Kriterijumi za dono enje investicionih odluka
Download
1 / 34

Kriterijumi za donošenje investicionih odluka - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Kriterijumi za donošenje investicionih odluka. Statičke metode Dinamičke metode. Kriterijumi za donošenje investicionih odluka. Postoji razlika između kriterijuma za donošenje investicionih odluka i metoda za ocenu efekata investicija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kriterijumi za donošenje investicionih odluka' - constance-kim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kriterijumi za dono enje investicionih odluka

Kriterijumi za donošenje investicionih odluka

Statičke metode

Dinamičke metode


Kriterijumi za dono enje investicionih odluka1
Kriterijumi za donošenje investicionih odluka

 • Postoji razlika između kriterijuma za donošenje investicionih odluka i metoda za ocenu efekata investicija

 • Kriterijumi za donošenje investicionih odluka su zahtevi da se postigne cilj, koji donosilac odluka investiranjem želi da ostvari

 • Ciljem je određen karakter efekata kojim semeri doprinos investicije

 • Efekat investicije je određena veličina ili vrednost

 • Kriterijum je zahtev za maksimiranjem ili minimiziranjem ovih veličina ili vrednosti, tj. efekata investicija

 • Metode za ocenu efekata investicija se koriste za obračun efekata investicija


Metode za ocenu efekata investicija
Metode za ocenu efekata investicija

 • Metode za ocenu efekata ili efektivnosti investicija dele se na:

 • Statičke

 • Dinamičke

 • Statičke metode - ne uvažavaju vremensku dimenziju novca

 • Dinamičke metode - uvažavaju vremensku dimenziju novca


Stati ke metode za ocenu efekata investicija
Statičke metode za ocenu efekata investicija

 • Najviše korišćene statičke metode za ocenu efektivnosti investicija su:

 • Period povraćaja

 • (Prosečna) računovodstvena stopa prinosa


Period povra aja
Period povraćaja

 • Vreme koje je potrebno da se ulaganja u neki projekat nadoknade iz priliva gotovine iz neto ekonomskog toka projekta

 • Neto ekonomski tok projekta je razlika između priliva i odliva gotovine (iz odliva se izuzimaju otplate kredita, ako se projekat finansira iz kredita)


Period povra aja1
Period povraćaja

 • s – neto priliv gotovine

 • t – broj godina potrebnih da se neto priliv gotovine izjednači sa vrednošću ulaganja

 • YoPo - ulaganje


Period povra aja2
Period povraćaja

 • Dva vrste odnosa između projekata:

 • Ekonomski nezavisni projekti – prihodi koje obezbeđuju ne zavise od drugih

 • Međusobno iskuljučivi – prihod jednog projekta nestaje ako se prihvati drugi

 • Nezavisni projekat je prihvatljiv ako je njegov period povraćaja kraći od kriterijuma utvrđenog za nadoknadu uloženog kapitala

 • Međusobno iskuljučivi – prihvata se projekat čiji je period povraćaja kraći


Period povra aja nedostaci
Period povraćaja: nedostaci

 • Pokazuje likvidnost projekta (a ne metod ocene)

 • Ne uvažava vremensku dimenziju novca

 • Zanemaruje se neto priliv gotovine posle perioda povraćaja


Prose na ra unovodstvena stopa prinosa
(Prosečna) računovodstvena stopa prinosa

 • (Prosečna) računovodstvena stopa prinosa je odnos očekivanog dobitka od projekta i ulaganja u projekat

 • Najčešće se izražava kao odnos između prosečnog godišnjeg dohodka i prosečnog godišnjeg iznosa ulagaja u projekat tokom njegovog trajanja, odnosnoProse na ra unovodstvena stopa prinosa2
Prosečna računovodstvena stopa prinosa

 • U slučaju nezavisnih investicionih projekata prihvata se projekat čija je prosečna računovodstvena stopa prinosa veća od kriterijumom utvrđene stope prinosa

