Úvod do studia - 4. seminář - PowerPoint PPT Presentation

cyrus-ray
vod do studia 4 semin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do studia - 4. seminář PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do studia - 4. seminář

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Úvod do studia - 4. seminář
112 Views
Download Presentation

Úvod do studia - 4. seminář

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Úvod do studia - 4. seminář výzkumné otázky, hypotézy, zdroje Bronislava Wittnerová (insp. Robert Zbíral)

 2. Zadávání prací • Odevzdání pouze 1x – správná verze , 23.10. • Prezentace • 3 slide + úvodní (jméno, příjmení, téma) + závěr • Jednoduchost, logika • Ne obrázky • Nevrhnout se rovnou do tématu • Výzkumné otázky • Osnova – musí se krýt s tím, co chci řešit v práci • Název souboru „lidsky“ př. 1DU-Witt-PRIJMENI • Formát .pptx .ppt lze i .pdf – formát, který PC přečte • 6. a 7. seminář – představení tématu + přesvědčení o vhodnosti

 3. 1. DÚ • Téma není pevné • Dodržení téma a osnovy? • Kreativní záležitost – další literatura, nepředpokládá se, že už nyní student má vše načteno • DÚ č. 1 jde o promyšlení tématu • Jediný závazek – dodržení konkrétní oblasti práva • Př. NE Boj s alkoholismem –> věcná břemena • Př. ANO Boj s alkoholismem –> boj s alkoholismem ve skulině mladistvých • Př. Sport – stanovy klubu • Př. Nezpracovatelné téma, téma úplně mimo? – výjimečně možnost změny, ale opravdu výjimečně, studenti na to nemají spoléhat

 4. Pomůcky při tvorbě tématu – výzkumná otázka výzkumná otázka – pomůcka, o co mi jde jednoduše: o co mi v práci jde? (1 věta) ne popsat XY, zabývat se XY, cílem zkoumat XY podmínky: relevantní k tématu (či dle zadání) – týká se tématu, stanovuje účel práce ověřitelnost – to, na co se ptám, budu schopna odpovědět, jednoduchost a jasnost – ne dlouhé souvětí, má vyplynout na co se autor ptá prvek motivace – jasnost, užitečnost prvek originality – autor - pohled na věc

 5. - Výzkumná otázka • Autor má vybrané téma a jde o to formulovat, na co se konkrétně chce v rámci tématu zaměřit. • Soupis nápadů a jejich formulace do otázek. • Výběr relevantních otázek.

 6. - Výzkumná otázka • Příklady: • Vyberte, která z VO je nejvhodnější pro zpracování v seminární práci: • Jaká byla míra delikvence mladistvých v ČR v roce 2013? • Jaké je postavení druhé komory v politickém systému ČR? • Proč byla v ČR ustavena druhá komora parlamentu? • Jaké funkce plní druhé komory parlamentu? • Jaké ústavní pravomoci má druhá komora parlamentu?

 7. - Výzkumná otázka • téma: Vývoj státního dluhu České republiky • VO: Přispěly k nárůstu státního dluhu vlády ODS nebo ČSSD? • VO: Jak se vyvíjí dluh v ČR? • VO: Proč se zvyšuje státní dluh v ČR?

 8. Pomůcky při tvorbě tématu - hypotéza • hypotéza • návrh vysvětlení určité skutečnosti/ pozorovaného jevu, v práci se následně ověřuje (potvrzuje/vyvrací), zda je platná/neplatná • předpoklad, který výzkumník předpokládá a pak se pokusí jej potvrdit či vyvrátit, je to tvrzení • nutnost dobře znát téma

 9. - hypotéza Podmínky: • 1) věta oznamovací, • 2) určitost, • 3) testovatelnost (odpověď: ano/ne), • 4) vztah mezi zkoumaným jevem (závislá proměnná) a jevem ovlivňujícím (nezávislá proměnná) • Závislá proměnná = pozorovaný jev • Nezávislá proměnná = možné vysvětlení pozorovaného jevu

 10. - hypotéza • příklad: • ZP: růst dluhu • NP: složení vlády • Vláda ovlivňuje dluh • Hypotéza: Složení vlády nehraje z hlediska míry nárůstu státního dluhu roli.

 11. - hypotéza • příklad: • ZP: složení vlády • NP: růst dluhu • Dluh ovlivňuje vládu • Hypotéza: Zvyšující se dluh nutí vládu snižovat mandatorní výdaje. • Nelze: Vláda musí přizpůsobit rozložení financí. • „musí“ – příkaz • Musí se zrušit trest smrti.

