Tecnologies
Download
1 / 132

- PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Tecnologies Web Seminaris d’empresa 2013. inLab FIB Jaume Moral. Índex. Tecnologies de client: del HTML a AJAX. Responsive design , web en el mòbil i accessibilitat Conceptes bàsics d'aplicacions web. Les arquitectures basades en Java

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tecnologies web seminaris d empresa 2013

Tecnologies Web

Seminaris d’empresa

2013

inLab FIBJaume Moral


Tecnologies web seminaris d empresa 2013
Índex

 • Tecnologies de client: del HTML a AJAX.

 • Responsivedesign, web en el mòbil i accessibilitat

 • Conceptes bàsics d'aplicacions web.

 • Les arquitectures basades en Java

 • El mon dels frameworks: Spring, Struts, Hibernate...

 • Programar pensant en la seguretat

 • Casos pràctics:

  • L’entorn de desenvolupament Java + web a inLab FIB

  • Com hem muntat el web de inLab amb Drupal

  • El Racó i la API del Racó

  • Single Sign On a la FIBDe qu parlarem
De què parlarem?

 • CSS

 • DOM

 • Javascript

 • HTML5

 • AJAX

 • JQuery


Les p gines web html css
Les pàgines web: HTML + CSS

 • El HTML és el que conté la informació de la pàgina.

 • Els fulls d’estil CSS contenen la forma en que es visualitzen

 • Defineixen atributs de visualització de:

  • Els tags HTML normals i corrents

  • Classes que podem associar a una part del text

  • Elements amb un identificador únic

   <spanclass=”titol”>Aixo es un titol</span>

   <spanid=”menu1”>Primer menu</span>

 • Separar la presentació del contingut, faciliten la coherència


Tipus de propietats que hi ha a css
Tipus de propietats que hi ha a CSS

 • Podem jugar amb

  • Marges

  • Mides

  • Posicions en pantalla

  • Tipus de lletra

  • Imatges i colors de fons

  • Visualització o no d’un element

 • S’apliquen a certs elements de la pantalla amb uns filtres anomenats selectors

  • .navegacio li -> tots els li dintre de class=“navegacio”

  • #cap a:hover -> tots els links del id=“contingut” quan passem per sobre


L estructura de la p gina i el dom
L’estructura de la pàgina i el DOM

 • Document Object Model: model d'objectes de la pàgina que exposa el navegador als llenguatges de script.

 • API que ens permet accedir al que esta mostrant el navegador o manipular el seu comportament

 • DOM = Javascript? NO.

  • Javascript ens permet accedir a la pàgina mostrada i al navegador utilitzant el DOM

 • Accedint al DOM podem veure i manipular les propietats definides a través de CSS

 • Podem accedir a elements qualsevol de la pàgina si els identifiquem amb un ID únic al HTML


Example rea desplegable
Example: àrea desplegable

<script>

function desplegar(id) {

valor=document.getElementById(id).style.display;

if (valor!="block") {valor="block";} else {valor="none";}

document.getElementById(id).style.display=valor;

}

</script>

<style>

.desplegable {display:none}

</style>

...

<div><a href=”javascript:desplegar('op1')">Desplegar</a></div>

<div class="desplegable" id="op1">

Aquest text apareixerà i desapareixerà</div>


Html 5
HTML 5

 • http://www.html5rocks.com

 • HTML5 =~ HTML + CSS + Javascript

  • Nous tags HTML

  • CSS3

  • Les API per accedir al DOM ja formen part de l’especificació

  • Pensat més per aplicacions i no simplement per pàgines

 • Com identificar una pàgina com HTML 5?

  • <!doctype HTML>


Novetats m s importants de html 5
Novetats més importants de HTML 5

 • Emmagatzemament local

  • Clau valor

  • Base de dades (Indexed DB i SQL, ja deprecated)

 • Cache i suport per aplicacions off-line

 • Interfície d’usuari

  • Drag & drop

  • Nous camps per formularis: mail, numero, telefon...

 • Nous tags d’estructura

 • Multimedia

  • Tags audio, video, canvas, webgl

  • No hi ha acord amb els formats

 • API per Geolocalització, Websockets...


On podem fer servir html5
On podem fer servir HTML5?

 • IE9, Chrome, Safari i Firefox 4+ (si no... Modernizr)

 • Mòbils

  • Camps de formularis adaptats

  • Geolocalització

  • Aplicacions off-line

  • Efectes i estil de mòbils: jQuery Mobile / PhoneGap

 • Substitut per Flash

  • Tag video

  • Canvas + Javascript o animacions CSS3

 • Aplicacions per windows 8


Javascript avan at
Javascript avançat

 • Amb la manipulació del DOM, Javascript demostra que serveix per mes que validar formularis

 • Necessitem capacitats més avançades per fer que poguem realment “programar aplicacions” en Javascript.

  • Crear ojectes i classes

  • Passar com a paràmetres estructures complexes

  • Crear “callbacks” en resposta a events

  • Facilitar la comunicació directa amb el servidor (AJAX)

  • Accedir facilment al DOM

 • Algunes d’aquestes capacitats depenen del navegador i es fa necessari una llibreria que ens abstregui


Funcions an nimes
Funcions anònimes

 • function avisar(x) {alert(x)

  }

 • var avisar= function (x) {alert(x)

  }

 • document.getElement(“boto”).onclick=function(event) {

  alert(“hola”);

  }


Json javascript object notation
JSON (Javascript Object Notation)

 • Notació per dades estructurades (arrays i arrays associatius)

  {

  aula:’Tecnologies web’,

  professors:[

  {nom:’Jaume’,cognom:’Moral’},

  {nom:’Daniel’,cognom:’Golobart’}

  ]

  }

 • Permet “simular” passar paràmetres a una funció per nom o pasar estructures complexes

 • Molt utilitzat en llibreries, per simplificar les API.

 • Similar a XML, pero més llegible per les persones


La revoluci ajax
La revolució AJAX

 • AJAX=Asynchronous JavaScript+XML

  • http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php

 • Treballar des del navegador comunicant-se amb el servidor pero sense necessitat de recarregar les pàgines

 • Ús extensiu de l’objecte XMLHttpRequest

  • Permet fer peticions HTTP des de Javascript

  • Executa codi JavaScript en resposta a la crida

 • Manipulem el DOM de la pàgina

 • Problemes:

  • depenem molt del navegador

  • dificultat de desenvolupament


Flux d execuci de ajax
Flux d’execució de AJAX

 • Tenim un objecte AJAX

 • Creem una instancia i li diem:

  • URL a la que connecta

  • Funció de callback

 • Cridarem aquest objecte en resposta a un event

 • En rebre la resposta, executem el callback (assincronament)

 • El callback rep la resposta en XML, HTML, JSON...

 • Actualitzem la pàgina


Qu no s ajax
Què no és AJAX?

 • AJAX és un nom que ha funcionat tan bé que s’aplica a coses que no tenen res a veure.

 • AJAX no es només Javascript

  • Si no hi ha interacció amb el servidor, no es AJAX

 • AJAX no es només XMLHTTPRequest

  • Es poden simular recàrregues amb un frame ocult.