 • U slučaju međusobno isključivih projekata prihvata se projekat čija je stopa prinosa najviša

 • Nedostaci:

  • Nema nočanog toka

  • Nema vremenske dimenzije novca


Dinami ke metode za ocenu efekata investicija
Dinamičke metode za ocenu efekata investicija

 • Dinamičke metode – zasnivaju se na vremenskoj vrednosti novca

 • Naviše korišćene dinamičke metode za ocenu efekata investicija su:

 • Metod sadašnje vrednosti

 • Indeks rentabiliteta

 • Metod interne stope prinosa


Vremenska vrednost novca sada nja i budu a vrednost
Vremenska vrednost novca: sadašnja i buduća vrednost

 • 1 dinar danas i 1 dinar za godinu dana nemaju istu vrednost

 • 1 dinar koji se ostvari danas vredi više od 1 dinara u sledećoj godini, jer može da se uloži u posao koji će doneti određeni prinos

 • 1 dinar u sledećoj godini vredi manje od 1 dinara sada

 • Sadašnja vrednost 1 dinara zavisi od prinosa koji na 1 dinar danas može da se ostvari kroz godinu dana


Sada nja vrednost
Sadašnja vrednost

 • Sadašnja vrednost 1 dinara, koji će se zaraditi za godinu dana je 91 para, uz godišnju kamatu od 10%

 • Ili, 91 para danas će, za godinu dana imati vrednost od 1 dinara uz kamatu od 10% godišnje

 • Svođenje buduće vrednosti 1 dinara na njegovu sadašnju vrednost zove se diskontovanje

 • Diskontovanje je inverzno u odnosu na kamaćenje

 • Diskontni faktor 1/ (1+i)je izraz kojim se množi buduća vrednost novca da bu se dobila njegova sadašnja vrednost


Budu a vrednost
Buduća vrednost

 • Buduća vrednost 1 dinara, uz kamatnu stopu od 10%, donosi prinos od 0,10 dinara, što iznosi 1,10 dinara

 • Ulaganje 1,10 dinara na kraju sledeće godine donosi prinos od 0,21 dinar

 • Buduća vrednost 1 dinara za dve godine je 1,21

 • Buduća vrednost 1 dinara za n godina se dobija njegovim noženjem sa (1 + n)n


Metod sada nje vrednosti
Metod sadašnje vrednosti

 • Najšire prihvaćen kriterijum za donošenje investicionih odluka

 • Više varijanti ovog kriterijuma i različite varijante sadašnje vrednosti:

  • Sadašnja vrednost potrošnje - Wo

  • Sadašnja vrednost inicijalnog dohotka - WoY

  • Sadašnja vrednost proizvodnih rezultata - WoP


Metod sada nje vrednosti1
Metod sadašnje vrednosti

 • Pretpostavke:

 • Postojanje T+1 vremenskih perioda na koje se može razložiti tok dohoka (ili prihoda)

 • Kamatna stopa se ne menja od jednog do drugog vremenskog perioda

 • Prihvata se skup projekata kojim se maksimira sadašnja vrednost proizvodnih rezultataSada nja vrednost proizvodnih projekta
Sadašnja vrednost proizvodnih projekta

 • Dostignuto bogatstvo je zbir inicijalnog bogatstva i sadašnje vrednosti skupa prihvaćenih projekata – WoP = WpY + WoQ

 • Maksimiranje dostignutog bogatstva pri datom inicijalnom bogatstvu postiže se maksimiranjem sadašnje vrednosti skupa proizvodnih projekata

 • Prihvata se skup projekata čija je ukupna sadašnja vrednost najvećaNeto sada nja vrednost
Neto sadašnja vrednost

 • Neto sadašnja vrednost je razlika između sadašnje vrednosti neto novčanog priliva (priliva iz ekonomskog toka projekta) i sadašnje vrednosti ulaganja u projekta, tj. vrednosti investicijeNeto sada nja vrednost2
Neto sadašnja vrednost

