slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr Justyna Tomaszewska Organizacja Narodów Zjednoczonych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr Justyna Tomaszewska Organizacja Narodów Zjednoczonych

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Mgr Justyna Tomaszewska Organizacja Narodów Zjednoczonych - PowerPoint PPT Presentation

cleary
256 Views
Download Presentation

Mgr Justyna Tomaszewska Organizacja Narodów Zjednoczonych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mgr Justyna TomaszewskaOrganizacja Narodów Zjednoczonych Prezentacja multimedialna do tematu: Organizacja Narodów Zjednoczonych Przedmiot: Wiedza o społeczeństwiePoziom: liceumKlasa: III Zduńska Wola 2010

 2. Początki idei światowego pokoju i bezpieczeństwa • 1919 Liga Narodów • 1941 Karta Atlantycka • 1942 Deklaracja Narodów Zjednoczonych

 3. 26 VI 1945 San Francisco uroczyste podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych (na fotografii siedziba ONZ w Nowym Jorku)

 4. ONZ jest organizacją międzynarodową, powszechną i uniwersalną Cele: • zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego • utrzymywanie współpracy między narodami na polu gospodarczym, politycznym i kulturalnym • działania na rzecz rozszerzenia zasięgu wolności i akcje o charakterze humanitarnym

 5. Organy ONZ

 6. Rada Bezpieczeństwa wybiera Zgromadzenie Ogólne na 2 letnią kadencję z możliwością reelekcji po 2 latach • 15 członków ( 5 stałych ; 10 niestałych ) system ciągły Każdy członek dysponuje 1 głosem Kompetencje: • Główny organ utrzymania pokoju i bezpieczeństwa • Obowiązek reagowania w sytuacjach zagrażających międzynarodowemu bezpieczeństwu (ze szczególnym uwzględnieniem powoływania i nadzorowania operacji pokojowych) • W wypadku sporu może wezwać strony do poddania się postępowaniu przed Radę, spór o charakterze prawnym przekazuje Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości. • Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu Głosowanie : • W sprawach ważnych większością 10 gł. (przy jednomyślności członków stałych) • W sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów

 7. Zgromadzenie Ogólne (ZO) • Wszystkie państwa członkowskie (każde dysponuje jednym głosem, delegacja liczy nie więcej niż pięciu przedstawicieli) • Zbiera się raz w roku (możliwe sesje nadzwyczajne na wniosek Rady Bezpieczeństwa (RB) lub Sekretarza Generalnego (SG) Kompetencje: • Sprawy dotyczące pokoju i bezpieczeństwa o ile nie przeszły pod kompetencje RB • Badanie i obserwowanie potencjalnie zagrażających pokojowi sytuacji (zwracanie na nie uwagi RB) • Promowanie pokoju • Popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarki, zdrowia, kultury, oświaty • Upowszechnianie przestrzegania praw i swobód ludzkich • Zatwierdzanie budżetu • Wybiera Sekretarza Generalnego, oraz niestałych członków RB • Powołuje Komisje Główne (np. Polityczną, Gospodarczą, Społeczną, Humanitarną) Głosowanie: • Większość 2/3 głosów: przyjmowanie, wykluczanie członków, wybieranie członków niestałych RB • Zwykła większość głosów (sprawy mniejszej wagi)

 8. Rada Gospodarcza i Społeczna 54 członków (wybiera ZO) 3 letnia kadencja (1/3 składu wymieniana corocznie) Kompetencje: • Działania w kwestiach gospodarczych i społecznych (np. podnoszenia stopy życiowej) • Rozwiązywanie sporów o charakterze gospodarczym, społecznym, zdrowotnym • Działania zmierzające do zachowania i przestrzegania praw jednostki bez względu na różnice rasowe, językowe, religijne itd.

