1 / 25

ENTITĂŢILOR DE INOVARE Ş I TRANSFER TEHNOLOGIC

C ONSTITUIREA, F UNCŢIONAREA, E VALUAREA, A CREDITAREA, SUS Ţ INEREA. ENTITĂŢILOR DE INOVARE Ş I TRANSFER TEHNOLOGIC. M inisterul E duca ţiei şi Cercetării Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

cole
Download Presentation

ENTITĂŢILOR DE INOVARE Ş I TRANSFER TEHNOLOGIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CONSTITUIREA, FUNCŢIONAREA, EVALUAREA, ACREDITAREA, SUSŢINEREA..... ENTITĂŢILOR DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică susţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local, prin crearea următoarelor tipuri de entităţi: 1. centre de transfer tehnologic, 2. incubatoare tehnologice şi de afaceri, 3. centre de informare tehnologică, 4. oficii de legătură cu industria, 5. parcuri ştiinţifice şi tehnologice;

 3. Entităţile din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, indiferent de forma de proprietate, funcţionează pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare şi se pot organiza: • cu personalitate juridică, respectiv ca societate comercială sau organizaţii neguvernamentale (asociaţii sau fundaţii); • fără personalitate juridică, respectiv ca departament cu autonomie financiară proprie în cadrul unor institute naţionale de cercetare -dezvoltare, universităţi sau societăţi comerciale.

 4. Procesul de acreditare În vederea acreditării, solicitantul transmite la ANCŞ, în mod obligatoriu, următoarele documente: • cerere pentru acreditare şi acordarea titlului de „entitate a infrastructurii”; • fişă de prezentare; • documente care să confirme respectarea criteriilor generale şi specifice; • plan de afaceri pentru perioada de acreditare prevăzută; • orice alte documente relevante prin care să evidenţieze performanţele entităţii.

 5. examinarea şi evaluarea documentaţiei solicitată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare • autorizarea provizorie; • audit de supraveghere, în vederea acreditării; • acreditarea şi acordarea titlului de “entitate a infrastructurii.”. Procesul de acreditare Etapele procesului de evaluare în vederea acreditării şi obţinerii titlului de „entitate a infrastructurii”:

 6. pe durata autorizării provizorii, autoritatea de stat pentru cercetare–dezvoltare efectuează audit-uri de supraveghere pe baza rapoartelor de activitate şi de audit, autoritatea de stat pentru cercetare–dezvoltare acreditează entitatea din infrastructură. entităţile din infrastructură sunt evaluate/auditate si acreditate pe domenii de activitate. entităţile care au primit titlul de ”entitate a infrastructurii” utilizează sigla „ReNITT”. Procesul de acreditare Entităţile din infrastructură care au parcurs etapa de verificare a documentelor funcţionează în baza certificatului de autorizare provizoriu acordat o singură dată, pe o perioadă de maximum 12 luni.

 7. Sigla „ReNITT”

 8. Procesul de (re)acreditare • entităţile infrastructurii care urmează a fi reacreditate parcurg toate etapele specifice autorizării provizorii şi acreditării. • (2) reacreditarea se efectuează periodic, la intervale de maximum 5 ani. • (3) în intervalul celor 5 ani, până la reacreditare, se vor efectua audit-uri de supraveghere anuală, la sediul entităţilor din infrastructură.

 9. Retragerea titlului • în condiţiile în care entitatea nu mai îndeplineşte criteriile generale şi specifice de acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare–dezvoltare retrage titlul de „entitate a infrastructurii”. • (2) retragerea titlului de „entitate a infrastructurii” atrage radierea entităţii din registrul autorităţii de stat pentru cercetare–dezvoltare. • (3)retragerea titlului de „entitate a infrastructurii” nu afectează contractele entităţii aflate în derulare, cu obligaţia ca aceasta să notifice decizia autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, părţilor contractante, în scris, în termen de 15 zile de la data retragerii titlului. Retragerea titlului de „entitate a infrastructurii” se face prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare–dezvoltare.

 10. Finanţarea entităţilor din infrastructură (1) susţinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii, la nivel naţional, regional şi local, se realizează din fondurile alocate în acest sens ministerelor, din fondurile administraţiilor publice locale interesate precum şi din surse proprii ale acestora sau din alte surse atrase. (2) susţinerea financiară a entităţilor infrastructurii din fonduri publice se poate realiza în cadrul unor programe regionale, naţionale şi internaţionale, conform cerinţelor specifice ale acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (3) statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea entităţilor din infrastructură.

 11. Venituri proprii • închirierea de spaţii, utilaje şi echipamente, în cazul incubatoarelor tehnologice şi de afaceri; • redevenţe, ca urmare a realizării transferului tehnologic; • consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate; • transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală (cesiune, licenţă) şi exploatarea acestora; • urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietăţii intelectuale;

 12. prevederile HG 406/2003 nu se aplică parcurilor ştiinţifice şi tehnologice (PST). constituirea, funcţionarea şi autorizarea PST se realizează distinct, prin OG 14/2002 aprobată prin Legea nr.50/2003. entităţile din infrastructură care funcţionează în cadrul parcurilor ştiinţifice şi tehnologice se supun HG 406/2003. încălcarea prevederilor prezentelor Norme atrage după sine retragerea acreditării şi a titlului de „entitate a infrastructurii”. autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare nu este răspunzătoare de efectele generate de încălcarea HG 406/2003 de către entităţile infrastructurii, răspunderea revenind exclusiv acestora.

