slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAUKA DLA GOSPODARKI W STRATEGII MINISTERSTWA NAUKI i INFORMATYZACJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAUKA DLA GOSPODARKI W STRATEGII MINISTERSTWA NAUKI i INFORMATYZACJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

NAUKA DLA GOSPODARKI W STRATEGII MINISTERSTWA NAUKI i INFORMATYZACJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Michał Kleiber Minister Nauki Przewodniczący KBN. MNiI. NAUKA DLA GOSPODARKI W STRATEGII MINISTERSTWA NAUKI i INFORMATYZACJI. EUROPEJSKIE CELE STRATEGICZNE. Rada Europejska w Lizbonie, marzec 2000:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NAUKA DLA GOSPODARKI W STRATEGII MINISTERSTWA NAUKI i INFORMATYZACJI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Michał Kleiber

Minister Nauki

Przewodniczący KBN

MNiI

NAUKA DLA GOSPODARKI

W STRATEGII

MINISTERSTWA NAUKI i INFORMATYZACJI

slide2

EUROPEJSKIE CELE STRATEGICZNE

 • Rada Europejska w Lizbonie, marzec 2000:
 • „... rozwinąć, w ciągu następnych 10 lat, najbardziej konkurencyjną i dynamiczną na świecie gospodarkę opartą na wiedzy”
 • Rada Europejska w Barcelonie, marzec 2002:
 • EU powinna wydawać do roku 2010 3.0% PKB na badania i rozwój techniki
 • Rada Europejska w Sewilli, czerwiec 2002:
 • eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich
slide3

*

STRATEGIA LIZBOŃSKAA RZECZYWISTOŚĆ POLSKA

GOSPODARKA NIE POSTRZEGA POLSKIEJ NAUKI JAKO ATRAKCYJNEGO PARTNERA

BRAK STYMULATORÓW SYSTEMOWYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH INNOWACYJNOCHŁONNOŚĆ GOSPODARKI

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ ZALEŻNA

OD IMPORTOWANYCH PATENTÓW, LICENCJI, TECHNOLOGII

!

slide4

NISKI POZIOM

WYDATKÓW NA BADANIA NAUKOWE

MNiI

Całkowite wydatki na badania, % PKB

Japan: 3.1

USA: 2.7

EU-15: 1.8

HU:??

PL : 0.65

slide5

Udział produktów HI-TECH (1999r.)

w eksporcie wyrobów przemysłowych*

Kraje kandydujące do UE

Kraje członkowskie UE

* Komisja Europejska

slide6

Bariery wolności ekonomicznej (2001r.)*

Kraje kandydujące do UE

Kraje członkowskie UE

* Komisja Europejska

slide7

Hosty internetowe

na 10 tys. mieszkańców (2000r.)*

Kraje kandydujące do UE

Kraje członkowskie UE

* Komisja Europejska

slide8

Inwestycje IT (Euro) na 1. mieszkańca 1997r.)*

Kraje członkowskie UE

Kraje kandydujące do UE

* T. Mroczkowski i in. „Opportunities and Barriers to Integrating Central Europe into the Transatlantic Information Economy”

slide10

Komputery osobiste

i użytkownicy Internetu na 100 mieszkańców

* Komisja Europejska

slide11

Koszty dostępu do Internetu

* Komisja Europejska

slide12

Wskaźnik konkurencyjności (wśród 75 państw)*

Finlandia 1 Holandia 8 Szwecja 9

Irlandia 11 Wielka Brytania 12

Dania 14

Niemcy 17 Austria 18

Belgia 19

Francja 20 Hiszpania 22 Portugalia 25

Włochy 26Węgry 28

Estonia 29

Słowenia 31

Grecja 36

Czechy 37

Słowacja 40

POLSKA 41

Litwa 43

Łotwa 47 Bułgaria 59

Rumunia 56

* World Economic Forum

slide13

Udział osób z wykształceniem wyższym wśród grupy osób aktywnych zawodowo.

14,0% RP

21,5%UE

Udział osób z wykształceniemśrednimwśród grupy osób aktywnych zawodowo.

