Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012

Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012

243 Views Download Presentation
Download Presentation

Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012

 2. Inhoud • Inleiding door Eric Nysmans • Toelichting over het Netwerk GGZ Kempen door Hans Verbiest • Voorstelling van de concrete veranderingen door Jeroen Dillen, netwerkcoördinator. • De positie van de huisarts, dr Inge Van Kerkhoven • De positie van de psychiater, dr Roel Van Roy • Vragen

 3. Eric Nysmans Leidend ambtenaar Welzijnszorg Kempen

 4. GGZ in België • Vooral veel capaciteit intramuraal • Weinig ambulante zorg • GGZ in de Kempen

 5. Veel noden, te weinig efficiëntie • Prevalentie van psychische problemen is hoog • GGZ niet altijd performant (vb. suïcidecijfers) • Te weinig continuïteit van zorg

 6. Vermaatschappelijking van de GGZ • Te veel ziekenhuisopnames: ingrijpend voor betrokkene en hoge maatschappelijke kost • Het kan en moet anders • Hulp bieden op de meest aangewezen plaats

 7. PSY107: opportuniteit volop aangegrepen • Regionaal netwerk voor geestelijke gezondheidszorg • Intense dialoog met eerstelijnszorg en thuiszorg

 8. Hans Verbiest Voorzitter Netwerk GGZ Kempen

 9. PSY107: wat is dat? • Initiatief van federale en regionale overheden • Realisatie van regionale netwerken van organisaties die samen verantwoordelijk zijn voor het zorgaanbod in hun regio • Nieuwe zorgvormen realiseren door bedden af te bouwen • Projectcontext

 10. GGZ Kempen: wie is dat? • PZ = Psychiatrisch ziekenhuis • OPZ GEEL • PAAZ = Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis • AZ TURNHOUT • CGG = Centrum Geestelijke Gezondheidszorg • CGG KEMPEN • IBW = Initiatief voor Beschut Wonen • BESCHUT WONEN KEMPEN • PVT = Psychiatrisch Verzorgingstehuis • PVT SALTO (OPZ GEEL, Geel) • PVT DE LIEREMAN (PC ST AMEDEUS, Oud-Turnhout)

 11. Model met vijf functies • Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd • Gericht op zorg in de thuisomgeving • Gericht op flexibele interventiemogelijkheden • Integratie van intramurale en ambulante middelen in één strategie

 12. Het project is een project • Projectperiode 2011-2014. Negen projecten. Doelgroep volwassenen. • Zorgvernieuwing door afbouw van bedden. • Zoeken en oefenen en dus ook fouten maken maar voortdurend bijsturen. • Project binnen bestaande realiteit en bestaande capaciteiten. • => Een aantal structurele knelpunten blijven bestaan!

 13. Werking Netwerk GGZ Kempen • Dagelijks beheer door coördinatiecomité: directies van betrokken instellingen, experten, nwc • Open werkgroepen rond deelprojecten met participatie van eerstelijnszorg, cliënten en familie • Ondersteuning door de overheid: vorming, ervaringsuitwisseling, buitenlandse stages, coaching door buitenlandse experten • Netwerkcoördinator

 14. Jeroen Dillen Netwerkcoördinator GGZ Kempen

 15. GGZ Kempen: doelstellingen • Meer mensen sneller in de juiste zorg • Getrapte zorg: geen complexe interventies als er minder ingrijpende alternatieven zijn • Meer samenwerking binnen de GGZ • Meer samenwerking met de actoren rond de GGZ • Meer participatie van cliënten en familie

 16. GGZ Kempen: deelprojecten • Nieuw systeem van aanmelding en doorverwijzing • F1: Nieuw aanmeldingsteam • F2a: Nieuw mobiel crisisteam • F2b: Nieuw mobiel team voor langdurige zorg • F3: Reorganisatie van het zorgaanbod rond arbeid, dagbesteding en vorming • F4: Intensifiëring van het residentiële zorgaanbod en meer afstemming op de overige zorgvormen • F5: Centrale aanmelding woonzorg, gemeenschappelijke strategie rond optimalisatie van het zorgaanbod

 17. Aanmelding • Aanmelden bij GGZ: enkel indien eerstelijnszorg niet volstaat • Hulpvraag screenen en alternatieven overwegen • Aanmelden op één centraal punt

 18. Vijf prioritaire verwijzers • Huisarts • Privé psychiater • CAW De Kempen • Spoed AZ • Politie

 19. Vijf prioritaire verwijzers • Hebben voldoende expertise om de hulpvraag te kunnen screenen in functie van al dan niet doorverwijzing naar GGZ • Zijn belangrijk in functie van continuïteit van zorg na interventie van GGZ (huisarts, CAW, psychiater) • Hebben specifieke opdracht die rechtstreekse aanmelding in GGZ noodzaakt (spoed, politie) • AMT is bereikbaar voor informatie en advies en coaching op casusniveau voor alle partners.