 13. 2 CTT 1 ITA 1 CTT 1 PST 1 PST 5 ITA 3 CIT 8 CTT 1 ITA 1 CIT

 14. INFRATECH PROGRAM DE SUSŢINERE A ENTITĂŢILOR DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

 15. Structura programul este structurat pe două subprograme: • -Subprogramul 1. • crearea şi dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria şi altele asemenea. • - Subprogramul 2. • crearea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice şi de incubatoare tehnologice şi de afaceri;

 16. Finanţare Alocare fonduri • pe bază de proiect, • în sistem competiţional. Tipuri de proiecte • 1. proiecte de construcţie instituţională, prin care sunt susţinuteachiziţiile de bunuri, servicii şi dotări independente ale entităţii de transfer tehnologic, în vederea creşterii capacităţii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice; • 2.proiecte de servicii tehnologice, prin care sunt susţinute activităţile specifice entităţii de transfer tehnologic, cu excepţia parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, în vederea realizării de servicii specializate.

 17. Obiective generale • crearea şi dezvoltarea de entităţi de inovare şi transfer tehnologic orientate tehnologic în scopul stimulării iniţiativelor inovative, susţinerii şi dezvoltării de întreprinderi inovative; • crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale de entităţi ale infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic; • modernizarea şi extensia tehnologică şi încadrarea activităţii de cercetare şi dezvoltare tehnologică în procesul de reformă şi restructurare economică; • eficienţa utilizării resurselor umane şi materiale din sistemul de cercetare-dezvoltare;

 18. Obiective specifice • aplicarea sau comercializarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică; • creşterea gradului de utilizare a resurselor umane şi materiale din cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare şi asigurarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile tehnologice şi infrastructura de cercetare-dezvoltare; • susţinerea creării şi dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii inovative; • crearea şi dezvoltarea de parteneriate între potenţialul tehnologic şi cel antreprenorial;

 19. Administrare Ministerul Educaţiei şi Cercetării Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Unitatea de management de program UMP - INFRATECH

 20. Buget program • programul are caracter multianual • se derulează pe perioada 2004 - 2007. • bugetul programului : 1000 miliarde lei. • - 5% din bugetul programului este alocat pentru administrare. • - 95% din bugetul programului se constituie ca suport financiar nerambursabil • Bugetul unui proiect: • minimum 5000 EURO, echivalent în lei la data contractării; • maximum 500000 EURO, echivalent în lei la data contractării;

 21. Condiţii eligibilitate pentru tipul de proiect “construcţie instituţională” numai dacă entitatea are autorizaţie de funcţionare, certificat de autorizare provizorie sau este acreditată, în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru tipul de proiect “servicii tehnologice” numai dacă entitatea este acreditată, în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003

 22. Cheltuieli eligibile • pentru proiectelor de construcţie instituţională • amenajarea spaţiilor în care entitatea de inovare şi transfer tehnologic desfăşoară activităţi specifice; • achiziţia de echipamente, utilaje, materiale şi servicii; • alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare şi stimularea inovării. • pentru proiectelor de servicii tehnologice • realizarea serviciilor tehnologice specializate pe domeniile pentru care entitatea de inovare şi transfer tehnologic este acreditată; • asigurarea serviciilor şi facilităţilor acordate la crearea şi incubarea de întreprinderi mici şi mijlocii inovative; • alte categorii de cheltuieli, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului de cercetare-dezvoltare şi stimularea inovării. • NUsunt cheltuieli eligibile: • costurile salariale ale personalului angajat al entităţii de inovare şi transfer tehnologic, pentru proiectele de construcţie instituţională • achiziţia sau concesionarea de terenuri şi/sau clădiri; • costurile directe cu activităţile de cercetare-dezvoltare, dacă acestea sunt realizate de către entitatea de inovare şi transfer tehnologic.

 23. Alocare fonduri • alocarea fondurilor este nerambursabilă • se realizează în mai multe tranşe. • prima tranşă de finanţare se acordă sub formă de avans, de până la 30% din valoarea primei etape din planul de realizare al proiectului, după încheierea contractului de finanţare, în maximum 30 de zile de la data semnării acestuia, • tranşă finală, reprezentând minimum 10% din fondurile alocate proiectului din bugetul programului, se acordă în maximum 45 de zile, după finalizarea proiectului. • eliberarea tranşelor intermediare de finanţare se realizează în baza informaţiilor tehnice şi financiare şi a documentelor justificative. • eliberarea tranşelor de finanţare, cu excepţia tranşei acordată sub formă de avans, se realizează numai după ce solicitantul face dovada cheltuirii sumelor alocate în regim de cofinanţare. • eliberarea primei tranşe, din fondurile alocate proiectului din bugetul programului, se realizează în baza unei garanţii constituite de către solicitant în favoarea Autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. • fac excepţie: institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţiile de învăîământ superior de stat.

 24. Avertisment !!! • solicitantul are întreaga responsabilitate asupra modului de utilizare a fondurilor alocate în cadrul proiectului conform legislaţiei în vigoare. • în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către solicitant, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate percepe penalităţi,specificate prin contractul de finanţare,cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 25. MinisterulEducaţiei şi Cercetării Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică DIRECTIA TRANSFER TEHNOLOGIC şi INFRASTRUCTURI UMP – INFRATECH 312.87.64. 318.30.71. e-mail : gbala@mct.ro, narcisa@mct.ro, claudia@mct.ro

More Related