ehk isev lastensuojelu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ehkäisevä lastensuojelu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ehkäisevä lastensuojelu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ehkäisevä lastensuojelu - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Ehkäisevä lastensuojelu. Sirpa Taskinen 14.1.2008. Mihin ehkäisevää työtä tarvitaan?. Kaikissa yhteiskunnissa kaikkina aikoina lasten kasvatus ja puolisoiden väliset suhteet ovat olleet tärkeitä koko yhteisön elonjäännin ja kehityksen kannalta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ehkäisevä lastensuojelu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ehk isev lastensuojelu

Ehkäisevä lastensuojelu

Sirpa Taskinen

14.1.2008

mihin ehk isev ty t tarvitaan
Mihin ehkäisevää työtä tarvitaan?

Kaikissa yhteiskunnissa kaikkina aikoina

 • lasten kasvatus ja
 • puolisoiden väliset suhteet

ovat olleet tärkeitä koko yhteisön elonjäännin ja kehityksen kannalta.

Tästä syystä erilaiset tahot (aikaisemmin uskontokunnat ja yhteiskuntautopiat, myöhemmin tieteenalat ja valtio) ovat eri tavoin puuttuneet niihin.

mit on perheiden ahdingon taustalla
Mitä on perheiden ahdingon taustalla?
 • Taloudellinen tilanne (erityisesti monilapsisilla perheillä, yksinhuoltajilla ja alle 3-vuotiaiden vanhemmilla)
 • Pätkätyöt
 • Alkoholiverotus
 • Asenteet?
 • Vanhemmuuden taidot?
 • Yksinäisyys, tukiverkoston puute
mit vanhemmat tarvitsevat voidakseen edist lasten kasvua
MITÄ VANHEMMAT TARVITSEVAT VOIDAKSEEN EDISTÄÄ LASTEN KASVUA?
 • Sisäistä integraatiota ja mielen tasapainoa
 • Toimivia ihmissuhteita
 • Tietoa lapsen kehityksestä ja kasvatusmenetelmistä
 • Lapsimyönteisiä kasvatusasenteita
 • Aikaa lapsen kanssa
 • Sosioekonomista turvallisuutta

= toimeentulo, asunto, asuinympäristö

mit lapset tarvitsevat kehityksens tueksi
Mitä lapset tarvitsevat kehityksensä tueksi?
 • jatkuvia aikuiskontakteja
 • lapsen huomioon ottavia toimintatapoja päivähoidossa, koulussa jne.
 • lapsiystävällisen kasvuympäristön
 • mielekkäitä harrastuksia
 • tunne- ja taide-elämyksiä
 • ystävyyssuhteita oman ikäpolven kanssa
uusi lastensuojelulaki panostaa ennaltaehk isyyn ja varhaiseen tukeen
Uusi lastensuojelulaki panostaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen

Ehkäisevä lastensuojelu =

 • yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen
 • huoltajien tukeminen lasten kasvatuksessa
 • varhainen tuki (varpu = varhainen puuttuminen)
slide7

Peruspalvelut

(neuvola, päivähoito,

koulu, nuorisotyö,

mielenterveys- ja

päihdepalvelut,

kodinhoito

terveydenhuolto,

liikuntatoimi ym.)

Ehkäisevä

lasten suojelu (lasten tukeminen perus-

palveluissa, järjestötoiminnassa ym.)

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

(lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto,

kiireellinen sijoitus

huostaanotto, sijaishuolto, jälkihuolto)

Lasten suojelun kokonaisuus

Kasvuolosuhteiden kehittäminen (riittävät ja jatkuvat aikuiskontaktit, lapsen huomioon ottavat toimintatavat, turvallinen, terveellinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö)

