Download
k iok le k t i ch i t j cha p la k chiu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經 Kū-iokLe̍k-tāi-chì (I) Tē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 舊約 《歷代志上》 第二十六章 I Chronicles

 2. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 1 chat 第一節 Kò͘-mn̂g ê pan-lia̍t kì tī ē-toé; Khó-la̍h cho̍k A-sat ê kiáⁿ-sun tiong, ū khó-lī ê kiáⁿ Bí-si-lī-bí-ngá.顧門ê班列記tī下底; Khó-la̍h族A-sat ê kiáⁿ孫中, 有Khó-lī ê kiáⁿ Bí-si-lī-bí-ngá。

 3. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 2 chat 第二節 Bí-si-lī-bí-ngá ū kiáⁿ, toā-ê sī Sat-ka-lī-a, tē-jī-ê sī Iâ-tia̍p, tē-saⁿ-ê Se-pa-tē-ngá, tē-sì-ê Iâ-thê-lia̍p;Bí-si-lī-bí-ngá有kiáⁿ,大ê是撒迦利亞, 第二個是Iâ-tia̍p,第三個Se-pa-tē-ngá, 第四個 Iâ-thê-lia̍p;

 4. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 3 chat 第三節 tē-gō͘-ê Í-lân, tē-la̍k-ê Iok-hap-lân, tē-chhit-ê Í-lī-iok-nái.第五個Í-lân,第六個Iok-hap-lân, 第七個Í-lī-iok-nái。

 5. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 4 chat 第四節 Gô-pia̍t-í-tong ū kiáⁿ, toā-ê Sī-má-ngá, tē-jī-ê Iok-sat-poa̍t, tē-saⁿ-ê Iok-a, tē-sì-ê Sa-kah, tē-gō͘-ê Ná-tàn-gia̍p;Gô-pia̍t-í-tong有kiáⁿ,大ê Sī-má-ngá, 第二個Iok-sat-poa̍t,第三個Iok-a, 第四個 Sa-kah,第五個那但業;

 6. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 5 chat 第五節 tē-la̍k-ê A-bí-lī, tē-chhit-ê Í-sat-ka, tē-poeh-ê Pí-o͘-lī-thài; in-ūi Siōng-tè sù-hok i.第六個A-bí-lī,第七個Í-sat-ka, 第八個Pí-o͘-lī-thài; 因為上帝賜福伊。

 7. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 6 chat 第六節 I ê kiáⁿ Sī-má-ngá ū siⁿ kúi-nā ê kiáⁿ, sī chiáng-koán in lāu-pē ê ke, in-ūi in sī toā ióng-sū.伊ê kiáⁿ Sī-má-ngá有生kúi-nā ê kiáⁿ, 是掌管in老父ê家, 因為in是大勇士。

 8. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 7 chat 第七節 Sī-má-ngá ê kiáⁿ sī Gô-tek-nî, Lī-hoat-ek, Gô-pī-tek, Í-lī-sat-pa, i ê hiaⁿ-tī sī ióng-sū, koh ū Í-lī-hō͘ kap Se-má-ka.Sī-má-ngá ê kiáⁿ是Gô-tek-nî、Lī-hoat-ek、 Gô-pī-tek、Í-lī-sat-pa,伊ê兄弟是勇士, koh有Í-lī-hō͘ kap Se-má-ka。

 9. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 8 chat 第八節 Chiah-ê sī Gô-pia̍t-í-tong ê kiáⁿ-sun, in kap in ê kiáⁿ in ê hiaⁿ-tī, sī ióng-sū, ū khùi-la̍t gâu pān tāi-chì--ê, kiōng la̍k-cha̍p-jī lâng, lóng sī Gô-pia̍t-í-tong siⁿ--ê.Chiah-ê是Gô-pia̍t-í-tong ê kiáⁿ孫, in kap in ê kiáⁿ in ê兄弟,是勇士, 有氣力gâu辦tāi-chì-ê,共 六十二人,lóng是Gô-pia̍t-í-tong生ê。

