SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN - PowerPoint PPT Presentation

cora
sinh ho t chuy n c a t chuy n m n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
293 Views
Download Presentation

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Chuyênđề

 2. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn trường THPT Xâydựngcácchuyênđềsinhhoạt ở tổchuyênmôn 1 2 Quytrìnhtriểnkhaisinhhoạtchuyênđềtạitổnhómchuyênmôn Thựchànhxâydựngkếhoạchsinhhoạtchuyênđề 4 3 NỘI DUNG CHÍNH

 3. 1. THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT

 4. 1. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của TCM ở trường THPT Hãy trình bày thực trạng sinh hoạt chuyên đề chuyên môn của tổ chuyên môn nơi đồng chí công tác năm 2012-2013 về: nội dung, kết quả đạt được và khó khăn. Hoạtđộng 1: Thảoluậncánhân

 5. 1.1. Những kết quả đạt được 1. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của TCM ở trường THPT - Sinh hoạt chuyên đề tại TCM về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra, từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. - Ở một số trường THPT đã tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên và đạt được một số kết quả: • Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đã được xây dựng khoa học. • Nội dung chuyên đề được lựa chọn đa dạng và xuất phát từ các vấn đề trong thực tế giảng dạy. • Quy mô sinh hoạt chuyên đề đa dạng.


 6. 1. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của TCM ở trường THPT • 1.2. Hạn chế - Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề ở TCM phần nhiều tập trung vào việc triển khai học tập các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của cấp trên, phổ biến các kế hoạch, kiểm điểm thi đua,… Nội dung sinh hoạt chuyên đề chiếm tỉ lệ thấp trong nội dung sinh hoạt TCM. - Việc xác định các nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa thật sát với những vấn đề GV còn khó khăn, trong thực tế giảng dạy hiện nay. - Hình thức sinh hoạt chuyên đề còn đơn điệu. - Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề chưa cao.

 7. 1.3. Nguyên nhân 1. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của TCM ở trường THPT - Công tác quản lý chỉ đạo, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất còn chưa thỏa đáng - Vai trò của tổ trưởng/ nhóm trưởng chưa được phát huy hết, chưa lôi kéo được các thành viên. Phần lớn sinh hoạt mang tính giao khoán nhiều hơn - Xây dựng kế hoạch nghiên cứu chuyên đề chưa thật sự khoa học - Một số trường thiếu giáo viên hoặc cơ cấu giáo viên không hợp lý - Cơ chế động viên khen thưởng cho giáo viên tham gia xây dựng chuyên đề chưa rõ ràng

 8. 2. XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT Ở TỔ CHUYÊN MÔN

 9. 2. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn: Hoạtđộng 3: 1.Nội dung sinh hoạt chuyên đề. 2.Cách lựa chọn nội dung SHCĐ. Hoạtđộngnhóm

 10. Nguyêntắclựachọnnội dung: • Phảiđượcbắtnguồntừviệcgiảiquyếtcácvấndềkhó, hoặccácvấnđềmớiphátsinhtrongthựctếgiảngdạy. • Bámsátđịnhhướngđổimới PPGD và KTĐG hiện nay • Mangtínhphổbiếnvàkhảthi. • Đảmbảonguồnlựcvàcácđiềukiệncơsởvậtchất • Ý nghĩacủaviệclựachọnnội dung: • Nóquyếtđịnhchấtlượngcủabuổisinhhoạtchuyênđề • Giảiquyếtmốiquanhệtổngthểvềmụctiêuvànội dung bồidưỡng • Baogồm: • Chuyênđềvềtriểnkhaicácvănbảncónội dung mangtínhchỉđạovềchươngtrình, phânphốichươngtrình, KHDH, PPDH, KTDG,… • Chuyênđềvềsángkiếnkinhnghiệm, tựlàmđôdùngdạyhọc. • Chuyênđềnhằmbồidưỡngchuyênmônnghiệpvụ: • Bồidưỡngkiếnthức • Bồidưỡngkỹnăng, kỹthuật,… 2. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 2.1. Lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề • Nội dung sinh hoạt chuyên đề ở TCM bao gồm: • Lựa chọn nội dung như thế nào? • Mộtsốcáchlựachọn: • Lựachọntheomốcthờigiannămhọc: đầunăm, giữakỳ,… • Lựachọntheonhucầubồidưỡng. • Lựachọntheotínhcấpthiếtcủavấnđề • Nguyên tắc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề ở TCM 10