54% RP

62% UE

Udział firm innowacyjnych w populacji badanych przedsiębiorstw przemysłowych↓↓

37,6% 1994/96

16,9% 1998/2000

51% UE

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze usług↓↓

16% 1997-1999 RP

41% 1994-1996 UE

Firmy zamierzające wprowadzić innowacje ↓↓małe↓↓

średnie ↓↓

40% 1994-1996

20%

35%

21,4% 1998-2000 15,9%

26,7%

Kierunki wykształcenia absolwentów:

biznes i administracja ↑↑

kierunki techniczne ↓↓

9,8% 1990

19,4% 1990

31,5%  2000

11,0% 2000

NISKI POZIOM INNOWACYJNOŚĆPOLSKIEJGOSPODARKI – WYBRANE WSKAŹNIKI

↓↓- duże zmniejszenie,↑↑ - duże zwiększenie.

slide14

NISKA WARTOŚĆ

INDEKSU NOWEJ GOSPODARKI 2001*

MNiI

Jakość przepisów i egzekwowanie umów

Infrastruktura teleinformatyczna

Otwartość handlu

Rozwój rynków finansowych

Wydatki na badania i rozwój

Jakość kapitału ludzkiego

Elastyczność rynku pracy

Konkurencyjność rynku produktów i usług

Przedsiębiorczość

Stabilność makroekonomiczna

* M. Piątkowski „Infrastruktura instytucjonalna „nowej gospodarki” a rozwój krajów posocjalistycznych”

slide15

STRATEGICZNE CELE NAUKI POLSKIEJ

W PRZEDEDNIU INTEGRACJI Z UE

 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy GOW
 • zwiększenie efektywności badań na rzecz gospodarki
 • foresight technologiczny
 • maksymalne wykorzystanie funduszy poakcesyjnych w NPR
 • zwiększenie udziału sektora hi - tech w NPR
 • tworzenie społeczeństwa informacyjnego
 • tani, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu
 • tworzenie szerokiej internetowej oferty treści i usług
 • edukacja społeczeństwa informacyjnego
 • integracja z UE
 • tworzenie Polskiej Przestrzeni Badawczej
 • współtworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej
 • udział w Programach Ramowych Unii Europejskiej
slide16

Jedyną szansą na szybki wzrost roli badań w Polsce jest racjonalne, odważne działanie całego środowiska naukowego:

 • zmiany strukturalne (KBN, PAN, JBR)
 • zdecydowany nacisk na jakość badań
 • sięganie po powstające możliwości finansowania pozabudżetowego
 • szeroka współpraca krajowa (sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe)
 • włączenie się środowisk naukowych w realizację programu

NAUKA DLA GOSPODARKI,

NAUKA POLSKA

DLA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ,

CO DALEJ ?

MNiI

slide17

MNiI

PLANOWANE DZIAŁANIA MNiI - WZROST EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA B+R

 • wyraziste preferencje rządowedla określonych obszarów badańna rzecz gospodarkii przedsięwzięć innowacyjnych;wykorzystanie potencjału nauki dlarozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy,
 • koncentracja środkówna projektach celowych zwykłych i zamawianych, na pracach rozwojowych i wdrożeniach, w najlepszych jednostkach i zespołach naukowych,
 • zaostrzenie warunków konkurencji o środki budżetowe na badania naukowe(ponowna ocenajednostek, audyty w jednostkach naukowych, ostrzejsza selekcja finansowanych zadań, zmniejszenie współczynnika sukcesu),
 • silny nadzórand wykorzystaniem środków, zwłaszczaprzeznaczonych na działalność statutową jednostek.
 • wstrzymanie finansowaniajednostek naukowych i zespołów słabychmerytorycznie, nie rokujących szans rozwoju,
slide19

REFORMA SYSTEMU REALIZACJI POLITYKI NAUKOWEJ

Uwarunkowania przekształceń KBN

GŁÓWNE WADY OBECNEGO SYSTEMU (2)

O PODŁOŻU EKONOMICZNYM

*

 • mała efektywność nakładów na naukę,
 • mała skuteczność pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 • mała przydatność wyników badań naukowych dla gospodarki,
 • brak skutecznych narzędzi finansowych realizacji polityki naukowej,
 • niedostosowanie systemu finansowania do wykorzystania środków UE,
 • niemożność finansowania transdyscyplinarnych programów badawczych,
 • brak systemowych stymulatorów wzrostu innowacyjności w gospodarce.
slide20

*

NOWE ROZWIĄZANIA W PROJEKCIE USTAWY

O FINANSOWANIU NAUKI (1)

Konsorcjum naukowe - grupajednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, albo inwestycje służące nauce

Sieć naukowa–grupa jednostek naukowych posiadających osobowość prawną, podejmujących na podstawie porozumienia zorganizowaną współpracę związaną z prowadzonymi przez nie w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi

Program ramowy –ustalony przez ministra program określający priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych służące realizacji polityki naukowej i naukowo – technicznej państwa

 • Program lub przedsięwzięcie określone przez ministra – w zakresie programu ramowego - obejmuje prace na rzecz:
 • dostosowywania infrastruktury nauki i kadr naukowych do potrzeb polityki naukowej i naukowo–technicznej
 • państwa, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w poszczególnych regionach,
 • rozwoju młodej kadry naukowej, w tym przyznawanie stypendiów naukowych,
 • rozwoju infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zasobów w postaci cyfrowej.

