slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาองค์กร PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาองค์กร

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

การพัฒนาองค์กร - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาองค์กร. ชี้แจงเลานุการคณะทำงานปรับปรุงระบบงาน กองทัพอากาศ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549, 0900-1000. โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ผทค.พิเศษ ทอ./รองประธาน ก.พ.ร.ทอ. ทฤษฎีการพัฒนาองค์กร. พัฒนา การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพัฒนาองค์กร' - cullen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพัฒนาองค์กร

ชี้แจงเลานุการคณะทำงานปรับปรุงระบบงาน กองทัพอากาศ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549, 0900-1000

โดย

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

ผทค.พิเศษ ทอ./รองประธาน ก.พ.ร.ทอ.

slide2
ทฤษฎีการพัฒนาองค์กร
 • พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

"แก้"

"ก้าว"

"ทฤษฎีองค์กรเปิด"

slide3
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการวัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการ

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบราชการ, กพร.

"แก้"

 • พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
 • วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาและหาทางการแก้ไข
 • ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวะ
 • แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

"ก้าว"

 • วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • พัฒนาคนและระบบทำงานตามสิ่งที่เปลี่ยนไป
slide4
หัวข้อการบรรยาย
 • พัฒนาการของแนวคิดการบริหารองค์กร
 • การบริหารการปฏิบัติงานตามสัญญา
 • การพัฒนาองค์กร
 • การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร
slide5

พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

slide6

คน

วิธีการ

สภาพแวดล้อม

ปัจจัยพื้นฐานของการวางแผนทำสงครามปัจจัยพื้นฐานของการวางแผนทำสงคราม

“The Art of War, Sun Tzu”

ก่อนจะคิดทำการสงคราม ต้องทำ “ปัจจัยเหล่านี้” ให้เหนือกว่า “คู่ต่อสู้”

 • แม่ทัพ
 • ความเชื่อ/ขวัญของทหาร
 • หลักนิยม
 • ภูมิประเทศ
 • ภูมิอากาศ

"รู้เรา - รู้เขา"

“สภาวะแวดล้อม” เปลี่ยน, ต้องเปลี่ยน “หลักนิยม”, ต้องพัฒนา “คน”

slide7
แนวคิดในการบริหารงานของทหารแนวคิดในการบริหารงานของทหาร

รวมความคิดที่หลากหลายไปสู่สิ่งที่ หน่วย/ผู้นำหน่วยเชื่อว่าเป็น “หนทางดีที่สุด” ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ (ภารกิจ)

ทหารเรียกว่า “หลักนิยม”(Doctrine)

“หลักนิยม” ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องปฏิบัติ

ต้องมีการตีความ และประยุกต์ใช้

slide8

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม

วงรอบของหลักนิยม

ASSUMPTION

หลักนิยม

บทเรียน

นโยบาย

ทฤษฎี

ภัยคุกคาม

การเมือง

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

วัฒนธรรม

การจัดหน่วย

โครงสร้าง

การฝึก/ศึกษา

จัดทรัพยากร

แผนงาน

ปลูกฝัง - สั่งสอน

FEEDBACK

ประสบการณ์

สภาพกำลังรบ

ผลการฝึก

จาก หลักนิยม ทอ.อังกฤษ 1982

slide9

ปรัชญาการบริหารหน่วย

แผนเผชิญเหตุ

รปป.

ข้อตกลง

ประเภทของหลักนิยม

หลักนิยมกองทัพอากาศ

หลักนิยมหน่วย

หลักนิยมพื้นฐาน

หลักนิยมปฏิบัติการ

ORGANIZATIONAL

หลักนิยมพันธกิจ

หลักนิยมการยุทธร่วม/ผสม

หลักนิยมสภาพแวดล้อม

ENVIRONMENTAL

หลักนิยมกำลังอากาศ

หลักนิยมมูลฐาน

ปรัชญาสงคราม

ศิลปการยุทธ

หลักการสงคราม

FUNDAMENTAL

ประวัติศาสตร์

บทเรียนจากสงคราม

From.. “Making Strategy” by Col. Drew & Dr .Snow

slide10

บทเรียน

ทฤษฎี

ภารกิจ

เศรษฐกิจ

การเมือง

เทคโนโลยี

วัฒนธรรม

SWOT

ภัยคุกคาม

 • Feasible Study
 • เป็นไปได้
 • เหมาะสม
 • ยอมรับได้

Doctrine

 • ปัญหาในอดีต
 • ปัญหาที่เผชิญหน้า
 • ปัญหาในอนาคต

Strategy

WAYS

END

MEANS

ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง

กระบวนการกำหนดหลักนิยมของทหาร

organization
องค์กร (Organization)

Kast & Rosenzweig

 • มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปมาร่วมกันทำงาน
 • มี “วัตถุประสงค์” บางอย่างร่วมกัน
 • มี “ปฏิสัมพันธ์” ระหว่างกัน
 • มี “ทรัพยากรและเทคโนโลยี” ที่ทำให้งานสำเร็จ
slide12

องค์การ

การบริหาร (Administration)

STANDARD

 • วัตถุประสงค์
 • การบริหาร
 • ผลงาน

งาน

สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

วิธีการทำงาน/แผนงาน

Best Practices

กฎ-ระเบียบ/การจูงใจ

DOCTRINE

ความรู้/ทักษะ/ค่านิยม

Code of Conducts

 • ความสัมพันธ์
 • การสื่อสาร
 • ผู้นำ-ผู้ตาม

ความสำเร็จ

เจริญก้าวหน้า

คน

NORM

"ผู้นำ"

การตัดสินใจ

การปกครอง (Governance)

slide13

การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตามสภาวะแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตามสภาวะแวดล้อม

qaf and senior leadership leadership roles cont

MISSION

The Reason For Existence

A Picture Of the Future -- What We

Want to Become

VISION

Broad, Long Term Statements of

What is to Be Accomplished

GOALS

Must

Support

Mission

and

Vision

Shorter Term, Specific, Measurable,

Realistic Statements of How Goals

Will Be Achieved

OBJECTIVES

Organized Approach to Accomplish

Objectives

TASKS/JOBS

ปัญหา

 • นโยบายระดับต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกัน
 • ผู้ปฏิบัติไม่เชื่อถือในนโยบาย
 • ไม่มีแผนการจัดสรรทรัพยากร

Synergy

QAF and Senior LeadershipLeadership Roles (Cont)
 • ผู้นำยุคใหม่ : ต้องมี
 • Vision
 • Strategies
 • Policies
 • Priorities

Orchestrating

ภาพรวมของงาน - ผลผลิต

End

ทำ-อะไร = เป้าหมาย “S”

Strategies= Ways

Synchronizing

ทำอย่างไร, แค่ไหน, เมื่อใด

Strategies= Means

ใคร - ทำ

โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ตามทฤษฎีกองทัพอากาศคุณภาพ(QAF.)

slide15

ปัจจัยภายนอก

Core Competencies

ความสามารถหลัก

นาย

Bee

4

1

3

5

"ก้าว"

คุณค่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ยุทธศาสตร์)

วิสัยทัศน์

(นโยบาย)

กลยุทธ์

(แผน)

ค่านิยมหลัก

Core Values

การมีส่วนร่วม

2

 • SWOT Analysis
 • Strength
 • Weakness
 • Opportunity
 • Threat

ส.ว.ล.

