Download
prevencia vzniku z vislost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prevencia vzniku závislostí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prevencia vzniku závislostí

Prevencia vzniku závislostí

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Prevencia vzniku závislostí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prevencia vzniku závislostí Európsky trojstupňový model prevencie Americko-anglosaský model prevencie – Prevenčné spektrum Najčastejšie mýty v prevencii závislostí Špecifiká prevencia skupín klientov (deti, tínedžeri, tehotné ženy, starí ľudia)

 2. Čo je to? rozhodovanie Problémové UD prevencia experimenty peer

 3. Prevencia • V najširšom slova význame predchádzanie ochorenia (primárna prevencia), predchádzanie zhoršenia ochorenia (sekundárna prevencia) alebo predchádzanie zhoršenia celkového stavu chorého (terciárna prevencia) (Vokurka, 2002)

 4. Európsky model • Primárna: predísť UD, oddialiť stretnutie s UD, vedieť odolať tlaku UD, UD čo s najnižším rizikom. • Sekundárna: znížiť dopyt po droge, znížiť UD, zastaviť UD, znížiť počet UD / ponuky (všetci na kontinuu užívania okrem abstinentov). • Terciárna: znížiť riziká z UD (HR), resocializácia.

 5. Anglosaský model ( prevenčné spektrum) • Univerzálna • Selektívna • Indikovaná Autori: Mrazeková a Haggerty (1994)

 6. Univerzálna prevencia zameraná na celú populáciu tak všeobecne ako i na špecifické podskupiny, napr. adolescenti (protifajčiarske kampane, zákony proti alkoholu a školské antidrogové programy).

 7. Selektívna prevencia zameraná na subpopuláciu v podmienkach vysokého rizika (deti alkoholikov, mladí dospelí vo vysoko stresových situáciách).

 8. Indikovaná prevencia zameraná na jednotlivcov, ktorí prejavujú špeciálne znaky a symptómy (adolescenti, o ktorých sa vie, že fajčia, pijú, alebo konzumujú drogy) alebo prejavujú znaky závislosti.

 9. LIEČBA identifikácia stavu štandardné liečenie známych chorôb

 10. PODPORA môže prebiehať alebo súbežne s dlhodobým liečením a jej cieľom potom je redukcia recidívy a opakovania alebo ako doliečovanie (včítane rehabilitácie).

 11. = Kontinuálna prevencia jedným zo základných východísk amerického národného programu výskumu prevencie, ktorý rozpracoval Americký národný inštitút pre duševné zdravie (NIMH) v rokoch 1990 - 1994. Na základe následného rozpracovávania tohto programu dnes v USA existuje niečo ako "súvislá oblasť preventívnej vedy" (coheringfieldofpreventionscience) v rámci ktorej so rozvíja intenzívna spolupráca a konsenzuálny proces zbližovania rôznych koncepcií prevencia

 12. Základné pojmy v prevencii DZ v teórii: • Ciele prevencie DZ • Stratégie prevencie DZ • Druhy prevencie • Metodika prevencie • Formy prevencie • Evalvácia prevencie • Kritéria efektívnej prevencie DZ

 13. Zásady efektívnej primárnej prevencie Všeobecné charakteristiky: • Kombinácia mnohopočetných stratégií pôsobiacich na určitú cieľovú skupinu • Kontinuita pôsobenia a systematickosť plánovania • Cielenosť a adekvátnosť informácií a foriem vzhľadom na cieľovú populáciu a jej demografické a sociokultúrne charakteristiky • Prepojenosť prevencie zneužívania nelegálnych drog a prchavých látok a prevencie problémov spôsobených alkoholom a tabakom • Skorý začiatok preventívnych aktivít, ideálne už v predškolskom veku • Pozitívne orientácie primárnej prevencie a demonštrácia konkrétnych alternatív P. Bém (1998, In: Kalina, K. et al., 2003)  

 14. Základné pojmy v prevencii v praxi: • Akčný plán prevencie • Model / koncept prevencie • Preventívna stratégia • Preventívny projekt • Preventívny program (peer program) • Preventívna aktivita • Preventívna metóda / forma / prostriedok

 15. Mýty v prevencii UD • Jedine nešpecifická prevencia je účinná • Poznatky o drogách vedú k experimentovaniu • O drogách sa nesmie vravieť úplná pravda • Represia je jediným riešením (všemocná)

 16. Špecifické skupiny v prevencii závislostí • Deti, mládež • Ženy (Tehotné ženy, ženy matky) • Klienti v konflikte so zákonom • Klienti vo väzbe alebo výkone trestu • Etnické minority • Starí ľudia