slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第 三十六章 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第 三十六章

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第 三十六章 - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約. Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第 三十六章. Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第 三十六章 Tē 1 chat 第一節. Sio̍k Iok-sek ê kiáⁿ-sun chiah ê ke, Má-ná-se ê sun, Má-kiat ê kiáⁿ Ki-lia̍t ê kiáⁿ-sun

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第 三十六章' - cody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經Kū-iok舊約

Bîn-sò͘-kì《民數記》

Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ第三十六章

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 1 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 1 chat 第一節

Sio̍k Iok-sek ê kiáⁿ-sun chiah ê ke, Má-ná-se ê sun,

Má-kiat ê kiáⁿ Ki-lia̍t ê kiáⁿ-sun

hiah ê cho̍k-tiúⁿ lâi kàu Mô͘-se kap Í-sek-lia̍t lâng

chiah ê cho̍k-tiúⁿ chiah ê siú-léng ê bīn-chêng, kóng,

屬約瑟ê kiáⁿ孫chiah-ê家,Má-ná-se ê孫,

Má-kiat ê kiáⁿ Ki-lia̍t ê kiáⁿ孫

hiah-ê族長來到摩西kap以色列人

chiah-ê族長chiah-ê首領ê面前,講:

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 2 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 2 chat 第二節

Iâ-hô-hoa bat bēng-lēng góa ê chú

liam-khau pun-tōe hō͘ Í-sek-lia̍t lâng chòe-gia̍p,

góa ê chú iā siū-tio̍h Iâ-hô-hoa ê bēng-lēng, chiong goán ê

hiaⁿ-tī Se-lô-hui-hap ê sán-gia̍p pun hō͘ i hiah ê cha-bó͘-kiáⁿ.

耶和華bat命令我ê主

liam-khau分地hō͘以色列人做業,

我ê主也受tio̍h耶和華ê命令,將阮ê兄弟

Se-lô-hui-hap ê產業分hō͘伊hiah-ê cha-bó͘-kiáⁿ。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 3 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 3 chat 第三節

In nā kè Í-sek-lia̍t pa̍t chi-phài ê lâng, in ê sán-gia̍p

chiū tùi goán chó͘-kong só͘ lâu ê sán-gia̍p poah-kè-khì,

ke-thiⁿ tī in só͘ beh sio̍k ê chi-phài ê sán-gia̍p; án-ni

chiū tùi goán liam-khau só͘ tit-tio̍h ê gia̍p poah-kè-khì.

In若嫁以色列別支派ê人,in ê產業

就tùi阮祖公所留ê產業撥過去,

加添tī in所beh屬ê支派ê產業;án-ni

就tùi阮liam-khau所得tio̍h ê業撥過去。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 4 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 4 chat 第四節

Kàu Í-sek-lia̍t lâng ê hi-liân, in ê sán-gia̍p chiū

ke-thiⁿ tī in só͘ beh sio̍k ê chi-phài ê sán-gia̍p; án-ni, in ê sán-gia̍p chiū-sī tùi goán

chó͘-kong chi-phài ê sán-gia̍p poah-kè-khì.

到以色列人ê禧年,in ê產業就

加添tī in所beh屬ê支派ê產業;

án-ni,in ê產業就是tùi阮

祖公支派ê產業撥過去。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 5 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 5 chat 第五節

Mô͘-se chiàu Iâ-hô-hoa ê ōe,

bēng-lēng Í-sek-lia̍t lâng kóng, Iok-sek

kiáⁿ-sun ê chi-phài só͘-kóng-ê sī tio̍h.

摩西照耶和華ê話,

命令以色列人講:約瑟

kiáⁿ孫ê支派所講ê是tio̍h。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 6 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 6 chat 第六節

Lūn-kàu Se-lô-hui-hap chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ,

Iâ-hô-hoa án-ni bēng-lēng, kóng,

In thang kè in kah-ì ê lâng, to̍k-to̍k

tio̍h kè hō͘ in lāu-pē tâng-chong chi-phài ê lâng.