 12. Příklad vymezení tématu • VO: Jsou české zákony vycházející z práva EU odlišné od čistě vnitrostátních, ať již jde o jejich obsah nebo proces přijímání? • ZP: český právní řád (zákony) • NP: podněty práva EU • H: Vliv práva EU významně proměňuje český právní řád a legislativní proces. • VO: Je vliv práva EU rovnoměrný napříč sektory právního řádu a pokud ne, co způsobuje rozdíly? • ZP: kvalita a kvantita českých návrhů zákonů • NP: kvalita a kvantita podnětů práva EU • H: Vliv práva EU je vyšší v sektorech, kde EU vykonává nejvíce svých pravomocí. • H: Vliv EU je omezen zejména na regulativní a administrativní záležitosti.

 13. Příklad vymezení tématu • VO: Jak právo EU ovlivňuje český legislativní proces a chování jeho aktérů? • ZP: legislativní proces v Poslanecké sněmovně, chování legislativních aktérů • NP: původ návrhů zákonů (EU či vnitrostátní) • H: Návrhy zákonů s unijními kořeny jsou méně kontroverzní než návrhy s vnitrostátním původem. • H: Návrhy zákonů s unijními kořeny mají vyšší šanci na schválení než ty vnitrostátní.

 14. Téma vs. VO studenti • Použití nutné obrany v ČR a USA – VO: Je možné aplikovat americkou právní úpravu nutné obrany v českém právu? Jaké změny by tato aplikace mohla přinést? • Parlamentní imunita – VO: Je v našem právním řádu vykládám institut parlamentní imunity ve smyslu, ke kterému byl vytvořen? • I/legální jednání Klokánku Fondu ohrožených dětí – VO: Je činnost Fondu ohrožených dětí a Klokánku uskutečňována v rozsahu a pravomocích zákony stanovenými? • Prezident v procesu jmenování vlády v parlamentním systému ČR – může odmítnout jmenovat ministra? – VO: Má prezident ČR právo nejmenovat navrženého kandidáta na ministra, nebo nemá? A pokud ano, tak za jakých okolností? • Výjimečný trest v právním řádu ČR a Československa od roku 1945 po rok 2013 – VO: K jakým změnám došlo v právní úpravě výjimečného trestu v určitém časovém období?

 15. Téma vs. VO studenti • Problematika prostituce – obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení veřejného pořádku – VO: Jsou tyto vyhlášky v pořádku? • Legalizace marihuany – VO: Je nelegálnost marihuany opravdu to nejlepší řešení? • Vydědění: srovnání předešlé a nové právní úpravy – VO: Jak a v čem se jednotlivé právní úpravy liší? Jaký je přínos nové právní úpravy? • K problematice objasňování přestupků – VO: Kdo může za prekluzi přestupků? • Judikatura na pomezí doby minulé a současné – VO: Co si lze představit pod pojmem závaznost při rozhodování soudců? • Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující protiprávní jednání nezletilých – VO: Co jsou to kriminogenní faktory? Jak ovlivňují protiprávní jednání nezletilých?

 16. Jak zúžit téma (a neztratit se)? • tematicky • kdo co činí, souvislosti, vrstvy • např. Ústavní soud • soudci, judikatura, aparát, funkce atd. • časově • zachovat logiku výběru i členění • pozor na přítomnost a budoucnost (lépe se vyvarovat) • Co bude v roce 2027? Kam institut směřuje? • Vývoj Ústavy r. 48-89, r. 07-11? • Vývoj v zemědělství roky, vstup do EU? • geografické: dle množství případů • jeden subjekt: případová studie (Správa konkurzní podstaty v ČR) • dva subjekty: komparace (Správa konkurzní podstaty v ČR a SR) • více podobných zemí: komparace vysvětlující odlišnosti (Správa konkurzní podstaty v ČR, SR a Maďarsku) • více rozdílných zemí: komparace vysvětlující stejný vývoj (Správa konkurzní podstaty v Rusku, Japonsku a Nigérii) • široké spektrum subjektů: kvantitativní metody (Správa konkurzní podstaty v zemích WTO)