 10. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 9 chat 第九節 Bí-si-lī-bí-ngá ê kiáⁿ kap hiaⁿ-tī lóng sī ióng-sū, kiōng cha̍p-poeh lâng.Bí-si-lī-bí-ngá ê kiáⁿ kap兄弟 lóng是勇士, 共十八人。

 11. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 10 chat 第十節 Sio̍k tī Bí-la̍h-lī ê kiáⁿ-sun Hô-sat ū kúi-nā ê kiáⁿ; toā-ê sī Sin-lī, i pún m̄-sī toā-kiáⁿ, chóng-sī in lāu-pē siat-li̍p i choè-toā;屬tī Bí-la̍h-lī ê kiáⁿ孫Hô-sat 有kúi-nā ê kiáⁿ;大ê是Sin-lī, 伊本m̄是大kiáⁿ, 總是in老父設立伊做大;

 12. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 11 chat 第十一節 tē-jī-ê sī Hi-le̍k-ka, tē-saⁿ sī Tí-pa-lī-ngá, tē-sì sī Sat-ka-lī-a; án-ni Hô-sat ê kiáⁿ kap hiaⁿ-tī kiōng cha̍p-saⁿ lâng.第二個是Hi-le̍k-ka,第三是Tí-pa-lī-ngá, 第四是撒迦利亞;án-ni Hô-sat ê kiáⁿ kap兄弟共十三人。

 13. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 12 chat 第十二節 Tī chiah ê lâng, chiū-sī thâu-lâng ê tiong-kan, hun-phài kò͘-mn̂g ê pan-lia̍t, tam-tng chit, chhin-chhiūⁿ i ê hiaⁿ-tī chi̍t-iūⁿ, tī Iâ-hô-hoa ê tiān lâi ho̍k-sāi.Tī chiah-ê人,就是頭人ê中間, 分派顧門ê班列,擔當職, 親像伊ê兄弟一樣, tī耶和華ê殿來服事。

 14. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 13 chat 第十三節 In bô-lūn toā-soè, lóng chiàu in ê chong-cho̍k thiu-chhiam, kò͘-siú ta̍k ê mn̂g.In無論大細, lóng照in ê宗族抽籤, 顧守ta̍k-ê門。

 15. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 14 chat 第十四節 Thiu-chhiam kò͘-siú tang-mn̂g--ê sī Sī-lī-bí-ngá; i ê kiáⁿ Sat-ka-lī-a sī cheng-thong ê bô͘-sū, lâng kā i thiu-chhiam kò͘-siú pak-mn̂g.抽籤顧守 東門ê是Sī-lī-bí-ngá; 伊ê kiáⁿ撒迦利亞是精通ê謀士, 人kā伊抽籤顧守北門。

 16. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 15 chat 第十五節 Gô-pia̍t-í-tong siú lâm-mn̂g; i ê kiáⁿ siú khò͘-pâng.Gô-pia̍t-í-tong守南門; 伊ê kiáⁿ守庫房。

 17. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 16 chat 第十六節 Su-phèng kap Hô-sat kò͘-siú sai-mn̂g, tī oá-kūn Sa-lī-ki mn̂g, thàu-kàu chiūⁿ-khì ê koe-lō͘, pan kap pan saⁿ-tùi.Su-phèng kap Hô-sat顧守西門, tī oá近Sa-lī-ki門,透到上去 ê街路,班kap班相對。

 18. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 17 chat 第十七節 Tī tang-pêng ū la̍k ê Lī-bī lâng, tī pak-pêng ta̍k-ji̍t ū sì-lâng, tī lâm-pêng ta̍k-ji̍t ū sì-lâng, tī khò͘-pâng ū nn̄g-lâng, koh ū nn̄g-lâng saⁿ thoè-oāⁿ.Tī東pêng有六個利未人, tī北pêng ta̍k日有四人,tī南pêng ta̍k日有四人,tī庫房有兩人, koh有兩人相替換。