ประเด็นสำคัญ

จุดอ่อนจุดแข็ง

ความต้องการของภารกิจ

ปัจจัยภายใน

ลูกน้อง

Ant

"แก้"

slide16

รูปแบบในการกระจายอำนาจบริหาร 3 ระดับ

การบริหาร

ระดับสูง

(นโยบาย)

Premises

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การกำหนด

ยุทธวิธีและแผน

ปรับนโยบาย

ทบทวน

ไม่ทบทวน

ระดับกลาง

(บริหาร)

คู่มือ

ระเบียบปฏิบัติ

รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์

ตัดสินใจ

ประสานงาน

และควบคุม

สภาพแวดล้อม

วินิจฉัย-สั่งการ

ระดับต้น

(ปฏิบัติ)

การปฏิบัติการ

นำนโยบายไปปฏิบัติ

ข้อมูลป้อนกลับ

รูปที่ ๓ แนวคิดของ Kast & Rosenzweig

วิสัยทัศน์

อ้างอิงได้ - มีที่มา ที่ไป

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ปฏิบัติการ

(ยุทธการ)

ยุทธวิธี

ตัดสินใจเลือก

ยุทธวิธี

slide17

นำยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติ

กำหนดยุทธศาสตร์

จาก…เต๋าแห่งการเมือง

โดย..สุพัฒก์ ชุมช่วย

"การบริหารงานเชิงกลยุทธ์"

(Strategic Management)

 • ศาสตร์และศิลป์ในการจัดดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

งาน

ศาสตร์

 • การสร้างและใช้ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์ที่ถูกจังหวะและเวลา

ศิลป์

คน

slide18

Decision Making

Learning Organization

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

หลักนิยม

วิเคราะห์

สภาวะแวดล้อม

กำหนด

โอกาส - อุปสรรค

ประเมินภายนอก

Knowledge Management – KM.

Best Practices

ระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ

วัตถุประสงค์

ปรับยุทธศาสตร์

กำหนด

กลยุทธ์

นำกลยุทธ์

ไปสู่การปฏิบัติ

ประเมินผล

ปรับกลยุทธ์

 • กำหนดเป้าหมาย + มาตรฐาน

อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต

(คน + งาน)

 • วางแผนปฏิบัติการ
 • การสนับสนุนกลยุทธ์

วิเคราะห์ทรัพยากร

และความสามารถ

กำหนด

จุดอ่อน - จุดแข็ง

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (BFC.)

ประเมินภายใน

การบริหารภาครัฐแนวใหม่

slide19

รูปแบบการบริหารราชการแนวใหม่รูปแบบการบริหารราชการแนวใหม่

Strategy Formulation

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (2548-2551)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

S

W

O

T

Vision

Strategic Issue

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

Goal

(KPI / target)

Strategies

Strategic Control

Strategy Implementation

Action Plan

Strategic Management Process

Risk Assessment & Management

Structure

Process/IT

Alignment

Rule &

Regulation

People/

Culture

Blueprint for Change

slide20

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธการ

แผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

แผนเผชิญเหตุ

แผนเฉพาะกิจ

ระดับของการจัดการและประเภทของกลยุทธ์/แผนระดับของการจัดการและประเภทของกลยุทธ์/แผน

ระดับการจัดการ ประเภทของกลยุทธ์/แผน

ผู้บริหารระดับสูง

(ยุทธศาสตร์-นโยบาย)

ผู้บริหารระดับกลาง

(ยุทธการ-บริหาร)

ผู้บริหารระดับต้น

(ยุทธวิธี-ปฏิบัติ)

แผนการยุทธ์

(Campaign plans)

slide21

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

มาตรา 3/1

Good Governance

Efficiency

Value-for-money

Effectiveness Quality Accountability

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Participation Transparency Responsiveness Decentralization

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550)

Rule of law

slide22

พรฎ.

ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์

ผลลัพธ์

1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน

2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ

6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน

7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ

การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

การมุ่งเน้น

ทรัพยากร

บุคคล

ประสิทธิผล

การนำ

องค์กร

คุณภาพ

การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการ

กระบวนการ

ประสิทธิภาพ

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

พัฒนาองค์กร

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

public sector management quality awards pmqa
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Awards (PMQA) & การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลักษณะสำคัญขององค์กร

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 8)

[ISO 6.2, 6.4,7.2]

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

(พรฎ. หมวด 2, 3)

[ISO 5.4]

การนำองค์กร

(พรฎ. หมวด 2, 5, 7, 8)

[ISO 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 8.5]

ผลลัพธ์

การดำเนินการ

(พรฎ. หมวด 3, 4, 8)

[ISO 8.2, 8.4]

การให้ความสำคัญกับผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(พรฎ. หมวด 2, 5, 6, 7)

[ISO 5.2, 7.2]

การจัดการกระบวนการ

(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 7)

[ISO 7.2, 7.3, 7.4, 7.5]

<

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

(พรฎ. หมวด 3, 5, 7, 8)

[ISO 8.4]

slide24

คำรับรองการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน)

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

พัฒนา องค์กร

คุณภาพ

Vision

Mission

Strategic

เป้าประสงค์

การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready)

ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

2. การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี (Competency)

ระบบควบคุมภายใน

1. การนำ

องค์กร

7. ผลลัพธ์

การดำเนินการ

Blueprint for Change

3. การให้ความสำคัญ

กับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการ

กระบวนการ

Redesign Process

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

Capacity Building

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Knowledge Management

e-government

MIS

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
blueprint for change

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

* กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1

* กลยุทธ์ที่ 2

* กลยุทธ์ที่ 2

* กลยุทธ์ที่ ..