 17. Prezentace • Vzor dr. Zbíral • Vzor studenti • Vzor – kolektivní práce

 18. Proč jsou zdroje důležité? • text napsaný bez zdrojů není textem odborným • nikdo nemá v hlavě veškeré informace • i kdyby ano, tak mu nebyly vrozeny • výběr zdrojů ovlivní obsah i kvalitu vaší práce • špatné zdroje = špatná práce • vhodné zdroje = ??? práce • nepodceňujte fázi vyhledávání zdrojů • neoddělitelně spojeno se zpracováním zdrojů

 19. Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje • primární (originální, původní) zdroje • není založen (nevychází) z jiných zdrojů • výhody: • nezkreslenost (ne bezchybnost!) • obsahují nejvíce informací • možnost volné práce s nimi (nejsou ovlivněny názorem autora) • příklady: právní předpisy, judikáty, statistiky, zprávy ministerstev (ne hodnotící) atd. • sekundární (druhotné, odvozené) zdroje • jsou založeny na jiných primárních nebo sekundárních zdrojích • cílem není jen sdělit informace, zapracovávají je • oba druhy jsou pro psaní důležité! • sekundární nejsou „horší“, naopak budou použity vždy

 20. Odborné vs obyčejné zdroje • i neodborný text může autorovi posloužit • výhoda: jednoduchost, pro pochopení rámce tématu • odborný text vychází zásadně z odborných zdrojů • popisnost vs analýza • jsou primární zdroje odborné? • neřeší se, kritériem důvěryhodnost • sekundární zdroje: jak poznat odbornost? (prvek kvality) • odbornost lze posoudit jen při znalosti tématu • použijte selský rozum (podoba textu, počet odkazů) • pomůcky: původ zdroje, autor, citovanost • uplatní se u všech druhů zdrojů • internet: v ČR minimum odborných zdrojů, raději nepoužívat • tzv. necitovatelné zdroje (wikipedia, epravo atd.)

 21. Schéma získávání zdrojů

 22. Strategie vyhledávání • fáze začátečnická (informativní) • tzv. ber kde ber, cílem co nejrychleji překonat svůj deficit • už bych měl narazit i na odborné zdroje • fáze slepé uličky • zadávat dle názvu tématu (Google, knihovna etc.) • fáze „oblastně“ určitá • chci zjistit co nejširší okruh zdrojů k tématu • předmětové vyhledávání • katalogy knihoven (předmětová hesla) • systémy Codexis, ASPI atd.

 23. Strategie vyhledávání • fáze metoda kaskády • logika: • odborné zdroje odkazují na jiné odborné zdroje • výhody: • odkazuje se jen na to, co se týká dané otázky • odkazuji jen na to, co je kvalitní • lze si přečíst, proč je na co odkazováno (citováno) • vše ve vzájemné souvislosti • obecně • přístup tzv. novějšího zdroje • poslední stav výzkumu • odkazuje na důležitou literaturu (role odstupu) • přístup tzv. staršího zdroje • jestli je kvalitní, tak byl často citován (získání širokého okruhu zdrojů)

 24. Kaskáda: pomůcky • pro „zahraniční“ témata: Google Scholar • http://scholar.google.cz/ • vše informačně propojené • pouze zpětné citace (ze staršího zdroje), ale možnost časového vymezení • příklad: • téma: Odstrašující účinek trestu smrti • zadám „death penalty deterrence“ • plné texty vs citace

 25. Kaskáda: ukázka • české zdroje • „zahraniční“ témata • pozor na opisování! • raději jít přímo k původním textům • „domácí“ témata • stejná logika kaskády, ale nutné ručně/papírově • příklad: Role Ústavního soudu v období první republiky • najdu si (narazím) na relevantní zdroj

 26. Kaskáda: ukázka • příklad: Role Ústavního soudu v období první republiky • najdu si (narazím) na relevantní zdroj

 27. Praktická ukázka postupu při psaní diplomové práce

 28. Kaskáda: ukázka • naplnění kaskády vždy kombinací aplikace mnoha konkrétních nástrojů • nezapomínat ale na potřebu zpracování zdrojů • nejen akumulace, ale i vhodnost a zapadnutí do záměru

 29. Bezprostřední získání zdrojů • východisko: znám citaci (například z kaskády) • u českých (knihy i časopisy): • knihovna PF (Zbrojnice, vědárna) • Codexis, ASPI • u zahraničních (časopisy, knihy) • elektronické informační zdroje • databáze shromažďující ohromné množství odborných informací • poskytuje UP (MŠMT), zdarma (ale jen síť UP) • přes stránku knihovny (http://ezdroje.upol.cz/)