udr iteln rozvoj v zemn m pl nov n s vyu it m gis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS. diplomová práce. Autor: Bc. David KUBÁŇ Vedoucí: Ing . Igor IVAN, PhD. Konzultant : Ing . Lubor HRUŠKA, Ph.D. . HLAVNÍ CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udr iteln rozvoj v zemn m pl nov n s vyu it m gis

Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS

diplomová práce

Autor: Bc. David KUBÁŇ

Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD.

Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D. 

slide2

HLAVNÍ CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE

Vytvoření systému indikátorů pro rozbor udržitelného rozvoje území při zpracovávání územně analytických podkladů

DÍLČÍ CÍLE

VLIV PROCESŮ V ÚZEMÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

NÁVRH MULTIKRITERIÁLNÍHO MODELU A JEHO NAPLNĚNÍ INDIKÁTORY

DOPLNĚNÍ INDOKÁTORŮ ZJIŠTĚNÝCH ZA POMOCÍ PROSTOROVÝCH ANALÝZ

KALIBRACE SYSTÉMU INDIKÁTORŮ NA VYBRANÉM ÚZEMÍ

slide4

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích

slide5

OSTATNÍ VLIVY

ANTROPOGENNÍ VLIVY

Udržitelný rozvoj

Snižování zranitelnosti území a optimalizace využití jeho potenciálu

Veřejné politiky

Integrované prostorové plánování

Environmentální pilíř

Sociální a ekonomický pilíř

Vývoj z výchozího stavu

slide7

Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon)

Politika územního rozvoje

Územně plánovací podklady

Územně plánovací dokumentace

Územní studie

ÚAP kraje

ZÚR

ÚAP SO ORP

Regulační plán kraje

Územní plán

Regulační plán obce

slide8

1. leden 2007

každý 2. rok

Krajské SO ORP

37 jevů 119 jevů

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Stav a vývoj území

Hodnoty, Limity, Záměry

Problémy

Rozdílná metodika

slide9

A001 Zastavěné území

A003 Plochy občanského vybavení

A021 územní systém ekologické stability

A030 přírodní park

A039 lesy hospodářské

A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

A090 silnice I. třídy včetně ochranného pásma

A116 Počet dokončených bytů k 31.12. každého roku

A117 zastavitelná plocha

B003 podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel

slide10

Statistická data

Český statistický úřad

Ředitelství silnic a dálnic

Ministerstvo školství a tělovýchovy

…a další registry a IS veřejné správy

slide14

12 témat

HG Horninové prostředí a geologie

V Vodní režim

HŽP Hygiena životního prostředí

OPK Ochrana přírody a krajiny

ZPF Zemědělský půdní fond a pozemky určené k funkci lesa

TI Technická infrastruktura

VDI Veřejná dopravní infrastruktura

SD Sociodemografické podmínky

B Bydlení

R Rekreace

HP Hospodářské podmínky

ZOB Zájmy ochrany a bezpečnosti státu

slide15

42 kritérií

V1 Hydrologické a hydrogeologické poměry

V2 Vodní zdroje, jejich význam a ochrana

V3 Záplavováúzemí a ochrana před povodněmi

R1 Rekreační aktivity

R2 Rekreační infrastruktura

R3 Individuální rekreace

slide28

ZÁKON Č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

VYHLÁŠKA 500/2006 SB, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Politika územního rozvoje České republiky. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009. ISBN 978-80-87318-04-1.

slide29

NATH, B., L. HENS a D. DEVUYST. Sustainabledevelopment. Brusel: VUB Press, 1996. ISBN 90-5487-115-6.

MAIER, K., J. ČTYŘOKÝ, J. VOREL a D. FRANKE. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2008. ISBN 978-80-86905-47-1.

HRUŠKA-TVRDÝ, L. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., Ostrava 2012, ISBN 978 – 80 – 904810-4-6.

slide30

Lipská charta o udržitelných evropských městech. Urbanismus a územní rozvoj [online]. 2007, Ročník X, č. 4 [cit. 2012-10-12]. ISSN 1212-0855, MK ČR E 7021.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky. Praha, 2012, 166 s. ISBN 978-80-7212-573-9

HORÁK J. Prostorové analýzy dat. 3. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.

slide31

diplomová práce

Autor: Bc. David KUBÁŇ

Vedoucí: Ing. Igor IVAN, PhD.

Konzultant: Ing. Lubor HRUŠKA, Ph.D.