help statistiek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Help! Statistiek! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Help! Statistiek!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Help! Statistiek! - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Help! Statistiek!. Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk. Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek. Tijd: Derde woensdag in de maand, 12-13 uur 17 december Resampling technieken 21 januari Poisson regressie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Help! Statistiek!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
help statistiek

Help! Statistiek!

Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk.

Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek.

Tijd: Derde woensdag in de maand, 12-13 uur

17 december Resampling technieken

21 januari Poisson regressie

18 februari Graven naar causaliteit

Sprekers: Vaclav Fidler, Hans Burgerhof,

Wendy Post, Sacha la Bastide

www.EpidemiologyGroningen.nl

inferenti le verklarende statistiek
Inferentiële (verklarende) statistiek

Maar wat als we niets

over de verdeling in de

populatie weten?

populatie

steekproef

Als de responsievariabele normaal verdeeld is, is

[ ] een 95 % BI voor µ (als n voldoende groot)

resampling technieken wat en waarom
Resampling techniekenWat en waarom?
 • Wat doen ze?

Statistische bewerkingen met behulp van permuteren (“door elkaar husselen”) van of herhaald trekken uit de steekproefgegevens

 • Waarom gebruiken we deze methoden?

robuust, aantrekkelijk qua eenvoud, generaliseerbaar

 • Waarom gebruiken we deze methoden niet altijd?

als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn “normale methoden” beter (efficiënter, meer power)

Bij sommige vraagstellingen is resampling geen optie

voorbeelden van resampling
Voorbeelden van resampling
 • Permutatie toetsen (Ronald Fisher, 1935)
 • Jackknife (Quenouille, 1949; Tukey, 1958)
 • Bootstrap (Simon, 1969; Efron, 1979)

“Oude koek”

Nieuw leven ingeblazen door snellere computers

back to basics
Back to basics
 • Basisterminologie: hoe zat het ook al weer met permutaties en combinaties?

je hebt 4 verschillende letters (A, B, C en D)

op hoeveel verschillende manieren kun je die permuteren (dwz: hoeveel verschillende “woorden” kun je maken)?

4! = 4*3*2*1 = 24 (4 faculteit geeft 24 permutaties)

7! = 5040

10! = 3.628.800

combinaties
Combinaties
 • Je hebt n verschillende letters. Op hoeveel manieren kun je hier, zonder terugleggen, een groep van k letters (0 ≤ k ≤ n) uit pakken, zonder dat de volgorde van belang is?

“n boven k” : het aantal combinaties van k uit n

Voorbeeld:

permutatie toetsen randomisatie toetsen
Permutatie toetsen(randomisatie toetsen)
 • We willen de nulhypothese toetsen dat de steekproefgegevens van twee groepen (ter grootte n1 en n2) uit dezelfde verdeling komen. We hebben echter geen idee hoe de onderliggende verdeling er uit ziet; we mogen dus niet van een normale verdeling uitgaan
 • Bereken het geobserveerde verschil

in (bv) gemiddelden:

 • Voeg alle waarnemingen samen tot één groep en trek zonder terugleggen, n1 waarnemingen uit de totale pool en beschouw deze als de waarnemingen van groep 1 (en de overige als groep 2) en bereken
vervolg permutatietoets
Vervolg permutatietoets
 • Herhaal dit voor alle combinaties
  • of, indien dit aantal te groot is, neem een random steekproef van combinaties
 • De berekende verschillen worden gebruikt om de exacte verdeling van het verschil (in gemiddelden) te bepalen onder de nulhypothese dat de groepen uit dezelfde verdeling komen
  • of, als het aantal permutaties te groot is, wordt deze verdeling geschat
 • De éénzijdige P-waarde is de proportie V-waarden groter dan of gelijk aan het geobserveerde verschil
voorbeeld permutatietoets
Voorbeeld permutatietoets

xm <- c(176, 180, 186, 190, 193, 170, 198)

xv <- c(160, 178, 166, 180, 157, 172)

mean(xm)

[1] 184.7

mean(xv)

[1] 168.8

V <- mean(xm) - mean(xv)

