Help statistiek
Download
1 / 34

Help! Statistiek! - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Help! Statistiek!. Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk. Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek. Tijd: Derde woensdag in de maand, 12-13 uur 18 april: “Welke toets wanneer?” 16 mei: “Lineaire regressie”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Help! Statistiek!' - brooks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Help statistiek

Help! Statistiek!

Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk.

Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek.

Tijd: Derde woensdag in de maand, 12-13 uur

18 april: “Welke toets wanneer?”

16 mei: “Lineaire regressie”

20 juni: “Logistische regressie”

19 september: ”Survival analyse”

17 oktober: “Over proefopzet en steekproefgrootte”

21 november “Hoe gaan we om met ontbrekende waarnemingen?”

Sprekers: Vaclav Fidler, Hans Burgerhof, Wendy Post

DG Epidemiologie


Programma
Programma

 • Wat is “power” ook al weer?

 • Hoe hangt dat samen met de steekproefgrootte?

 • Enkele voorbeelden van steekproefaantallen onder verschillende designs

 • Het “design effect”


Vergelijken van twee groepen
Vergelijken van twee groepen

 • Bij een onderzoek naar gewichtsafname bij personen met obesitas willen we weten of het geven van gestructureerde voorlichting in combinatie met een dieet betere resultaten geeft dan het dieet alleen.

 • Hoeveel proefpersonen hebben we nodig?

  (uitgaande van een normale verdeling van de gewichten)


Eerst even terug naar de theorie statistisch toetsen n steekproef
Eerst even terug naar de theorie:Statistisch toetsen (één steekproef)

 • Nulhypothese H0: µ = 115 mm Hg

 • Alternatief H1: µ > 115 mm Hg (bv 118)

 • Kies α (meestal 0,05)

 • Verzamel je gegevens (n stuks)

 • Bereken het steekproefgemiddelde en de sd

 • Trek je conclusie (verwerp H0 of accepteer H0)

Toetsen van twee gemiddelden
Toetsen van twee gemiddelden

 • H0: µ1 = µ2 of H0: µ1 - µ2 = 0 of δ = 0

 • H1:µ1 ≠ µ2 of H1:δ ≠ 0

 • Kies α (meestal 0,05)

 • Verzamel je gegevens (per groep n)

 • Bereken de steekproef gemiddelden en de sd’s

 • Trek je conclusie (verwerp H0 of accepteer H0)

 • NB: statistische significantie is niet hetzelfde als klinische relevantie!


Hoe groot moet n per groep zijn
Hoe groot moet n (per groep) zijn?

 • Hangt af van α (hier eenzijdig)

 • Hangt af van β

 • Hangt af van de spreiding σ (of s)

 • Hangt af van het aan te tonen verschil d

1 / effectsize


Ons voorbeeld
Ons voorbeeld

 • Gewichtsafname bij obesitas

 • Na dieet gemiddeld 10 kg (standaardbehandeling)

 • We denken dat de gestructureerde voorlichting 2 kg extra afname geeft

 • α = 0,05, eenzijdig

 • power = 90 %

 • Op grond van eerder onderzoek: s = 3 kg


Andere responsievariabele
Andere responsievariabele

 • Als we niet zouden kijken naar de continue variabele “gewichtsafname”, maar naar “wel of niet meer dan 10 kg afgevallen”, hoeveel respondenten hebben we dan nodig?

 • Uitgaande van dezelfde gegevens (in groep 1 is het gemiddelde 10 kg, dus de kans om meer dan 10 kg af te vallen is 0,5; in groep 2 verwachten we een gemiddelde van 12 kg, met een sd van 3 kg geeft dit een proportie van 0,75 boven de 10 kg):

H0: π1 = π2 = 0,5

H1: π1 = 0,5 en π2 = 0,75


Formule voor proporties
Formule voor proporties

α = 0,05 (éénzijdig), power = 0,9

Ongeveer 60 personen per groep!

Dus ongeveer 1,5 maal zo veel als bij

de continue responsievariabele

Als de grens bij 9 kg wordt

genomen blijken er per

groep 53 personen nodig


Meerdere verklarende variabelen
Meerdere verklarende variabelen

 • Waarnemen van mogelijke confounders

  • Matching

  • Analytisch

 • Reductie van de spreiding!Gecorrigeerd voor leeftijd lineaire regressie
Gecorrigeerd voor leeftijd(lineaire regressie)


On verklaarde variabiliteit van y
(on)verklaarde variabiliteit van Y

de zelfde P-

waarde als bij

de gepoolde

T-test

Vergelijk de sd’s van de

t-toets: 6,0 en 6,5

Reductie onverklaarde

spreiding


Meerdere waarnemingen per respondent
Meerdere waarnemingen per respondent

 • Eenvoudigste herhaalde waarnemingen model: twee waarnemingen per persoon

 • Respondent dient als eigen controle

 • n nu twee keer zo klein?


Gepaarde waarnemingen continue variabele
Gepaarde waarnemingen continue variabele

Per groep!

