1 / 29

ENERGETICKÉ CENTRÁLY MODERNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY

ENERGETICKÉ CENTRÁLY MODERNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. ÚČINNOST TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ENERGIE NA ENERGII ELEKTRICKOU ZDOKONALENÁ PRÁŠKOVÁ OHNIŠTĚ BLOKY (APC) ÚČINNOST KOTLE SYSTÉMY PRO REGENERACI TEPLA. I. ÚČINNOST TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ENERGIE NA ENERGII ELEKTRICKOU.

coral
Download Presentation

ENERGETICKÉ CENTRÁLY MODERNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ENERGETICKÉ CENTRÁLY MODERNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 2. ÚČINNOST TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ENERGIE NA ENERGII ELEKTRICKOU • ZDOKONALENÁ PRÁŠKOVÁ OHNIŠTĚ BLOKY (APC) • ÚČINNOST KOTLE • SYSTÉMY PRO REGENERACI TEPLA ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 3. I. ÚČINNOST TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ENERGIE NA ENERGII ELEKTRICKOU Účinnost celkováhelc = hk* hpot* htsp* hg* hvs Elektrárny ČEZ – bloky 200 MWh = 34-36 % ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 4. PRIMÁRNÍ ENERGIE PALIVA – dosahované účinnosti využití [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 5. ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI PARNÍHO OBĚHU [3] • Klasická karnotizační opatření: • intenzifikace parametrů • admisních - zvyšování tlaku a teploty páry • emisních - snižování protitlaku • opakované přehřívání páry • regenerační ohřev napájecí vody • zlepšování účinnosti dílčích komponent • snižování vlastní spotřeby • nová opatření ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 6. ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ENERGIE • ÚSPORA PALIVA • NIŽŠÍ PRODUKCE CO2 • NIŽŠÍ PRODUKCE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK • CO • NOx • SO2 • TZL dnešní standard [3] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 7. CESTY KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ENERGIE [1] DALŠÍ ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI – NOVÉ MATERIÁLY ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 8. CESTY KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ENERGIE [3] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 9. ÚPRAVA PROCESNÍHO CYKLU PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA SPOJENÝ BLOK [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 10. HODNOCENÍ PARAMETRŮ PÁRY VZHLEDEM KE KRITICKÉMU BODU • podkritické • pp = 12 – 20 MPa • tp = 510 – 560 °C • nadkritické • pp = 23 – 25 MPa • tp = 510 – 560 °C • ultrakritické • pp = 25 – 36,5 MPa • tp = 580 – 600 °C [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 11. II. ZDOKONALENÁ PRÁŠKOVÁ OHNIŠTĚ BLOKY (APC) [3] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 12. NEJMODERNĚJŠÍKONCEPCE OHNIŠŤ BLOKŮ APC PRO HNĚDÁ, ČERNÁ A ANTRACITICKÁ UHLÍ [2] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 13. DĚTMAROVICE ČERNÉ UHLÍ Pe = 200 MWe h = 36 % pp = 17,0 MPa tp/mp = 540/540 °C tnv = 150 °C [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 14. SCHWARZE PUMPE HNĚDÉ UHLÍ Pe = 800 MWe h = 40,6 % pp = 26,8 MPa tp/mp = 547/565 °C tnv = 271 °C [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 15. SCHWARZE PUMPE • bloky spalují HU • Qir = 8,3 – 9,2 MJ/kg • Ar = 6,9 – 26 % • Sr = 0,3 – 1,4 % • průtočný nadkritický věžový kotel • nízkoemisní Low-NOx hořáky (NOx< 200 mg/m3N) • odsíření MVV (SO2< 200 mg/m3N, účinnost 95 %) • dva EO (účinnost vyšší než 99,9 %) ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 16. NIEDERAUSSEM HNĚDÉ UHLÍ Pe = 1000 MWe h = 45,2 % pp = 27,5 MPa tp/mp = 580/600 °C tnv = 294 °C [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 17. NIEDERAUSSEM • bloky spalují rýnské HU • Qir = 7,9 – 10,5 MJ/kg • Ar = 2 – 12 % • Sr = 0,9 % • průtočný nadkritický věžový kotel • nízkoemisní Low-NOx hořáky (NOx< 200 mg/m3N) • odsíření FGD (SO2< 200 mg/m3N, účinnost 96,2 %) • dva EO (účinnost vyšší než 99,9 %) • 200 m vysoká chladící věž s vývodem spalin z FGD ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 18. VYBRANÉ PROJEKTY ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 19. ROK 2005 ROK 2010 ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 20. III. ÚČINNOST KOTLE [1] Je dána pěti ztrátami : • ztrátou citelným teplem spalin (komínovou) • ztrátou hořlavinou v TZ • ztrátou hořlavinou ve spalinách • ztrátou citelným teplem TZ • ztrátou sdílením tepla do okolí ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 21. VELIKOST ZTRÁT ZÁVISÍ • na konstrukčním řešení spalovacího zařízení • na konstrukčním řešení kotle • na velikosti koncových výhřevných ploch • ohříváku vody (EKO) • ohříváku vzduchu (OVZ) • na podmínkách přestupu tepla • na vlastnostech uhlí – obsahu vody a popela ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 22. ZÁVISLOST ÚČINNOSTI KOTLE NA OBSAHU VODY A POPELA V HU [3] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 23. VLIV PARAMETRŮ PÁRY A TEPLOTY NAPÁJECÍ VODY NA ÚČINNOST KOTLE zvolené parametry páry určují optimální teplotu napájecí vody volba vyšších parametrů páry vyžaduje vyšší teplotu napájecí vody teplota napájecí vody je rozhodující pro návrh dochlazovacích ploch kotle vliv na koncovou teplotu spalin aúčinnost kotle ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 24. KOROZE Vysokoteplotní koroze • SO2, HCl – pod nánosy • vhodná ocel • čištění ploch • na straně páry (vhodná ocel) Nízkoteplotní koroze OHŘÍVÁK VZDUCHU - stejná opatření jako u běžných kotlů (regulace teploty stěny a spalin) [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 25. SNÍŽENÍ ZTRÁT HOŘLAVINOU V TZ - dohořívací rošt [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 26. IV. SYSTÉMY PRO REGENERACI TEPLA [1] [1] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 27. VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA SPALIN ELEKTRÁRNA SCHWARZE PUMPE [3] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 28. VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA SPALIN NÁVRH EPOČ [3] ENERGETICKÉ CENTRÁLY

 29. LITERATURA [1] ALSTOM – Power Boiler GmbH, Stuttgart [2] KOLAT, P.: Studie koncepce nového energetického bloku. Zdokonalená prášková ohniště APC ( advanced pulverised combustion ) [3] DLOUHÝ, T.: Potenciál pro zlepšení účinnosti elektrárenských kotlů v kontextu s vývojem uhelných elektráren, habilitační přednáška. ENERGETICKÉ CENTRÁLY

More Related