podstawowe poj cia prawa zam wie publicznych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
conan-trevino

PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PowerPoint PPT Presentation

163 Views
Download Presentation
PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 2. Definicje zawarte w art.2 ustawy • zamówienia publiczne, zamawiający, kierownik zamawiającego, wykonawca, • usługi, dostawy, roboty budowlane, koncesja na roboty budowlane, • najkorzystniejsza oferta, oferta częściowa, oferta wariantowa, cena • środki publiczne, dynamiczny system zakupów, umowa ramowa

 3. Definicja zamówienia publicznego • są to odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą • ich przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane

 4. Różnice między zam.pub. a prywatnym obrotem gosp. • pieniądze publiczne muszą być wydatkowane zgodnie ze szczegółowymi procedurami • w prywatnym obrocie jest więcej wariantów postępowania • transakcje prywatne mogą być obwarowane klauzulą poufności • w zamówieniach publicznych równo traktuje się wykonawców • większe zastosowanie negocjacji w obrocie prywatnym

 5. Definicja Zamawiającego • jest to podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp • są to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i nieposiadające osobowości prawnej organizacje • katalog tych podmiotów znajduje się w art. 3 ustawy

 6. Definicja Kierownika Zamawiającego • może być osobą fizyczną lub organem • uprawniony jest do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego • jest istotna ponieważ określa podmiot, które będzie dokonywał czynności i podejmował decyzje w postępowaniu oraz ponosił odpowiedzialność za ewentualne uchybienia

 7. Definicja Wykonawcy • Jest to osoba fizyczna, prawna albo jednostka bez osobowości prawnej • „osoba” ubiegająca się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego • status wykonawcy posiadają również podmioty występujące wspólnie tzw. konsorcja

 8. Definicja Wykonawcy cd. • na poszczególnych etapach postępowania status wykonawcy zmienia się i przysługuje różnym podmiotom

 9. Definicja dostaw • Dostawy to nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu • Nie ma większego znaczenia na jakiej podstawie nabywa się przedmiot umowy • Jest odmienna na gruncie pzp niż w kodeksie cywilnym

 10. Definicja robót budowlanych • roboty budowlane to wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz realizacja obiektu budowlanego • Odwołuje się do prawa budowlanego, gdzie pod pojęciem tym kryje się budowa, przebudowa, montaż, remont oraz rozbiórka obiektu budowlanego

 11. Definicja koncesji na roboty budowlane • jest pojęciem wprowadzonym na potrzeby pzp • zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE art. 1 ust. 3 • Jest to zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym, że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą

 12. Definicja usług • usługi to wszelkie świadczenia wymienione w stosownych załącznikach do dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy • Definicja ta ma na celu „domknięcie” katalogu i zapobieganie uchybieniom

 13. Zakres przedmiotowy ustawy - podsumowanie • przedstawione definicje dotyczą zakresu przedmiotowego ustawy • ustalenie zakresu przedmiotowego zamówienia musi być wykonane na początku postępowania

 14. Zamówienie mieszane • przedmiot zamówienia może mieć charakter niejednolity • kiedy zamówienie obejmuje dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, zamawiający stosuje przepisy, dotyczące tego przedmiotu, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy

 15. Zamówienie mieszane c.d. • jeśli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy i rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub dobra – stosuje się przepisy dotyczące dostaw • w przypadku robót budowlanych i dostaw niezbędnych do ich wykonania - stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych • jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług - stosuje się przepisy dotyczące usług

 16. Pojęcie najkorzystniejszej oferty • najkorzystniejsza oferta=najkorzystniejsza cena albo cena+inne kryteria • jest to oferta z najniższą ceną albo przedstawiająca najlepszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do zamówienia • sposób oceny zależy od zamawiającego • generalnie dotyczy przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania (wyj. art. 5 ust. 1 pzp)

 17. Przykładowe kryteria • Jakość • Funkcjonalność • Parametry techniczne • Koszty eksploatacji • Termin wykonania zamówienia

 18. Definicja oferty częściowej • przewiduje wykonanie zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia tylko części zamówienia • wykonawca nie może sam decydować o złożeniu oferty częściowej, jeśli zamawiające nie dopuści takiej możliwości

 19. Definicja oferty wariantowej • zamawiający może wyrazić zgodę na zaproponowanie w ofercie innego sposobu wykonania zamówienia • oferta taka przewiduje inny sposób wykonania zamówienia • przy czym kryteria oceny tych ofert muszą być różnorodne (w tym cena) • wykonawca sam decyduje czy składa ofertę zgodną z opisem zamówienia czy wariantową

 20. Definicja ceny • jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych • kupujący jest zobowiązany do zapłaty przedsiębiorcy za towar lub usługę • została zaczerpnięta z ustawy o cenach • w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz akcyzowy, jeżeli odrębne przepisy obciążają tymi podatkami

 21. Cena a wartość zamówienia • w odróżnieniu od ceny wartość zamówienia nie uwzględnia podatku od towarów i usług, lecz obejmuje należny podatek akcyzowy i cło • wartość zamówienia ma znaczenie prze stosowaniu ustawy

 22. Definicja środków publicznych • Definicja ta odwołuje się do przepisów dotyczących finansów publicznych • Art. 5. • 1. Środkami publicznymi są: • 1) dochody publiczne; • 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; • 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne • niż wymienione w pkt 2; • 4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego • oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: • a) ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych, • b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu • terytorialnego, • c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, • d) z otrzymanych pożyczek i kredytów; • 5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące • z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

 23. Definicja środków publicznych c.d. • Ponad 50% udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia może oznaczać stosowanie ustawy pzp

 24. Dynamiczny system zakupów • jest to elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostaw lub usługi powszechnie dostępne • nie jest to tryb udzielania zamówienia!!!

 25. Umowa ramowa • jest sposobem udzielania zamówienia a nie trybem!!! • jest umową zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców, których celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówienia