projekt cci2005 pl 16 c pe 014 fundusz sp jno ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
colette-cantrell

PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - PowerPoint PPT Presentation

112 Views
Download Presentation
PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJEKTCCI2005/PL/16/C/PE/014FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Konferencja MRR Rozwiązania instytucjonalne w Jednostce Wdrażającej Projekt Warszawa 29 lipiec 2008 r.

 2. Projekt • „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany” • Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r. • Całkowity koszt projektu 21 275 000 EUR • Całkowity koszt kwalifikowany 20 663 000 EUR • Stopa pomocy 79,5% • Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności 16 427 085 EUR • Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r

 3. Lokalizacja Projektu

 4. Korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu Główne korzyści ekologiczne: 1. Poprawa stanu czystości rzeki Czarnej poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do gruntu,a pośrednio do rzeki. 2. Projekt przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Rzeka Czarna Staszowska

 5. Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” • Projekt jest projektem grupowym o następującej strukturze: 79,5% Projekt grupowy CCI2005/PL/16/C/PE/014 85% 85% 75,12% Projekt 1 – Połaniec Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o. Projekt 2 - Staszów Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. z o.o. Projekt 3 - Rytwiany Beneficjent - Gmina Rytwiany -wykonanie 93 km kanalizacji w 17 wsiach metodą ciśnieniową, -modernizacja oczyszczalni ścieków -budowa 4 podczyszczalni wód deszczowych. • wykonanie 88,2 km kanalizacji w 19 wsiach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową i modernizacja 3,4 km w mieście Staszów. -wykonanie 42,9 km kanalizacji w 4 miejscowościach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową

 6. Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty usługowe Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego –Zamawiającym jest PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. (POK/ JRP). Pomoc techniczna w pierwszej fazie Pomoc techniczna podczas realizacji Inżynier Kontraktu Działania promocyjne

 7. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty na roboty i dostawy Projekt 1-Połaniec Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany Są to kontrakty dla których Zamawiającym są poszczególni Beneficjenci 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na roboty –żółty FIDIC ( zaprojektuj i wykonaj). 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na dostawy: przepompowni przydomowych 906 szt., pompowni sieciowych 18szt., urządzeń płuczących 19. 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC

 8. Model zarządzania projektem • Specyfika projektu grupowego specyficznego (jedyny taki w Polsce) warunkowała zastosowanie modelu zarządzania który: • nie będzie tworzył piętrowych stosunków prawnych, zwłaszcza w sferze zobowiązaniowej i przepływów finansowych. • b) w pełni uwzględniał prawo bilansowe ( ustawa o rachunkowości), wymaga przejrzystości rejestrowania operacji gospodarczych w oparciu o dokumenty źródłowe. Winny wiernie odzwierciedlać koszty inwestycji tworzące po jej zakończeniu wartość początkową środka trwałego. Ta z kolei w okresie jego eksploatacji poprzez amortyzację wpływa na taryfę usług z zakresu gospodarki ściekowej. • c) uwzględniał wymagania ustawy o VAT i podatku akcyzowym - faktura VAT jako podstawa jego rozliczeń wystawiona na podmiot będący bezpośrednim uczestnikiem operacji gospodarczej.

 9. JRP Przyjęty model organizacji zarządzania projektem grupowym „Sanitacja rzeki czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany” POZR 1 Projekt Nr 2005/PL/16/C/PE/014 SUBMAO POZR 3 PGK sp.zo.o. Połaniec SUBMAO Projekt 1 Projekt 2 Staszów Projekt 3 Rytwiany Gmina KGP SPP TECHP Rytwiany Połaniec Podmiot odpowiedzialny za koordynację KGP SPP TECHP Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM Sp. z o.o.) oraz Komitet Koordynujący MAO KGP SPP TECH P R R3 * NFOŚiGW Umowa o dofinansowanie * POZR 2 * R1 SUBMAO Instytucja Pośrednicząca II szczebla PGKiM sp.zo.o. Struktura rach. P1* Staszów MINISTERSTWO FINANSÓW Ś r.FS na realizację KGP SPP TECHP Instytucja Płatnicza Środki RBFS współfinansowania *Struktura rach. dla: P1,P2,P3 Projekt Nr 2005/PL/16/C/PE/014 Odsetki od śr. FS R2 Model zarządzania projektem POK/ JRP

 10. JRP PGKiM w Staszowie Spółka Gminy zo.o. POK Struktura organizacyjna MAO* Komitet Koordynacyjny Komisja Przetargowa Kierownik JRP Księgowość KGP K Sprawozdawczość SPP Technika projektu TECH P Zamówienia publ. BK-POZR 1 BK-POZR 2 BK-POZR 3 STRUKTUR AORG. Z-ca MAO 1 STRUKTUR AORG. Z-ca MAO 2* STRUKTUR AORG. Z-ca MAO3 KGP1 KGP2 KGP3 SPP1 SPP2 SPP3 TECH P1 TECH P2 TECH P3 Pomoc Techniczna Podmiot zewnętrzny Komisje Przetargowe u BK-POZR(1..3) Inżynier Kontraktu Podmiot zewnętrzny MRR - IZ MŚ -IPZI MF- INSTYTUCJA PŁANICZA Model zarządzania projektem NFOŚiGW -IPZII

