vekových stupňov pred rubnou dobou a starších počas dvoch najbližších desaťročí.
 • Jeho uplatnením sa dosiahne takmer optimálne využitie produkcie a výhľadovo vyrovnané ťažby na 20 rokov.
1 20 z sob porastov poslednej vekovej triedy a star ch1
1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších

Jeho nedostatkom je, že

 • neovplyvňuje a nezohľadňuje prírastok,
 • nezohľadňuje rámcovú obnovnú dobu

a postup obnovy.

Jeho uplatnenie prichádza do úvahy

 • pri holorubnom hospodárskom spôsobe

s krátkou obnovnou dobou,

pri splnení predpokladu, že za 20 rokov

sa vyťažia zásoby predmetných vekových stupňov.

1 30 z sob porastov posledn ch troch vekov ch stup ov a star ch
1/30 zásob porastov posledných troch vekových stupňov a starších
 • Pozitíva tohto ukazovateľa sú podobné ako pri 1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších.
 • Navyše správne uvažuje so zásobami,

ktoré sa v priebehu desaťročia stanú rubnými.

 • Predĺžením obnovnej doby pozitívne

ovplyvňuje prirodzenú obnovu

a viac sa blíži k rámcovej obnovnej dobe.

priemern rubn pr rastok
Priemerný rubný prírastok
 • Udáva objem ťažby, ktorý by sa dosiahol

pri rovnomernom rozložení zásob

a stanovených rubných dobách.

 • Použiteľný je v prípade, keď rozloženie

zásob vo vekových stupňoch odpovedá

vyrovnanému (normálnemu) rozloženiu

vekových stupňov a zastúpenie drevín

sa v priebehu celej rubnej doby nemení.

 • V prípade nadbytku alebo nedostatku

rubných porastov zapríčiní nedodržanie

stanovenej rubnej doby.

priemern rubn pr rastok1
Priemerný rubný prírastok
 • PRP predstavuje vyrovnaný objem obnovnej ťažby, ktorý zabezpečí vyrovnaný stav vekových stupňov.
 • Plnohodnotné uplatnenie PRP

ako ukazovateľa vyrovnanosti

je možné len za predpokladu

splnenia nasledovných podmienok:

priemern rubn pr rastok2
Priemerný rubný prírastok
 • každý porast si počas celej rubnej doby zachováva rovnakú bonitu,
 • priemerné zakmenenie porastov vo vekových stupňoch sa rovná priemernému zakmeneniu rubných porastov,
 • skutočná rubná doba porastov sa rovná stanovenej rubnej dobe.
postup ur enia a bov ho ukazovate a
Postup určenia ťažbového ukazovateľa

Ťažbový ukazovateľ

sa určuje

na základe písomného rozboru

 • zásoby dreva podľa vekových stupňov,
 • veľkosti lesného celku,
 • stavu lesa.
postup ur enia a bov ho ukazovate a1
Postup určenia ťažbového ukazovateľa

Pri určení ťažbového ukazovateľa dodržať

tieto zásady :

Vybraný ukazovateľ má spĺňať podmienku, aby výška objemu obnovnej ťažby v LHP súčasne neprekročovala ukazovateľov:

 • Ťažbové percentá podľa vekových stupňov,
 • Priemerný rubný prírastok.
postup ur enia a bov ho ukazovate a2
Postup určenia ťažbového ukazovateľa

Ak z dôvodu stavu lesa, alebo

uplatňovaných hospodárskych spôsobov

momentálnu ťažbovú dispozíciu vystihuje:

 • 1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších,

alebo

 • Empirické ťažbové percentá,

lepšie ako

 • Ťažbové percentá podľa vekových stupňov,
postup ur enia a bov ho ukazovate a3
Postup určenia ťažbového ukazovateľa

potom pri dodržaní podmienky

súčasného neprekročenia ukazovateľov

Ťažbové percentá a PRP

môže byť vybraný ukazovateľ:

