1 / 15

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 1/2 2007 Pernilla Klein, ansvarig för ägarfrågor pernilla.klein@ap3.se. Cross-border voting – varför ökar det?. Internationell diversifiering av pensionsfondernas portföljer Höjd fonderingsgrad i statliga pensionsfonder

cuyler
Download Presentation

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1/2 2007 Pernilla Klein, ansvarig för ägarfrågor pernilla.klein@ap3.se

 2. Cross-border voting – varför ökar det? • Internationell diversifiering av pensionsfondernas portföljer • Höjd fonderingsgrad i statliga pensionsfonder • Ökat tryck från politiker, medlemmar och styrelser att pensionsfonder ska vara aktiva ägare • Depåbanker erbjuder tekniska plattformar för global röstning (Votex, ProxyEdge)

 3. Swedish Match stämma 20/4 2006 Milj. röster

 4. UN Principles of Responsible Investment • Lanserades av Kofi Annan våren 2006 • “Global Compact” för kapitalförvaltare • Krav på: • Aktivt ägande • Utövande av rösträtt globalt • Etiska hänsyn • Hittills: Fonder med totalt 35 000 miljarder kr under förvaltning = 175 AP-fonder • 60 pensionsfonder • 60 kapitalförvaltare

 5. Investor Relations 1995 Portföljförvaltare Bolaget Aktieanalytiker

 6. Etikanalytiker Ägaransvariga svenska institutioner Etisk fondförvaltare Investor Relations 2002 Aktieanalytiker Portföljförvaltare Bolaget

 7. Aktivistfonder Proxy voting consultants Engagement specialists Ägaransvariga utländska institutioner Governance ratings agencies Investor Relations 2007 Aktieanalytiker Portföljförvaltare Ägaransvariga svenska institutioner Bolaget Etikanalyskonsult Etisk fondförvaltare

 8. Växande marknad för “proxy voting consultants” • Dessa företag erbjuder idag råd om röstning på svenska stämmor: • Institutional Shareholder Services, ISS (USA) • Deras kunder förvaltar totalt 175 000 miljarder kr • Glass-Lewis (USA) • Manifest (UK) • PIRC (UK)

 9. Frekvensen av nej-röster hög och stigande Andel nej-röster i Europa 2005Alla större bolag, alla dagordningspunkter Procent Källa: Manifest

 10. Detta bör styrelsen och ledningen skaffa sig kunskap om inför stämman: • Vilka är våra utländska ägare? • Till vem har de delegerat rösträtten? • Vilken policy arbetar de efter?

 11. Detta bör styrelsen och ledningen skaffa sig kunskap om inför stämman: • Hur når vi dessa beslutsfattare med våra argument? • Hur gör vi innehållet i kallelsen begripligt för en utländsk ägare?

 12. Global proxy-röstning – så funkar det i Sverige Institutionella ägare Elektronisk röstplattform Votex / Proxy Edge Röstningsinstruktioner/Fullmakt Depåbanker Fullmakt Svensk sub-depå SEB Fullmakt Advokater Bolagsstämma

 13. Frågan handlar inte om ja eller nej till proxy voting... • Proxy voting finns redan • Frågan gäller om vi ska ha proxy voting under dagens oordnade former • ...eller under ordnade former

 14. Fördelar med organiserad fullmaktsröstning ur bolagets synvinkel • Gör det lättare att försvara differentierad rösträtt • Ägarna ges mer tid att ta ställning till förslagen • Bolaget får kontroll över formuleringen av “ballot” (fullmaktsformuläret) i elektroniska röstplattformar

 15. Därför är detta en viktig fråga för en svensk institutionell ägare • Diversifierad portfölj: Ej fysiskt möjligt att närvara på samtliga stämmor • Vi vill kunna utöva rösträtten i fler bolag • Vi har ett ansvar att agera motvikt till utländska “tokröster”

More Related