  • Idea de JSONP, que veurem tot seguit

 • AJAX no es només XML

  • Hi ha altres formats per intercanviar informació

 • Parlem amb propietat, que per algo som enginyers!


Restriccions de ajax i jsonp
Restriccions de AJAX i JSONP

 • No podem fer una petició AJAX a un servidor diferent que el que ens ha proporcionat la pàgina

 • Forma de saltar-se aquesta restricció: JSONP

  • Carrega un fitxer JS d’una màquina remota que acaba fent una crida a una funció Javascript de la nostra pàgina.

  • El nom ve de que es una estructura JSON amb un afegit (padding), que seria la crida a la funció

  • Ideal per fer API de serveis i incrustar-los a les nostres pàgines amb Javascript.

  • Exemple: API de twitter


Jquery
JQuery

 • Idea: afegir “comportament” als elements de la pàgina de la mateixa forma que s’afegeixen propietats de visualització amb CSS

 • Es un javascript “no intrusiu”, que no es posa dintre del HTML

  • Exemple: fem que els links amb class “menu” quans els clickem s’amaguin

   $("a.menu").click(function(event) { event.preventDefault(); $(this).hide("slow"); }

   );


M s sobre jquery
Més sobre JQuery

 • Events

  • $(selector).click(funcio_a_executar)

  • $(selector).mouseover(funcio_a_executar)

 • Animacions

  • $(selector).fadeIn(“slow”)

  • $(selector).animate({width:20,height:200}, "slow")

 • CSS

  • $(selector).addClass(“coses”)

  • $(selector).css ({width:200})

 • Manipulació del DOM

  • $(selector).append(“<p>Afegim HTML!</p>”)


Ajax amb jquery
AJAX amb JQuery

 • Crida AJAX

  $.ajax({

  url: 'document.xml',

  type: 'GET',

  dataType: 'xml',

  timeout: 1000,

  error: function(){

  alert('Error loading XML document');

  },

  success: function(xml){

  // do something with xml

  }

  });

 • Carregar HTML via AJAX

  $(selector).load(“document.html”)


Extensions de jquery
Extensions de JQuery

 • Plugins (http://plugins.jquery.com/)

  • Son extensions diverses basades en la llibreria

  • Exemple: tablesorter, que converteix una taula “normal” amb una taula que es pot ordenar picant sobre els titols

   $(".ordenable").tablesorter();

 • UI (http://jqueryui.com/)

  • Són únicament elements d’interficie d’usuari

  • Necessiten una part en javascript i una de CSS+imatges

  • Exemple: tabs, per crear pestanyes

   $(“.pestanyes").tabs();


Conclusions
Conclusions

 • Una pàgina web no es una pàginaimmutable i estàtica

 • La sevaextructuras'exposavia DOM

 • Es pot manipular i canviar la visualització

 • Potrespondre a eventsJavascript

 • Potdemanarinformació a un servidor via AJAX

 • Tenimllibreriesfantàstiques que ensajuden: jQuery

 • Una pàgina web pot arribar a tenir un nivelld’interactivitat similar a una aplicaciód’escriptori


Responsive design
Responsivedesign


Qu es responsive design
Què es responsivedesign?

 • Adaptar el contingutperque es vegi de la millor forma en qualsevoldispositiu.

  • No fer dos versions, sino una adaptable a la mida de la pantalla que tenim

 • Idea inicial: EthanMarcotte

 • http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/


Mateix web diferents navegadors
Mateix web, diferentsnavegadors


Layout fixe
Layoutfixe

 • Treballem per una resolució concreta

  • Típica: 960px d’amplada (per pantalles de 1024px)

 • Podem “quadrar” el disseny al pixel

 • Quèpassa si la pantalla es mes gran?

  • Centremcontingut i omplim de blanc

 • Quèpassa si es méspetita?

  • Hem de ferscroll o es veure-horeduit

  • Hem de fer una segonaversió


Layout l quid
Layoutlíquid

 • No utilitza mides en pixels, sino en %

 • S’adapta a la mida de la pantalla

 • Un dissenypensat per una pantalla gran, adaptat a mòbil no hicap

  • Exemple: multiplescolumnes, imatgesgrans

 • Un dissenypensat per pantalla petita es incomode en pantalla gran

  • Columna moltestreta / massaampla


Idea del responsive design
Idea del responsivedesign

 • Consultem la resolució

 • Fem CSS adaptats a la resolució

  • Líquid, fixe o una barrejadepenent de la mida

 • Aixoenspermet

  • Canviar mides segons la resolució

  • Amagar elements

  • Recolocar elements

 • Volem una única versió del web!


Media queries
Media queries

<link href="phone.css” rel="stylesheet" type="text/css" media=“screen and (max-width: 400px)" >

@media screen and (max-width: 400px) {

…. /* estils propis de pantalla petita */

}

@importurl(phone.css) screen and (max-width: 400px)


Control del viewport
Control del viewport

 • iPhonesuposa que la pantalla fa 980px

  • Tot el que posem es veupetit

 • Si fem un CSS adaptat, volem evitar aquestcomportament

  • No volemfer zoom ni scroll

   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">


Problema les imatges
Problema: les imatges

 • Problema típicdelslayoutslíquids

 • El textflueix en linies, les imatges no

 • Imatgesmassapetites o que sobresurten

 • Solucions

  • Tallar les imatges (propietat de cssoverflow)

  • Imatges de fonsamb CSS, que podemcanviardepenent de la resolució

  • Reescalarambmax-width: 100%


Consells
Consells

 • Començaramb una versió que es vegibé al mòbil

  • Base que es vegibé en mòbil

  • @media amb min-width

 • Provarambdiferents mides i navegadors

 • Intentar no partir de zero

  • Skeleton, Amazium….

  • El que s’haconvertit en stardard: Bootstrap


Una ajuda bootstrap
Una ajuda: bootstrap

 • Framework de CSS desenvolupat per twitter

  • Garantia de confiança

 • Permet que elsnostres webs tinguin una presentacióprofessionalsimplementafegintcertesclassesalsnostreselements

 • Permetpersonalització

 • Incorpora elements de responsivedesign

  • Podemtenir-los o no!


Components
Components

Botons

Menus

Etiquetes

Missatgesd’error

Barra de progrés

Formularis

Taules


La graella
La graella

 • Permet colocar elselements de forma ordenada a la pàgina

 • Un bon disseny té una graella

  • Mireuqualsevoldiari

 • Bootstrap te una graella de 12 columnes

  • 960px (fixa)

  • Líquida

  • Reponsive (tant liquida comfixa)


Conclusions sobre responsive design
Conclusions sobre ResponsiveDesign

Reponsivedesignésja una necessitat

Bootstrapaconsegueixfer-hofàcil

Bootstrappermet que un web tingui un dissenybastantacceptablesensenecessitar un dissenyador ni confiar en que elsinformàtics triaran unscolors que no facin mal alsullsAltres aproximacions
Altresaproximacions

 • Disseny per mòbils en HTML imitant una aplicació nativa.