V

[1] 15.9

programmaatje in r
Programmaatje in R

Data worden gepooled

xt <- c(xm, xv)

myperm <- function(x)

{

cc <- rep(0,1000)

for (i in 1:1000)

{

x1 <- sample(x,7)

m1 <- mean(x1)

m2 <- (sum(x)-sum(x1))/6

cc[i] <- m1 - m2}

cc

}

res <- myperm(xt)

hist(res)

Vector met 1000 nullen

Trek random 7 waarnemingen en

bereken het gemiddelde

Bereken het gemiddelde van de andere 6

Stop het verschil van deze gemiddelden

in de vector

slide11

V = 15.88

quantile (res, c(0.025,0.975))

2.5% 97.5%

-12.59 13.42

pvalue <- sum(res>V)/1000

pvalue

[1] 0.009

tweede voorbeeld
Tweede voorbeeld
 • Bij een stukje DNA van 300 basen komt de sequence AGTAGTAGT 17 maal voor
 • We vragen ons af of dit aantal van sequences groter is dan op grond van toeval verwacht mag worden
 • We permuteren alle 300 basen random 1000 maal en kijken naar het aantal maal AGTAGTAGT
 • In 12 gevallen vinden we 17 of meer van deze sequences
 • Dit geeft een P-waarde van 0,012
permutatie toetsen
Permutatie toetsen
 • .. zijn onderdeel van de parametervrije toetsen
 • Fisher’s exacte toets is een permutatietoets
 • Mann-Whitney toets is een permutatietoets op de rangnummers van de waarnemingen
jackknife
Jackknife
 • Bij het schatten van onbekende populatieparameters vinden we over het algemeen twee dingen belangrijk
  • dat onze schatter zuiver is (Engels: Unbiased), dat wil zeggen dat de verwachtingswaarde van de schatter gelijk is aan de te schatten parameter
  • we willen een idee hebben van de fout die we eventueel maken
 • Bij sommige schattingsproblemen kun je de eventuele bias verkleinen met behulp van een Jackknife procedure
hoe werkt de jackknife
Hoe werkt de Jackknife?
 • Hiertoe wordt de schatter n maal opnieuw berekend, steeds op een dataset van n – 1 waarnemingen, gebaseerd op het “leave one out” principe (eerst wordt de eerste waarde weggelaten, daarna de tweede, etc)
 • Op grond van de n schattingen kan

- een schatting van de bias gemaakt worden, en daardoor een betere schatting van de parameter

- de variantie geschat worden

 • Als alternatief kan op grond van iedere Jackknife-steekproef een “pseudowaarde” berekend worden. Ook op grond van deze waarden kan de bias geschat worden en kan ook een schatting van de variantie van de schatter verkregen worden
voorbeeld jackknife
Voorbeeld Jackknife

y <- c(3,4,5,7,8,9,12,14,15,18,30,42)

Bereken de Winsorized mean (met 10 % aan beide kanten)

winsorized.mean(y)

[1] 13

res <- myjack(y)

myjack
Myjack

myjack <- function(x)

{

nn <- length(x)

cc <- rep(0,nn)

for (i in 1:nn)

cc[i] <- winsorized.mean(x[-i])

cc

}

Bereken de Winsorized

mean op de data zonder

de i-de waarneming

voorbeeld jackknife1
Voorbeeld Jackknife

y <- c(3,4,5,7,8,9,12,14,15,18,30,42)

Bereken de Winsorized mean (met 10 % aan beide kanten)

> winsorized.mean(y)

[1] 13

> res <- myjack(y)

> pseudo <- n*winsorized.mean(y) - (n - 1)*res

> pseudo

[1] 3 3 5 7 8 9 12 14 15 18 42 42

> mean(pseudo)

[1] 14.8

> var(pseudo)

[1] 183.06

SE = √(183.06/12) = 3.91

95 % BI: [7.1 ; 22.5]

waarom de jackknife
Waarom de Jackknife?
 • De Jackknife schatter verkleint eventuele bias (Quenouille 1956)
 • Bruikbare schatter voor de variantie van ingewikkelde schatters
 • Echter niet consistent als de schatter niet “glad” is, zoals bij de mediaan