 20. Cliënten, familie, overige diensten • Eerst contact nemen met prioritaire verwijzer, bij voorkeur huisarts of CAW • Specifieke opdracht voor politie en spoed • AMT is bereikbaar voor informatie en advies en coaching op casusniveau voor alle diensten. Bij voorkeur worden ook huisarts en CAW betrokken.

 21. Cliënt Familie Eerstelijnszorg Politie Huisarts Spoed AZ CAW Psychiater Aanbod buiten het netwerk Aanmeldingsteam (AMT) Functie 1:Ambulante zorg Functie 3:Psychosociale rehabilitatie Functie 2: Mobiele teams CKB-team LZ-team Functie 5:Specifieke woonvormen Functie 4: Gespecialiseerde residentiële zorg Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (GGZ Kempen)

 22. Videofragment CAW De Kempen Waarvoor kan je er terecht? Hoe werkt het onthaal?

 23. CAW zorgaanbod • Onthaal en begeleiding bij welzijnsvragen • Centraal telefoonnummer 014 21 08 08 • Aanloopadres: Herentals • Gesprek op dienst: Herentals, Turnhout, Geel, Mol • Gratis en vertrouwelijk • Perspectief bieden. Bijkomende begeleiding mogelijk in CAW of andere dienst.

 24. Videofragment Aanmelding Hoe werkt het Aanmeldingsteam?

 25. F1 Aanmeldingsteam - werking • Nieuw netwerkteam met psychologen, maatschappelijk werker en administratieve kracht • Ondersteuning door psychiaters van Crisisteam CKB • Beschikbaar tijdens kantooruren via 014 57 91 00. • Onthaal buiten kantooruren: team CKB • Aanmeldingen door prioritaire verwijzers • Info, advies en coaching voor alle partners

 26. F1 Aanmeldingsteam - aanbod • Poortfunctie • Onthaal van nieuwe aanmeldingen • Screening van aanmeldingen • Gericht advies en doorverwijzing • Crisishulpverlening • Eerste dringende opvang van cliënten met suïcidedreiging • ELP: kortdurende begeleidingen • Samenwerking met Crisisteam CKB en opnameafdelingen • Coaching • Telefonische beschikbaarheid voor informatie en advies

 27. F2: Mobiele teams • Nieuwe zorgvorm • Mensen zo veel mogelijk thuis begeleiden, ook als de psychische problemen heel ernstig of acuut zijn • Acute problemen: CKB-team • Langdurige zorg: LZ-team

 28. Videofragment Crisis- en Kortdurende Behandeling Hoe werkt het CKB-team?

 29. F2a: CKB = Crisis en Kortdurende Hulpverlening • Multidisciplinair mobiel team met verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en psychiaters. • Ook huisarts is toegevoegd aan dit team. • Inschakeling • Via Aanmeldingsteam: CKB als poort tot opname • Door een andere GGZ-dienst • Voorwaarden • Crisis, geen urgentie (levensbedreigend) • Veiligheid medewerkers • Draagkracht context

 30. F2a: CKB = Crisis en Kortdurende Hulpverlening • Doelstelling • Opnames vermijden • Opnames verkorten • Hoe? • Snelle tussenkomst, intensieve begeleiding • Nauwe samenwerking met andere hulpverleners • Beperkte behandelduur • Warme overdracht naar andere zorg • Werktijden • Interventies 8u-22u, 7/7 • Telefonische permanentie tijdens de nacht