suotuisien kasvuolosuhteiden luominen kunnassa
Suotuisien kasvuolosuhteiden luominen kunnassa
 • edellyttääpalvelujärjestelmän kehittämistä lasten ja lapsiperheiden perus- ja erityispalveluiden eri sektoreilla sekä sektorirajat ylittäviä yhteispalvelumuotoja.
 • Lisäksi tarvitaan palvelujen sisällöllistä kehittämistä kasvatuksen tukemiseksi ja lapsen kehityksen turvaamiseksi
lasten kasvua edistet n kunnan peruspalveluissa
Lasten kasvua edistetään kunnan peruspalveluissa
 • neuvola, päivähoito, koulu, nuorisotyö,
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut,
 • kodinhoito, terveydenhuolto,
 • kirjasto ja sivistystoimi, liikuntatoimi jne.
 • sekä järjestöjen ja kirkon toiminnoissa
perhekasvatusta ja kasvatuksen neuvontaa varten kunnassa voi olla esimerkiksi
Perhekasvatusta ja kasvatuksen neuvontaa varten kunnassa voi olla esimerkiksi
 • pienten lasten vanhempien kokoontumistiloja
 • lasten ja nuorten ryhmiä, nuorisotiloja ja työpajatoimintaa
 • keskusteluiltoja kasvatuskysymyksistä ja elämäntaitojen opettelua
 • eri-ikäisten lasten vanhemmille tarkoitettuja ryhmiä
 • kasvatuksen opastusta toiminnallisin muodoin, esimerkiksi videoinnin avulla
 • taloudenhoidon ja keittotaidon kursseja
 • kuntaan muuttavien uusien perheiden vastaanottotilaisuuksia
 • opasvihkosia perheiden erilaisten ongelmatilanteiden varalle
vanhempien tukeminen lasten kasvatuksessa
Vanhempien tukeminen lasten kasvatuksessa
 • Kasvatuskurssit (ohjaava kasvatus)
 • Perheneuvolan avoimet ovet ja tiedotus
 • Keskusteluryhmät (parisuhde, vanhemmuus, vuorovaikutustaidot jne.).
 • Toiminnalliset ryhmät (esim. ruuanlaitto, käden taidot)
 • Vertaisryhmätoiminta (esim. kuntaan muuttajille, murrosikäisten vanhemmille)
 • Kasvatuspulmissa palvelevat puhelimet
 • Kummi- ja tukiperheet
 • Kesäleirit ja muu lomatoimintajne.
9 tuki koulunk yntiin
9 § Tuki koulunkäyntiin
 • Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita,
 • jotka antavat esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille
 • riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.
 • Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä.
varhainen tukeminen early intervention
Varhainen tukeminen(early intervention)
 • Huolen tunnistaminen
 • Huolen ottaminen rakentavasti puheeksi
 • Kokemuksellinen oppiminen
 • Oikea ajoitus
 • Keskeistä luottamuksen ja kumppanuussuhteen luominen
 • Riittävästi aikaa
hyviksi havaittuja varhaisen tuen ty muotoja
Hyviksi havaittuja varhaisen tuen työmuotoja
 • Vertaisryhmät
 • Perhekahvilat
 • Kotiapu
 • Elämänkerralliset työkalut: elämänjana, omahistoria-kansiot
 • Vanhemmuuden roolikartta
 • Sosiodraama
 • Lapsille: pelit ja leikit
 • Läheisneuvonpito
ennaltaehk isy kirjataan lastensuojelun kehitt missuunnitelmaan
Ennaltaehkäisy kirjataan lastensuojelun kehittämissuunnitelmaan
 • Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa
 • Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.
suunnitelmassa tulee olla tiedot
Suunnitelmassa tulee olla tiedot

1) lasten kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta;

2) lasten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista;

3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;

4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;

5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;

6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä

7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

my s ilmoitusvelvollisuudella on osuutensa ennaltaehk isyss
Myös ilmoitusvelvollisuudella on osuutensa ennaltaehkäisyssä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan (jne.) palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan
 • salassapitovelvollisuuden estämättä
 • jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta,
 • jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
 • Myös muu lasten kanssa työskentelevä henkilö tai yksityishenkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
lasten huomioiminen elinymp rist n kohdistuvissa p t ksiss
Lasten huomioiminen elinympäristöön kohdistuvissa päätöksissä.
 • Lapset ovat aikuisia konkreettisemmin ja kokonaisvaltaisemmin sidoksissa siihen ympäristöön, jossa he kulloinkin elävät.
 • Esimerkiksi liikennevalot, jalankulkusillat, puistojen varustukset, alkoholin myyntipaikat, urheilukentän tai uimalan rakentaminen, puhdas juomavesi ja hyvässä kunnossa oleva viemäriverkosto jne. vaikuttavat suoraan lasten jokapäiväiseen elämään.
lasten arkip iv n ymp rist n puitteet
Lasten arkipäivän ympäristön puitteet
 • Lapsiryhmän koko vaikuttaa kaikkeen arkipäivän toimintaan. Paljon lapsia ahtaissa tiloissa lisää aggressiivista käyttäytymistä.
 • On myös suuri merkitys sillä, missä päiväkodit ja koulut sijaitsevat, miltä niiden pihat ja luokkatilat näyttävät, ja mitä niissä voi tehdä.
 • Onko lapsilla taukojen aikana mahdollisuus mielekkääseen puuhailuun, joka lisää yhteishenkeä?
slide21

ERILAISTEN PÄÄTÖSTEN VÄLITTÖMÄT VAIKUTUKSET LAPSIIN

 • terveys
 • ihmissuhteet
 • asuminen ja liikkuminen
 • arjen sujuvuus
 • osallistuminen
 • tasa-arvo
esimerkki arjen sujuvuus
Esimerkki:ARJEN SUJUVUUS
 • vaikuttaako asia lasten nukkumiseen / herättämiseen / päivärytmiin?
 • joutuvatko lapset jatkuvasti siirtymään paikasta toiseen?
 • joutuvatko lapset toistuvasti odottelemaan?
 • onko lapsilla mahdollisuus yksityisyyteen ja omaan tilaan?
 • lisääntyvätkö/vähenevätkö harrastusmahdollisuudet?
 • mitä vaikutuksia toteutuksella on lasten turvallisuuteen?
 • lisääkö toteutus perheen yhteistä ajankäyttöä?
b p t sten v lilliset vaikutukset lapsiin
B) PÄÄTÖSTEN VÄLILLISET VAIKUTUKSET LAPSIIN
 • vaikutukset perheen talouteen ja palveluihin
 • vaikutukset yhteisöön ja alueeseen
 • vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin
esimerkki vaikutukset yhteis n ja alueeseen
Esimerkki:VAIKUTUKSET YHTEISÖÖN JA ALUEESEEN
 • minkälaisia muutoksia ennakoidaan arvoihin, normeihin ja käyttäytymiseen?
 • aiheutuuko muutoksia elämänlaatuun tai elintapoihin?
 • lisääntyykö turvallisuus?
 • muuttuvatko virikkeellisyys ja virkistysmahdollisuudet?
 • paraneeko alueen esteettisyys (kauneus, näköala, maisema)?
 • muuttuvatko asuntojen hinnat?
 • muutetaanko alueelta pois muutoksen pelossa?