slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÀÀÍ Т , ÍÀÕ, ÕÀÀ-Í Ò¯¯ÂÝÐ ÑÓÄÀËÃÀÀ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÀÑÓÓÄÀË PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÀÀÍ Т , ÍÀÕ, ÕÀÀ-Í Ò¯¯ÂÝÐ ÑÓÄÀËÃÀÀ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÀÑÓÓÄÀË

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ÀÀÍ Т , ÍÀÕ, ÕÀÀ-Í Ò¯¯ÂÝÐ ÑÓÄÀËÃÀÀ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÀÑÓÓÄÀË - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

ÀÀÍ Т , ÍÀÕ, ÕÀÀ-Í Ò¯¯ÂÝÐ ÑÓÄÀËÃÀÀ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÀÑÓÓÄÀË . 2011 оны … - р сарын … -ны өдөр. АГУУЛГА. I. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО. I.1 Тооллогын зорилго I.2 Тооллогын хууль, эрх зүйн үндэс I.3 Тооллогын хамрах хүрээ, зарчим I. 4 Тооллогын удирдлага, зохион байгуулалт

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÀÀÍ Т , ÍÀÕ, ÕÀÀ-Í Ò¯¯ÂÝÐ ÑÓÄÀËÃÀÀ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÀÑÓÓÄÀË' - clover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÀÀÍТ, ÍÀÕ, ÕÀÀ-Í Ò¯¯ÂÝÐ ÑÓÄÀËÃÀÀ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÀÑÓÓÄÀË

 • 2011 оны … -р сарын …-ны өдөр
slide2

АГУУЛГА

 • I. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО
 • I.1 Тооллогын зорилго
 • I.2 Тооллогын хууль, эрх зүйн үндэс
 • I.3 Тооллогын хамрах хүрээ, зарчим
 • I.4Тооллогын удирдлага, зохион байгуулалт
 • I.5Тооллогын үе шат, үйл ажиллагааны дараалал
 • I.6Тооллогын асуулгын хуудас
 • I.7Тооллогын сургалт, сурталчилгаа, ангилал
 • I.8Тооллогын мэдээлэл боловсруулалт, хадгалалт
slide7

I.5ТООЛЛОГЫН ҮЕ ШАТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ

slide9

I.6ТООЛЛОГЫН АСУУЛГЫН ХУУДАС

 • ААН-ийн2011 оны тооллогод 2006 оны тооллогын маягтынстандартыг гол зарчим болгож, олон улсын стандартад нийцсэн маягтаар тооллогыг явуулна.
slide10

I.7ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, АНГИЛАЛ

 • Сургалт:
 • .
slide11

I.7ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, АНГИЛАЛ

 • Сурталчилгаа:
 • Á¿õøàòíûòîîëëîãûíêîìèññ, àæëûíõýñýãòóñãàéëсанòºëºâëºãººòýéàæèëëàíà.
 • 1.Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд:
 • - Хэвлэлийн бага хурал
      • - Телевиз, радиогийн нэвтрүүлэг
      • - Телевизийн ярилцлага (асуулт, хариулт)
      • - Сурталчилгааны самбар, зурагт хуудас
      • 2. Òîîëëîãûíõóãаöààíä :
      • -Уриалга
      • -Үүрэн телефоны сурталчилгаа
      • -Урсдаг самбараар хийх сурталчилгаа
      • /ААН-ийг тооллогод хамрагдахыг уриалсан мэдээллийг тооллогын хугацаанд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол мэдээлж байна./
slide13

I.8ТООЛЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАДГАЛАЛТ

 • Ìýäýýëýëáîëîâñðóóëàëò:
 • ҮСХ:
 • Мэдээллийг компьютерт оруулах, шалгах, засварлах, бодлогын даалгавар боловсруулах
 • Програм хангамж боловсруулах
 • Орон нутагт хүргүүлэх
 • НИЙСЛЭЛ, АЙМАГ:
 • Тооллогын мэдээллийг компьютерт оруулах, шалгах, засварлах
 • ҮСХ-нд дамжуулах
slide14