* กลยุทธ์ที่ ..

กรอบการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

ด้านกระบวนงาน

31มี.ค.49

Blueprint for Change

 • สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน
 • เทคโนโลยี
 • การจัดแบ่งงานและหน้าที่
 • บุคลากร

ACTION PLANS

ด้านองค์กร/บุคลากร

31ม.ค.49

 • การวิเคราะห์ Competency
 • Gap ของ Competency
 • ที่ต้องการพัฒนา
 • Competency ที่รองรับ
 • กระบวนงานที่ออกแบบใหม่

Competency

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Competency

ที่จำเป็นจะต้องมี

การคัดเลือก

แนวทางการพัฒนา

องค์กรและบุคลากร

VS

shaping strategic direction
Shaping Strategic Direction

Strategy-Shaping Factors External to the Company

SWOT Analysis

Economic,

Societal,

Political,

Regulatory,

and

Community

Citizenship

consideration

Competitive

Conditions

and Overall

Industry

Attractiveness

Company

Opportunities

and Threats to

the Company’s

Well-Being

Conclusions

Concerning

how internal

and external

factors stack

up: their

implications

for strategy

Identification

and evaluation

of strategy

alternatives

Crafting a

strategy

That fits

the

Overall

Situation

The Mix of Considerations that Determines

a Company’s Strategic Situation

Company

resource

strengths,

weaknesses,

competencies,

and

competitive

capabilities

Personal

ambitions,

business

philosophies,

and Ethical

principles

of Key

executives

Shared

values and

company

culture

Strategy-Shaping Factors Internal to the Company

Source: Thai Institute of Directors

slide28

SWOT Analysis

พัฒนาองค์กร

รุก/ขยายตัว

W+O=Off-set approach

O

S+O=Matching approach

“Off-set” Strategy is to remedy weakness and employ the organization opportunities

“Matching” strategy is to emphasize on strength and enhance growth, new opportunity for organization competitiveness

W

S

W+T=Mitigation approach

S+T=Covering approach

ถอย/ประคองตัว

ป้องกัน/แตกตัว

“Mitigation” Strategy is to “get by” the weakness, threat that impact organization’s objectives

“Covering” Strategy is to use strength against threat that impact to organization objectives

T

Source: Thai Institute of Directors

slide29

องค์ประกอบของกลยุทธ์สำหรับองค์การที่มีดำเนินงานหลากหลายองค์ประกอบของกลยุทธ์สำหรับองค์การที่มีดำเนินงานหลากหลาย

กลยุทธ์ = สิ่งที่ต้องการ + วิธีการปฏิบัติ + เงื่อนไข + ข้อควรคำนึง (ความเสี่ยง)

slide30
ความเสี่ยง(Risk)ในการบริหารความเสี่ยง(Risk)ในการบริหาร
 • ความเสี่ยงทั่วไป : อุบัติเหตุ สาธารณภัย ภัยจากการกระทำของมนุษย์ (รปภ.)
 • ความเสี่ยงด้านทรัพยากร : คน เงิน (ราคาสินค้า/อัตราแลกเปลี่ยน) พัสดุ เวลา เทคโนโลยี
 • ความเสี่ยงด้านกระบวนการ : แผนงานโครงสร้าง การบริหารจัดการทรัพยากร (คน เงิน พัสดุ ฯลฯ)
 • อื่น ๆ : กฎหมาย ภาพลักษณ์ข้อมูล/ความรู้
generation warfare
ยุคของสงคราม(Generation Warfare)

“The Fourth Generation Warfare”, DOD Research

ยุคที่ 1

 • ยุคของปืนคาบศิลาลำกล้องเรียบ การปฏิวัติในฝรั่งเศส
 • ยุทธวิธี : Line and Column /เพิ่มอำนาจการทำลาย
 • ยุทธศิลป์ : ตำราพิชัยสงครามของ Napolean

ยุคที่ 2

 • ปืนได้รับการพัฒนาเป็น Rifle
 • ยุทธวิธี : การยิง/การเคลื่อนที่ รวมอำนาจการยิง/ทำลาย การโอบล้อม การใช้รถไฟ โทรเลข
 • ปืนใหญ่ครอง พท./ทหารราบยึดพื้นที่/ ทอ.ช่วยปืนใหญ่
 • เป็นพื้นฐานหลักนิยมสหรัฐฯ จนถึง ค.ศ.1980
 • ยุทธศิลป์ : Napolean/Von Moltke
generation warfare1
ยุคของสงคราม(Generation Warfare)

“The Fourth Generation Warfare”, DOD Research

ยุคที่ 3

 • ยุคหลัง WW. I : ใช้รถถังเป็นยุทธปัจจัยหลัก
 • ยุทธศิลป์ : จากพื้นที่เป็นเวลา ตำราพิชัย Clausewitz
 • ยุทธวิธี :OODA loop ของ John Boyld

ยุคที่ 4

 • มองข้าศึกอย่างองค์รวม (การเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม)
 • ใช้หน่วยขนาดเล็ก คล่องตัว อ่อนตัว ได้ผล พึ่งตนเอง
 • ไม่ยึดแบบแผนและความชอบธรรม การก่อการร้าย
 • ใช้จังหวะ/เวลา ไม่เน้นรวมกำลัง(เป็นจุดอ่อน) Sun Tzu
 • ทำลาย COG. ด้วย ปจว./ปชส./IW./EW.
 • ผู้นำ : เชี่ยวชาญศิลปะการสงคราม/เทคโนโลยี/ตัดสินใจ
slide33
การจัดภัยคุกคามตามแผนการบริหารงานการจัดภัยคุกคามตามแผนการบริหารงาน

“The Way Ahead”, Gen. Peter Schoomaker

 • Near-term Challenge : ความท้าทายที่ได้รับการประเมินว่าจะเกิดขึ้น และกำหนดไว้ในแผนการบริหารงบประมาณประจำปี
 • Mid-term Challenge: ความท้าทายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและได้รับการบรรจุไว้ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
 • Long-term Challenge: ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังอยู่นอกแผนและโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
slide34
ความเสี่ยงในมิติความมั่นคงของสหรัฐฯความเสี่ยงในมิติความมั่นคงของสหรัฐฯ

