Slovesný způsob - PowerPoint PPT Presentation

craig
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovesný způsob PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovesný způsob

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
232 Views
Download Presentation

Slovesný způsob

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_Čj 3.,4.18 Slovesný způsob Anotace: Slovesný způsob. Podmiňovací způsob. U sloves utvoř všechny tvary podmiňovacího způsobu. Rozkazovací způsob.Ke slovesům uveď všechny tvary rozkazovacího způsobu. Napište slova v závorce se slovesy ve 2. osobě jednotného čísla rozkazovacího způsobu. Kontrola správnosti. Přečti ve 2. osobě jednotného čísla rozkazovacího způsobu. Doplň vynechaná písmena. Zdůvodnění pravopisu. Vzdělávací oblast: Český jazyk – gramatika Autor: Vlasta Lindovská Jazyk: Český Očekávaný výstup: Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělávání: První stupeň, základní škola Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok 2011-2012 Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Čtvrtý ročník základní školy

  2. Slovesný způsob způsob oznamovací Každý den cvičím. Každý den budu cvičit. Každý den jsem cvičil. Děj, který se uskutečňuje, uskuteční nebo už uskutečnil. (oznamovací věta nebo tázací) způsob rozkazovací Cvič každý den. Cvičme každý den. Cvičte každý den. Děj, který se má (nebo nemá) podle rozkazu uskutečnit. (rozkazovací věta) způsob podmiňovací Cvičil bych každý den. Cvičil bys každý den. Cvičil by každý den. Děj, který by se mohl uskutečnit.

  3. Podmiňovací způsob Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené. Jsou složeny z příčestí minulého a ze zvláštních tvarů bych, bys, by, bychom, byste, by (od slovesa být). říct učit se koupit si Utvoř podmiňovací způsob ve všech osobách. řekl bych učil bych se koupil bych si řekl bys učil by ses koupil by sis řekl by učil by se koupil by si řekli bychom učili bychom se koupili bychom si řekli byste učili byste se koupili byste si řekli by učili by se koupili by si

  4. Tvary rozkazovacího způsobu - koncovky 2. os. č.j.: piš jdi dávej 1. os. č.mn.: pišme jděme dávejme 2. os. č.mn.: pište jděte dávejte Pro 3. osobu lze vyjádřit rozkazovací způsob pomocí částic ať, nechť

  5. K daným slovesům uveďte všechny tvary rozkazovacího způsobu. zachraň zachraňme zachraňte vyřež vyřežme vyřežte přijď přijďme přijďte povoz povozme povozte najez se najezme se najezte se uveď uveďme uveďte rozsviť rozsviťme rozsviťte umyj umyjme umyjte rozkaž rozkažme rozkažte rozviř rozviřme rozviřte

  6. Napište slova v závorce se slovesy v 2. os. č. j. rozkazovacího způsobu. Zapamatujte si: napít se – napij se přikrýt – přikryj (Napít se) čaje se šťávou. (Přišít si) knoflík u kabátu. Na zimu růžové keře (přikrýt). Před jídlem (si umýt) dobře ruce. (Zrýt) celý záhon. (Přibít) věšák na stěnu. (Užít) o prázdninách hodně sluníčka. (Vypůjčit si) stan na prázdniny. (Namířit) přesně na střed a potom (vystřelit). (Rozpůlit) ten bochník chleba. (Utřít) tři žloutky s cukrem. (Prostřít) ubrus na stůl. napij se, přišij si, přikryj, si umyj, zryj, přibij, užij, vypujč si, namiř, vystřel, rozpul, utři, prostři

  7. Přečtěte v 2. os. č. j. rozkazovacího způsobu Zapamatujte si: nekazit - nekaz uhasit – uhas pověsit - pověs (Přivézt) všechny věci domů. Po výletě (uhasit) žízeň a dobře (se najíst). (Ohlásit), že jsi už přišel. Šaty (pověsit) na ramínko a (uložit) je do skříně. Před odchodem pečlivě (udusit) táborový oheň. Stanové dílce dobře (uvázat). Než vyjdeš, správně kolo (namazat). Před závodem (se učesat) a dlouhé vlasy (svázat) stužkou. (Nekazit) nám radost.

  8. Doplňte vynechaná písmena Doka_, že máš pravdu. Dobře si to rozva_. Nepoka_ si výkres. Přihla_ se do kroužku. Poj_ rychle se mnou. Sve_ mě. Upra_ záhonek. Pově_ mi, co jste dělali ve škole. Pově_ si tašku na věšák. Necho_ ještě domů. dokážu rozvážím nepokazím ž ž z přihlásím půjdu svezu upravím s ď z v povědět – d se mění v z pověsím z s nechodím ď

  9. Použitá literatura: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, V. Styblík a kol., SPN 1998