Energetyka s oneczna w dokumentach i dzia aniach ministerstwa gospodarki
Download
1 / 29

Energetyka s?oneczna w dokumentach i dzia?aniach Ministerstwa Gospodarki - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki. Energetyka słoneczna w Polsce i w Niemczech, 15.11.2011 r. Warszawa. Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki. 2. Plan prezentacji. System wsparcia OZE:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energetyka s?oneczna w dokumentach i dzia?aniach Ministerstwa Gospodarki' - idola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Energetyka s oneczna w dokumentach i dzia aniach ministerstwa gospodarki

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

Energetyka słoneczna w Polsce i w Niemczech, 15.11.2011 r. Warszawa


Plan prezentacji

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

2

Plan prezentacji

 • System wsparcia OZE:

  • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

  • Prawo energetyczne

  • Dodatkowe mechanizmy wsparcia ciepła

  • Finansowe mechanizmy wsparcia

 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

  • Fotowoltaika

  • Kolektory słoneczne

 • Przyszłość energetyki słonecznej w Polsce

  • Zastosowanie systemów solarnych w budownictwie

  • Certyfikacja instalatorów systemów solarnych

  • Rozwój przemysłu energetyki słonecznej


Priorytety polityki energetycznej polski do 2030 roku

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

Priorytety Polityki energetycznej Polski do 2030 roku


Priorytet iv w pep 2030 rozw j wykorzystania odnawialnych r de energii w tym biopaliw

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

Priorytet IV w PEP 2030: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw

Główne cele w zakresie OZE:

 • Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15%

 • w 2020r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych.

 • Osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych.

 • Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE.

 • Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących należących do Skarbu Państwa.

 • Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw.

 • Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.


Priorytet iv w pep 2030 rozw j wykorzystania odnawialnych r de energii w tym biopaliw1

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

5

Priorytet IV w PEP 2030: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw

Główne działania w zakresie OZE:

 • Optymalizacja aktualnych i wprowadzenie dodatkowych mechanizmów wsparcia dla OZE.

 • Efektywne wykorzystanie biomasy.

 • Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji.

 • Stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu.

 • Rozwój energetyki wodnej.

 • Wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych.

 • Wsparcie inwestycji z wykorzystaniem funduszy UE.


Energetyka s oneczna w dokumentach i dzia aniach ministerstwa gospodarki

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

6

Prawo energetyczne – system wsparcia

OBOWIĄZEK

ŚWIADECTWO POCHODZENIA

Urząd Regulacji Energetyki

Towarowa Giełda Energii

OPŁATA ZASTĘPCZA

Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej


Prawo energetyczne system wsparcia oze

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

7

Prawo energetyczne – system wsparcia OZE

Pozostałe instrumenty wsparcia:

 • obowiązek zakupu energii produkowanej w odnawialnym źródle energii,

 • zwolnienie z koncesjonowania wytwarzania ciepła w źródłach (w tym odnawialnych)

  o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 5 MW,

 • obowiązek nałożony na operatorów sieci energetycznych do zapewnienia źródłom odnawialnym pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

 • obniżenie do połowy opłaty za przyłączenie źródła do sieci dla źródeł o mocy zainstalowanej < 5MW,

 • zwolnienie energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach z podatku akcyzowego, przy jej sprzedaży odbiorcom końcowym,


Prawo energetyczne system wsparcia oze1

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

8

Prawo energetyczne – system wsparcia OZE

Pozostałe instrumenty wsparcia:

 • zwolnienie źródeł o mocy zainstalowanej < 5MW z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej za wydanie koncesji oraz świadectwa pochodzenia,

 • zwolnienie źródeł o mocy zainstalowanej <5MW z wnoszenia opłaty za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii.


Dodatkowe mechanizmy wsparcia wytwarzania ciep a i ch odu z oze

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

9

Dodatkowe mechanizmy wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu z OZE

 • Ministerstwo Gospodarki zleciło wykonanie opracowania pt. Analiza zasadności wprowadzenia dodatkowych mechanizmów wsparcia dla ciepła i chłodu sieciowego wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii.

 • Zakres opracowania obejmuje m.in. propozycje zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji ciepła i chłodu sieciowego.

 • Wyniki analizy zostaną wykorzystane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii.