 • Quanfer-ho servir?

  • Quèestemprogramant?

  • Una aplicació o un web?

 • Concepte de webapp

  • “Carcassa” nativa amb una vista web dintre… ambaspected’aplicació nativa


Idees de jquery mobile
Idees de jQuery Mobile

 • Atribut “data-role” alselements

 • Pàginesd’unaaplicació en un sol HTML

  • <div data-role=“page”></div>

  • Links entre pàginesambanchors

 • Elementstípics

  • <div data-role=“header”> (content o footer)

  • <ul data-role=“listview”>

  • <a href=“” data-transition=“slide”>


Exemple de jquery mobile
Exemple de jQuery Mobile

 • Llistad’elements

 • Passem a una segonapàginaambtransició de desplaçament

 • Botó de tornar

 • Es veucom una pàgina normal i corrent si desactivemels CSS + JS


Conclusions1
Conclusions

 • jQuery Mobile permetdesenvoluparaplicacionsmòbilsambaspectenatiuutilitzantúnicamenttecnologies web

 • Últimquanrealment no necessitemcaptecnologiapròpia del mòbil

  • No serveix per ferAngryBirds

  • Sí serveix per fer una banca on lineAccessibilitat1
Accessibilitat

 • És fer que tothom pugui fer servir el nostre web, incloent persones amb discapacitats (visuals, auditives i d’altres)

 • Projecteambl’empresaTechnosite

  • Experts en accessibilitat

  • Colaboracióamb la fundació ONCE

 • Auditories a diferents webs de la UPC

  • Web institucional

  • Ateneas

 • Versió 2.0 de les WAI


Wai 2 0
WAI 2.0

 • Les pautes insisteixen en aquests temes

  • Alternatives textuals

  • Alternatives per continguts temporals

  • Adaptabilitat del contigut (a diferents dispositius)

  • Que es pugui distingir el text del fons

  • Que tot es pugui fer desde teclat

  • Donar suficient temps

  • Evitar continguts que puguin provocar atacs epilèptics

  • Fer continguts amb navegació

  • Fer els textos llegibles i entenibles

  • Predictibilitat. Que les coses funcionin com s’esperen

  • Ajuda als errors

  • Compatibilitat


Qu ens han trobat
Què ens han trobat?

 • Els formularis han d’estar correctament marcats

  • Label per descriure els camps

  • Fieldsets per agrupar

 • Els botons han de ser botons

  • Si es vol posar disseny ha de ser amb CSS

 • S’han de fer servir colors amb suficient contrast

 • Les taules només s’han de fer servir per taules

 • S’ha d’especificar l’idioma de les pàgines

 • Els links han d’explicar on van. No posar mai “aqui” o “més informació”

  • A l’obtenir una llista de links, no tenim informació


Qu hem apr s
Què hem après?

 • Una persona que no hi veuesbasamolt en agrupacionslògiques de contingut

  • Llistes de contingutsrelacionats

  • Jerarquia de títols

 • El javascript no està prohibit, tot ique ho pot semblar

 • El flash també pot ser accessible

 • Un web s’ha de poder “entendre” sense CSS i sense imatges

 • Les imatgeshan de tenirdescripcióquan cal

  • Si té un text al costat o esdecorativa, no cal

 • Es MOLT difícilfercanvisquan no s’hatingut en compte des d’un principiDe qu parlarem1
De què parlarem?

 • La interacció bàsica amb aplicacions web

 • Pas de paràmetres

 • Sessions

 • Cookies

 • Connexions a BD


Interacci b sica
Interacció bàsica

 • Com pot comunicar-se una pàgina web amb el servidor? Utilitzant el protocol HTTP

 • Seguint un link

  • Demana al servidor una certa URL, que pot ser una pàgina generada pel servidor i el navegador la carrega.

 • Enviant un formulari

  • Li enviem les dades que acabem d'omplir

 • Amb una petició tipus AJAX

  • El navegador fa una petició "en background" i sense recarregar la pàgina


Pas de par metres
Pas de paràmetres

 • GET

  • S'afegeixen els paràmetres a la URL

 • POST

  • S'envien com una segona part de la petició

 • Aquesta informació es posa al formulari que envia els paràmetres.

 • Els parametres son strings. Qualsevol tipus complex requereix un tractament dels que s'encarrega la plataforma escollida


Sessions
Sessions

 • Cada petició HTTP és independent de les altres. Problema quan volem desenvolupar aplicacions.

 • El protocol no proporciona cap mètode per saber des del servidor quines peticions ens arriben del mateix client, no incorpora el concepte de sessió.

 • Tècniques per aconseguir tenir estat:

  • Cookies amb un identificador de sessió

  • Paràmetre ID_SESSIO

 • Altres possibles tècniques

  • Adreça IP. No sempre funciona.


Cookies
Cookies

 • Un servidor ens pot enviar una cookie quan demanem qualsevol fitxer, afegint una capçalera de l’estil...

  Set-Cookie: foo=bar; path=/; expires Mon, 21-Jan-2030

 • Quan fem una altra petició al mateix servidor, enviem aquesta informació en una capçalera extra

  Cookie: foo=bar

  Les cookies no les demana el servidor: les envia automàticament el navegador com si fos un paràmetre


Cookies de sessio
Cookies de sessio

 • Les cookies que no tenen data de caducitat duren fins que es tanca el navegador. Son cookies de sessió

 • Les plataformes de desenvolupament web més conegudes (JSP, ASP, PHP…) utilitzen cookies per mantenir la sessió

 • La primera vegada que ens connectem al web, ens donen un identificador aleatori, que anirem enviant mentre no tanquem el navegador

 • El servidor es guardarà valors associats a aquest identificador (una mena de taula de hash)


Par metre id sessio
Paràmetre ID_SESSIO

 • És un substitut de les cookies, amb exactament la mateixa idea de la cookie de sessió, però passat explícitament com un paràmetre o una part de la URL

 • És més difícil d'implementar, perquè les nostres aplicacions l'han de passar explícitament a qualsevol petició que es faci al servidor, reescrivint les URL a les pàgines.

 • Podem perdre la sessió si fem una petició al servidor sense l’identificador (per exemple, una pàgina estàtica)

 • No es guarda cap informació: el id_sessió només serà vàlid fins que tanquem el navegador


Quan acaben les sessions
Quan acaben les sessions?

 • En sistemes orientats a connexió, la sessió acaba quan tallem la connexió. En web no existeix aixo

 • 3 possibilitats

  • Tanquem el navegador. S’esborra la cookie pero no la informació que teníem al servidor

  • Caduca. Els servidors es configuren perque la informació de la sessió caduqui passats uns minuts d’inactivitat

  • Invalidem la sessio. Anem a una pàgina que esborra la informació de la sessió

 • Una sessió no invalidada ni caducada és perfectament vàlida al servidor. Si tenim el seu identificador, la podem “robar”


Acc s a bases de dades
Accés a bases de dades

 • Generar pàgines dinàmiques normalment implica treballar amb alguna bases de dades

 • En una aplicació no web, podem connectar una vegada al principi de l'aplicació i desconnectar al final.

