1 / 7

Dill Benefits in Hindi: Madhumeh aur Cancer Se Bachaye Soa

Soa ka prayog masale ke sath-sath hame madhumeh, cancer, gathiya aadi rogo se bachane mai kiya jata hai. Yaya padhe aur bhi Dill Benefits in Hindi. Aur adhik jane: http://hrelate.com/dill-benefits-in-hindi/

cshradhha20
Download Presentation

Dill Benefits in Hindi: Madhumeh aur Cancer Se Bachaye Soa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dill Benefits in Hindi: Jane SoaKeAdbhutSwasthLaabh HRELATE.COM

  2. Soaekaesisabjihaijo pure saalugtihai. Iskipattiyokesath-sathiskebeej ka prayogduniyabharmaimasalekerupmaikiyajatahai. SoakoUmbelliferaeparivar ka eksadsyakahajatahaijokiajvain, jeera, sonfaadi ka eksamuhhai. Soakighaaskobadhnekeliyetejgarmiwalavatavaranauraurbahutpaniwaliupjaumittikiaavashyaktahotihai. Yeh 2 se 3 feet lamba hare rang ka poudhahotahai. Iskaswadthodameethaauryehacchisugandhwalahotahai. Soa ka prayogmasalekealavaachaar, salad aur soup bananemaibhikiyajatahai. Iskesath-sathismeaudhdhiya gun bhihotehai. Soamaimonoterpenesyogik, flavonoids, minerals aur amino acid bhipayajatahai. Iskealavasoakekaiswasthlabhbhihotehaijaiseyehhamarepachantantrakomajbutbanatahai, anidrakisamasyadurkartahaiaadi. Yahatakkiyehdast, cancer, pechish, saansaurmasikdharmsambandhisambandhibimariyokobhidurkarnemaimadadgarhai. Iskealavaiskeaurbhiswasthlaabhke bare maijannekeliyeyahapadhiye Dill Benefits in Hindi aurrakheapneaapko fit aurswasth. hrelate.com

  3. Dill Benefits in Hindi: Jane SoaKeAdbhutSwasthLaabh hrelate.com

  4. hrelate.com PachanTantraKoThikKare Soa, khudek appetizer haiauriskaprayog culinary application maikiyajatahai. Ismetelkiaavashyakmatrapayijatihaijokipittaurpachakraskosakriyakarnemaimadadkartihai. Sath hi yehtelhamekabj se rahatpradankarne, aantokovrattomaisikudne par majburkarneaur mal ka tyagkarnemaisahayatakartehai. Anidra Soamaimojud limonene auryujinoltelmai vitamin B complex kimatrapayijatihai. Jo kihamaresharirmainindkobadhavadene wale hormones kobadhavadetehaijisseraatmaiacchinindaatihai. Isswajeh se yeh jinn logo koanidrakibimarihotihaiunkeliyeyehbahut hi faydemandhotahai. HaddiyoKoMajbutKare Soamai calcium kiacchimatrahotihaijokihamarihaddiyokomajbutbananeaurunhemajbutbanane wale minerals kobadhanemaimadadkartahai. Osteoporosis ekaesibimarihaijisseharsallakho log prabhavit ho rahehai, auriske hone ka pramukhkaran logo mai calcium aur vitamin D kikamihonahotahai. Rojanasoa ka sevankarne se issbimarikobadhne se rokajasaktahai.

  5. hrelate.com Madhumeh Madhumehrog se piditvyaktiyokeliyebhisoabahut hi labhkarihotahai. Iskipattiyoaurbeejmai limonite (jisme antiseptic gun hotehai) auryujinol (jismesamvedanahari gun hotehai) moujudhotahaijokisharirkeliyefaydemandhotehai. Yehtelshairmaisharkarakimatrakokamkarneaur insulin kelevalkobanayerakhnemaimadadkartehai. Metabolism KoMajbutKare Kai Prakarke Dill Seeds benefits bhihai. Iskebeejkenikalegayetelmaivaathar, pachakaurkeetanunashak gun bhihotehai. Iskealavaisme riboflavin, folic acid, beta-carotine, vitamin A aur vitamin C kibharpurmatrahotihaijokisharirkemetabolimkomajbutbananemaimadadkartehai. HichkiKoDurKare Vyaktiyokokisiprakarki allergy, sakriytaaurtantrikatantrakekharab hone par hichkiaanekisamasya ho jatihai. Isedurkarnekeliyeekchammachsoake powder kopanimaigholkar pine se aarammiltahai.

  6. hrelate.com • GhavBharneaurJalne Mai Faydemand • Soamai anti-bacterial aur anti-septic gun hotehaijokisharirkokisibhiprakarkebahriaurantariksankraman se ladnemaimadadkartehai. Iskealavakisiprakarkichot, ghavkobharneaurjalne par hone wale sankramankoroknekeliyesoakebijo ka prayogkiyajatahai. • GathiyaRog • Gathiyarogkodurkarnekeliyesoaekjadi-butikitarahkamkartahai. Ismeupasthit anti-inflammatory gun kekaraniskaupyogprachinkal se shairkisujan, gathiyarogaurisse hone wale jodokedardkodurkarnemaikiyajarahahai. • Dill Benefits in Hindi: Anya BehtarinFaydeInheBhi Jane • Soamaiflavonoidsjaisejaruritelkimatrahotihaijokimahilaokemasikdharmke chakra koniyamitrup se banayerakhneaur blood keniyamitpravahkobadhavadene wale hormones kobadhanemaimadadkartihai. • Soakebeejaurpattiyomai anti-bacterial aur anti-oxidant gun hotehai. Yeh gun daantaurdaadhmailagne wale keedeaurmuhkesankraman se bachanemaimadadkartahai. • Sharirmaifungul infection kekaranpechishkisamasyahonaaam bat hai. Issechutkara pane keliyesoakipattiyoaurbeej ka istemalkare.

  7. hrelate.com • Soamai potassium, copper, manganese jaisekhanijpadarthhotehaijokisharirkikoshikao, uchhraktchapaurhridaykidhamaniyokigatikoniyantritkarnemaimadadkartehai. • Isme calorie kibahutkammatrapayijatihaijoki cholesterol kelevalkokamkarnemaimadadkartahai. Sath hi ismekaiprakarke anti-oxidant, fiber, niacin jaiseaavashyaktatvhotehaijoki cholesterol ke star koniyantritkarnemaimadadkartehai. • Soa, hare rang kisabjiyomaiginajatahai. Iskahara rang, sharirkiprakriyaokosakriyakarneaur free radicals kobaharnikalnemaimadadkartahaijissehridayrogaur cancer jaisisamasyao se bachajasaktahai. UparaapnejanaDill Benefits in Hindi. Yadiaapbhiupardigayibimariyo se pareshanhai to aaj se hi apnidincharyamaisoa ka istemalshurukareaurraheswasth.

More Related