 • 1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších

alebo

 • Empirické ťažbové percentá.
postup ur enia a bov ho ukazovate a4
Postup určenia ťažbového ukazovateľa

Ak ukazovateľ

1/20 aleboEmpirické ťažbové percentá

bol uprednostnenýpred

Ťažbovými percentami,

pretože z dôvodu stavu lesa alebo

uplatňovaných hospodárskych spôsobov

lepšie vystihuje momentálnu ťažbovúdispozíciu,

postup ur enia a bov ho ukazovate a5
Postup určenia ťažbového ukazovateľa

potom pri dodržaní podmienky súčasného neprekročenia ukazovateľov

Ťažbové percentá a PRP

je možné ukazovateľa

 • Ťažbové percentá

prekročiť najviac do výšky jeho priemeru

z 3-5 desaťročného výhľadu v závislosti

od prevládajúcej obnovnej doby.

ur enie v ky obnovnej a by
Určenie výšky obnovnej ťažby
 • Z údajov po zistení nového stavu lesa sa vykoná kalkulácia ťažbových ukazovateľov.
 • Ak výmera tejto skupiny porastov v rámci lesného celku je menšia ako 50 ha, pre určenie hornej hranice výšky obnovnej ťažby nie je potrebné uplatniť ťažbové ukazovatele v prípadoch:
ur enie v ky obnovnej a by1
Určenie výšky obnovnej ťažby
 • ak celá obnovná ťažba je umiestnená do porastov vo veku nie nižšom ako vek začatiaobnovy

pri dodržaní predpísaných

hospodárskych spôsoboch a ich foriem,

 • ak všetky induktívne navrhnuté obnovné ťažby sú naliehavé.
ur enie v ky a by v hospod rskom lese
Určenie výšky ťažby v hospodárskom lese

Obnovná ťažba sa má sústrediť čo najviac

do obdobia rubnej zrelosti

s prihliadnutím na

 • rozloženie zásoby vo vekových stupňoch,
 • stanovenú obnovnú dobu.
ur enie v ky a by v hospod rskom lese1
Určenie výšky ťažby v hospodárskom lese

Objem obnovnej ťažby musí ovplyvniť

rozloženie vekových stupňov

tak, aby sa s ohľadom na stanovenú

rubnú dobu,

postupne vytvárala

 • rovnomerná veková štruktúra.
ur enie v ky a by v hospod rskom lese2
Určenie výšky ťažby v hospodárskom lese

Pri nerovnomernom zastúpení vekových

stupňov je potrebné prihliadať

 • aby straty na produkcii boli čo najmenšie,
 • na plynulosť zmien výšky ťažby

v jednotlivých desaťročiach.

ur enie v ky a by v hospod rskom lese3
Určenie výšky ťažby v hospodárskom lese

Zohľadňovať aj

 • objem výchovnej ťažby v porastoch nad 50 rokov
 • objem obnovnej a výchovnej ťažby nad 50 rokov

v produkčne významných subkategóriách

lesov osobitného určenia.

ur enie v ky a by v hospod rskom lese4
Určenie výšky ťažby v hospodárskom lese

Nenaplnenie deduktívne odvodenej výšky

ťažby je možné

 • v najbližších desaťročiach napraviť,

pri jej prekročení

 • sa na nápravu musí čakať celú rubnú dobu.
ur enie v ky a by vo v berkovom lese
Určenie výšky ťažby vo výberkovom lese

Ťažbovýmukazovateľom vo výberkovom

lese je

 • CBP – celkový bežný prírastok.