I.8ТООЛЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАДГАЛАЛТ

 • Ìýäýýëëèéíõàäãàëàëò:
 • .
slide15

I.8ТООЛЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАДГАЛАЛТ

 • Ìýäýýëëèéíõàäãàëàëò:
 • .
slide16

АГУУЛГА

 • II. НАХ, СХТ ЗОХИОХ СУДАЛГАА

II.1 Судалгааны зорилго, ач холбогдол

II.2 Судалгааны хууль, эрх зүйн үндэс

II.3Судалгааны арга зүй

II.4Судалгаанд ашиглагдах ангилал

II.5Судалгааны зохион байгуулалт, хугацаа

II.6Судалгааны асуулга

slide17

II.1 СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Зорилго

 • Эдийнзасгийннийтнөөц, түүнийэхүүсвэр, бүтэц, эдийнзасгийнсалбархоорондынхарилцаа,дотоодуялдаагсудлах, чигхандлагыгтодорхойлох
 • МонголУлсынэдийнзасаг, нийгмийнхөгжлийнхэтийнтөлөвийгтодорхойлоходашиглахболондинамикзагварболовсруулахмэдээллийнэхүүсвэрбийболгох
 • Эдийнзасагдахьэрэлт, нийлүүлэлтийнтэнцлийгхаруулж, эдийнзасгийнтаамаглал, дүншинжилгээхийхболомжбүрдүүлэх
 • Албанёсныстатистиктхамрагдаагүймэдээллийнэхүүсвэрийгтодорхойлохболомжийголгох
slide18

II.1 СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Ач холбогдол

 • ДНБ-ий 3 аргын тооцооны нэгдмэл байдал, тооцооны тэнцвэрийг хангана.
  • Эдийн засгийн салбаруудад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нийт нөөц, хэрэглээг нэгтгэн харуулна.
  • Үндэсний тооцооны дансуудыг байгуулах мэдээллийн эх үүсвэрийг тодорхойлно.
  • НАХ-ийн баланслалтыг үндсэн үнэ, үйлдвэрлэгчийн болон худалдан авагчийн үнээр үнэлэх боломжийг олгоно.
slide19

II.2 СУДАЛГААНЫ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС

 • “Статистикийнтухай” МонголУлсынхуулийн 7 дугаарзүйлийн 1 дэх заалт “НАХ, СХТ-ийг 5 жилтутамявагдана.”
   • ҮСХ-ны даргын 2008 оны 01/174 тоот тушаалаар батлагдсан “НАХ, СХТ зохиох аргачлал”
   • ҮСГ-ын даргын 2007 оны 101/2003 дугаар тушаалаар батлагдсан “ДНБ болон ҮНО тооцох аргачлал”
   • Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2009 оны439/01/86 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Төлбөрийн тэнцлийг зохиох аргачлал”
   • ҮСХ, Сангийн сайд болон ГЕГ-ын 2009 оны 01/17/42/069 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Гадаад худалдааны барааны статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”
slide21

II.4СУДАЛГААНД АШИГЛАГДАХ АНГИЛАЛ

 • “ЭЗҮАСА (ISIC) 4.0”-ын 3 оронгийн салбарын түвшинд
 • “БҮНА ангилал (CPC) 2.0”-ын 3 оронгийн түвшинд
 • Хувийн хэрэглээний зориулалттай бараа, үйлчилгээний ангилал (COICOP)
 • Засгийн газрын чиг үүргийн олон улсын ангилал (COFOC)
 • Өрхийн аж ахуйд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын чиг үүргийн ангилал (COPNI)
 • Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн ангилал (HS)
 • Санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал
slide22

II.5СУДАЛГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХУГАЦАА

 • Бэлтгэл ажлын хүрээнд:
  • Ажлын хэсгийг байгуулна.
  • Сурталчилгаа явуулна.
  • Асуулга, заавар батлуулж, орон нутагт хүргүүлнэ.
 • Судалгааг явуулах үе шат:
  • НАХ-ийг зохиох судалгааг салбартаа томоохон хувийн жин эзэлдэг ААН-үүдэд ААН-ийн 2011 оны улсын тооллоготой хамтатган явуулах (IV-VI сард)
  • Үлдсэн ААН-д түүвэр судалгааны аргаар мэдээллийг цуглуулах (IX-X сард)
slide23

II.6СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА

 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын өртөг, зардлын судалгаа, 2010 (СХТ-1)
 • Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2010 оны худалдааны нэмэгдлийн судалгаа (СХТ-2)
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2010 оны нэмэгдсэн өртгийн албан татварын судалгаа (СХТ-3)
slide24