 11. W realizowanej perspektywie FS 2004 -2007 koszy zarządzania projektem przez Beneficjentów są kosztami niekwalifikowanymi. Zarządzanie projektem Jedna z przyczyn kłopotów we właściwym organizowaniu zarządzania projektami : Późne organizowanie struktur Jednostek Realizujących Projekt – zazwyczaj przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu poprzedzonej kontrolą. 1.Przesadne oszczędzanie beneficjentów objawiające się ograniczaniem do minimum etatyzacji JRP, wynagrodzeń . 2. Łączenie obowiązków w JRP z innymi obowiązkami- w strukturze Beneficjenta – nieskuteczność i nieefektywność działania JRP.

 12. Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie, koszty. POZR 1 Podmiot Odpowiedzialny za koordynację i kontrolę grupy projektów – PGKiM Sp. w Staszowie Spółka Gminy z o.o. JRP – powołana komórka organizacyjna w strukturze spółki PGK w Połańcu sp. z o.o. Gmina Rytwiany Umowa POZR 2 POZR 3 W sprawie koordynacji i kontroli w tym zarządzania, monitoringu realizacji, nadzoru nad realizacją, rozliczenia finansowego projektu przez Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Kontrolę (POK/JRP) grupy projektów, dla projektu inwestycyjnego Projekt 1-Połaniec obejmującego zakres zadań w gminie Połaniec realizowanych w ramach grupy projektów Nr CCI 2005/PL/16/C/PE/014 pod nazwą „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany" finansowanego z udziałem środków z Funduszu Spójności

 13. Zarządzanie projektem. Umowa W sprawie koordynacji i kontroli w tym zarządzania, monitoringu realizacji, nadzoru nad realizacją, rozliczenia finansowego projektu przez Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Kontrolę (POK/JRP) określa Odpowiedzialność Zadania JRP Wynagrodzenie pokrywające koszty JRP

 14. JRP MAO* Kancelaria + archiwum 1etat Kierownik JRP 1etat Księgowość KGP 1,5 etatu Sprawozdawczość SPP 0,7 etatu K Technika projektu TECH P 1 etat - Vacat 5,2 etatów/ 6 osób BK-POZR 1 BK-POZR 2 BK-POZR 3 Z-ca MAO 1 Z-ca MAO 2* Z-ca MAO3 KGP1 KGP2 KGP3 SPP1 1 etat SPP2 SPP3 TECH P1 TECH P2 TECH P3 Prac. w ramach łącz. obowiązków. Wyk Prac. JRP + ramach łącz. obowiązków. Prac. w ramach łącz. obowiązków. Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie.

 15. Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie. Zestawienie stanowisk w komórkach organizacyjnych POK/JRP 1.Wieloosobowe stanowisko ds. Księgowości Projektu Grupowego KGP Główny księgowy projektu –GKP Specjalista ds. finansowo-księgowych –KGF 2. Wieloosobowe stanowisko ds. sprawozdawczości i administracji Projektu Grupowego SSP Referent ds. kancelarii JRP-SSR Specjalista ds. sprawozdawczych –SSK Radca Prawny – SSP 3 Wieloosobowe stanowisko ds. techniki i zamówień publicznych Projektu Grupowego TECH P Specjalista techniczny ds. Projektu –TKP Koordynator techniczny ds. Projektu 2 –TKP1 Koordynator techniczny ds. Projektu 3 –TKP2

 16. Zarządzanie projektem- koszty. Wynagrodzenie pokrywające koszty JRP Z tytułu świadczenia usług Spółce przysługuje wynagrodzenie pokrywające koszty funkcjonowania JRP obciążające POZR w sposób odzwierciedlający wielkość poszczególnych projektów parytetem procentowym:

 17. Zarządzanie projektem- koszty. koszty JRP

 18. Zarządzanie projektem Ryzyko w projekcie a zasoby ludzkie Oprócz typowych ryzyk jak w każdym projekcie inwestycyjnym w projektach FS o dużym stopniu skomplikowania i sformalizowania zarządzania występuje duże ryzyko popełnienia błędu niedotrzymania formalnych uwarunkowań przekładających się na skutki finansowe . Determinuje wymagania co do zasobów ludzkich Pracownicy skłonni pracować pod presją czasu, skłonni do ponoszenia ryzyka w rozwiązywaniu problemów związanych z projektem. Pracownicy o doświadczeniu w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi o wiedzy interdyscyplinarnej. Pracownicy z rynku spełniający wymagania muszą być dobrze opłacani, co jest nie zawsze do spełnienia.

 19. Zarządzanie projektem W nowej perspektywie FS 2007 - 2013 koszy zarządzania projektem przez Beneficjentów są kosztami kwalifikowanymi. Lista indykatywna i konkurs projektów w których oceniane jest przygotowanie całościowe Projektu, również pod względem organizacji zarządzani nim, mam nadzieję wyeliminuje jedną z przyczyn kłopotów we właściwym organizowaniu zarządzania Projektem.

 20. Dziękuję za uwagę