Projekt badawczy rozwojowy - mający na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowań praktycznych, stanowiącyotwartą ofertę dla mśp

Projekt celowy związany z realizacją programów rozwoju regionalnego - zgłaszany przez organy samorządu województwa.

slide21

*

NOWE ROZWIĄZANIA W PROJEKCIE USTAWY

O FINANSOWANIU NAUKI (2)

 • Projekty zamawiane– jedno z głównych narzędzi realizacji polityki naukowej państwa- mające na celu:
 • integrację środowiska naukowego oraz powstanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, w tym z udziałem organizacji gospodarczych, umożliwiających podjęcie dużych, złożonych i spójnych programów badań naukowych i prac rozwojowych,
 • powiązanie z tematyką preferowaną w programach międzynarodowych z uwzględnieniem komplementarności tematyki badawczej,
 • rozwój i wzrost konkurencyjności wyspecjalizowanych gałęzi polskiej gospodarki a w szczególności tworzenie polskich specjalności w gospodarce światowej

Projekt programu wieloletniego ustanawianego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, którego część stanowią badania naukowe lub prace rozwojowe, podlega w tej części opiniowaniu przed przedłożeniem przez właściwego ministra programu do ustanowienia

 • Środki finansowe na organizowanie i finansowanie:
 • konkursów o finansowanie projektów badawczych,
 • konkursów o finansowanie projektów celowych,
 • realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej badania,
 • mogą być przyznawane jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną(instytucjom pozarządowym)
slide23

ZADANIA

NARODOWEJ STRATEGII INNOWACJI

MNiI

 • stworzenie na szczeblu rządowym, w powiązaniu z administracją

terenową i samorządową, nowych zasad koordynacji finansowania i

wspierania rozwoju badań, technologii i innowacji,

 • podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost jej

innowacyjności w regionach

 • określenie i upowszechnienie listy dziedzin będących nośnikami

GOW na poziomie narodowym i regionalnym,

 • monitorowanie stanu i zmian wykorzystania nośników GOW,
 • lobbying polityczny i społeczny na rzecz GOW w celu osiągania

konkurencyjności makro i mikroekonomicznej

 • opracowanie we współpracy z MGPiPS instrumentów wdrażania strategii

innowacyjności polskiej gospodarki w układzie regionalnym i

narodowym

slide24

MNiI

REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI

 • Cele strategiczne:
 • Wyrównywanie różnic międzyregionalnych w poziomie życia i rozwoju gospodarczym
 • Zwiększenie udziału sektora zaawansowanych technologii w gospodarce regionu
 • Inwestycje w edukację, szkolenia, infrastrukturę badawczą i innowacje
 • Ukierunkowanie działań na budowę uczącego się regionu
slide25

MNiI

REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI

 • Cele realizacyjne:
 • Opracowanie regionalnych strategii innowacji i promocji innowacyjności
 • Budowanie trwałego partnerstwapomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem regionu
 • Podnoszeniekonkurencyjności mśppoprzez wprowadzanie nowych technologii
 • Rozwijanie specyficznychumiejętności pracownikóww zakresie wdrażania wynikówbadań i zarządzania innowacjami
slide26

*

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE MNiI

W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ DO NPR (2)

 • konkurs KBN na przygotowanie Regionalnych Strategii Innowacji (RIS)
   • projekty celowe koordynowane przez marszałków
   • koszt do 0.5 mln zł
   • czas trwania 2 lata
   • zasady identyczne z RIS (Enterprise DG, Regional Policy DG)
 • inicjatywy współfinansowane przez Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności
 • współpraca z Innovation DG
 • doradztwo, szkolenia, implementacja – sieć KPK
slide27

MNiI

PLANOWANE DZIAŁANIA MNiI -UWARUNKOWANIA RIS W NPR 2004-2006

 • RISstanowią podstawę wykorzystania środkówz Funduszy Strukturalnych i Spójności w ponad100 regionach UE
 • Napływ w latach 2004-2006 do11,3 mad Euroz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • RIS w priorytetachNarodowego Planu Rozwoju 2004-2006:
  • restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji,
  • rozwój międzynarodowej współpracy regionów.
slide28