 9. Rada Powiernicza Zajmowała się terytoriami nie rządzącymi się samodzielnie • obszary mandatowe • obszary odłączone od państw-agresorów po II wojnie światowej • obszary dobrowolnie oddane systemowi powierniczemu Od 1994 roku zawieszono jej działalność

 10. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości • Rozstrzyga spory o charakterze prawnym • Doradztwo w sprawach sporów międzynarodowych • państwo które nie jest członkiem ONZ też może stać się stroną sporu • w przypadku odrzucenia wyroku przez jedną ze stron sprawa trafia przed RB

 11. Sekretariat Na czele Sekretarz Generalny (5 letnia kadencja, wybierany przez ZO spośród kandydatów przedstawionych przez RB) • Uczestniczy w posiedzeniach wszystkich organów ONZ • Coroczne sprawozdania z działalności ONZ przed ZO • Reprezentacja w kontaktach międzynarodowych Cały Sekretariat zwraca uwagę RB na każdą sytuację mogącą zagrozić utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa.

 12. Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ (ur. 13 czerwca 1944 w Chungju – Korea Południowa ) - Sekretarz Generalny ONZ od 1 stycznia 2007 .

 13. Organizacje wyspecjalizowane ONZ To niezależne, międzyrządowe organizacje, posiadające własne władze oraz budżety. Obecnie działa 17 organizacji wyspecjalizowanych, państwa które w nich uczestniczą współpracują ze sobą na bardzo wielu polach.

 14. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) • Problemy pracownicze • Ochrona praw pracowniczych • Ograniczanie pracy dzieci • Polepszanie warunków pracy • Tworzenie miejsc pracy • Organizowanie szkoleń pracowniczych

 15. Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) • Podnoszenie wydajności w produkcji rolniczej i hodowli • Współpraca międzynarodowa na polu rozwoju w dziedzinie rolnictwa • Walka z głodem

 16. Fundusz NZ Na Rzecz Dzieci (UNICEF) • Pomoc dzieciom w zakresie: wyżywienia, zdrowia i dostępu do oświaty • Zapobieganie i ochrona przed przemocą • Przestrzeganie praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka

 17. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych • Ustalanie norm odnośnie składów leków i jakości żywności • Zapobieganie śmiertelności wśród niemowląt

 18. Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) • Wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, nauki i szkolnictwa • Propagowanie i upowszechnianie tolerancji, szacunku i przestrzegania praw człowieka • Wspieranie techniczne i materialne w organizacji oświaty • Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego

 19. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) • Stabilizacja ekonomiczna na świecie • Organizowanie i dostarczanie pomocy finansowej państwom członkowskim

 20. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) • Działania na rzecz bezpieczeństwa i pokojowego wykorzystania energii atomowej

 21. INSTRUMENTY REALIZOWANIA DZIAŁAŃ ONZ • Dyplomacja • Misje przywracania pokoju • Operacje utrzymania pokoju • Rozbrojenie, sankcje i utrzymanie pokoju siłą

 22. Siły Pokojowe ONZ(Błękitne Berety)

 23. Służą w ramach kontyngentów narodowych • Oddawane do dyspozycji ONZ • Decyzję o ich powołaniu podejmuje RB • SG wyznacza dowódcę • Personel wojskowy, policjanci, obserwatorzy, cywile • Największą liczbę ochotników z krajów UE wystawiają Polska i Francja

 24. RODZAJE MISJI POKOJOWYCH • nadzorowanie rozejmu • demobilizacja i odbudowa • rozbrojeniowe • humanitarne • nadzorowanie wyborów • cywilne służby policyjne • oczyszczanie pól minowych

 25. WYBRANE MISJE POKOJOWE ONZ • 1948 Bliski Wschód (po konflikcie izraelsko-arabskim) • 1949 pogranicze indyjsko-pakistańskie • 1950 Korea Południowa • 1964 Cypr • 1967 konflikt izraelsko-palestyński • 1973 po konflikcie izraelsko-egipskim • 1990 operacja „Pustynna Burza” • 1992 Kambodża • 1992 była Jugosławia • 1993 Rwanda

 26. Misje pokojowe ONZ (stan – styczeń 2010)