 • En una aplicació web, no tenim clar quan ens desconnectem, així que no podem mantenir una connexió oberta "per sempre"

 • Obrir i tancar connexions continuament cada vegada que hem d'accedir a la BD té un cost


Pools de connexions
Pools de connexions

 • Solució: treballar amb connexions compartides

 • El servidor té oberta una connexió i nosaltres la “demanem”, la utilitzem i la “tornem”

 • Normalment, no n’hi ha una, sino que tenim vàries connexions obertes: pool de connexions

 • Normalment es configuren uns paràmetres

  • Número mínim de connexions obertes

  • Número màxim (per no saturar la màquina)

  • Temps màxim d’utilització

 • Si la nostra aplicació no torna les connexions, podem tenir problemes i es pot penjar el sistema!


Conclusions2
Conclusions

 • Programem amb el que programem, hem de tenir molt clars una sèrie de conceptes

  • Els diferents tipus de pas de paràmetres

  • Els problemes que ens poden portar les sessions

  • El fet de no tenir estat i els problemes que implica

  • Els problemes que poden representar els accessos a les bases de dades

 • La plataforma que escollim per programar probablement ja ens aillarà d'aquests conceptes, però és bo saber-los.De qu parlarem2
De què parlarem

 • Java com a llenguatge per fer aplicacions web

 • Servlets

 • JSP

 • El concepte d'aplicació web

 • L'especificació JEE


Especificaci de servlets
Especificació de Servlets

 • Són una sèrie de tecnologies per fer aplicacions web desde Java

 • Compren diversos elements

  • Servlets pròpiament

  • JSP

  • Taglibs

  • Expressionlanguage

  • Concepte d’aplicació web (WAR)

 • El servidor més conegut que suporta treballar amb servlets és Tomcat

 • Veurem una a una totes aquestes tecnologies


Servlets
Servlets

 • Són unes classes java que permeten generar pàgines web quan s’executen en un servidor

 • Tenim accés a la petició, la resposta, la sessió i a paràmetres d’aplicació

 • Anem escrivint la pàgina des del programa, generant el codi HTML per programa. (Sí, es molt lleig!)

 • Com funciona?

  • El servidor executa el mètode doGet() o doPost() del servlet, que reben com a parametres la resposta i la petició

  • Obtenim els paràmetres de la petició i construim el HTML utilitzant l’objecte resposta


Exemple de servlet
Exemple de Servlet

import java.io.*;

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;

public class ServletHola extends HttpServlet {

public void doGet ( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException {

response.setContentType("text/html");

PrintWriter out = response.getWriter();

out.println(“Hola, ”+request.getParameter(“nom”);

}

}


Tecnologies web seminaris d empresa 2013
JSP

 • JSP permet tenir pàgines HTML amb codi Java que s'executa abans de tornar-la cap al client.

 • No s’interpreta el codi cada vegada. La primera invocació fa que es compili la pàgina i es converteixi en un servlet.

 • Qualsevol servidor on podem executar Servlets permet executar JSP, es la mateixa tecnologia

 • Permet cridar altres classes Java, on hi haurà el gruix del codi. No hem de barrejar!

 • La nostra aplicació estarà formada per

  • JSP per la presentació

  • Classes Java per la capa de negoci


La idea de tag libs
La idea de Tag Libs

 • JSP permet declarar nous tags per posar a les notres pàgines i associar-los a codi java

 • Podem aconseguir una molt més gran separació entre presentació i codi: idea de JSP sense codi Java

 • Per una llista de TagLibs ja programats...

  • http://jakarta.apache.org/taglibs/

 • Hi ha una llibreria estàndar (JSTL), que permet no haver de recorrer a Java dintre de JSP per moltes coses.

  • Iteradors, condicionals...

  • Nou llenguatge per expressions: expressionlanguage

  • Ben utilitzada, converteix un JSP en una plantilla


Exemple de p gina amb tag libs
Exemple de pàgina amb TagLibs

<%@ page language='java’ %>

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

<table>

<c:forEach var="row" items="${authors.rows}">

<tr>

<td>${row.Au_ID}</td>

<td>${row.Author}</td>

<td>${row.YearBorn}</td>

<td>

</c:forEach>

</table>


Comunicaci servlet jsp
ComunicacióServlet/JSP

 • Un servletpotpassar variables cap a la JSP publicant-les en un entornamb un nom

  • Sessió

  • Request

 • JSP pot pintar-les utilitzant JSTL

 • request.setAttribute(“authors”,authors);

 • request.getSession().setAttribute(“user”,user);

 • Servlet = controlador (executa, prepara les vistes)

 • JSP = vista (només pinta, no executa res)


Java web applicacions
Java Web applicacions

 • Concepte d’aplicació, no només pàgines independents.

 • Separarem en una estructura de directoris...

  • Pàgines estàtiques i JSP

  • Classes Java que s’executen com a servlets

  • Classes Java d’utilitats (JavaBeans) o Taglibs

 • Configurarem l’aplicació al fitxer web.xml…

  • Paràmetres d’inicialització

  • Mapejos de URL a servlets

  • Usuaris, grups i autoritzacions

  • Recursos externs que necessitem (p.e. DataSources)

 • Empaquetarem tot aixo en un fitxer .WAR(Web ApplicationArchive)


Exemple de java web application
Exemple de Java Web Application

 • aplicacio/

  • html/ – pàgines estàtiques

  • jsp/ - pàgines JSP

  • css/ – fulls d’estil

  • img/– imatges

  • js/ - javascript

  • WEB-INF/ – directori no visible directament

   • web.xml – descriptor de l’aplicació

   • classes/ – classes de l’aplicació i servlets

   • lib/ – llibreries (JAR) utilitzades per l’aplicació


Seguretat al web xml
Seguretat al web.xml

 • En una aplicació web tenim seguretat declarativa utilitzant unes directives al fitxer web.xml

  <security-constraint> <web-resource-collection> <web-resource-name>Zona protegida</web-resource-name> <url-pattern>/protegit</url-pattern> </web-resource-collection> <auth-constraint> <role-name>admin</role-name> </auth-constraint></security-constraint><login-config> <auth-method>FORM</auth-method> <form-login-config> <form-login-page>/jsp/login.jsp</form-login-page> <form-error-page>/html/fail_login.html</form-error-page> </form-login-config> </login-config>


La pe a que falta
La peça que falta

 • Fem una seguretat basada en rols pero... d’on surten els usuaris i els rols que tenen?

  • La informació està configurada al Tomcat

  • No es l’aplicació que es preocupa d’on estan definits els seus usuaris i passwords: aixi es més fàcil lligar-la amb sistemes externs

 • Tenim diferents opcions de guardar-nos els usuaris i rols al servidor

  • Basat en base de dades

  • Basat en LDAP

  • En un fitxer de text

  • Qualsevol sistema que ens poguem programar nosaltres


Conclusions sobre servlets jsp
Conclusions sobre Servlets/JSP

 • Paquet amb l’aplicació

  • JSP, Servlets, classes, taglibs...