 19. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 18 chat 第十八節 Tī sai--sì tī Pa-pat, tī toā koe-lō͘ ū sì ê lâng, tī Pa-pat ū nn̄g-lâng.Tī西勢tī Pa-pat, tī大街路有四個人, tī Pa-pat有兩人。

 20. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 19 chat 第十九節 Chiah-ê sī Khó-la̍h kiáⁿ-sun kap Bí-la̍h-lī ê kiáⁿ-sun kò͘-mn̂g ê pan-lia̍t.Chiah-ê是Khó-la̍h kiáⁿ孫kap Bí-la̍h-lī ê kiáⁿ孫顧門ê班列。

 21. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 20 chat 第二十節 Lī-bī lâng ê tiong-kan, A-hi-ngá koán-lí Siōng-tè tiān ê hú-khò͘, kap sèng-mi̍h ê hú-khò͘.利未人ê中間, A-hi-ngá管理上帝殿ê府庫, kap聖物ê府庫。

 22. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 21 chat 第二十一節 Lūn-kàu La̍h-tàn ê kiáⁿ-sun, chiū-sī Kek-sūn lâng La̍h-tàn ê kiáⁿ-sun, lóng sī cho̍k-tiúⁿ, chit ê La̍h-tàn sī Kek-sūn lâng, i ê kiáⁿ sī Iâ-hi-i-lī.論到La̍h-tàn ê kiáⁿ孫, 就是Kek-sūn人La̍h-tàn ê kiáⁿ孫, lóng是族長,chit-ê La̍h-tàn是 Kek-sūn人,伊ê kiáⁿ是Iâ-hi-i-lī。

 23. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 22 chat 第二十二節 Iâ-hi-i-lī ê kiáⁿ; Se-thán kap i ê sió-tī Iok-jíⁿ, chiáng-koán Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê hú-khò͘.Iâ-hi-i-lī ê kiáⁿ; Se-thán kap伊ê小弟約珥, 掌管耶和華殿內ê府庫。

 24. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 23 chat 第二十三節 Àm-lâm cho̍k, Í-su-hap cho̍k, Hi-pek-lûn cho̍k, O͘-siat cho̍k, iā ū chit-hūn;Àm-lâm族、Í-su-hap族、 Hi-pek-lûn族、O͘-siat族, 也有職份;

 25. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 24 chat 第二十四節 koh ū Mô͘-se ê sun, Kek-sūn ê kiáⁿ, Sè-pò͘-gia̍p koán-lí hú-khò͘.Koh有摩西ê孫, Kek-sūn ê kiáⁿ, Sè-pò͘-gia̍p管理府庫。

 26. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 25 chat 第二十五節 Iáu ū i ê hiaⁿ-tī Í-lī-í-siā. Í-lī-í-siā ê kiáⁿ Lī-hap-pí-ngá, Lī-hap-pí-ngá ê kiáⁿ sī Iâ-su-a, Iâ-su-a ê kiáⁿ sī Iok-lân, Iok-lân ê kiáⁿ sī Sè-ki-lī, Sè-ki-lī ê kiáⁿ sī Sī-lô-bi̍t.iáu有伊ê兄弟Í-lī-í-siā。Í-lī-í-siā ê kiáⁿ Lī-hap-pí-ngá,Lī-hap-pí-ngá ê kiáⁿ是 Iâ-su-a,Iâ-su-a ê kiáⁿ是Iok-lân,Iok-lân ê kiáⁿ是Sè-ki-lī,Sè-ki-lī ê kiáⁿ是Sī-lô-bi̍t。

 27. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 26 chat 第二十六節 Chit ê Sī-lô-bi̍t kap i ê hiaⁿ-tī chiáng-koán sèng-mi̍h ê hú-khò͘, chiū-sī Tāi-pi̍t ông kap chèng cho̍k-tiúⁿ, chhian-chóng, pé-chóng, kap kun-tiúⁿ só͘ hiàn-ê.Chit-ê Sī-lô-bi̍t kap伊ê兄弟掌管 聖物ê府庫,就是大衛王kap 眾族長、千總、百總, kap軍長所獻ê。

 28. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 27 chat 第二十七節 In ēng kau-chiàn ê sî só͘ chhiúⁿ ê mi̍h, chhú i lâi hiàn, thang siu-chéng Iâ-hô-hoa ê tiān.In用交戰ê時所搶ê物, 取伊來獻, thang修整耶和華ê殿。

 29. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 28 chat 第二十八節 Sian-kiàn ê Sat-bó͘-jíⁿ, Ki-sū ê kiáⁿ Sò-lô, Nî-jíⁿ ê kiáⁿ Ap-nî-jíⁿ, Sé-ló͘-ngá ê kiáⁿ Iok-ap só͘ hiàn ê mi̍h, kap kìⁿ-ū só͘ hiàn ê mi̍h, lóng kui Sī-lô-bi̍t kap i ê hiaⁿ-tī koán-lí.先見ê撒母耳,Ki-sū ê kiáⁿ掃羅, Nî-jíⁿ ê kiáⁿ Ap-nî-jíⁿ,Sé-ló͘-ngá ê kiáⁿ Iok-ap 所獻ê物,kap見有所獻ê物, lóng歸Sī-lô-bi̍t kap伊ê兄弟管理。

 30. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 29 chat 第二十九節 Í-su-hap cho̍k ū Ki-ná-nî-ngá kap i ê chèng-kiáⁿ choè koaⁿ-tiúⁿ kap sū-su, koán-lí Í-sek-lia̍t ê goā-sū.Í-su-hap族有Ki-ná-nî-ngá kap 伊ê眾kiáⁿ做官長kap士師, 管理以色列ê外事。

 31. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 30 chat 第三十節 Hi-pek-lûn cho̍k ū Hap-sa-pí-ngá kap i ê hiaⁿ-tī, chi̍t-chheng chhit-pah lâng, lóng sī ióng-sū, tī-lí Iok-tàn hô-goā sai--sì ê Í-sek-lia̍t lâng, koán-lí Iâ-hô-hoa ê sū, kap ho̍k-sāi ông ê chit.Hi-pek-lûn族有Hap-sa-pí-ngá kap伊ê兄弟, 一千七百人,lóng是勇士, 治理約旦河外西勢ê以色列人, 管理耶和華ê事,kap服事王ê職。

 32. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 31 chat 第三十一節 Tī Hi-pek-lûn cho̍k tiong, ū Iâ-lī-ngá choè-thâu, chiū-sī tī Hi-pek-lûn cho̍k-tiong chiàu i lia̍t-chó͘ ê sè-hē, tī Tāi-pi̍t chē-ūi ê tē sì-cha̍p nî, tī Ki-lia̍t ê Ngá-siat, chhē-tio̍h in tiong-kan kúi-nā-ê toā ióng-sū.Tī Hi-pek-lûn族中,有Iâ-lī-ngá做頭, 就是tī Hi-pek-lûn族中照伊列祖ê 世系,tī大衛坐位ê第四十年,tī Ki-lia̍t ê Ngá-siat,chhē-tio̍h in中間kúi-nā-ê大勇士。

 33. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē jī-cha̍p-la̍k chiuⁿ 第二十六章Tē 32 chat 第三十二節 I ê hiaⁿ-tī ū ióng-kám choè cho̍k-tiúⁿ, nn̄g-chheng chhit-pah lâng; Tāi-pi̍t ông phài chiah ê lâng koán-hat Liû-piān, Ka-tek, Má-ná-se poàⁿ-chi-phài, lâi pān-lí Siōng-tè it-chhè ê sū kap ông ê sū.伊ê兄弟有勇敢做族長, 兩千七百人; 大衛王派chiah-ê人管轄Liû-piān、 Ka-tek、Má-ná-se半支派, 來辨理上帝一切ê事kap王 ê事。