Finansowe instrumenty wsparcia

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

10

Finansowe instrumenty wsparcia

 • Środki krajowe, w tym zgromadzone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska

  i Gospodarki Wodnej

 • Fundusze międzynarodowe (Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 • Środki z programów dwustronnych (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)

 • Środki europejskie (Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne)


Kolektory s oneczne mo liwo ci dofinansowania

Ministerstwo Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla ProgramuOperacyjnego

Infrastruktura i Środowisko dla IX i X osi priorytetowej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – 2 konkursy

X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

Działanie 10.3 - Rozwój przemysłu dla OZE – 1 konkurs

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

11

Kolektory słoneczne - możliwości dofinansowania


Kolektory s oneczne mo liwo ci dofinansowania1

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

12

Kolektory słoneczne - możliwości dofinansowania

POiIŚ – działanie 9.4:

 • O dofinansowanie mogły się ubiegać podmioty, których projekty obejmowały:

  • budowę lub zwiększanie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy;

  • budowę lub zwiększanie mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej.

 • Minimalna wartość projektu - 20 mln PLN

 • Maksymalna kwota wsparcia - 40 mln PLN

 • Projekty dot. wykorzystania energii słonecznej:

  • I konkurs – brak wniosków

  • II konkurs – 2 projekty na liście rezerwowej

 • Kolejne konkursy nie są planowane ze względu na wyczerpanie alokacji.


Kolektory s oneczne mo liwo ci dofinansowania2

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

13

Kolektory słoneczne - możliwości dofinansowania

POiIŚ – działanie 10.3:

 • Wsparcie mogły uzyskać inwestycje polegające na budowie zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy,

  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej,

  • biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, produkcji bioetanolu z produktów rolnych oraz czystego oleju roślinnego.

 • Minimalna wartość projektu - 8 mln PLN.

 • Maksymalna kwota wsparcia - 30 mln PLN.

 • 1 projekt spełniał kryteria formalne, ale nie zakwalifikował się na listę rankingową.

 • Kolejne konkursy nie są planowane ze względu na wyczerpanie alokacji.


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych

KPD zawiera szacunki dotyczące rozwoju trzech sektorów energetyki odnawialnej

orazwszystkich technologii:

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

14

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

 • Elektroenergetyka

 • Biomasa stała

 • Biogaz

 • Energia wiatrowa

 • Energia wodna

 • Fotowoltaika

 • Ciepłownictwo i chłodnictwo

 • Biomasa stała

 • Biogaz

 • Energia geotermalna

 • Energia słoneczna

 • Pompy ciepła

 • Transport

 • Bioetanol cukro-skrobiowy

 • Biodiesel z rzepaku

 • Bioetanol II generacji

 • Biodiesel II generacji

 • Biowodór


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych1

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

15

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywane zużycie energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r.

w podziale na poszczególne sektory.


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych2

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

16

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywany podział zużycia energii z odnawialnych źródeł energii

w poszczególnych sektorach w roku 2020.


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych3

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

17

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywany kurs wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku

do całkowitego zapotrzebowania na energię z odnawialnych źródeł energii

w podziale na sektory elektroenergetyki, ciepła i chłodu oraz transportu [%].


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych4

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

18

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywane zużycie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze elektroenergetyki

w latach 2010-2020 [ktoe].


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych5

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

19

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywane zużycie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepła i chłodu

w latach 2010-2020 [ktoe].


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych6

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

20

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywana produkcja ciepła w kolektorach słonecznych w latach 2010-2020 [ktoe]


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych7

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

21

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywana skumulowana powierzchnia kolektorów słonecznych w latach

2010-2020 [mln m²]


Krajowy plan dzia ania w zakresie energii ze r de odnawialnych8

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

22

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przewidywany podział sektora ciepła i chłodu z OZE na poszczególne technologie

wroku 2020.


Zastosowanie system w solarnych w budownictwie

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

23

Zastosowanie systemów solarnych w budownictwie

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł

odnawialnych (OZE):

 • od 1 stycznia 2012 r. wzorcowa rola nowych oraz poddanych generalnemu remontowi budynków publicznych

 • od 1 stycznia 2015 r. obligatoryjny minimalny udział energii z OZE we wszystkich nowych oraz poddanych generalnemu remontowi budynkach

  Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD):

 • Od 1 stycznia 2019 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością o niemal zerowym zużyciu energii

 • Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii

 • Należy rozważyć stosowanie wysoko efektywnych systemów alternatywnych:

  • zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych,

  • kogeneracja,

  • ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, szczególnie jeżeli opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych,

  • pompy ciepła.


