slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie VII” konkurs 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie VII” konkurs 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie VII” konkurs 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie VII” konkurs 2011 Powiat Cieszyński. Program. realizowany przez. Lokalna Organizacja Grantowa w Powiecie Cieszyńskim: Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. działamy od 1991 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie VII” konkurs 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Spotkanie informacyjne

dla potencjalnych

grantobiorców

„Działaj Lokalnie VII”

konkurs 2011

Powiat Cieszyński

slide2

Program

realizowany przez

slide4

Lokalna Organizacja Grantowa

w Powiecie Cieszyńskim:

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

działamy od 1991 r.

 • - wspieramy wszechstronny rozwój i twórczość dzieci i młodzieży
 • - prowadzimy działania z zakresu kultury, edukacji, oświaty, rekreacji
 • - podejmujemy działania wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży
 • - realizujemy inicjatywy wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych
slide6

Konkurs grantowy Powiat Cieszyński 2007-2010

Dotacje:19984,99 zł

Dofinansowano: 44 projekty

Wolontariusze: 1704Prasa/internet: 358artykułów

Łączny kapitał projektów: 401.285,01 zł

cel programu
Cel Programu

Proirytet Programu „Działaj Lokalnie VII”

DOBRO WSPÓLNEJest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych

oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,

aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

slide8

FINANSOWANIE 2010(w mikroskali)‏

Samorządy Powiatu Cieszyńskiego:

Gmina Brenna, Gmina Goleszów

Gmina Chybie, Miasto Strumień

POWIAT CIESZYŃSKI

w ramach konkursu wsparte mog by projekty kt re
W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z potrzeb danej społeczności,
 • mająjasnookreślonycel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
w ramach konkursu wsparte mog by projekty kt re1
W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które:
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańcówiinstytucjiżycia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
kto mo e ubiega si o dotacj
Kto może ubiegać się o dotację?

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych czy ludowych klubów sportowychzarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniemfundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich.
 • oddziałów terenowych stowarzyszeń mających siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadających pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzących własną księgowość,
kto mo e ubiega si o dotacj1
Kto może ubiegać się o dotację?
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
w konkursie mog wzi udzia te organizacje i instytucje kt re
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
 • mają siedzibę w gminach: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice;
 • planują prowadzićdziałania na terenie jednej z wymienionych gmin;
inne wa ne informacje
Inne ważne informacje:

Kwoty dotacji: maksymalnie 6.000 zł

Pula na dotacje:29.700 zł

Termin złożenia wniosku: 20 września 2011

Czas realizacji projektów: 1.10.2011 – 31.03.2012

Konsultacje: Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej tel. 33 852 55 67, e-mail: biuro@scmt.cieszyn.pl

Sławomira Kalisz 512 079 951

slide16

Wymagany wkład własny:

Minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, przy czym:

 • min. 5% w postaci finansowej *
 • pozostała częśćw postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

Wkład można pozyskać i zaangażować w trakcie realizacji projektu, we wniosku należy wskazać wysokość wkładu i planowane źródła finansowania.

* Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”.

informacje dla wype niaj cych
Informacje dla wypełniających:

Wnioskodawcy posiadający osobowość prawnąwypełniająw swoim imieniu całość wniosku.

informacje dla wype niaj cych1
Informacje dla wypełniających:

Jeżeli projekt realizować chce grupa nieformalna korzystająca z osobowości prawnejinnejorganizacji lub instytucji:

a. część I (informacje o wnioskodawcy) wypełnia organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną,

b. część II (informacje o realizatorze Projektu), część III (opis Projektu) i część IV (finanse) – wypełniainstytucja lub grupa nieformalna, która faktycznie będzierealizować Projekt.

cz iii opis spo eczno ci pyt 8
CZĘŚĆ III – opis społeczności(pyt. 8)

prosimy o przedstawienie swojej społeczności pod kątem aktywności lokalnej i współpracy mieszkańców wokół ważnych dla nich spraw

cz iv opis projektu pyt 9
CZĘŚĆ IV – opis projektu (pyt. 9)
 • CEL PROJEKTU:

prosimy o umieszczenie opisu uwzględniającego cel, do którego zmierza projekt

 • NA CZYM POLEGA PROJEKT:

prosimy o krótki opis metody/sposobu realizacji projektu oraz najważniejszych działań

cz iv opis projektu pyt 91
CZĘŚĆ IV – opis projektu (pyt. 9)
 • PLANOWANE EFEKTY:

prosimy opisać trwałe rezultatydziałań w odniesieniu do problemu/potrzeby (o ile to możliwe wyrazić je za pomocą danych liczbowych)

 • KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI:

prosimy pokazaćkorzyści i zmiany dla społeczności wynikające z realizacji projektu

slide23

Prosimy pamiętać, że projekt musi przede wszystkim angażować różne środowiska i aktywizować różnych partnerów do działania.

z o one wnioski b d oceniane pod wzgl dem formalnym
Złożone wnioski będą oceniane pod względem formalnym
 • projekt zostałzłożony w terminie, tj. do 20.09.2011
 • projekt jest napisany według formularza wniosku Programu „Działaj Lokalnie”, jest czytelny i kompletny
 • projekt jest złożony przez organizację grupę uprawnioną do udziału w programie
 • organizacja/instytucja ubiegająca się o dotacjęzałączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnejlub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu i jego rozliczenia
z o one wnioski b d oceniane pod wzgl dem formalnym1
Złożone wnioski będą oceniane pod względem formalnym
 • projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości), która mieści się w zasięgu działania LOG, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, koła, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez LOG
 • projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego
 • harmonogram max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 października 2011 a 31 marca 2012
 • przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony
z o one wnioski b d oceniane pod wzgl dem formalnym2
Złożone wnioski będą oceniane pod względem formalnym
 • kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6.000 zł
 • organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości całego przedsięwzięcia (min. 5% wkładu własnego jest w postaci gotówkowej, a pozostała część w postaci wkładu rzeczowego lub usługowego)
 • projekt wyklucza finansowanie kosztów zapisanych w regulaminie konkursu oraz prowadzenie działalności gospodarczej
slide27
Wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane Komisji, która dokona oceny aplikacji w oparciu o kryteria merytoryczne
komisja wybierze takie projekty kt re w najwy szym stopniu spe ni nast puj ce kryteria
Komisja wybierze takie projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
 • odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu
 • szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego
 • zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu
komisja wybierze takie projekty kt re
Komisja wybierze takie projekty, które …
 • jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność
 • mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań
 • opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami
komisja wybierze takie projekty kt re1
Komisja wybierze takie projekty, które …
 • planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu
 • gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego
 • mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań
dodatkowe mo liwo ci dla uczestnik w dzia aj lokalnie
Dodatkowe możliwości dla uczestników „Działaj Lokalnie”
 • Konkurs „Opowiedz…”
 • Możliwość nominowania swojego darczyńcy biznesowego do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”
 • Możliwość wzięcia udziału w innych programach ARFP i PAFW (np. Liderzy PAFW)