Okrem CBP je potrebné zohľadniť najmä

 • stav a rozsah prirodzenej obnovy,
 • rozdiely medzi vzorovou a skutočnou krivkou početností v hrúbkových stupňoch.
ur enie v ky a by vo v berkovom lese1
Určenie výšky ťažby vo výberkovom lese

Ak porast spĺňa všetky požiadavky

pre zaradenie

do výberkového hospodárskeho spôsobu,

 • celkový bežný prírastok

môže presiahnuť najviac o 30 %.

ur enie v ky a by vo v berkovom lese2
Určenie výšky ťažby vo výberkovom lese

Ak je porast vhodne

výškovo a hrúbkovodiferencovaný,

ale zásoba z dôvodu mladšieho vývojovéhoštádia

je nižšia ako budúca optimálna

 • ukazovateľom výšky ťažby je CBP

(môže dosiahnuť najviac hodnotu CBP).

Ak je porast v štádiu výberkovej prebierky

 • výška ťažby musí byť nižšia ako CBP.
ur enie v ky a by vo v berkovom lese3
Určenie výšky ťažby vo výberkovom lese

Ak je porast vo veku

od 50 rokov do veku začatia obnovy

(v zmysle podrastového hospodárskeho spôsobu),

je výškovo nivelizovaný

a je zaradený do prebudovy

 • výška ťažby môže maximálne

dosiahnuť hodnotu CBP.

ur enie v ky obnovnej a by pre porasty tvaru lesa n zkeho a v prevode z tvaru n zkeho na tvar vysok
Určenie výšky obnovnej ťažby pre porasty tvaru lesa nízkeho a v prevode z tvaru nízkeho na tvar vysoký
 • Výšku ťažby tvorí súčet objemu dreva určeného na ťažbu v jednotlivých dielcoch.
 • Pre skupinu porastov v nízkom lese sa okrem induktívne navrhnutej ťažby môže uplatniť aj deduktívne určenie výšky obnovnej ťažby na základe plošných ťažbových ukazovateľov.
ur enie v ky obnovnej a by pre porasty tvaru lesa n zkeho a v prevode z tvaru n zkeho na tvar vysok1
Určenie výšky obnovnej ťažby pre porasty tvaru lesa nízkeho a v prevode z tvaru nízkeho na tvar vysoký

Rozhodujúcim pre určenie hornej hranice

objemu obnovnej ťažby je ukazovateľ:

 • výmera porastov poslednéhovekového stupňa pred rubnou dobou a starších.

Pri uplatňovaní princípu vyrovnanosti

sapoužijú aj ukazovatele:

 • výmera normálneho rúbaniska
 • 1/20 výmery poslednej vekovej triedy a starších.
ur enie v ky obnovnej a by pre porasty tvaru lesa n zkeho a v prevode z tvaru n zkeho na tvar vysok2
Určenie výšky obnovnej ťažby pre porasty tvaru lesa nízkeho a v prevode z tvaru nízkeho na tvar vysoký

Deduktívny spôsob určenia objemuťažby lesov v prevode z tvaru nízkeho na tvar vysoký,

sa výpočtom ukazovateľov

 • neuplatňuje.
ur enie v ky obnovnej a by pre topo ov a v bov porasty
Určenie výšky obnovnej ťažby pre topoľové a vŕbové porasty
 • z objemu zásoby dreva rubných

porastov na obdobie platnosti plánu

s prihliadnutím na

 • výmeru rubných porastov na desať

rokov

 • bežný prírastok lesných porastov

v dielcoch, v ktorých sa plánuje

obnova lesa.

ur enie v ky obnovnej a by pre energetick porasty
Určenie výšky obnovnej ťažby pre energetické porasty
 • ako súčet objemu dreva určeného na ťažbu v jednotlivých dielcoch.