Projekty realizowane w ramach 5PR

Projekty celowe dla RIS

Umowy zawarte

Umowy w przygotowaniu

Działania nie

rozpoczęte

Śląskie

Wielkopolskie

Zachodnio-Pomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Opolskie

Lubuskie

Lubelskie

Łódzkie

Małopolskie

Świętokrzyskie

Pomorskie

Podkarpackie

Kujawsko-Pomorskie

Podlaskie

Dolnośląskie

Mazowieckie

MNiI

STAN REALIZACJI RIS

slide29

*

ZASADY FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO NAUKI

ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DZIAŁANIA W GESTII MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI (1)

SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

Priorytet 1. Działanie 4.Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

 • Kryteria wyboru projektów:
 • Wpływ projektu na podniesienie przyszłej konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Możliwości wykorzystania wyników projektu w praktyce gospodarczej.
 • Poziom zaangażowania partnerów gospodarczych w realizację projektu.
 • Innowacyjność projektu w odniesieniu do poziomu krajowego.
 • Intensywność powiązań projektu z działaniami europejskich programów badawczo-rozwojowych.
 • Możliwości powstania nowych firm technologicznych.
 • Zgodność projektu ze strategią i priorytetami SPO WKG.
 • Poziom udziału środków UE:
 • Dla projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych:
 • maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych
 • Dla projektów inwestycyjnych, jeżeli inwestorem jest podmiot publiczny:
 • maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych
 • Dla projektów inwestycyjnych, jeżeli inwestorem jest przedsiębiorstwo:
 • maksymalnie 35% kosztów kwalifikowanych
slide30

Działanie 4

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki pry-watne

1=2+5

2=3+4

3

4

5

Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

139,7

127,0

95,2

31,8

12,7

*

ZASADY FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO NAUKI

ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DZIAŁANIA W GESTII MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI (2)

SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

Priorytet 1. Działanie 4.Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

Plan finansowania (w mln. euro)

slide31

Działanie5.

Rozwój systemu dostępu przedsiębiorstw do informacji i usług publicznych on-line.

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

1=2+5

2=3+4

3

4

5

282,1

268,7

181,8

86,9

13,4

*

ZASADY FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO NAUKI

ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DZIAŁANIA W GESTII MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI (3)

SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

Priorytet 1. Działanie 5. Rozwój sytemu dostępu przedsiębiorstw do informacji i usług publicznych on-line.

Kryteria wyboru projektów:

1. Zasięg terytorialny – cały kraj.

2. Według wartości projektu – preferencje dla projektów o wartości powyżej 3 mln Euro.

3. Zgodność z celami SPO WKG.

4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki.

5. Liczba stwarzanych usług publicznych dostępnych on-line.

6. Zgodność atrybutów platformy elektronicznej z wymaganiami programu IDA.

7. Zapewnienie wymiany danych z odpowiednimi platformami elektronicznymi krajów członkowskich UE.

8. Zapewnienie łatwego dostępu dla wszystkich użytkowników.

Plan finansowania (w mln. euro)

slide32

*

ZASADY FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO NAUKI

ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DZIAŁANIA W GESTII MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI (4)

SPO Pomoc Techniczna 2004-2006 (częściowo)

 • Cel: zapewnienie wsparcia dla wdrażania SPO – WKG
 • Metody realizacji:
  • efektywne, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi wykorzystanie finansów UE,
  • zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań służących wdrażaniu SPO,
  • zagwarantowanie zgodności projektów z prawem i polityką UE,
  • zapewnienie systemu informacji i promocji operacji SPO.

Odbiorcy pomocy:

·punkty informacyjno-doradcze,

·beneficjenci końcowi (MNI),

·wnioskodawcy(beneficjenci ostateczni)

·instytucje gospodarcze, handlowe, zawodowe,

·inne organizacje społeczne i gospodarcze.

