Nya specialiseringstj nstg ringen f r l kare
Download
1 / 47

Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare. Anna Sundberg och Frida Nobel. Vem påverkar ST?. Sjukvårdshuvudmän. ST. Professionen. Staten. ?. Patienter Medborgare Media. Socialstyrelsen och läkarnas utbildning. Grundutb. AT. ST. Fortbildning. Bakgrund.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare' - curran-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vem p verkar st
Vem påverkar ST?

Sjukvårdshuvudmän

ST

Professionen

Staten

?

Patienter

Medborgare

Media


Socialstyrelsen och l karnas utbildning
Socialstyrelsen och läkarnas utbildning

Grundutb.

AT

ST

Fortbildning


Bakgrund
Bakgrund

Uppdrag till Socialstyrelsen att föreslå förändringar i specialitetsindelningen som i högre grad än tidigare tillgodoser sjukvårdens och patienternas behov av kompetens hos specialister.

Uppdrag att föreslå kvalitetshöjande åtgärder i specialiseringstjänstgöringen.


Nya regler fr n 1 juli 2006
Nya regler från 1 juli 2006

1. Specialiteterna har ändrats huvudsakligen avseende

 • struktur (bas + gren + 2 tillägg)

 • antal

  2. Meriter från forskarutbildning får tillgodoräknas enligt närmare föreskrifter från Socialstyrelsen

  3. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) har inrättats

  4. Socialstyrelsen har fått i uppgift att stärka kvaliteten i ST på olika sätt


Socialstyrelsen ska med bist nd av st r det
Socialstyrelsen ska med bistånd av ST-rådet

 • utarbeta målbeskrivningar

 • stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i ST

 • främja utbildning av handledare inom ST

 • följa kvaliteten i ST

 • utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda ST av hög kvalitet

 • från 1 feb 2009 – specialitetsindelningen


St r det
ST-rådet

En ordförande och sju andra ledamöter. Minst en på förslag av:

 • Svenska Läkaresällskapet

 • Sveriges kommuner och landsting

 • Sveriges läkarförbund

 • Universitet och högskolor genom Högskoleverket

 • Socialstyrelsen


Ledam ter i st r det
Ledamöter i ST-rådet

Bo Lindblom, Socialstyrelsen, ordförande

Göran Berg, Universitet och högskolor

Hans Hjelmqvist, Läkarförbundet

Anna Engström-Laurent, Läkaresällskapet

Kerstin Sjöberg, SKL

Ulf Kvist, SKL

Heidi Stensmyren

Nina Rehnqvist


F r vem g ller nya st
För vem gäller nya ST?

Gäller från och med 1 september 2008

 • Måste följas av alla som legitimerats från och med 1 juli 2006

 • Den som legitimerats till och med

  30 juni 2006 kan följa nya eller gamla ST.

  Om gamla ST följs måste ansökan skickas in

  senast 31 december 2013


F reskrifter och allm nna r d med m lbeskrivningar
Föreskrifter och allmänna råd med målbeskrivningar

Föreskrifterna med nya målbeskrivningar har tagits av professionen och Socialstyrelsen i samarbete.


Olika regler
Olika regler

SOSFS 2008:17

 • Föreskrifter - ska

 • Allmänna råd - bör

 • Föreningarnas rekommendationer


Nytt med nya st
Nytt med nya ST

 • Handledningens kvalitet stärks

 • Kontinuerlig bedömning av ST-läkaren

 • Ökade dokumentationskrav

 • Krav på extern granskning


Reglerna ber r
Reglerna berör

 • Vårdgivare

 • Verksamhetschef

 • Studierektor

 • Handledare

 • ST-läkare


Grunderna f r st
Grunderna för ST

Minst fem års heltidstjänstgöring under handledning


Tillgodor kningsbar tid
Tillgodoräkningsbar tid

 • Semester

 • Jourkompensationer


Tillgodor kningsbar tid1
Tillgodoräkningsbar tid

 • INTE föräldraledighet


V rdgivarens ansvar
Vårdgivarens ansvar

Ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att ST kan genomföras och utvärderas.


Tj nstg ring och utbildningsprogram
Tjänstgöring och utbildningsprogram

Vårdgivarens ansvar

 • Tillgång till en studierektor

 • Studierektorns kompetens

 • Studierektorns uppgifter


Tj nstg ring och utbildningsprogram1
Tjänstgöring och utbildningsprogram

Verksamhetschefens ansvar

 • Handledare

 • Utbildningsprogram


Allm nna r d om tj nstg ring och utbildningsprogram
Allmänna råd om tjänstgöring och utbildningsprogram

 • Kurser bör kvalitetsgranskas.

 • Tillgång på specialistläkare/andra medarbetare bör motsvara behov.

 • Verksamheten bör vara allsidig, lokaler och utrustning tillräckliga.

 • Tillgång till intern och extern utbildning, tid för självstudier samt möjlighet att delta i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbete.


Vi undrar
Vi undrar

 • Har ni utbildningsprogram idag?

 • Hur ser de ut och hur används de?

 • Problem?


Handledning och instruktioner
Handledning och instruktioner

 • All ST ska genomföras under handledning.