論到Se-lô-hui-hap chiah-ê cha-bó͘-kiáⁿ,

耶和華án-ni命令,講:

In thang嫁in合意ê人,獨獨

tio̍h嫁hō͘ in老父同宗支派ê人。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 7 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 7 chat 第七節

Án-ni, Í-sek-lia̍t lâng ê sán-gia̍p

chiū bô tùi chit chi-phài kui kàu hit chi-phài;

in-ūi Í-sek-lia̍t lâng tio̍h ta̍k-ê chip-siú

in chó͘-kong chi-phài ê sán-gia̍p.

Án-ni,以色列人ê產業

就無tùi chit支派歸到hit支派;

因為以色列人tio̍h ta̍k-ê執守

in祖公支派ê產業。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 8 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 8 chat 第八節

Kìⁿ-nā tī Í-sek-lia̍t chi-phài tiong tit-tio̍h sán-gia̍p ê

cha-bó͘-kiáⁿ, tio̍h chòe i ê lāu-pē tâng-chong

chi-phài ê lâng ê bó͘, thang hō͘ Í-sek-lia̍t lâng ê

chi-phài ta̍k-ê chip-siú in ê chó͘-kong ê sán-gia̍p.

見若tī以色列支派中得tio̍h產業ê

cha-bó͘-kiáⁿ,tio̍h做伊ê老父同宗

支派ê人ê bó͘,thang hō͘以色列人ê

支派ta̍k-ê執守in ê祖公ê產業。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 9 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 9 chat 第九節

Án-ni, in ê sán-gia̍p chiū bô

tùi chit chi-phài kui kàu hit chi-phài;

in-ūi Í-sek-lia̍t lâng ê chi-phài,

beh ta̍k-ê chip-siú in ê sán-gia̍p.

Án-ni,in ê產業就無

tùi chit支派歸到hit支派;

因為以色列人ê支派,

beh ta̍k-ê執守in ê產業。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 10 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 10 chat 第十節

Iâ-hô-hoa án-ni hoan-hù Mô͘-se,

Se-lô-hui-hap ê cha-bó͘-kiáⁿ

chiū án-ni kiâⁿ.

耶和華án-ni吩咐摩西,

Se-lô-hui-hap ê cha-bó͘-kiáⁿ

就án-ni行。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 11 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 11 chat 第十一節

In-ūi Se-lô-hui-hap ê cha-bó͘-kiáⁿ,

Má-la̍h, Tek-sat, Hat-la̍h, Bi̍t-ka,

Ná-a, lóng kè in ê chek-peh ê kiáⁿ.

因為Se-lô-hui-hap ê cha-bó͘-kiáⁿ、

Má-la̍h、Tek-sat、Hat-la̍h、Bi̍t-ka、

挪亞,lóng 嫁in ê叔伯ê kiáⁿ。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 12 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 12 chat 第十二節

In kè tī Iok-sek ê kiáⁿ,

Má-ná-se kiáⁿ-sun hiah ê ke;

chiū in ê sán-gia̍p iû-goân

lâu tī in lāu-pē ê ke ê chi-phài.

In嫁tī約瑟ê kiáⁿ,

Má-ná-se kiáⁿ孫hiah-ê家;

就in ê產業猶原

留tī in老父ê家ê支派。

b n s k numbers t sa cha p la k chiu t 13 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē saⁿ-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第三十六章Tē 13 chat 第十三節

Chiah-ê sī Iâ-hô-hoa tī Mô͘-ap pîⁿ-iûⁿ,

Iok-tàn hô-piⁿ, Iâ-lī-ko tùi-bīn, thok Mô͘-se

só͘ hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng ê bēng-lēng, hoat-tō͘.

Chiah-ê是耶和華tī Mô͘-ap平洋,

約旦河邊,耶利哥對面,託摩西

所吩咐以色列人ê命令、法度。