1 / 17

Prevencia vzniku závislostí

Prevencia vzniku závislostí . Európsky trojstupňový model prevencie Americko-anglosaský model prevencie – Prevenčné spektrum Najčastejšie mýty v prevencii závislostí Špecifiká prevencia skupín klientov (deti, tínedžeri, tehotné ženy, starí ľudia). Čo je to?. rozhodovanie. Problémové UD.

cosmo
Download Presentation

Prevencia vzniku závislostí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prevencia vzniku závislostí Európsky trojstupňový model prevencie Americko-anglosaský model prevencie – Prevenčné spektrum Najčastejšie mýty v prevencii závislostí Špecifiká prevencia skupín klientov (deti, tínedžeri, tehotné ženy, starí ľudia)

 2. Čo je to? rozhodovanie Problémové UD prevencia experimenty peer

 3. Prevencia • V najširšom slova význame predchádzanie ochorenia (primárna prevencia), predchádzanie zhoršenia ochorenia (sekundárna prevencia) alebo predchádzanie zhoršenia celkového stavu chorého (terciárna prevencia) (Vokurka, 2002)

 4. Európsky model • Primárna: predísť UD, oddialiť stretnutie s UD, vedieť odolať tlaku UD, UD čo s najnižším rizikom. • Sekundárna: znížiť dopyt po droge, znížiť UD, zastaviť UD, znížiť počet UD / ponuky (všetci na kontinuu užívania okrem abstinentov). • Terciárna: znížiť riziká z UD (HR), resocializácia.

 5. Anglosaský model ( prevenčné spektrum) • Univerzálna • Selektívna • Indikovaná Autori: Mrazeková a Haggerty (1994)

 6. Univerzálna prevencia zameraná na celú populáciu tak všeobecne ako i na špecifické podskupiny, napr. adolescenti (protifajčiarske kampane, zákony proti alkoholu a školské antidrogové programy).

 7. Selektívna prevencia zameraná na subpopuláciu v podmienkach vysokého rizika (deti alkoholikov, mladí dospelí vo vysoko stresových situáciách).

 8. Indikovaná prevencia zameraná na jednotlivcov, ktorí prejavujú špeciálne znaky a symptómy (adolescenti, o ktorých sa vie, že fajčia, pijú, alebo konzumujú drogy) alebo prejavujú znaky závislosti.

 9. LIEČBA identifikácia stavu štandardné liečenie známych chorôb

 10. PODPORA môže prebiehať alebo súbežne s dlhodobým liečením a jej cieľom potom je redukcia recidívy a opakovania alebo ako doliečovanie (včítane rehabilitácie).

 11. = Kontinuálna prevencia jedným zo základných východísk amerického národného programu výskumu prevencie, ktorý rozpracoval Americký národný inštitút pre duševné zdravie (NIMH) v rokoch 1990 - 1994. Na základe následného rozpracovávania tohto programu dnes v USA existuje niečo ako "súvislá oblasť preventívnej vedy" (coheringfieldofpreventionscience) v rámci ktorej so rozvíja intenzívna spolupráca a konsenzuálny proces zbližovania rôznych koncepcií prevencia

 12. Základné pojmy v prevencii DZ v teórii: • Ciele prevencie DZ • Stratégie prevencie DZ • Druhy prevencie • Metodika prevencie • Formy prevencie • Evalvácia prevencie • Kritéria efektívnej prevencie DZ

 13. Zásady efektívnej primárnej prevencie Všeobecné charakteristiky: • Kombinácia mnohopočetných stratégií pôsobiacich na určitú cieľovú skupinu • Kontinuita pôsobenia a systematickosť plánovania • Cielenosť a adekvátnosť informácií a foriem vzhľadom na cieľovú populáciu a jej demografické a sociokultúrne charakteristiky • Prepojenosť prevencie zneužívania nelegálnych drog a prchavých látok a prevencie problémov spôsobených alkoholom a tabakom • Skorý začiatok preventívnych aktivít, ideálne už v predškolskom veku • Pozitívne orientácie primárnej prevencie a demonštrácia konkrétnych alternatív P. Bém (1998, In: Kalina, K. et al., 2003)  

 14. Základné pojmy v prevencii v praxi: • Akčný plán prevencie • Model / koncept prevencie • Preventívna stratégia • Preventívny projekt • Preventívny program (peer program) • Preventívna aktivita • Preventívna metóda / forma / prostriedok

 15. Mýty v prevencii UD • Jedine nešpecifická prevencia je účinná • Poznatky o drogách vedú k experimentovaniu • O drogách sa nesmie vravieť úplná pravda • Represia je jediným riešením (všemocná)

 16. Špecifické skupiny v prevencii závislostí • Deti, mládež • Ženy (Tehotné ženy, ženy matky) • Klienti v konflikte so zákonom • Klienti vo väzbe alebo výkone trestu • Etnické minority • Starí ľudia

More Related