  • Fitxers de configuració

 • Servidor que proporciona serveis de

  • Autenticació i autorització

  • Connexió a bases de dades

 • S’ha convertit en un estàndard amb molta acceptació, especialment al mon empresarial

 • Suport per fer aplicacions estructurades

 • Llibreries de qualsevol cosa: busqueu abans de desenvolupar!


Arquitectura jee
Arquitectura JEE

 • Arquitectura completa d’aplicacions de n-capes basat en la plataforma Java

  • És una ampliació de l’especificació de servlets.

 • Idea principal: aplicacions a la capa intermitja, accessibles a través navegadors web o altres tipus de client

  • Components per la lògica de negoci (Enterprise Java Beans)

  • Capa de presentació

 • JEE és un Model de programació

  • Com hem de desenvolupar les aplicacions?

 • JEE és una Plataforma:

  • Què necessitem per executar-les?


Servidors jee
Servidors JEE

 • Per poder executar una aplicació que utilitzi EJB, necessitem un servidor que sigui "JEE compliant"

 • Hi ha una gran quantitat d'aquests servidors que basen el seu negoci en els serveis d'assessorament i consultoria

 • A l'estar dirigits bàsicament a empreses es centren en temes d'alta disponibilitat.

  • Jboss, líder dintre dels Open Source

  • Glassfish, ara en Open Source

  • Weblogic

  • IBM Websphere

  • ...


Google app engine
Google AppEngine

 • Es la plataforma d’execució d’aplicacions web de Google.

 • No es un servidor JEE ni un Tomcat, pero permet executar aplicacions web Java (i python)

 • Us permet instalar i gestionar les vostres aplicacions, desenvolupades desde Eclipse

 • Serveis que integra

  • Autenticació (amb el username de google)

  • Persistència (en una tecnologia propia: BigTable)

 • Bona idea si voleu fer pública la vostra aplicació


Conclusions d arquitectures java
Conclusionsd'arquitectures Java

 • Java ha trobat un lloccom a plataforma peldesenvolupamentd'aplicacionsempresarials

 • Podemutilitzar Java al servidor d’una forma simple (Servlets / JSP) o bél’arquitectura completa JEE

 • Una aplicació JEE es potexecutar en qualsevolservidors que compleixi les especificacionsteòricament "sensecanvis"

 • Ésnecessaria tota aquestacomplexitat de JEE? Normalment, no

  • Per exemple, el Racó: sónServlets i un TomcatFrameworks
Frameworks

 • Que és exactament un framework?

 • Struts

 • Spring i com lligar-lo amb Struts

 • Hibernate

 • L'arquitectura completa

 • Mantra d’aquesta lliçó:

  • Tothom es troba els mateixos problemes

  • Hi ha gent que sap mes que nosaltres que els ha resolt

  • No reinventem la roda


Framework plataforma llibreria
Framework / plataforma / llibreria

 • Una plataforma normalment implica una decisió de

  • Hardware

  • Servidors

  • Llenguatge de programació

 • Una llibreria normalment s’utilitza per solucionar un problema concret

 • En canvi un framework...

  Un framework, es un conjunt de llibreries per una determinada plataforma que condicionen totalment la forma en que ens plantegem, organitzem i desenvolupem una aplicació


Perqu un framework
Perquè un framework?

 • En un primer moment

  • Són excessivament restrictius

  • Les coses passen i no sabem perque

 • Amb el temps

  • No hem de pensar desde zero. Programar es converteix en “omplir forats”

  • Facilitem el manteniment. Qualsevol persona que conegui el framework triat podrà modificar fàcilment la nostra aplicació

 • En general es bo utilitzar un framework quan veiem que la nostra aplicació pot ser complexa o altres persones l’hauran de mantenir

 • El problema es: quin framework triar?


Frameworks per jee
Frameworks per JEE

 • Struts

  • Capa de presentació

  • Permet estructurar les aplicacions segons el patró MVC

 • Spring

  • Ens permet estructurar la capa de domini

  • Es basa en el patró Dependencyinjection

 • Hibernate

  • No es pot considerar propiament un framework, sino un mapejador d'objectes a bases de dades relacionals

 • Els veurem un a un per veure que ens poden oferir i entendre com fer una aplicació amb tots ells


L aplicaci d exemple
L'aplicació d'exemple

 • Farem un petit gestor de tasques

 • Una tasca tindrà un nom i una prioritat

 • Hi ha haurà una pantalla de llistar les tasques

 • Podrem editar-les, esborrar-les i crear-ne de noves

 • Una paraula d'advertència. És necessari utilitzar 3 frameworks per una aplicació tan tonta?

 • La resposta es NO.

  • No hem de fer aplicacions "overengineered".

  • El codi que menys falla es aquell que no existeix.


For ant mvc struts
Forçant MVC: Struts

 • Struts és un framework que ens permet forçar les nostres aplicacions a utilitzar MVC

  • Proporciona un servlet controlador configurable amb un fitxer XML amb les accions a executar per cada una de les URL de l'aplicació (les classes Actions)

  • Tenim uns objectes (els ActionForms) que permeten accedir desde les Actions als valors entrats als formularis de les nostres pàgines.

  • Les Actions actuen sobre les classes Java que formen el model, que son les que realment fan la feina

  • A les vistes, ens proporciona tags que ens ajuden a visualitzar les dades dels formularis o obtingudes per les Actions


Exemple form nova tasca
Exemple: form nova tasca

<html:formaction="/guardarTasca">

<html:hiddenproperty="id" />

Nom: <html:text property="nom"/>

<br>

Prioritat: <html:text property="prioritat"/>

<html:submitvalue="Guardar"/>

</html:form>

 • Taglibs pels elements del form (nom, propietat, id) que es mapegen amb les propietats de l'ActionForm

 • Fem referència a URL declarades al struts-config.xml


El actionform associat al formulari
El ActionForm associat al formulari

<form-bean name="tascaForm" type="org.apache.struts.action.DynaActionForm">

<form-property name="id" type="java.lang.Integer" initial="-1" />

<form-property name="nom" type="java.lang.String" />

<form-property name="prioritat" type="java.lang.Integer" initial="1" />

</form-bean>

 • Descrivim les propietats del form

 • Pot set també una bean


Una action al struts config xml
Una Action al struts-config.xml

<actionpath="/guardarTasca"

type="presentacio.GuardarTascaAction"

name="tascaForm"

scope="request">

<forwardname="success" path="/llistaTasques.do"

redirect="true"/>

<forwardname="error" path="/errorTasca.jsp"/>

</action>

 • Per cada acció de la nostra aplicació tenim

  • què s'executa (en aquest cas el GuardarTascaAction)

  • quins paràmetres li arriben (estaran al tascaForm)

  • vistes on podem anar després de executar-la


La action guardartascaaction
La Action GuardarTascaAction

public class GuardarTascaAction extends Action {

public ActionForward execute(

ActionMapping mapping, ActionForm form,

HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws Exception {

DynaActionForm f=(DynaActionForm)form;

try {

// Crear una tasca i guardar-la obtenint les dades de

// f.get("nom") i f.get("prioritat")

return mapping.findForward("success");

} Catch (Exception e) {

return mapping.findForward("error");

}

}

}


Exemple de action i vista lligades
Exemple de Action i Vista lligades

 • La Action obté una llista de tasques

  ...