(“glad”: kleine veranderingen in de data geeft een kleine verandering in de schatting)

Wat als 40 verandert in 41, 42, …

10 27 31 40 46 50 52 104 156

Jackknife:

Mediaan wordt 43

mediaan

Voor n , SEjack niet

consistent

Mediaan wordt 48

Mediaan wordt 45

bootstrap
Bootstrap
 • Basisidee van de bootstrap: je hebt een steekproef ter grootte n. Schat de verdeling van de steekproefgrootheid door herhaald, met terugleggen, n waarnemingen uit je steekproefgegevens te trekken
 • Met behulp van de steekproefgrootheid uit je bootstrap-samples kun je uitspraken doen over je onbekende populatieparameters

Voorbeeld:

wat is het gemiddelde eindexamencijfer van de

huidige eerstejaarsstudenten Geneeskunde in Groningen?

non parametrische bootstrap
Non-parametrische bootstrap

N = 16,

gemiddelde = 7.12

Trek, met terugleggen, weer

16 waarnemingen en bereken het

gemiddelde

Herhaal dit 1000 maal

Totaal zijn er voor een steek-

proef van n waarnemingen

verschillende boots-

trapsamples mogelijk

bootstrap resultaten
Bootstrap resultaten

> quantile(res, c(0.025, 0.975))

2.5% 97.5%

6.81 7.41

Onder aanname van normaliteit:

7.12 ± 2.13*0.157

[6.79 ; 7.45]

tweede bootstrap voorbeeld h 0 0
Tweede Bootstrap voorbeeldH0:  = 0

Pearson r = 0,37

T = r√ ((n-2)/(1-r²))

heeft onder de H0 een t-

verdeling als X en Y

Normaal verdeeld

Lengte gewicht

175 73

184 79

168 64

179 81

….

193 88

Herhaald

trekken van

paren

slide24

Histogram van 1000 correlatiecoëfficiënten, berekend

met behulp van 1000 Bootstrap samples

quantile(res, c(0.025, 0.975))

2.5% 97.5%

0.188 0.529

Met Fisher’s z-transformatie:

[0,16 ; 0,54]

waarom werkt de bootstrap
Waarom werkt de bootstrap?
 • Als je een t-toets gebruikt bij een niet-normaal verdeelde variabele, geldt volgens de Centrale Limiet Stelling dat het steekproefgemiddelde (bij grote n) wel een normale verdeling vertoont. De type I fout zal echter bij kleinere n van α = 0,05 verschillen. Als n groter wordt gaat het verschil tussen werkelijke en gewenste type I fout naar 0 naar rato van 1/√n.
 • Bij een bootstrap methode gaat dit verschil naar 0 naar rato 1/n.
diverse bootstrap varianten
Diverse bootstrap varianten
 • Smoothed bootstrap
 • Parametrische bootstrap
 • Double bootstrap
 • m uit n - bootstrap
samenvattend
samenvattend
 • Permutatietoetsen
  • Kunnen een oplossing bieden bij hypothesen toetsen als de onderliggende verdeling onbekend is
 • Jackknife
  • Te gebruiken om mogelijke bias bij schattingsproblemen te verkleinen en varianties te schatten
 • Bootstrap
  • Schatten van de verdeling van een statistic (kansvariabele)
  • Niet zinvol bij (bv) extreme order statistics zoals het maximum
literatuur
Literatuur
 • Quenouille, M.H.: Notes on bias in estimation, Biometrika 1956
 • Efron, B. & Tibshirani, R.: An introduction to the bootstrap, Chapman and Hall 1993
 • Chernick, M.: Bootstrap Methods – a guide for practitioners and researchers, Wiley 2008
 • Carpenter, J.: Bootstrap confidence intervals: when, which, what? A practical guide for medical statisticians. Statistics in Medicine , 2000
 • Hongyu Jiang ; Zhou Xiao-Hua: Bootstrap confidence intervals for medical costs with censored observations Statistics in Medicine, 2002
volgende maand
Volgende maand

Woensdag 21 januari 2009

12 – 13 uur

Rode Zaal

Poisson regressie