АГУУЛГА

 • III. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

III.1 Судалгааны зорилго

III.2 Судалгааны хамрах хүрээ, зарчим, хугацаа

III.3Судалгааны зохион байгуулалт

III.4Судалгааны үе шат, үйл ажиллагааны дараалал

III.5Судалгааны асуулгын хуудас, түүний үзүүлэлт

III.6Судалгаанаас гарах үр дүн

slide25

III.1 СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО

 • Салбарын НҮ-ийг тооцоход шаардагдах гарцуудыг тодорхойлох
 • Саалинд хамралтын хувь, ноос, ноолуур, хөөвөр, хялгас авалтын хувийг тооцох
 • Салбарын бүтэц, харьцааг тогтоох
 • МАШГС
 • ХААҮОЗС

* Эдгээр судалгаа нь 1994, 1998, 2005 онуудад явагдсан (НҮБ-ын ХХААБ, ТАСИС).

slide26

III.2 СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ЗАРЧИМ, ХУГАЦАА

 • Хамрах хүрээ:
 • Малчин өрх: 21 аймаг, 72 сум, 910 өрх
 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг өрх: 21 аймаг, 72 сум, 210 өрх
 • Хугацаа:
 • МАШГС: 2011 оны 4-11 сар
 • Үнээ, ингэний сүү-5, 7, 9, 11 сар
 • Гүүний сүү-7, 9 сар
 • Хонины сүү-6, 7 сар
 • Ямааны сүү-7, 10 сар
 • Ноолуур, тэмээний ноос, хөөвөр, хялгас 4-5 сар
 • Хонины ноос-6-7 сар
 • ХААҮОЗС: 2011 оны 4 дүгээр сарын 20-ноос 5 дугаар сарын 20
 • Зарчим:
 • МАШГС-г өрхөд тэмдэглэл хөтлүүлэх
 • ХААҮОЗС-г өрхөд нэг удаагийн очилтоор асууж, хамтран нөхөх
slide28

III.4СУДАЛГААНЫ ҮЕ ШАТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ

 • Судалгааны сургалт
 • Сургагч багшийн сургалт (Аймгийн статистикийн хэлтсийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн)
 • Орон нутгийн тоологчийн сургалт (Сонгогдсон сум, багийн засаг дарга нар)
 • Мэдээлэл цуглуулах үе шат
 • МАШГС-ны мэдээлэл цуглуулах
 • ХААҮӨЗС-ны мэдээлэл цуглуулах
 • Мэдээллийг боловсруулах үе шат
 • Мэдээллийг хүлээн авах
 • Мэдээллийг компьютерт оруулах
 • Шалгах, засварлах
 • Нэгтгэх
 • Үр дүнгийн хүснэгт гаргах
 • Үр дүнгийн тайлан гаргах

Багийн засаг дарга

Багийн засаг дарга

ӨРХ

slide29

III.5 СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС, ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

 • МАШГС:
 • Ерөнхий мэдээлэл
 • Сүүний гарц
 • Үнээний сүүний гарц
 • Ингэний сүүний гарц
 • Гүүний сүүний гарц
 • Хонины сүүний гарц
 • Ямааны сүүний гарц
 • Ноос, ноолуур, хөөвөр, хялгасын гарц
 • Тэмээний ноос
 • Хонины ноос
 • Ямааны ноолуур, хялгас
 • Адууны хөөвөр, хялгас
 • Үхрийн хөөвөр, хялгас
 • ХААҮОЗС:
 • Үйл ажиллагааны орлогууд
 • Үйл ажиллагааны зардлууд
slide30

III.6 СУДАЛГААНААС ГАРАХ ҮР ДҮН

 • МАШГС:
 • Сүүний гарц, малын төрлөөр, бүс, аймгаар
 • Ноос, ноолуурын гарц, малын төрлөөр, бүс, аймгаар
 • Хөөвөр, хялгасын гарц, малын төрлөөр, бүс, аймгаар
 • ХААҮОЗС:
 • Нэмэгдэл өртөг, завсрын хэрэглээний харьцаа, бүтэц
 • Үйлдвэрлэлийн орлого, зардлын бүтэц
slide31

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

Засгийн газрын III байр Бага тойруу-44, Улаанбаатар -11, Монгол улс Утас :(976-51)-262767Факс : (976-11)-324518, (976-11)-329125Web хуудас : www.nso.mnE-Mail : nso@magicnet.mn