Finansowanie: do 10% kosztów kwalifikowanych działań w SPO - WKG

slide33

*

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE MNiI

W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ DO NPR (3)

 • Konkurs MNiI na projekty celowe
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • organizowany przez NOT
 • „Nauka bliżej gospodarki”
   • Konkursy na projekty celowe realizowane w regionach,
   • nakłady10 mln zł w 2002 r. – 119 projektów,
   • czas trwania projektu 1 - 2 lata
   • nakłady20 mln zł w 2003 r
   • doradztwo, szkolenia, implementacja – sieć NOT
slide34

*

Offset – szansą dla polskiej gospodarki wspieranej przez naukę i informatyzację

slide35

I. INWESTYCJE KAPITAŁOWE I RZECZOWE

 • Zakup od Skarbu Państwa udziałów lub akcji 1,1 – 1,6
 • Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki 1,4 – 1,9
 • Wniesienie aportu rzeczowego 0,7 – 1,3
 • II. INWESTYCJE NIEMATERIALNE
 • Przekazanie nowoczesnych technologii i know-how 0,9 – 2,0
 • Przekazanie nowoczesnych licencji 0,9 – 1,7
 • Bezpośredni zakup wytworzonych na terytorium RP towarów i usług 0,5 – 1,8
 • iII. ROZWÓJ POTENCJAŁU B+R+W
 • Udział ofsetobiorcy w programie międzynarodowym 1,0 – 2,0
 • Udział kapitałowy zagranicznego dostawcy w pracach B+R realizowanych przez offsetobiorcę 1,0 –2,0
 • Wdrożenie polskiego opracowania 1,0 - 2,0
 • IV. PROMOCJA EKSPORTU TOWARÓW PRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM RP
 • Sprzedaż towarów wyprodukowanych na terenie RP za pośrednictwem własnej sieci marketingowej 0,5 –1,5
 • Wsparcie marketingowe i promocyjne dla eksportu polskich wyrobów na rykach trzecich 0,5 - 1,2
 • Inne działania nie wymienione w pkt. 1 i 2 0,5 –1,2
 • V. SZKOLENIE
 • Związane z przekazaniem technologii lub know-how 0,7 –1,1
 • Inne 0,5 –0,9

PRZEDMIOT ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH

 • VI. INNE DZIEDZINY
 • NIE WYSZCZEGÓLNIONE W I - VI
 • Inne dziedziny 0,5 – 2,0

MNOŻNIKI OFFSETOWE

*

rozmieszczenie projekt w offsetowych

PolPharma

 • Farmaceutyki
 • Nowe Technologie
 • Export
 • Radwar
 • Inwestycje
 • High Tech
 • Środowisko
 • ETC-PZL Aerospace
 • Szkolenie
 • High Tech
 • Export
 • ComputerLand/
 • Prokom
 • Systemy IT
 • Inwestycje
 • Nowe Technologie
 • RGSA
 • Paliwa
 • Inwestycje
 • Prywatyzacja
 • Radmor
 • Bezpieczeństwo
 • publiczne
 • Inwestycje
 • Cały kraj
 • Stocznia
 • Szczecińska
 • Statki
 • Inwestycje
 • Export
 • Instytut Lotnictwa
 • Transfer technologii
 • Inwestycje/R&D

Tetra

 • WZL-2 Bydgoszcz
 • Miejsca pracy
 • Technologia/Inwestycje
 • Bartimpex/Izba Handlowa
 • Export
 • RUM Polska
 • Technologie
 • Rozwój
 • Kimball, Polska
 • Motoryzacja
 • Inwestycje
 • Export
 • Blue Laser
 • Inwestycje
 • Zakupy
 • Kalisz
 • Lotnictwo
 • High Tech
 • Export
 • Bioton
 • Biotechnologia
 • Export
 • WZL-4
 • Inwestycje
 • Zakup towarów
 • Transfer technologii
 • Mesko
 • Uzbrojenie
 • Inwestycje
 • Utrzymane miejsca
 • pracy
 • Caterpillar UK
 • Ciężki sprzęt
 • Export
 • Świdnik
 • Lotnictwo
 • Export
 • Andoria-Mot, SIPMA SA
 • Zakup towarów
 • HSW
 • Export
 • PZL Hydral
 • Miejsca pracy
 • Export
 • Uniwersytet Łódzki
 • Akcelerator
 • Technologiczny
 • High Tech
 • Rozwój
 • Mielec
 • Lotnictwo/Obronność
 • Sprzedaż Skytrucków
 • Bumar
 • Zakupy
 • C2 Polska
 • High Tech
 • Rozwój
 • Opel Polska
 • Samochody
 • Inwestycje
 • Export
 • Krosno
 • Lotnictwo
 • Inwestycje
 • Export
 • Rzeszów
 • Silniki odrzutowe
 • Inwestycje
 • High Tech
 • Export
 • Famet
 • Zakup towarów

*

Rozmieszczenie projektów offsetowych