“The Way Ahead”, Gen. Peter Schoomaker

 • Operational Risk : ความสามารถในการทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทางทหารในแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุ
 • Future Challenge Risk: ความสามารถในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โครงการ)
 • Force Management Risk: ความสามารถในการเรียกเกณฑ์ รักษา ฝึก และจัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นตามแผนฯ
 • Institutional Risk : ความสามารถในการพัฒนาหลักนิยม (Management Practices)และควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง
slide35
การวิเคราะห์ระบบงาน ทอ.
 • แบ่งระบบงานของ ทอ. เป็น ๒๐ กลุ่มงาน
 • ผทค./ประจำหน่วย สมัครตามความสนใจและประสบการณ์
 • ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มงานนั้นเป็นเลขานุการ
 • วิเคราะห์ปัญหาและหาหนทางแก้ไขที่ดีที่สุดของระบบงาน
 • ปัญหาจากการทำงานในอดีต
 • ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
 • แนวทางการปรับปรุงระบบงานนี้ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
slide36
กลุ่มงานใน ทอ.
 • งานซ่อมบำรุง
 • งานบริการทั่วไป
 • งานบริการด้านการแพทย์
 • งานสิ่งอำนวยความสะดวก
 • งานบริหารทรัพยากร
 • งานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
 • งานช่วยเหลือประชาชน
 • งานสารบรรณและธุรการ
 • งานนิรภัยการบินและภาคพื้น
 • งานตรวจสอบและประเมินผล
 • งานบริหารกำลังพล
 • งานพัฒนากำลังพล
 • งานสวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ
 • งานการข่าว
 • งานต่อต้านข่าวกรอง
 • งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • งานด้านกำลังทางอากาศ
 • งานด้านกำลังภาคพื้น
 • งานควบคุมและแจ้งเตือน
 • งานส่งกำลัง
slide37
แนวทางการปรับปรุงระบบงาน ทอ.
 • ระดมสมองหาปัญหาในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 • เลือกปัญหาที่สำคัญ(รากเหง้าปัญหา)/เร่งด่วนควรแก้ไข
 • วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเรียน ผบ.ทอ.
 • เมื่อได้รับอนุมัติ จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง (BFC.)
 • ระดมสมองหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 • เลือกปัญหาที่สำคัญ/เร่งด่วนควรป้องกัน/เยียวยา
 • วิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกัน/เยียวยานำเรียน ผบ.ทอ.
 • เมื่อได้รับอนุมัติ จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง (BFC.)
slide39
วิวัฒนาการของการบริหารองค์กรวิวัฒนาการของการบริหารองค์กร
 • เชิงวิทยาศาสตร์

ยุคก่อนศึกษาเชิงศาสตร์

< 18

แนวคิด Classic

1900

 • ทฤษฎีการบริหาร

แนวคิด Neo-Classic

1930

 • ระบบราชการ

แนววิทยาการจัดการ - เชิงปริมาณ,Operations Research.

1940

แนวคิดเชิงระบบ (System Approach Management)

1950

แนวคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency Management)

1970

แนวคิดเชิงคุณภาพ (Quality Management)

1980

แนวคิดบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

1990

slide40

ยุคดั้งเดิมแนวใหม่ (1940 - 1960)

ยุคพฤติกรรม (1927 - 1940)

“การบริหารต้องยอมรับความซับซ้อนของมนุษย์”

“ศึกษาวิจัยทฤษฎียุคดั้งเดิมในเชิงประจักษ์”

 • การกำหนดโครงสร้างที่เป็นทางการ
 • คนมีความต้องการทางจิตใจ นอกจาก “เงิน”
 • สร้างสภาวะแวดล้อมในการประสานงาน
 • การกำหนดความสัมพันธ์ ผู้นำ - ผู้ตาม
 • ผู้ปฏิบัติงาน “พอใจ” ผลผลิตจะสูงขึ้น
 • ยอมรับข้อจำกัดในการตัดสินใจของผู้บริหาร

“ความสำเร็จของงานอยู่ที่การสร้างแรงจูงใจ”

“การบริหารงานในทฤษฎีระบบ” (ระบบปิด)

“สร้างคุณค่าให้สังคม > คุณค่าของงาน”

“Input - Process - Output” - (Outcome)

“สร้างความพอใจให้คนมากกว่าสร้างงาน”

“สุขภาพองค์การ = จิตใจคน + ผลผลิต”

ยุคดั้งเดิม (ศตวรรษ ๑๘ - WW.I)

สมัยใหม่ (1970 - ปัจจุบัน)

“ประสิทธิภาพขึ้นกับกระบวนการ” (Process)

“องค์การไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว

 • การแบ่งงานกันทำ - ผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน

“การบริหารงานตามสถานการณ์” - องค์การเปิด

 • หนทางปฏิบัติมีเพียงหนทางเดียว
 • กระบวนการปรับตัวขององค์การตามสถานการณ์
 • จูงใจด้วยค่าจ้าง - “Piece rate system”
 • ความเหมาะสมระหว่างกลไกภายในกับภายนอก

“แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหาร”

“การบริหารระบบคุณภาพ” (มาตรฐานที่ต้องการ)

“การบริหารระบบราชการ”

“วิสัยทัศน์” - ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - โครงการ

“คุณค่าของคน - มาตรฐานคน/งาน”

“คน คือ เครื่องจักร”

slide41

ปรัชญาการบริหารหน่วย

แผนเผชิญเหตุ

รปป.

ข้อตกลง

: สิ่งที่หน่วยหรือผู้บังคับหน่วยเชื่อว่า เป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติให้บรรลุภารกิจ

ประเภทของหลักนิยม

หลักนิยมกองทัพอากาศ

หลักนิยมหน่วย

หลักนิยมพื้นฐาน

หลักนิยมปฏิบัติการ

ORGANIZATIONAL

"วัฒนธรรม"

หลักนิยมพันธกิจ

"วิธีการทำงาน"

หลักนิยมการยุทธร่วม/ผสม

หลักนิยมสภาพแวดล้อม

ENVIRONMENTAL

หลักนิยมกำลังอากาศ

หลักนิยมสายวิทยาการ

"กลุ่มงาน"

หลักนิยมมูลฐาน

"ภารกิจ"

ปรัชญาสงคราม

ศิลปการยุทธ

หลักการสงคราม

FUNDAMENTAL

ประวัติศาสตร์

หลักนิยมชาติ = รัฐธรรมนูญ...byCol.Mann

บทเรียนจากสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

From.. “Making Strategy” by Col. Drew & Dr .Snow

slide42

องค์การ

การบริหาร (Administration)