Certyfikacja instalator w system w solarnych

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

24

Certyfikacja instalatorów systemów solarnych

Dyrektywa OZE:

 • Od 1 stycznia 2013 r. państwa członkowskie zapewniają instalatorom:

  • małych kotłów i pieców na biomasę,

  • systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego,

  • płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła

   dostęp do systemów certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifikowania.

   Polska:

 • Obecnie brak takiego systemu.

 • Propozycje dot. certyfikacji instalatorów małych systemów OZE zawiera projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 • Ministerstwo Gospodarki przedstawi projekt ustawy w najbliższym czasie.


Rozw j przemys u energetyki s onecznej

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

25

Rozwój przemysłu energetyki słonecznej

 • W 2010 r. Instytut Energetyki Odnawialnej wykonał na zlecenie Ministra Gospodarki opracowanie pt.Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu.

 • Analiza zawiera m.in.

  • przegląd polskiego rynku urządzeń OZE,

  • krajowy potencjał w gałęziach przemysłu, które dotychczas nie wykorzystywały urządzeń OZE,

  • zbiór przepisów związanych z produkcją urządzeń OZE,

  • opis możliwości eksportu urządzeń produkowanych w Polsce,

  • wykaz aktualnych możliwości finansowego wsparcia producentów urządzeń OZE,

  • listę producentów urządzeń OZE,

  • opis certyfikacji kolektorów słonecznych.

 • Analiza jest dostępna na stronie http://www.mg.gov.pl/node/13491.


Podsumowanie

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

26

Podsumowanie

 • Ministerstwo Gospodarki zakłada, iż energetyka słoneczna w Polsce, zgodnie z PEP 2030 oraz KPD będzie wykorzystywana głównie w sektorze ciepła.

 • MG zakłada, że do 2020 r. moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych wzrośnie do 3 MW, a skumulowana powierzchnia kolektorów słonecznych wyniesie 14,7 mln m².

 • Jednocześnie, MG nie rezygnuje definitywnie z technologii produkcji energii elektrycznej ze słońca z uwagi na jej bardzo szybki postęp oraz dynamiczny spadek cen ogniw PV.

 • MG zaproponuje w projekcie ustawy o energii z OZE dodatkowe instrumenty wsparcia produkcji ciepła i chłodu z OZE.

 • Planowane jest ułatwienie procedur środowiskowych oraz zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie energii w małych instalacjach OZE.


Podsumowanie1

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

27

Podsumowanie

 • W ramach kolejnej perspektywy finansowej MG będzie rekomendowało wypracowanie bardziej przychylnych rozwiązań dla energetyki słonecznej (dotacje do budowy systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych).

 • MG opracowuje system certyfikacji instalatorów OZE w celu zapewnienia poprawnej instalacji i osiągnięcia pełnej wydajności instalowanych systemów.

 • Rozwój energetyki słonecznej będzie pobudzał polską gospodarkę oraz zwiększał zatrudnienie, również w lokalnych firmach instalatorskich (budowlanych).

 • Istotna będzie kwestia wykorzystania instalacji solarnych w istniejących budynkach oraz w nowych systemach zintegrowanych z budynkami.


Podsumowanie2

Energetyka słoneczna w dokumentach i działaniach Ministerstwa Gospodarki

28

Podsumowanie

 • Od 1 stycznia 2012 r. nowe oraz poddane głębokiej modernizacji budynki użyteczności publicznej będą musiały wykorzystywać energię odnawialną.

 • MG przewiduje, że kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne będą wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej jako budynkach wzorcowych.

 • Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie nowe oraz istniejące budynki poddane głębokiej modernizacji będą musiały być wyposażone w instalacje OZE i pokrywać część zapotrzebowania na energię z OZE.

 • Przewiduje się, że kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne będą wykorzystywane zwłaszcza w budynkach o niskim zużyciu energii. Energia elektryczna z fotoogniw będzie zużywana głównie na pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach, w tym zasilanie innych, zintegrowanych urządzeń OZE, np. pomp ciepła.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę Ministerstwa Gospodarki

Departament Energetyki

Małgorzata Turalska