  Tasca[] tasques= gt.llistar();

  request.setAttribute("tasques",tasques);

  return mapping.findForward("success");

 • La vista visualitza les dades colocades per la Action

  ...

  <c:forEach var="tasca" items="${tasques}">

  <tr>

  <td>${tasca.id}</td>

  <td>${tasca.nom}</td>

  <td>${tasca.prioritat}</td>

  </tr>

  </c:forEach>

 • La Action “fa coses” i la vista “visualitza”


Flux d una aplicaci struts
Flux d'una aplicació struts

 • Demanem una URL struts (normalment acaba en .do)

 • Struts empaqueta els paràmetres (si n'hi ha) en la classe de tipus ActionForm especificada.

 • Mirem al fitxer XML quina classe hem d'executar per la URL que ens han demant

 • Executem el mètode execute() de la ActionClass que toqui passant-li el ActionForm amb els paràmetres

 • La Action retorna quina vista ha de mostrar i posa les dades necessaries a l'entorn.

 • La vista es construeix consultant les dades que la Action li proporcionaM s sobre struts
Més sobre struts

 • D'entrada sembla complicat

 • En una aplicació gran, ajuda molt a la organització.

 • No ens obliga a utilitzar tecnologies concretes

  • domini o persistència com volguem

  • Les vistes, no necessàriament JSP

 • Que mes permet?

  • Sistematitzar les validacions. Podem fer que el ActionForm validi els valors entrats, per programa o per configuració

  • Plugin Tiles. Idea de jsp:include

  • Internacionalització dels missatges (fitxer properties)


Conclusions sobre struts
Conclusions sobre Struts

 • Struts es un dels primers frameworks MVC que va sortir per Java

 • Permet automatitzar processos que poden donar lloc a errors com per exemple les validacions

 • Ordena el nostre codi

  • Les Actions no tenen res de codi de presentació

  • El pas de paràmetres cap a les accions queda especificat a través de les propietats dels objectes Form

  • Les vistes no "executen" res, només mostren

  • El nostre struts-config.xml mostra el flux de l'aplicació (el podriem dibuixar com un diagrama d'estats)


Spring
Spring

 • Es un framework de frameworks, pero en aquest cas ens centrarem en el contenidor lleuger

 • Serveix per organizar millor la nostra capa de domini

  • Programació basada en interfaces

  • Èmfasi en el baix acoblament de les classes

 • Exemple: l'aplicació de les tasques

  • Tindrem la classe "Tasca"

  • Necessitarem un GestorTasques, que serà una façana de tot el nostre sistema

  • El GestorTasques utilitzarà un TascaDAO per guardar les tasques. Per ara, en tindrem un de prova


Capa de domini
Capa de domini

Tasca

TascaDAO

<<interface>>

GestorTasques

ProvesTascaDAO

JDBCTascaDAO

DataSource


Si no utilitzem spring
Si no utilitzem Spring...

 • Qui crea el gestorTasques? Es crea en cada petició?

  • Podem utilitzar el patró Singleton

 • Si el gestorTasques utilitza un objecte de tipus DAO, li especifiquem quin es per programa?

  • Si, es clar. Com a molt podriem tenir un fitxer de propietats si volem que es pugui canviar

 • Com li diem la base de dades al DAO?

  • Utilitzarà JNDI per anar-la a buscar o bé la configurarem en un fitxer de propietats també


Spring ikea
Spring = Ikea

Tenim una sèrie de peces

Les peces tenenuns “forats” que permetenencaixar-les entre elles

Tenim un llibred’instruccions

Seguint el llibred’instruccionspodemmuntar el moble

El muntador no ve dintre del paquet.

Podem arribar a muntar les peces d’una forma diferent que també ensserveixi


Si utilitzem spring
Si utilitzem Spring...

 • Spring ens permetrà

  • Llegir un fitxer de configuració on li diem els objectes que formen el nostre sistema

  • Si una classe depèn de una altra, farem aquesta dependència explícita al fitxer. A nivell de programació, tindrem un “setter” d’aquesta propietat.

  • Spring fa de “muntador” de l’aplicació

 • Es basa en Inversion of Control o principi de Hollywood,

  • "No ens truquis, dona'ns el número i et truquem nosaltres"

  • No creis els objectes. Deixa un "set" i te l'assignarà Spring

  • Flux de l’aplicació menys evident


Qu haur em d afegir al codi
Què hauríem d’afegir al codi?

 • El nostre DAO necessita un Datasource?

  DataSource setDataSource (Datasource ds) { this.ds=ds;}

 • El nostre GestorTasques necessita un TascaDAO?

  TascaDAO setTascaDAO (TascaDAO dao) { this.dao=dao;}


Fitxer de configuraci per proves
Fitxer de configuració per proves

<beans>

<beanid="gestorTasques" class="exemple.GestorTasques">

<propertyname="tascaDAO">

<refbean="provesTascaDAO"/>

</property>

</bean>

<beanid="provesTascaDAO" class="exemple.ProvesTascaDAO">

<propertyname="tasques">

<list>

<beanclass="exemple.Tasca">

<propertyname="id" value="1"/>

<propertyname="nom" value="Acabar transparencies"/>

<propertyname="prioritat" value="1"/>

</bean> ...

</list>

</property>

</bean>

</beans>


Fitxer de configuraci real
Fitxer de configuració real

<beans>

<bean id="mysqlDataSource" destroy-method="close">

<property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />

<property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/aules" />

<property name="username" value="aules" />

</bean>

<bean id="gestorTasques" class="exemple.GestorTasques">

<property name="tascaDAO">

<ref bean="JDBCTascaDAO"/>

</property>

</bean>

<bean id="JDBCTascaDAO" class="exemple.JDBCTascaDAO">

<property name="dataSource">

<ref bean="mysqlDataSource"/>

</property>

</bean>

</beans>


Qu fa spring amb aixo
Què fa Spring amb aixo?

 • El contenidor (ApplicationContext) només es crearà una vegada, quan s’inicialitzi l’aplicació, que pot ser web o no

  ApplicationContextctx = new

  ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");

 • En el moment en que inicialitzem el contenidor...

  • Springparsejarà el fitxer i crearà les instàncies

  • Cridarà els “setters” de les propietats per passar-li els paràmetres especificats

 • A través del contenidor, podrem accedir des de la nostra aplicació a les instàncies creades

  ctx.getBean("gestorTasques"));


Qu mes ens permet spring
Què mes ens permet Spring?

 • Permet fer referències per tipus

  • exemple: crear un DataSource i passar-lo a totes les classes que en necessitin un

 • Spring JDBC

  • Exepcions “amb sentit”

  • Ens podem oblidar d’obrir i tancar connexions

 • Spring MVC

  • Similar a struts, però integrat al contenidor.