STANDARD

 • วัตถุประสงค์
 • การบริหาร
 • ผลงาน

งาน

สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

วิธีการทำงาน/แผนงาน

Best Practices

กฎ-ระเบียบ/การจูงใจ

ความรู้/ทักษะ/ค่านิยม

Code of Conducts

 • ความสัมพันธ์
 • การสื่อสาร
 • ผู้นำ-ผู้ตาม

ความสำเร็จ

เจริญก้าวหน้า

คน

NORM

"ผู้นำ"

การตัดสินใจ

การปกครอง (Governance)

slide43
องค์การเปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งองค์การเปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็ง

เป้าหมาย

โครงสร้าง

ระดับน้ำ

กฎ-ระเบียบ

เทคโนโลยี

วัฒนธรรมองค์กร

พรรคพวก

บรรทัดฐาน

ทัศนคติ

กลุ่ม

ความเชื่อ

ผลประโยชน์

ค่านิยม

ความขัดแย้ง

ปัญหา

การยอมรับชื่นชม

slide44
การบริหารงานแบบคุณภาพการบริหารงานแบบคุณภาพ
 • คุณภาพ = มาตรฐานที่ต้องการ
 • มาตรฐานคน มาตรฐานงาน มาตรฐานผลผลิต
 • เปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ได้ผล
 • สามารถบรรเทาผลของความเสี่ยงได้ (Risk Management)
 • สามารถแก้ไขจุดบกพร่องได้ตลอดเวลา (CIP.)
 • วางแผนเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต (Pro-active)
slide45
ความพร้อมรบที่สมบูรณ์ความพร้อมรบที่สมบูรณ์

Performance Management

2005Readiness Report, UK.MOD.

 • มีความพอเพียง (คน เงิน พัสดุอุปกรณ์)
 • มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับภารกิจ
 • Right Man + Right Job + Right Time = Right Situation
 • ปรับความสามารถของคนและวิธีการทำงานได้รวดเร็ว
 • ความพร้อมในการพัฒนาของคนและระบบงาน
 • ทำได้สำเร็จตามภารกิจได้จริงตามที่คาดหวัง (PSA.)
slide46

การบริหารการปฏิบัติงานตามสัญญาการบริหารการปฏิบัติงานตามสัญญา

(Performance Management)

chapter 2 the high performance organization
Chapter 2The High Performance Organization
 • Study questions.
  • What is the high performance context of organizational behavior?
  • What is a high performance organization?
  • What are the management challenges of high performance organizations?
  • How do high performance organizations operate?
what is the high performance context of organizational behavior
What is the high performance context of organizational behavior?
 • OB and changing customer expectations
  • Total Quality Management (TQM).
   • Meeting customer needs.
   • Doing tasks right the first time.
  • Continuous improvement.
   • Is this necessary?
   • If so, can it be done better?
what is the high performance context of organizational behavior1
What is the high performance context of organizational behavior?
 • OB and changing customer expectations — cont.
  • Upside-down pyramid view of organizations.
   • Customers and clients at the top of organization.
   • Workers directly affect customers and clients.
   • Team leaders and middle managers directly support the workers.
   • Top managers clarify the mission and objectives, set strategies, and make adequate resources available.
what is the high performance context of organizational behavior2
What is the high performance context of organizational behavior?
 • Generation X workers.
  • Desire empowerment.
  • These desires are strongest for knowledge workers.
  • Have a high level of skills and abilities for functioning well in challenging jobs and work settings.
slide51

รูปแบบการจัดองค์กรเพื่อประชาชนรูปแบบการจัดองค์กรเพื่อประชาชน

สำนักงาน ก.พ.

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายหลัก

จุดบริการลูกค้า

กองทัพหน้า Knowledge Worker

 • การบริหารบุคคล
 • งบประมาณ
 • ฐานข้อมูล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฯลฯ

กลุ่มสนับสนุน

ฝ่ายเสนาธิการ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

 • กำหนดยุทธศาสตร์
 • จัดสรรทรัพยากร
 • แก้ปัญหา
 • กำกับผลงาน
 • ให้ผลตอบแทนที่
 • เป็นธรรม

ผู้บริหารระดับสูง

ที่มา: สีมา สีมานันท์ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” การรถไฟแห่งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

what is the high performance context of organizational behavior3
What is the high performance context of organizational behavior?
 • OB and changing organizations.
  • Changes in the way people work.
   • Stresses of downsizing and restructuring.
   • Impact of information technology.
   • New meanings in employer-employee relationships.
what is the high performance context of organizational behavior4
What is the high performance context of organizational behavior?
 • OB and changing organizations — cont.
  • Process reengineering.
   • Rethinks and radically redesigns business processes to stimulate innovation and change and improve performance.
  • Electronic commerce.
   • Transaction of business through the Internet.
   • E-corporations.
what is the high performance context of organizational behavior5
What is the high performance context of organizational behavior?
 • OB and changing organizations — cont.
  • Free agent economy.
  • Shamrock organizations.
   • Relatively small core group of permanent, full-time employees with critical skills.
   • Outside operators contracting to core group to perform essential daily activities.
   • Part-timers hired by core group on an as-needed basis.
what is a high performance organization
What is a high performance organization?
 • High performance organizations (HPOs).
  • HPOs intentionally designed to:
   • Bring out the best in people.
   • Produce organizational capability that delivers sustainable organizational results.
  • HPOs place people first.
what is a high performance organization1
What is a high performance organization?
 • Emphasis on intellectual capital.
  • Intellectual capital is the foundation for HPOs.
  • To utilize intellectual capital, HPOs often organize work-flow around key business processes and use work teams within these processes.
what is a high performance organization2
What is a high performance organization?
 • Key components utilized in HPOs.
  • Employee involvement.
  • Self-directing work teams.
  • Integrated production technologies.
  • Organizational learning.
  • Total quality management.
slide58
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO.)
 • เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (คนใน) องค์กร
 • ยึดความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM.)
 • ปฏิบัติงานตามที่ลูกค้า/ผู้รับบริการต้องการ (Need)
 • ทำกิจเฉพาะที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น (First Time)
 • การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CIP.)
slide59
ลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงลักษณะองค์กรสมรรถนะสูง
 • Upside Down ลูกค้า/ผู้รับบริการ เป็นสิ่งสูงสุด
 • คนในองค์กรคำนึงถึงผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า
 • ผู้บริหารระดับสูงให้เป้าหมาย/นโยบายที่ชัดเจน
 • ผู้บริหารระดับกลาง/ทีมงานให้การสนับสนุน
 • กระจายอำนาจให้กับผู้ที่สัมผัสลูกค้า/ผู้รับบริการ
 • ผู้สัมผัสลูกค้ามี : ความรู้ ประสบการณ์ อำนาจตัดสินใจ
slide60
การสร้างองค์กรสมรรถนะสูงการสร้างองค์กรสมรรถนะสูง
 • สร้างผลผลิตให้เกิดผลอย่างยั่งยืนโดยยึดความต้องการลูกค้า
 • การวางบุคคลที่ดี เก่ง และเหมาะกับงานตั้งแต่เริ่มต้น
 • ใช้ทุนปัญญา (Intellectual Capital) เป็นรากฐาน
 • จัดกระบวนการทำงานในงานหลัก (Core business)
 • ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้น
 • สร้างทีมงานรับผิดชอบกระบวนงานที่สำคัญ
slide61
จุดสำคัญขององค์กรสมรรถนะสูงจุดสำคัญขององค์กรสมรรถนะสูง
 • ให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • มีทีมงานที่สามารถอำนวยการได้ด้วยตนเอง
 • สร้างผลผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (คนรักการแสวงหาความรู้)
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM.)
public sector management quality awards pmqa1
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Awards (PMQA) & การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลักษณะสำคัญขององค์กร

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 8)

[ISO 6.2, 6.4,7.2]

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

(พรฎ. หมวด 2, 3)

[ISO 5.4]

การนำองค์กร

(พรฎ. หมวด 2, 5, 7, 8)

[ISO 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 8.5]

ผลลัพธ์

การดำเนินการ

(พรฎ. หมวด 3, 4, 8)

[ISO 8.2, 8.4]

การให้ความสำคัญกับผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(พรฎ. หมวด 2, 5, 6, 7)

[ISO 5.2, 7.2]

การจัดการกระบวนการ

(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 7)

[ISO 7.2, 7.3, 7.4, 7.5]

<

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

(พรฎ. หมวด 3, 5, 7, 8)

[ISO 8.4]

slide64

ม.12-18 แผนปฏิบัติราชการ

Planning

Measurement

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน

(4 ปี)

Corporate Scorecard

ยุทธศาสตร์รัฐบาล

 • แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี)
 • กระทรวง/กรม
 • กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 • Strategic Business Unit Scorecard
 • กระทรวง/กรม
 • กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

 • แผนปฏิบัติราชการ (รายปี)
 • กระทรวง กรม
 • กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

Sub-unit Scorecard

การประเมินปี 49

Team & Individual Scorecard

Budgeting

slide65

ระบบใหม่ (สำเร็จตามสภาพที่เป็นจริง)

ระบบเดิม (ตามความต้องการ)

ระดับรัฐบาล

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

สมช.

ระดับกระทรวง

ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ กห. 4 ปี

ระดับปฏิบัติการร่วม

ยุทธศาสตร์ทหาร

แผนปฏิบัติราชการ บก.ทหารสูงสุด 4 ปี

ระดับเหล่าทัพ

ยุทธศาสตร์ ทอ.

แผนปฏิบัติราชการ ทอ. 4 ปี

หลักนิยมพื้นฐาน ทอ.

นโยบาย ผบ.ทอ.

แนวทางการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ทอ.ประจำปี

แผนเตรียม/ใช้กำลัง

แผนการพัฒนา

แผนเผชิญเหตุ

แผนการเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติการหน่วยรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ นขต.ทอ.

ผู้บริหาร

ระดับกลาง

ข้อตกลงการสนับสนุน

นขต.ทอ.

PSA.

slide67
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
 • สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (Right Understanding)
 • สร้างความคิดที่ถูกต้อง (Right Thinking)
 • ความมุ่งมั่นผูกพันที่ถูกต้อง (Right Commitment)
 • การกระทำที่ถูกต้อง(Right Action)
 • การกำกับ-ควบคุมที่ถูกต้อง (Right Monitoring)
 • การประเมิน-ปรับแก้ให้ถูกต้อง (Right Assess & Alignment)
slide68
สิ่งสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนสิ่งสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยน

I AM READY

CORPORATIZATION

GOOD GOVERNANCE

อุดมการณ์

Ideology

SVM

RBM

เทคโนโลยี Technology

ระเบียบสังคม

Social Orders

BPR

ABC

HRM

ITM

TQM

พรฎ. วิธีการบริหารราชการที่ดี

i am ready
“I AM READY”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

I = Integrityมีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)

A = Activenessขยันตั้งใจทำงาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช.)

M = Moralityมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

R = Relevanceรู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม

E = Efficiencyมุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)

A = Accountabilityรับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน

D = Democracyมีใจ/การกระทำเป็น ปชต. (มีส่วนร่วม โปร่งใส)

Y = Yieldมีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

slide70

ซื่อสัตย์ กล้าหาญ ความรู้ดี

 • ค่านิยมทหารอากาศไทย (เพื่อพลาง)
 • ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
 • กล้าหาญ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • มีความรู้ดี ตัดสินใจดี ทันคน ทันโลก
slide71

Strategic Vision Management

ปรับ

ยุทธศาสตร์

SVM

Human Resource

Management

Activity-Based Costing

บริหาร

ทรัพยากร

มนุษย์

HRM

ต้นทุน

ฐานกิจกรรม

ABC

Business

Process

Reengineering

BPR

Result-Based Management

รื้อปรับ

กระบวนงาน

BPR

Cycle-Time Management

Business Process Reengineering

บริหารคุณภาพ

TQM

บริหาร

วงรอบเวลา

CTM

RBM

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ITM

Total Quality

Management

IT Management

slide72
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

เปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย

กระบวนการเรียนรู้จาก การปฏิบัติ

Action

Learning

Program

การปรับระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน

การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์

การปรับระบบงบประมาณ

การปรับโครงสร้าง

สร้าง “ค่านิยม” ข้าราชการที่ดี (Code of Conducts)

การปรับวิธีการทำงาน

ประเมินผล

รางวัล

การบริหารแบบ

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์

หลักสูตร

CEO

พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

slide73

การปรับปรุงระบบงานบริการ ด้านการแพทย์ของ ทอ.

ปฐมนิเทศคณะทำงานปรับปรุงระบบงานสายการแพทย์

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549, 0900-1200

โดย

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

ผทค.พิเศษ ทอ./รองประธาน ก.พ.ร.ทอ.

slide74
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการวัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการ

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบราชการ, กพร.