Na návrh obhospodarovateľa lesa

sa do energetických porastov zaradia

porasty, z ktorých úžitky sa využívajú

najmä na výrobu energie.

ur enie v ky a by v lesoch osobitn ho ur enia
Určenie výšky ťažby v lesoch osobitného určenia
 • ako súčet objemu dreva určeného na ťažbu v dielcoch zaradených do príslušnej kategórie
 • môžu sa použiť ťažbové ukazovatele najmä

v subkategóriách, kde možnosť získať porovnateľné množstvo produkcie

s hospodárskym lesom,

nie je v rozpore s požadovanou

verejnoprospešnou funkciou lesa.

ur enie v ky a by v lesoch osobitn ho ur enia1
Určenie výšky ťažby v lesoch osobitného určenia

Kalkulácia ukazovateľov

sa nemusí vykonať

pre skupiny porastov v subkategórii

 • Kúpeľné lesy
 • Chránené lesy
 • Lesy určené na lesnícky výskum

a lesnícku výučbu

s obmedzeným alebo vylúčeným

využívaním produkcie.

ur enie v ky a by v ochrann ch lesoch
Určenie výšky ťažby v ochranných lesoch
 • ako súčet induktívne navrhnutých ťažieb v jednotlivých porastoch.
 • výška obnovnej ťažby nesmie prekročiť vykalkulovaný ideálny podiel z predpokladanej životnosti materského porastu.
ur enie v ky a by v ochrann ch lesoch1
Určenie výšky ťažbyv ochranných lesoch

Z hľadiska požiadavky na trvalosť

plnenia ochrannej funkcie

 • nie je žiadúce ponechať väčšie výmery rovnovekého lesa bez obnovy až do veku dosiahnuteľnej životnosti,
 • aspoň časť z nich prirodzene obnoviť v štádiu najoptimálnejšom pre obnovu.
ur enie v ky a by v ochrann ch lesoch2
Určenie výšky ťažby v ochranných lesoch
 • Obnovu porastov tvaru nízkeho lesa,

predovšetkým agáta na výmoľoch

a stržiach je potrebné navrhnúť skôr než

dôjde k strate výmladnosti a stability

z dôvodu neprimerane vysokého

zaťaženia málo únosnej pôdy.

 • Výška obnovnej ťažby sa odvodzuje

s ohľadom na cieľovú výstavbu

pre stanovený model hospodárenia.

a bov prava ako s as lhp
Ťažbová úprava ako súčasť LHP

Vo všeobecnej časti LHP

sa v rámci ťažbovej úpravy lesa uvádza:

 • Štruktúry lesných porastov v LC a ich očakávaný vývoj.
 • Stanovenie a zdôvodnenie výšky ťažieb a ich vývoja, výber ťažbového ukazovateľa.
 • Sumárne údaje z LHP za LC.
 • Sumárne údaje z LHP za VC.
 • Zoznam JPRL s plánovaným holorubným hospodárskym spôsobom v členení podľa VC.
slide61

Stanovenie a zdôvodnenie výšky ťažieb

a ich vývoja, výber ťažbového ukazovateľa.

Samostatnú časť tejto kapitoly tvorístanovenie a zdôvodnenie objemu ťažieb na obdobie platnosti LHP a ďalšie desaťročia pre jednotlivé kategórie lesa, s príslušnými tabuľkovými a grafickými prehľadmi.

Prehľadnou formou sa tu uvedú predpísané úlohy (obnovná ťažba, výchovná ťažba v členení do 50 rokov a nad 50 rokov, prečistky a zalesnenie) pre LC spolu a následne v členení podľa jednotlivých obhospodarovateľov lesných pozemkov.

Prehľad plánovaných úloh sa vypracuje za kategóriu a tvar lesa, vybrané špecifikácie kategórií lesov osobitného určenia, kategórie a celkom. Prehľady rovnakej štruktúry tvoria súčasť protokolu, ktorý je súčasťou príloh všeobecnej časti LHP (zodpovedajú štruktúrou prehľadom LC ).

Aby sa prehľadové tabuľky s rovnakým obsahom vo všeobecnej časti LHP neopakovali, je možné v príslušnej kapitole poukázať na tú stať a kapitolu, v ktorej sa prehľady s údajmi nachádzajú.

slide62
Ďakujem za pozornosť

prezentoval Ing. Ján Bavlšík