 11. 2. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 2.2. Quy trình nghiên cứu chuyên đề ở TCM Thầy cô hãy chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để kế hoạch sinh hoạt chuyên đề ở TCM có tính khả thi. Hoạtđộng 4: Thảoluậncánhân

 12. Phân tích số liệu • Chiêm nghiệm kết quả và quá trình • Trình bày các câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu • Đặt ra các câu hỏi mới • Xác định tên chuyên đề • Mô tả hành động • Cơ sở đặt vấn đề • Phác thảo các câu hỏi nghiên cứu • Lập kế hoạch thu thập tài liệu, phương pháp thu thập • Xác định thời gian thực hiện, phân công chuẩn bị. • Thựchiệntừnghànhđộng • Ghépcáchànhđộngđãthựchiện • Quansátvàthuthậpthông tin vềkếtquả 2. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn: 2.2. Quy trình nghiên cứu chuyên đề ở TCM GĐ1. Lập kế hoạch GĐ 2. Triển khai kế hoạch GĐ 3. Phân tích và chiêm nghiệm 12

 13. Hoạtđộng 5: Khảosát, phântíchnhanhmộtsốtrườnghợp: Tìmnhữngđiểmphùhợpvàchưaphùhợp trongmộtsốbảnkếhoạchsinhhoạtchuyênđềcủa TCM • KH SHCĐ A • KH SHCĐ B • KH SHCĐ C Hoạtđộngnhóm

 14. 3. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TẠI TỔ/ NHÓM CHUYÊN MÔN

 15. 3. Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên đề tại tổ/ nhóm chuyên môn 3.1. Bước 1: Công tác chuẩn bị: - Các buổi sinh hoạt chuyên đề cần có công tác chuẩn bị và phân công rõ ràng công việc cho các thành viên trong tổ/nhóm bộ môn: • Dự kiến được nội dung công việc, hình dung được tiến trình hoạt động • Dự kiến những phương tiện gì cần cho hoạt động • Dự kiến sẽ giao những nhiệm vụ gì cho đối tượng nào, thời gian phải hoàn thành là bao lâu. - Bản thân tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn sẽ làm những gì để thể hiện sự tương tác tích cực các thành viên trong tổ/nhóm. Để làm được việc này đòi hỏi mỗi GV và tổ trưởng chuyên môn phải có kỹ năng làm việc nhóm.

 16. 3. Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên đề tại tổ/ nhóm chuyên môn 3.2. Bước 2: Điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề - Lựa chọn thời gian và tiến hành đúng theo thời gian đã chọn. - Tổ trưởng/nhóm trưởng bộ môn điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề: Xác định rõ mục tiêu của buổi sinh hoạt, công bố chương trình, cách triển khai, định hướng thảo luận rõ ràng; nếu rõ nguyên tắc làm việc; biết khêu gợi các ý kiến phát biểu của đồng nghiệp: mời GV cũ phát biểu trước, GV mới phát biểu sau; Biết chẻ nhỏ vấn đề thảo luận bằng những câu hỏi dẫn dắt hợp lý; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến phát biểu - Các thành viên được phân công viết cac chuyên đề báo cáo nội dung

 17. 3. Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên đề tại tổ/ nhóm chuyên môn 3.3. Bước 3: Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề: - Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề phải đưa ra được các kết luận cần thiết, phương hướng triển khai vận dụng kết quả của chuyên đề trong thực tế giảng dạy, trường hợp chưa thống nhất cần đến buổi sinh hoạt khác cũng nêu rõ và bố trí buổi sinh hoạt kế tiếp để thực hiện. - Đối với các trường quy mô nhỏ, GV mỗi bộ môn ít, nên đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn theo yêu cầu.

 18. Thu hoạch cá nhân Hãy chọn 1 trong 2 vấn đề sau: 1. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại tổ chuyên môn. 2. Phác thảo 01 đề cương sinh hoạt chuyên đề cho tổ chuyên môn đ/c công tác năm 2013.

 19. Xin trân trọng cám ơn Quý Thầy, Quý Cô!