"แก้"

 • พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
 • วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาและหาทางการแก้ไข
 • ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวะ
 • แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

"ก้าว"

 • วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • พัฒนาคนและระบบทำงานตามสิ่งที่เปลี่ยนไป
slide75

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

มาตรา 3/1

Good Governance

Efficiency

Value-for-money

Effectiveness Quality Accountability

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Participation Transparency Responsiveness Decentralization

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550)

Rule of law

public sector management quality awards pmqa2
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Awards (PMQA) & การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลักษณะสำคัญขององค์กร

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 8)

[ISO 6.2, 6.4,7.2]

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

(พรฎ. หมวด 2, 3)

[ISO 5.4]

การนำองค์กร

(พรฎ. หมวด 2, 5, 7, 8)

[ISO 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 8.5]

ผลลัพธ์

การดำเนินการ

(พรฎ. หมวด 3, 4, 8)

[ISO 8.2, 8.4]

การให้ความสำคัญกับผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(พรฎ. หมวด 2, 5, 6, 7)

[ISO 5.2, 7.2]

การจัดการกระบวนการ

(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 7)

[ISO 7.2, 7.3, 7.4, 7.5]

<

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

(พรฎ. หมวด 3, 5, 7, 8)

[ISO 8.4]

qaf and senior leadership leadership roles cont1

MISSION

The Reason For Existence

A Picture Of the Future -- What We

Want to Become

VISION

Broad, Long Term Statements of

What is to Be Accomplished

GOALS

Must

Support

Mission

and

Vision

Shorter Term, Specific, Measurable,

Realistic Statements of How Goals

Will Be Achieved

OBJECTIVES

Organized Approach to Accomplish

Objectives

TASKS/JOBS

ปัญหา

 • นโยบายระดับต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกัน
 • ผู้ปฏิบัติไม่เชื่อถือในนโยบาย
 • ไม่มีแผนการจัดสรรทรัพยากร

Synergy

QAF and Senior LeadershipLeadership Roles (Cont)
 • ผู้นำยุคใหม่ : ต้องมี
 • Vision
 • Strategies
 • Policies
 • Priorities

Orchestrating

ภาพรวมของงาน - ผลผลิต

End

ทำ-อะไร = เป้าหมาย “S”

Strategies= Ways

Synchronizing

ทำอย่างไร, แค่ไหน, เมื่อใด

Strategies= Means

ใคร - ทำ

โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ตามทฤษฎีกองทัพอากาศคุณภาพ(QAF.)

slide78

Decision Making

Learning Organization

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

หลักนิยม

วิเคราะห์

สภาวะแวดล้อม

กำหนด

โอกาส - อุปสรรค

ประเมินภายนอก

Knowledge Management – KM.

Best Practices

ระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ

วัตถุประสงค์

ปรับยุทธศาสตร์

กำหนด

กลยุทธ์

นำกลยุทธ์

ไปสู่การปฏิบัติ

ประเมินผล

ปรับกลยุทธ์

 • กำหนดเป้าหมาย + มาตรฐาน

อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต

 • วางแผนปฏิบัติการ
 • การสนับสนุนกลยุทธ์

วิเคราะห์ทรัพยากร

และความสามารถ

กำหนด

จุดอ่อน - จุดแข็ง

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (BFC.)

ประเมินภายใน

การบริหารภาครัฐแนวใหม่

slide79

รูปแบบในการกระจายอำนาจบริหาร 3 ระดับ

การบริหาร

ระดับสูง

(นโยบาย)

Premises

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การกำหนด

ยุทธวิธีและแผน

ปรับนโยบาย

ทบทวน

ไม่ทบทวน

ระดับกลาง

(บริหาร)

คู่มือ

ระเบียบปฏิบัติ

รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์

ตัดสินใจ

ประสานงาน

และควบคุม

สภาพแวดล้อม

วินิจฉัย-สั่งการ

ระดับต้น

(ปฏิบัติ)

การปฏิบัติการ

นำนโยบายไปปฏิบัติ

ข้อมูลป้อนกลับ

รูปที่ ๓ แนวคิดของ Kast & Rosenzweig

วิสัยทัศน์

อ้างอิงได้ - มีที่มา ที่ไป

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ปฏิบัติการ

(ยุทธการ)

ยุทธวิธี

ตัดสินใจเลือก

ยุทธวิธี

slide80

ระบบใหม่ (สำเร็จตามสภาพที่เป็นจริง)

ระบบเดิม (ตามความต้องการ)

ระดับรัฐบาล

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

สมช.

ระดับกระทรวง

ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ กห. 4 ปี

ระดับปฏิบัติการร่วม

ยุทธศาสตร์ทหาร

แผนปฏิบัติราชการ บก.ทหารสูงสุด 4 ปี

ระดับเหล่าทัพ

ยุทธศาสตร์ ทอ.

แผนปฏิบัติราชการ ทอ. 4 ปี

หลักนิยมพื้นฐาน ทอ.

นโยบาย ผบ.ทอ.

แนวทางการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ทอ.ประจำปี

แผนเตรียม/ใช้กำลัง

แผนการพัฒนา

แผนเผชิญเหตุ

แผนการเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติการหน่วยรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ นขต.ทอ.

ผู้บริหาร

ระดับกลาง

ข้อตกลงการสนับสนุน

นขต.ทอ.

PSA.

slide81
การจัดภัยคุกคามตามแผนการบริหารงานการจัดภัยคุกคามตามแผนการบริหารงาน

“The Way Ahead”, Gen. Peter Schoomaker

 • Near-term Challenge : ความท้าทายที่ได้รับการประเมินว่าจะเกิดขึ้น และกำหนดไว้ในแผนการบริหารงบประมาณประจำปี
 • Mid-term Challenge: ความท้าทายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและได้รับการบรรจุไว้ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
 • Long-term Challenge: ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังอยู่นอกแผนและโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
slide82
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO.)
 • เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (คนใน) องค์กร
 • ยึดความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM.)
 • ปฏิบัติงานตามที่ลูกค้า/ผู้รับบริการต้องการ (Need)
 • ทำกิจเฉพาะที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น (First Time)
 • การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CIP.)
slide83
ลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงลักษณะองค์กรสมรรถนะสูง
 • Upside Down ลูกค้า/ผู้รับบริการ เป็นสิ่งสูงสุด
 • คนในองค์กรคำนึงถึงผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า
 • ผู้บริหารระดับสูงให้เป้าหมาย/นโยบายที่ชัดเจน
 • ผู้บริหารระดับกลาง/ทีมงานให้การสนับสนุน
 • กระจายอำนาจให้กับผู้ที่สัมผัสลูกค้า/ผู้รับบริการ
 • ผู้สัมผัสลูกค้ามี : ความรู้ ประสบการณ์ อำนาจตัดสินใจ
slide84

รูปแบบการจัดองค์กรเพื่อประชาชนรูปแบบการจัดองค์กรเพื่อประชาชน

สำนักงาน ก.พ.

