1 / 2

Dokumentai

Lietuvių kalba arba logopedinės pratybos. Projekto apžvalga. Mokymosi sritis. Amžius. I-II klasės (taip pat tinka ir III-IV klasių mokiniams, turintiems rašymo sutrikimų). Uždaviniai. Tobulinti skaitymo ir garsinės analizės įgūdžius. Pakartoti ilgųjų ir trumpųjų balsių i-y rašymą. .

cleavant
Download Presentation

Dokumentai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Lietuvių kalba arba logopedinės pratybos. Projekto apžvalga Mokymosi sritis Amžius I-II klasės (taip pat tinka ir III-IV klasių mokiniams, turintiems rašymo sutrikimų) Uždaviniai • Tobulinti skaitymo ir garsinės analizės įgūdžius. • Pakartoti ilgųjų ir trumpųjų balsių i-y rašymą. Aprašymas Tobulinami mokinių skaitymo ir garsinės analizės įgūdžiai, naudojamasi parengtomis skaidrėmis. Mokiniai lavina ilgųjų ir trumpųjų balsių i-y rašymą. Programinė įranga Raktiniai žodžiai Windows XP, Microsoft PowerPoint2003, Word2003, Internet Explorer. Trumpieji, ilgieji balsiai Autoriai Birutė Kasparienė, Mockaičių pagrindinė mokykla, Kelmės rajonas Dokumentai

  2. Apie mokytoją Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, vyresn. logopedė Birutė Kasparienė Dalyvauju IKT lyderių programoje “Partneriai mokyme”. Esu specialiojo ugdymo švietimo konsultantė.

More Related