 • AOP (Aspect Oriented Programming)

  • Permet configurar codi a executar quan cridem un mètode d’un bean obtingut de Spring. Interceptors.

  • Serveix per marcar transaccions


Conclusions sobre spring
Conclusions sobre Spring

 • Es un framework poc habitual: no ens condiciona massa la forma de programar, només ens estructura

 • Un cop entès el concepte de Inversion of Control i utilitzat de forma bàsica, no es gens complicat

 • Les nostres classes no son conscients de que l’estem utilitzant. Fins i tot podriem arribar a canviar-lo o prescindir d’un framework de la capa de domini

 • Únic punt negatiu: els fitxers de configuració son horribles.


Hibernate
Hibernate

 • Intenta solucionar l’etern problema de la persistència

  • Per un costat tenim la nostra aplicació amb objectes

  • Per l’altre, una BD relacional (mysql, Oracle…)

  • Com les casem? hibernate

 • Hibernate es un mapejador Objecte-Relacional. No és un framework tal i com l’hem definit.

 • Fitxer XML amb

  • els mapejos propietats <-> columnes

  • relacions entre elles

 • Ofereix una capa de persistència pels objectes

 • A la vegada, ofereix una forma de consultar-los

  • Igual que SQL, pero amb els objectes


Hibernate exemple de guardar un objecte
Hibernate: exemple de guardar un objecte

// ...

Configuration cfg = new Configuration()

.addClass(Product.class)

.addClass(Order.class)

.addClass(OrderItem.class);

// ...

Order order = new Order();

order.addProduct(milk, 3);

order.addProduct(coffee, 5);

// ...

sess = sf.openSession();

Transaction t = sess.beginTransaction();

sess.save(order);

t.commit();

sess.close();


Hibernate exemple de consulta
Hibernate: exemple de consulta

// ...

String query = "select o from o "

+ "in class test.hibernate.Order "

+ "where o.priceTotal > :priceTotalLower "

+ "and o.priceTotal < :priceTotalUpper";

// ...

Query q = sess.createQuery(query);

q.setDouble("priceTotalLower",

Double.parseDouble(args[0]));

q.setDouble("priceTotalUpper",

Double.parseDouble(args[1]));

List list = q.list();

// ...

sess.close();

// ...


Relacions
Relacions

 • Implementa relacions entre classes

 • Exemple: equips i jugadors

  <hibernate-mapping>

  <class name="example.Team" table="teams">

  <id name="id" column="team_id" type="long" unsaved-value="null">

  <generator class="hilo"/>

  </id>

  <property name="name" column="team_name" type="string"

  length="15" not-null="true"/>

  <property name="city" column="city" type="string" length="15"

  not-null="true"/>

  <set name="players" cascade="all" inverse="true" lazy="true">

  <key column="team_id"/>

  <one-to-many class="example.Player"/>

  </set>

  </class>

  </hibernate-mapping>


Com soluciona les relacions
Com soluciona les relacions?

 • A partir d’aquest fitxer, genera l’esquelet de la classe

 • Bidireccional:

  • Des del jugador, podem accedir a l’equip (getTeam)

  • Des de l’equip podem accedir al jugadors (getPlayers)

  • Ens torna un Set (conjunt) de resultats

 • Lazy:

  • Quan carreguem un jugador, no carrega els jugadors

  • Quan volem els jugadors, s’accedeix a BD

  • No podem tancar la sessió

 • Cascade

  • Mateix sentit que a bases de dades


Hibernate a l exemple de les tasques
Hibernate a l'exemple de les tasques

 • Farem un DAO utilitzant Hibernate

 • Li passarem la configuració amb Spring

 • Mapejarem la taula "tasques"

  <hibernate-mapping>

  <class name="exemple.Tasca" table="TASQUES">

  <id name="id" column="ID">

  <generator class="increment"/>

  </id>

  <property name="nom" column="NOM"/>

  <property name="prioritat" column="PRIORITAT"/>

  </class>

  </hibernate-mapping>


Conclusions sobre hibernate
Conclusions sobre Hibernate

 • Hibernate posa una capa respecte a executar SQL contra una base de dades

  • Pot tenir mètodes de cache que acceleren les nostres consultes i optimitzar la velocitat

  • Pot generar un SQL molt més costós que el que podriem generar nosaltres mateixos directament

 • En general, Hibernate requereix uns coneixements importants de la plataforma per treure el màxim rendiment

 • Consell particular: Si no us espanta el SQL, utilitzeu JDBCTemplate. No es tan sofisticat, pero dona més sensació de control.


Resumint l exemple
Resumint l'exemple

 • Amb Struts hem fet la capa de presentació

  • pantalles amb JSP

  • Controlador amb les "Action"

 • Amb Spring hem organitzat la capa de domini

  • Creació i configuració dels gestors

  • Configuració general de l'aplicació

 • Amb Hibernate hem accedit a la BD

  • Hem accedit a una base de dades relacional sense abandonar la orientació a objectes

 • Hem utilitzat les 3 tecnologies conjuntament sense interferències entre elles


Relaci entre struts i spring
Relació entre Struts i Spring

 • Plugin de struts al fitxer struts-config.xml

  <plug-inclassName="org.springframework.web.struts.ContextLoaderPlugIn"> <set-propertyproperty="contextConfigLocation" value="/WEB-INF/applicationContext.xml"/></plug-in>

 • Canviem les ActionClass per ActionSupport

  publicclassEditarTascaActionextendsActionSupport {

  publicActionForwardexecute(...) throwsException {

  ApplicationContextctx = getWebApplicationContext();

  GestorTasquesgt= (GestorTasques)(ctx.getBean("gestorTasques"));


Cap on anem
Cap on anem?

 • Struts 2

  • Evolució de Struts, amb alguns canvis importants

  • Ha agafat idees de Spring (dependency injection)

 • Anotacions

  • Disponibles des de Java 1.5

  • Permet fer comentaris que després es puguin llegir, es a dir, afegir informació a les classes, mètodes i propietats

  • Permet estalviar-nos alguns fitxers de configuració

  • Exemples: columnes de BD a que equivalen propietats


Conclusions de frameworks
Conclusions de frameworks

 • Utilitzar Spring, Struts i Hibernate es complex

 • La corba d'aprenentatge es important

 • Costa dominar-los al 100%

 • Canviem programació per configuració de fitxers XML

 • Tenim més codi del que voldríem, tot i que tenim eines que ens ajuden a generar-lo

 • Tot es dolent? No

  • Ens obliguen a fer la nostra aplicació més ordenada

  • Importants per la mantenibilitatProgramar pensant en la seguretat1
Programar pensant en la seguretat

 • Les aplicacions web mal programades programades poden ser un problema se seguretat

 • Permeten recuperar informació de la màquina

 • Un error pot fer que poguem executar codi amb els privilegis de l’usuari que executa el web

 • Manipulant l’aplicació, podem fer coses que no hauriem de poder fer

 • … i tot aixo via web, sense arribat a entrar a la màquina!