Standaarddeviatie

van de verschillen

Gepaard

onderzoek

r = correlatie tussen meting 1 en meting 2


Meerdere waarnemingen
Meerdere waarnemingen

 • Is het beter om proefpersonen vaker te meten of meer proefpersonen te includeren? (bij gelijke kosten)

 • Afhankelijk van de spreidingen binnen en tussen de groepen

 • Afhankelijk van de onderzoeksvraag

 • Multilevel analyse: bij voorkeur meer waarnemingen op het hoogste level (liever meer patienten)


Vergelijk
Vergelijk

 • Twee onafhankelijke groepen, aan te tonen verschil van 0,5 sd met α = 0,05 en β = 0,2 (t-toets): 64 per groep

 • Gepaarde t-toets, dezelfde gegevens met correlatie tussen beide metingen r = 0,5: 34 respondenten nodig.


Combineren van meerdere vraagstellingen
Combineren van meerdere vraagstellingen

 • Achtergrond: Dierexperimenteel onderzoek

 • Is er een effect van factor A?

 • Is er een effect van factor B?

 • Onderzoeksopzet

  • Twee verschillende onderzoeken (twee controlegroepen)

  • Controlegroep, groep met A, groep met B

  • Vier groepen: controle, alleen A, alleen B, zowel A als B

   • One way ANOVA?

   • Two-way ANOVA!


Aantal dieren
Aantal dieren

 • Twee verschillende onderzoeken: 2n1 + 2n2

 • Drie groepen: 3k met k = maximum(n1, n2) (of andere opties)

 • Two way ANOVA?

 • Hangt af van de sterkte van de interactie!


Twee afzonderlijke experimenten
Twee afzonderlijke experimenten

 • Twee onafhankelijke experimenten betreffende factor A (effect 1,5 sd) en factor B (geen effect)

 • Simulatie van data: er worden voor experiment A 6 waarnemingen getrokken uit N(20,2) en 6 uit N(23,2)

 • Voor experiment B 2 maal 6 waarnemingen uit N(20,2)

 • Dit wordt 10.000 maal uitgevoerd, bij ieder experiment toetsen we met de t-toets


Resultaten t testen
Resultaten t-testen

 • van de 10.000 simulaties met steeds12 dieren voor experiment A en 12 voor B:

  6543 significant voor A, 510 voor B

 • Dit komt goed overeen met de theorie: de power is ± 65 % bij een verschil van anderhalve sd en een α = 0,05 (factor A) en als er geen effect is (factor B) verwacht je in 5 % van de gevallen ten onrechte de nulhypothese te verwerpen


Simulaties met twee factoren in n proefopzet zonder interactie
Simulaties met twee factoren in één proefopzet (zonder interactie)

 • Data gesimuleerd volgens een additief model (effecten van factor A en B zijn geheel onafhankelijk van elkaar)

 • Gesimuleerd worden data uit een normale verdeling met gemiddelden:

  Factor B = 0 Factor B = 1

  Factor A = 0 µ µ + b

  Factor A = 1 µ + a µ + a + b

  en dezelfde standaarddeviatie


Anova zonder toets op interactie 10 000 toetsen
ANOVA zonder toets op interactie, interactie)10.000 toetsen

Bij een t-toets met 2x8 is de power 80%

Vergelijk power t-toets: 65 % (n=2x6)


Idem effect a is 1 5 sd effect b is 1 sd
Idem, effect A is 1,5 sd, interactie) effect B is 1 sd

Power t-test bij n = 2*6 = 12 factor A: 65 %

(dus totaal 24) factor B: 35 %


Testen met interactie
Testen met interactie interactie)

 • Eerst kijken naar de test van de interactie: als deze significant is zijn de hoofdeffecten niet meer los te interpreteren. (Het verschil tussen de diëten is anders voor mannetjes dan voor vrouwtjes).

 • Als er in werkelijkheid geen interactie is, zul je in ongeveer 5 % van de gevallen ten onrechte toch een interactie constateren

 • Als er wel een interactie is, zul je dat in twee gescheiden onderzoeken nooit constateren!


Effect a 1 5 sd effect b 1 sd geen interactie 10 000 maal
Effect A = 1,5 sd, effect B = 1 sd, geen interactie (10.000 maal)

Power t-test bij n = 2*6 = 12 factor A: 65 %

factor B: 35 %


Vergelijking met de onafhankelijke toetsen
Vergelijking met de onafhankelijke toetsen maal)

 • Er lijkt slechts een geringe winst in power, maar op het moment dat de interactie niet significant is, toets dan opnieuw, zonder de interactieterm in het model (alhoewel hier in de literatuur geen éénduidigheid over is)


10 000 experimenten met effect a 1 5 sd effect b 0 interactie effect 2 sd
10.000 experimenten met effect A = 1,5 sd, effect b = 0, interactie-effect = 2 sd

Minder power voor het toetsen van de interactieterm

(power om 2 sd aan te tonen bij 2 maal 6: 0,88)


Het design effect
Het design effect interactie-effect = 2 sd

 • Als we van een parameter (bijvoorbeeld δ, een verschil tussen gemiddelden) willen toetsen of deze gelijk is aan 0, maken we gebruik van de grootheid

 • Het design effect (deff) van een design is:


Help statistiek 1337187

 • Als deff < 1 is dit design efficienter dan het “standaarddesign”

 • Aangezien se = sd/√n, is het benodigde aantal respondenten met dit design gelijk aan het aantal respondenten van het standaard design vermenigvuldigd met het design effect.