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายหลัก

จุดบริการลูกค้า

กองทัพหน้า Knowledge Worker

 • การบริหารบุคคล
 • งบประมาณ
 • ฐานข้อมูล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฯลฯ

กลุ่มสนับสนุน

ฝ่ายเสนาธิการ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

 • กำหนดยุทธศาสตร์
 • จัดสรรทรัพยากร
 • แก้ปัญหา
 • กำกับผลงาน
 • ให้ผลตอบแทนที่
 • เป็นธรรม

ผู้บริหารระดับสูง

ที่มา: สีมา สีมานันท์ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” การรถไฟแห่งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

slide85
จุดสำคัญขององค์กรสมรรถนะสูงจุดสำคัญขององค์กรสมรรถนะสูง
 • ให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • มีทีมงานที่สามารถอำนวยการได้ด้วยตนเอง
 • สร้างผลผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (คนรักการแสวงหาความรู้)
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM.)
slide86
การสร้างองค์กรสมรรถนะสูงการสร้างองค์กรสมรรถนะสูง
 • สร้างผลผลิตให้เกิดผลอย่างยั่งยืนโดยยึดความต้องการลูกค้า
 • การวางบุคคลที่ดี เก่ง และเหมาะกับงานตั้งแต่เริ่มต้น
 • ใช้ทุนปัญญา (Intellectual Capital) เป็นรากฐาน
 • จัดกระบวนการทำงานในงานหลัก (Core business)
 • ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้น
 • สร้างทีมงานรับผิดชอบกระบวนงานที่สำคัญ
slide87

Strategic Vision Management

ปรับ

ยุทธศาสตร์

SVM

Human Resource

Management

Activity-Based Costing

บริหาร

ทรัพยากร

มนุษย์

HRM

ต้นทุน

ฐานกิจกรรม

ABC

Business

Process

Reengineering

BPR

Result-Based Management

รื้อปรับ

กระบวนงาน

BPR

Cycle-Time Management

Business Process Reengineering

บริหารคุณภาพ

TQM

บริหาร

วงรอบเวลา

CTM

RBM

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ITM

Total Quality

Management

IT Management

slide88

คำรับรองการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน)

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

พัฒนา องค์กร

คุณภาพ

Vision

Mission

Strategic

เป้าประสงค์

การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready)

ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

2. การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี (Competency)

ระบบควบคุมภายใน

1. การนำ

องค์กร

7. ผลลัพธ์

การดำเนินการ

Blueprint for Change

3. การให้ความสำคัญ

กับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการ

กระบวนการ

Redesign Process

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

Capacity Building

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Knowledge Management

e-government

MIS

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
blueprint for change1

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

* กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1

* กลยุทธ์ที่ 2

* กลยุทธ์ที่ 2

* กลยุทธ์ที่ ..

* กลยุทธ์ที่ ..

กรอบการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

ด้านกระบวนงาน

31มี.ค.49

Blueprint for Change

 • สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน
 • เทคโนโลยี
 • การจัดแบ่งงานและหน้าที่
 • บุคลากร

ACTION PLANS

ด้านองค์กร/บุคลากร

31ม.ค.49

 • การวิเคราะห์ Competency
 • Gap ของ Competency
 • ที่ต้องการพัฒนา
 • Competency ที่รองรับ
 • กระบวนงานที่ออกแบบใหม่

Competency

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Competency

ที่จำเป็นจะต้องมี

การคัดเลือก

แนวทางการพัฒนา

องค์กรและบุคลากร

VS

slide90
การวิเคราะห์ระบบงาน ทอ.
 • แบ่งระบบงานของ ทอ. เป็น ๒๐ กลุ่มงาน
 • ผทค./ประจำหน่วย สมัครตามความสนใจและประสบการณ์
 • ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มงานนั้นเป็นเลขานุการ
 • วิเคราะห์ปัญหาและหาหนทางแก้ไขที่ดีที่สุดของระบบงาน
 • ปัญหาจากการทำงานในอดีต
 • ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
 • แนวทางการปรับปรุงระบบงานนี้ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
slide91
กลุ่มงานใน ทอ.
 • งานซ่อมบำรุง
 • งานบริการทั่วไป
 • งานบริการด้านการแพทย์
 • งานสิ่งอำนวยความสะดวก
 • งานบริหารทรัพยากร
 • งานมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
 • งานช่วยเหลือประชาชน
 • งานสารบรรณและธุรการ
 • งานนิรภัยการบินและภาคพื้น
 • งานตรวจสอบและประเมินผล
 • งานบริหารกำลังพล
 • งานพัฒนากำลังพล
 • งานสวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ
 • งานการข่าว
 • งานต่อต้านข่าวกรอง
 • งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • งานด้านกำลังทางอากาศ
 • งานด้านกำลังภาคพื้น
 • งานควบคุมและแจ้งเตือน
 • งานส่งกำลัง
slide92
แนวทางการปรับปรุงระบบงาน ทอ.
 • ระดมสมองหาปัญหาในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 • เลือกปัญหาที่สำคัญ(รากเหง้าปัญหา)/เร่งด่วนควรแก้ไข
 • วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเรียน ผบ.ทอ.
 • เมื่อได้รับอนุมัติ จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง (BFC.)
 • ระดมสมองหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 • เลือกปัญหาที่สำคัญ/เร่งด่วนควรป้องกัน/เยียวยา
 • วิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกัน/เยียวยานำเรียน ผบ.ทอ.
 • เมื่อได้รับอนุมัติ จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง (BFC.)
slide93

งานด้านการแพทย์

ป้องกัน

รักษาพยาบาล

การบิน

ส่งกลับ

งานวิชาการ

โครงสร้างงานบริการสายการแพทย์ ทอ.

1) ปัญหา-อุปสรรค ?

งานบริหาร

2) มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ?