hanes hyfforddiant myfyrwyr lywodraethwyr ucmc the history of student governor training nus wales n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stuart Jones Swyddog Prosiect AB UCM Cymru FE Project Officer NUS Wales

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Stuart Jones Swyddog Prosiect AB UCM Cymru FE Project Officer NUS Wales - PowerPoint PPT Presentation


  • 210 Views
  • Uploaded on

Hanes Hyfforddiant Myfyrwyr Lywodraethwyr - UCMC The History of Student Governor Training - NUS Wales. Stuart Jones Swyddog Prosiect AB UCM Cymru FE Project Officer NUS Wales. Dechreuais yn UCMC ar ddydd Llun 6 ed Medi 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stuart Jones Swyddog Prosiect AB UCM Cymru FE Project Officer NUS Wales' - clodia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hanes hyfforddiant myfyrwyr lywodraethwyr ucmc the history of student governor training nus wales

Hanes Hyfforddiant Myfyrwyr Lywodraethwyr - UCMCThe History of Student Governor Training - NUS Wales

Stuart Jones

Swyddog Prosiect AB UCM Cymru

FE Project Officer NUS Wales

prosiect cynrychiolaeth myfyrwyr ab fe student representation project
Dechreuais yn UCMC ar ddydd Llun 6ed Medi 2010

Mae’n seiliedig ar drafodaethau rhwng UCMC, Llywodraeth y Cynulliad, ColegauCymru, myfyrwyr AB a darparwyr hyfforddiant preifat.

Darparu cefnogaeth ar gyfer Strategaeth Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer Cyfranogiad Dysgwyr mewn addysg ôl-16

Adlewyrchu llais dysgwyr o fewn i Fframwaith Arolygiad Cyffredin newydd Estyn

Mae UCMC mewn sefyllfa unigryw i redeg y prosiect hwn

I began at NUS Wales on Monday September 6th 2010

Based on discussions between NUS Wales, WAG, ColegauCymru, FE students and private training providers.

Support the WAG’s Learner Involvement Strategy for post 16 learning

Reflect the learner voice in the new Estyn Common Inspection Framework

NUS Wales uniquely placed to deliver this project

Prosiect Cynrychiolaeth Myfyrwyr ABFE Student Representation Project
nodau ac amcanion project aims y prosiect and objectives
Datblygu/cefnogi strwythurau cynrychiolaeth myfyrwyr a chyfranogiad dysgwyr mewn colegau AB ledled Cymru

Mynd i’r afael â’r her o fod yn gynrychiolydd myfyrwyr AB drwy weithio ar lefel leol gyda grwp o golegau i’w gytuno

Creu newid mewn diwylliant ymhlith myfyrwyr, staff colegau a threfniannau i sicrhau fod Cymru yn cynnal ei statws fel gwlad sy’n buddsoddi mewn llais dysgwyr ac yn ymgysylltu â myfyrwyr AB ar lefel leol a chenedlaethol

Develop/support student representation structures and learner involvement in FE colleges throughout Wales

Tackle the challenges of FE student representation by working on a local level with a group of colleges to be agreed upon

Create a step change in the culture amongst students, college staff and procedures to ensure Wales maintains its stance as a nation investing in the learner voice and engaging with FE students at a local and national level

Nodau ac AmcanionProject Aims y Prosiectand Objectives
canlyniadau outputs
1) Darparu hyfforddiant ar gyfer Myfyrwyr Lywodraethwyr (mewn cydweithrediad â ColegauCymru) i golegau yng Nghymru

2) Darparu hyfforddiant (mewn cydweithrediad â ColegauCymru) i Swyddogion Cydlynu Staff Myfyrwyr (SCSM) a staff atodol perthnasol eraill yng Nghymru

3) Darparu hyfforddiant a chyngor wedi ei deilwra i gynorthwyo 6/7 choleg y flwyddyn, a fydd yn rhoddi grym i’r sefydliadau hyn i gefnogi a datblygu strwythurau ymgysylltiad myfyrwyr yn annibynnol

4) Cofnodi arferion da ledled colegau AB yng Nghymru, argymell atebion ar gyfer strwythurau cynrychiolaeth AB a chyfeirio pobl at ddefnyddiau sy’n bodioli eisoes

1)Provide student governor training (in conjunction with ColegauCymru) to colleges in Wales

2) Provide training (in conjunction with ColegauCymru) to Staff Student Liaison Officers (SSLOs) and other relevant support staff in colleges in Wales

3) Provide tailored training, advice and support to 6/7 colleges per year that will empower these institutions to independently support and develop student engagement structures

4) Map good practise of student engagement across FE Colleges in Wales, producing recommended solutions for FE representation structures and signposting to materials already available

CanlyniadauOutputs
canlyniadau outputs1
5) Datblygu a thyfu rhwydwaith ar gyfer SCSM yng Nghymru i rannu arferion da mewn cefnogi ymgysylltiad myfyrwyr a gweithredu’r Canllawiau ar Lais Dysgwyr

6) Cynghori, datblygu a chefngoi strwythurau cynrychiolwyr dosbarthiadau yng ngholegau AB Cymru

7) Creu dull cynaliadwy o gymorth parhaus ar gyfer cynrychiolaeth myfyrwyr tu hwnt i gyfnod y prosiect hwn

5) Develop and grow a network for SSLO’s in Wales to share good practise in supporting student engagement and implementation of the Learner Voice Guidance

6) Advise, develop and support class representative structures in Welsh FE Colleges

7) Create a sustainable method of continued FE student representation support beyond the terms of this project

CanlyniadauOutputs
hyfforddiant myfyrwyr lywodraethwyr student governor training
3 Cham:

Datblygu defnyddiau hyfforddiant Myfyrwyr Lywodraethwyr

Darpariaeth o hyfforddiant Myfyrwyr Lywodraethwyr

Gwerthuso’r adborth

3 Stages:

Development of Student Governor training materials

Delivery of Student Governor training

Evaluation of feedback

Hyfforddiant Myfyrwyr Lywodraethwyr Student Governor Training
datblygu defnyddiau hyfforddiant development of training materials
Y bwrdd Llywodraethu

Cefndir – Y Bwrdd Llywodraethu

Swyddogaethau / Cyfrifoldebau’r Bwrdd Llywodraethu

Gwaith Grwp

Llywodraethu a Rheolaeth

Disgrifiadau o Aelodaeth y Bwrdd Llywodraethu

The Governing Board:

Background – The Governing Board

Governing Board Functions / Responsibilities

Group Work

Governance and Management

Depiction of Governing Board Membership

Datblygu Defnyddiau HyfforddiantDevelopment of Training Materials
datblygu defnyddiau hyfforddiant development of training materials1
Y Cadeirydd a’r Clerc

Rôl y Myfyriwr Lywodraethwr

Cyfrinachedd

Gwaith Grwp – gwahaniaethau a thebygrwydd rhwng Myfyrwyr Lywodraethwyr a Llywodraethwyr eraill

Cwis

Perthynas barhaus â gorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (disodli Offerynnau ac Erthyglau Llywodraethu) (Cymru) 2006

The Chair and Clerk

Role of the Student Governor

Confidentiality

Group Work - Differences and similarities between Student Governors and other Governors

Quiz

Throughout, related to the Further Education Corporations (replacement of Instrument and Articles of Government) (Wales) order 2006

Datblygu Defnyddiau Hyfforddiant Development of Training Materials
datblygu defnyddiau hyfforddiant development of training materials2
Cyfarfodydd:

Paratoi ar gyfer Cyfarfodydd

Pwysigrwydd Cyflwyniadau

Cyn, yn ystod ac ar ôl Cyfarfodydd

Rhwystrau i gyfranogiad

Problemau sy’n wynebu Myfyrwyr Lywodraethwyr / Datrys y problemau hyn

Gwneud eich pwynt mewn cyfarfodydd

Meetings:

Preparing for Meetings

Importance of Introductions

Before, During and After Meetings

Barriers to participation

Problems facing Student Governors/Solving these problems

Making your point at meetings

Datblygu Defnyddiau Hyfforddiant Development of Training Materials
darpariaeth delivery of o hyfforddiant training
Dau Ddigwyddiad:

De – dydd Mercher 1af Rhagfyr 2010

(Prifysgol Morgannwg)

Gogledd – dydd Iau 2il Rhagfyr 2010

(Coleg Glannau Dyfrdwy)

Two Events:

South – Wednesday 1st December 2010 (University of Glamorgan)

North – Thursday 2nd December 2010

(Deeside College)

DarpariaethDelivery of o Hyfforddiant Training
darpariaeth delivery of o hyfforddiant training1
Diwrnod Hyfforddiant Myfyrwyr Lywodraethwyr yn agored i bob Myfyriwr Lywodraethwr yng Nghymru

Ynghyd â diwrnod rhwydweithio Cymru gyfan ar gyfer Staff Colegau AB

Sesiynau ar gyfer staff sy’n cynorthwyo Myfyrwyr Lywodraethwyr a gweithgareddau llais dysgwyr yn gyffredinol

Student Governor Training day open to all Student Governors in Wales

In conjunction with an all Wales FE College Staff networking day

Staff sessions aimed at staff who support Student Governors and general learner voice activities

DarpariaethDelivery of o Hyfforddiant Training
darpariaeth delivery of o hyfforddiant training2
Am y tro cyntaf erioed, llwyddodd UCMC i ddod â Myfyrwyr Lywodraehwyr o bob rhan o Gymru at ei gilydd

Aeth y Myfyrwyr Lywodraethwyr oddi yno gyda grym, hyder ac yn teimlo’n gyffrous ynglyn â’u cyfarfod cyntaf o Fwrdd Llywodraethu eu coleg

‘Roedd y digwyddiad yn gyfle i Fyfyrwyr Lywodraethwyr i rwydweithio, ac aethant ati i gyfnewid cyfeiriadau e-bost er mwyn cadw mewn cysylltiad gydol y flwyddyn

For the first time ever, NUS Wales brought Student Governors together from all over Wales

The Student Governors left feeling empowered, confident and excited for their first meeting of the Governing Board within their college

The event allowed the Student Governors to network and they exchanged emails to keep in touch and support one another throughout the year

DarpariaethDelivery of o Hyfforddiant Training
gwerthuso evaluation of adborth feedback
Nododd y Myfyrwyr Lywodraethwyr a’r staff fod yr hyfforddiant wedi bod yn rhagorol a’u bod wedi ei fwynhau

‘Roeddynt i gyd wedi mwynhau rhwydweithio gyda’u cyfoedion

Rhoddwyd sgôr o 4.92/6 ar gyfer y digwyddiad yn y De a 4.73/6 ar gyfer y digwyddiad yn y Gogledd

Sgôr wych ar gyfer blwyddyn gyntaf y digwyddiadau hyfforddiant hyn

Gofynnwyd iddynt i awgrymu sut y gallem wella’r digwyddiadau, rhywbeth y byddwn yn ei adeiladu i mewn i hyfforddiant y flwyddyn nesaf

Both the Student Governors and staff commented that the training had been absolutely fantastic and that they had thoroughly enjoyed it

They all enjoyed networking with their peers

They gave the South event a rating of 4.92/6 and the North 4.73/6

Excellent scores for the first year of these training events

We asked them to suggest how we could improve the events, something we we will build into next year’s training

GwerthusoEvaluation of AdborthFeedback
hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr lywodraethwyr future training support for student governors
Adolygiad Llywodraethu AB

Addasu hyfforddiant i gynorthwyo cynrychiolwyr dysgwyr o fewn i’r system newydd o arfaethedig o lywodraethu

Ystyried cynnal hyfforddiant yn y De a’r Gogledd unwaith eto ar gyfer cynrychiolwyr dysgwyr o fewn i’r system lywodraethu newydd arfaethedig

FE Governance Review

Adapt training to support learner representatives within the proposed new system of governance

Look to again run a South and North training event for learner representatives within the proposed new system of governance

Hyfforddiant ar gyfer Myfyrwyr Lywodraethwyr Future Training/Support for Student Governors
hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr lywodraethwyr future training support for student governors1
Gweithio mewn partneriaeth â Colegau Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i sicrhau ein bod ni’n sefydlu strwythur gefnogaeth effeithiol ar gyfer cynrychiolwyr dysgwyr o fewn i’r system newydd arfaethedig o lywodraethu.

Cydlynu â rhwydwaith Clerciaid Colegau Cymru a staff cyfranogiad myfyrwyr o fewn i golegau gydol y flwyddyn fel y gallwn weithio gyda’n gilydd i hyfforddi a chefnogi cynrychiolwyr dysgwyr o fewn i’r system newydd arfaethedig

Work in partnership with Colegau Cymru, the Welsh Government and other partners to ensure we set up an efficient support structure for learner representatives within the proposed new system of governance

Liaise with the Colegau Cymru Clerks’ network and learner involvement staff within colleges throughout the year so we can work together to train and support learner representatives within the proposed new system of governance

Hyfforddiant ar gyfer Myfyrwyr Lywodraethwyr Future Training/Support for Student Governors
diolch thank you
Thank you

for

listening

DiolchThank You

Diolch

am wrando

unrhyw gwestiynau any questions
Unrhyw gwestiynau? Any questions?

Stuart Jones

Swyddog Prosiect AB UCM Cymru

FE Project Officer NUS Wales

Stuart.jones@nus-wales.org.uk