 31. Videofragment Mobiel team voor langdurige zorg. Hoe werkt het LZ-team?

 32. F2b: LZ = Langdurige Zorg • Multidisciplinair mobiel team. Ook huisarts. • Psychiatrische thuiszorg voor mensen met ernstige en langdurige problemen. • Inschakeling • Via Aanmeldingsteam • Door een andere GGZ dienst • Voorwaarden • Ernstige en langdurige problematiek • Andere hulpverlening is onvoldoende • Duidelijke meerwaarde voor zorg aan huis

 33. F2b: LZ = Langdurige Zorg • Doelstellingen • Vergroten van zelfredzaamheid • Kwaliteitsvol leven ondanks beperkingen • Maximale sociale integratie • Uitbouw van steunend netwerk • Hoe? • Begeleiding aan huis door individueel casemanager • Coaching en zorgoverleg • Nauwe samenwerking met huisarts en thuiszorgdiensten • Werktijden • Tijdens kantooruren • Uitzonderlijk ‘s avonds en op zaterdag

 34. F3: rehabilitatie • Geheel van initiatieven gericht op de maatschappelijke integratie van mensen met (ernstige en langdurige) psychische problemen • Diverse domeinen: arbeid, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, vorming en opleiding, … • Verzameling van categoraal en niet-categoraal aanbod

 35. F3: rehabilitatie – doelstellingen netwerk • Diverse initiatieven vanuit GGZ integreren in een regionale strategie • Problematiek dagactiviteitencentra • Ongelijke spreiding bestaand zorgaanbod • Waar mogelijk zorgaanbod uitbreiden • Aanvraag revalidatiecentrum via vzw Kader • Uitklaren van opdracht gespecialiseerde GGZ versus reguliere dienstverlening

 36. F3: rehabilitatie – prioritaire thema’s • Arbeid • Behoud van arbeid • (Re)integratie in arbeid • Arbeidstrajectbegeleiding • Nieuwe beleidsvisie op arbeid: W² • Zinvolle dagbesteding • Basaal aanbod in GGZ • Toegankelijkheid van niet-categoraal aanbod • Vorming en opleiding • Vroegdetectie • Samenwerking

 37. F4: intensifiëring residentiële zorg • Minder behandeling in het ziekenhuis • Afbouw van behandelbedden in OPZ Geel • Samenwerking tussen OPZ/PAAZ en CKB in functie van opnamevoorkomend en opnameverkortend werken • Intensifiëring • Plannen voor uitbreiding PAAZ • Behandelen van meer complexe problematiek • Samenwerking binnen F4 • Taakverdeling • Problematiek opnamecapaciteit • Visie transmurale zorg

 38. F5: woonzorg • Bestaand zorgaanbod • Beschut Wonen Kempen • PVT Salto • Pleegzorg OPZ Geel • PVT De Liereman • Doelstellingen • Procedures rond aanmelding en instroom afstemmen • Gedeelde strategie rond optimalisatie zorgaanbod

 39. F5: woonzorg - instroom • Aanmelding • - Via Aanmeldingsteam of via andere GGZ-dienst • Uniforme procedure. Woonzorgpartners zoeken samen naar passend aanbod • Bovenregionale opdracht PVT2 en Pleegzorg • Woonzorgaanbod reorganiseren • Continuum van woonvormen, van maximaal omkaderd met begeleiding 24/24 naar maximaal geïntegreerd met beperkte ondersteuning • Samenwerking GGZ en reguliere huisvestingsactoren

 40. Dr. Inge Van Kerkhoven Huisarts

 41. GGZ in de huisartsenpraktijk • Inleiding • GGZ door de huisarts • Reorganisatie van de GGZ • Taak van de huisarts in het Netwerk GGZ Kempen

 42. Inleiding • Psychisch ‘onwelbevinden’ bij ¼ Belgen • 70% van alle psychische problemen komen bij HA • 1/3 hiervan wordt doorverwezen • Rol van de huisarts: • - Eerste laagdrempelige contact • - Herkennen van mentale aandoening • - Begeleiden en zo nodig doorverwijzen

 43. GGZ door de huisarts • 3/100 consulten: diagnose mentale aandoening • Meest gestelde diagnoses: • Depressie • Acute stressreactie • Slaapstoornissen • Angst en nervositas

 44. GGZ door de huisarts • Prevalentie van ernstige psychische aandoeningen (EPA) in een huisartsenpraktijk is 2% • Prevalentiecijfer is vertekend • 30% geen zorg • 20% enkel somatische zorg • 50% in GGZ