 • U slučaju nezavisnih projekata prihvata se projekat čija je neto sadašnja vrednost veća od sadašnje vrednosti ulaganja u projekata, odnosno veća od nule - NSV > 0

 • U slučaju međusobno isključivih projekata prihvata se projekat čija je neto sadašnja vrednost najveća


Ideks rentabiliteta
Ideks rentabiliteta

 • Ideks rentabiliteta je varijanta metoda neto sadašnje vrednosti gde se sadašnja vrednost prihoda od projekta i sadašnja vrednost ulaganja izražavaju u indeksnoj formi (relativno)

 • U slučaju nezavisnih projekata prihvata se projekat čij je indeks sadašnje vrednosti veći od jedan - ISV > 1

 • U slučaju međusobno isključivih projekata dolaze do izražava nedostaci ovog metoda - prihvatanje projekta čiji je ISV najviši ne mora da bude i najbolja odluka, jer on zanemaruje apsolutnu veličinu ostvarenih rezultata


Metod interne stope prinosa
Metod interne stope prinosa

 • Zavisnost između sadašnje vrednosti investicija i diskontne stope

 • Metod interne stope prinosa je utvrđivanje diskontne stope, kojom se sadašnja vrednost svodi na nulu

 • Interna stopa prinosa (ς) skupa projekata – diskontna stopa kojom se sadašnja vrednost proizvodnih transformacija svodi na nuluInterna stopa prinosa1
Interna stopa prinosa

 • Kod članova niza qo, ..., qT postoji bar jedna promena predznaka članova – realne investicije qo<0

 • Kod inicijalnog dohotka y0,...yT i proizvodnih rezultata po,...pT svi članovi niza su nenegativni i stoga ne postoji interna stopa prinosa ovih nizovaInterna stopa prinosa izdataka i koristi projekta
Interna stopa prinosa izdataka i koristi projekta

 • Interna stopa prinosa izjednačava sadašnju vrednost očekivane koristi (ili priliva gotovine) iz ekonomskog toka projekta sa sadašnjom vrednošću investicionih izdaka (ili troškova projekta)

 • Ako se st razloži na komponentnu koristi (ili priliva gotovine) bt i na komponentnu investicionih izdataka (ili troškova) ot onda je interna stopa prinosa jednakaInterna stopa prinosa2
Interna stopa prinosa

 • U slučaju nezavisnih projekata prihvata se projekat čija je interna stopa prinosa veća od kamatne stope, odnosno od cene kapitala – (ς> i)

 • U slučaju međusobno isključivih projekata prihvata se projekat čija je interna stopa prinosa veća,uz uslov da je ona veća od kamatne stope, tj. od cene kapitala


Interna stopa prinosa nedostaci
Interna stopa prinosa: nedostaci

 • Primena interne stope prinosa u slučaju međusobno isključivih projekata može da dovede do neoptimalnih odluka i zato se daje prednost kriterijumu neto sadašnje vrednosti

 • Nedostaci interne stope prinosa javljaju se kod analize više vremenskih perioda zbog promenljivosti kamatne stope u vremenu i kada dolazi do više od jedne promene predznaka članova niza toka gotovine projekta, što je prikazano na sliciInterna stopa prinosa nedostaci1
Interna stopa prinosa: nedostaci

 • Na slici je prikazan projekat sa inicijalnim izdacima, prihodom u periodu 1 i novim izdacima u periodu 2 i njegov tok gotovine menja predznak od -/+/-

 • Grafik prikazuje zavisnost sadašnje vrednosti projekta Vo od visine diskontne stope i

 • Ovaj projekat ima dve interne stope prinosa ς1 i ς2 i njegova sadašnja vrednost je pozitivna kada se diskontna stopa kreće u intervalu od ς1 do ς2

 • Produžavanjem vremenskog perioda – više internih stopa prinosa


ad