Fiar se dels par metres
Fiar-se dels paràmetres

 • Qualsevol paràmetre que arribi a les nostres pàgines de mans del client ha de ser validat

  • L’usuari pot canviar els valors que apareixen a qualsevol URL nomes editant la línia i provant.

 • Exemple de vulnerabilitat

  • Seleccionem un producte en un catàleg

  • Enviem a la pàgina que afegeix al carro el identificador del producte i el preu

 • Solució:

  • Validar sempre els paràmetres


Autoritzaci d usuaris incorrecta
Autorització d’usuaris incorrecta

 • Quins rols poden accedir a quins serveis?

 • Què passa si accedim a la URL d’una pàgina que només esta visible per un usuari privilegiat amb un usuari normal?

 • Exemple:

  • Web protegit. Sempre demana password

  • Formulari que comprova que siguem “admin”

  • El “action” d’aquest formulari no esta protegit

 • Solució:

  • Seguretat declarativa sempre que es pugui

  • Revisar qui pot accedir a cada pàgina


Session hijacking
Sessionhijacking

 • Si aconseguim el ID de sessió d’un altre usuari, ens podem fer passar per ell temporalment.

  • Podem “esnifar” el ID d’un altre usuari amb la xarxa

  • Podem mirar la cookie al seu navegador

  • Si esta a la URL, ens la podem copiar (difícil si es llarga)

 • Solució:

  • ID llargs

  • Sessions millor per cookies

  • Nomes HTTPS

  • Caducitat curta


Atacs de for a bruta
Atacs de força bruta

 • Hi ha diccionaris de passwords habituals

 • Aprofitar les preguntes per recordar el password (solen ser més facils que un password i no sempre son personals)

  • Com es diu el meu gos? Segurament molta gent ho sap

 • Solució:

  • Bona política de passwords

  • Deshabilitar els comptes després de X accessos


Cross site javascript xss
Cross Site Javascript (XSS)

 • Es que un altre usuari del web miri una pàgina on hi ha codi JavaScript escrit per l’atacant

 • Exemple:

  • un forum, un sistema de missatges on podem enviar algo que veurà un usuari privilegiat.

  • El codi, que s’afegeix a la pàgina, podria enviar la cookie de sessio per http a un servidor extern

  • Manipular el DOM per canviar el contigut

 • Solució:

  • Filtrar els tags en qualsevol paràmetre que s’envii cap a la nostra aplicació


Cross site request forgery csrf
Cross Site Request Forgery (CSRF)

 • Consisteix construir un link que faci una operació en un web en el que l’atacant ja ha entrat

 • Exemple (una mica irreal):

  • Tenim obert el nostre banc i el webmail al mateix temps

  • Ens arriba al webmail amb un link de l’estil http://www.meubanc.com/transfererir?origen=xxx&desti=yyy&euros=1000

 • Massa evident?

  • Els links es poden dissimular: frames ocults, imatges…

 • Solució:

  • Com usuari, no tenir finestres obertes d’entorns delicats quan mirem altres webs

  • Tokens per fer peticions úniques, operacions només via POST…


Injecci de codi
Injecció de codi

 • Modificar alguns dels paràmeters per fer que l’aplicació executi codi que “injectem” a l’aplicació

 • SQL (en l’autentificació d’usuaris)

  • Select * from users where user=‘$u’ and pass=‘$p’

  • Fem que $p valgui “x’ or ‘1’=‘1”

 • Comandes de sistema operatiu

  • System (“sendmail $mail”)

  • Fem que $mail valgui “x@x.x;rm –rf /”

 • Directori “../”

  • fopen ($fitxer)

  • Li passem “../../../etc/password”

 • Solució:

  • Validar paràmetresTractament dels errors incorrecte
Tractament dels errors incorrecte

 • Els errors poden desvetllar informació sobre el sistema

  • Versions concretes de servidors

  • Pantalles d’error on mostra el codi que falla

  • Errors SQL que ens permeten coneixer les taules

  • Errors de connexió que mostren on ens intenten connectar

  • Errors relacionats amb fitxers

  • Ens mostra el path del fitxer que no troba

  • Ens diu que no tenim accés (no que no existeix)

 • Solució

  • Configurar els servidors de producció perque els errors no es mostrin mai en pantalla, sino en fitxers de log


Emmagatzemament insegur
Emmagatzemament insegur

 • Guardar informació sensible de forma insegura al servidor.

 • Passwords per les connexions

  • I si estan en un fitxer .inc i aquest fitxer es visible?

 • Números de compte corrent

  • I si podem fer SQL injection i veure aquest camp?

 • Fitxers de configuració

  • Pot ser que estiguin en un directori mapejat al web?

  • Pot ser que hi poguem accedir amb ../

 • Solució

  • Llista de les informacions crítiques

  • Veure que podem fer per que no estiguin facilment disponibles


Configuraci incorrecta del sistema
Configuració incorrecta del sistema

 • Deixar els exemples

 • Comptes per defecte (amb passwords coneguts)

 • Deixar la possibilitat del llistat de fitxers en un directori on hi ha informació privilegiada

 • Solució:

  • Mirar amb lupa les configuracions.

  • Vigilar els valors per defecte

  • Treure tot el que específicament no necessitem


Una ajuda firewalls d aplicaci
Una ajuda: firewalls d’aplicació

 • Element que es coloca entre el navegador i l’aplicació i que analitza les peticions HTTP

 • Talla la petició si detecta un patró maliciós

  • Regles genèriques (ex:<script> als paràmetres)

  • Regles adaptades a les nostres aplicacions

 • Mateixos problemes que els antivirus

  • Falsa sensació de seguretat

  • Les regles han d’estar al dia

  • Poden donar falsos positius

 • Exemple: modsecurity (modul de Apache)


Uns amics owasp
Uns amics: OWASP

 • Organització no lucrativa que vetlla per la seguretat a les aplicacions web

 • Bones pràctiques

 • Llistes d’errors més comuns (OWASP Top 10)

 • Llibreries per fer validacions i altres eines

 • Conferències (també a Espanya)

 • Llibres

 • WebGoat: curs pràctic de seguretat web

  • Reptes de hacking en una aplicació “mal feta”


Conclusions3
Conclusions

 • Validar, validar i validar.

 • Assegurar-nos que coneixem be els nostres servidors i tenir les configuracions controlades.

 • Evitar fer coses que algú ja ha fet i ha comprovat que no té problemes de seguretat

  • No tornar a implementar sistemes d’autentificació

 • Si volem un nivell més de seguretat, posar un firewall d’aplicacions

 • Algú pot utilitzar les nostres pàgines de forma diferent a com fem que les utilitzin.


S ha acabat
S’ha acabat

Per consultes sobre el seminari o temes web en general

jaumem@fib.upc.edu

Per suggerències o problemes amb el web de la FIB

webmaster@fib.upc.edu

Per suggerències o problemes amb quasevol tema

dels servidors o aules informàtiques de la FIB

lcfib@fib.upc.edu