 • Skillnad mellan handledning och instruktion.


Handledning och instruktioner1
Handledning och instruktioner

 • Handledningen bör ges regelbundet och med största möjliga kontinuitet.

 • Handledaren ska ha specialistkompetens i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning. Krav på handledarutbildning fr o m 1 sep 2010.

 • Handledarutbildning bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.


Vi undrar1
Vi undrar

 • Hur ser handledningen ut idag vid er klinik?

 • Hur gör ni vid tjänstgöring på annan klinik?

 • Problem?


Dokumentation bed mning och utv rdering
Dokumentation, bedömning och utvärdering

 • Ökade krav i syfte att kontinuerligt bedöma ST-läkarens kompetens och vid behov förbättra utbildningsprogram och utbildningsinsatser.

 • Fler som bedömer ST-läkarens kompetens.

 • Ökat krav på ST-läkaren avseende dokumentation.

 • Bättre underlag för prövning av ansökan.


Dokumentation bed mning och utv rdering1
Dokumentation, bedömning och utvärdering

Verksamhetschefens ansvar

 • Se till att en fortlöpande bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och utbildnings-programmet.

 • Kompetensutvecklingssamtal bör hållas och dokumenteras.


Dokumentation bed mning och utv rdering2
Dokumentation, bedömning och utvärdering

ST-läkarens ansvar

 • Att med stöd av handledare fortlöpande dokumentera uppnådd kompetens.

 • Kompetensutvecklings- och handledarsamtal bör dokumenteras


Dokumentation bed mning och utv rdering3
Dokumentation, bedömning och utvärdering

Handledarens ansvar

 • Bör fortlöpande stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling.

 • Samtal bör dokumenteras.

 • Bedömningen bör:

  • göras med kända metoder

  • göras internt inom verksamheten

  • omfatta alla aspekter av ST och alla mål


Dokumentation bed mning och utv rdering4
Dokumentation, bedömning och utvärdering

Vårdgivarens ansvar

Extern granskning

Vad ska granskas?


Sammanslagna specialiteter
Sammanslagna specialiteter

 • Särskilda bestämmelser för sammanslagna specialiteter.

 • Dubbla verksamhetschefer och dubbla handledare.


Till ggsspecialiteter
Tilläggsspecialiteter

 • Akutsjukvård

 • Smärtlindring

 • Baser som kan ligga till grund för specialistkompetensbevis anges i föreskrifterna.


Utlandstj nstg ring
Utlandstjänstgöring

 • Del av utbildningsprogram

 • Handledning

 • Intyg

 • Måluppfyllelse


Forskarutbildningsmeriter
Forskarutbildningsmeriter

 • 4 ½ år

 • Målbeskrivningens krav uppfyllda

 • Doktorsexamen


M lbeskrivning
Målbeskrivning

 • Framtagna tillsammans med specialitetsföreningarna

 • Slutgiltigt beslutade av Socialstyrelsen


M lbeskrivning1
Målbeskrivning

Övergripande kompetensdefinition

Delmål


Vergripande kompetensdefinition
Övergripande kompetensdefinition

 • Definition av kompetensområdet

 • Kompetenskrav för medicinsk kompetens

 • Kompetenskrav för kommunikation, ledarskap samt medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete – gemensamma för alla målbeskrivningar

 • UtbildningsstrukturGemensamma kompetenskrav
Gemensamma kompetenskrav

 • Kommunikation

 • Ledarskap

 • Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete


Gemensamma kompetenskrav1
Gemensamma kompetenskrav

Kommunikation

 • Den jämlika och ansvarstagande patienten

 • Genus och mångfaldsaspekter

 • Interprofessionella relationer

 • Pedagogisk förmåga

 • Professionellt förhållningssätt och etik

 • Egen kompetensutveckling


Gemensamma kompetenskrav2
Gemensamma kompetenskrav

Ledarskap

 • Medarbetarskap

 • Handledarskap

 • Ledarskap

 • Systemkunskap


Gemensamma kompetenskrav3
Gemensamma kompetenskrav

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

 • Medicinsk vetenskap

 • Förbättrings- och kvalitetsarbete

 • Folkhälsa och preventionVi undrar2
Vi undrar

 • Deltar ST-läkaren i klinikens kvalitetsarbete idag?

 • Om inte, hur kan ni skapa möjligheter för detta?


Vilka intyg kr vs
Vilka intyg krävs?

 • Klinisk tjänstgöring

 • Auskultation (när alternativ till tjänstgöring)

 • Kurs

 • Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer

 • Kvalitets- och utvecklingsarbete


Ans knings och godk nnandeprocessen
Ansöknings- och godkännandeprocessen

 • Fler intyg än tidigare ska bifogas ansökan till Socialstyrelsen.

 • Socialstyrelsen ska inhämta yttrande från externa bedömare vid prövning av ansökan.


Externa bed mare
Externa bedömare

Externa bedömare utses av Socialstyrelsen på förslag av professionen.


Tack

Tack för er uppmärksamhet!

[email protected]

Anna Sundberg 0752 47 37 07

Frida Nobel 0752 47 34 89


ad