TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUYÙ VÒ ÑAÏI BIEÅU VAØ CAÙC EM HOÏC SINH - PowerPoint PPT Presentation

claude
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUYÙ VÒ ÑAÏI BIEÅU VAØ CAÙC EM HOÏC SINH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUYÙ VÒ ÑAÏI BIEÅU VAØ CAÙC EM HOÏC SINH

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
141 Views
Download Presentation

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUYÙ VÒ ÑAÏI BIEÅU VAØ CAÙC EM HOÏC SINH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUYÙ VÒ ÑAÏI BIEÅU VAØ CAÙC EM HOÏC SINH

 2. PHAÀN THI : TRAÉC NGHIEÄM VEÀ MOÄT SOÁ THUAÄT NGÖÕ TRONG INTERNET DANH SAÙCH CAÙC CAÂU HOÛI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HAÕY CHOÏN CAÂU HOÛI

 3. CAÂU HOÛI SOÁ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “ Internet “ coù nghóa laø : • Heä thoáng maùy tính • Heä thoáng maïng maùy tính • Heä thoáng maïng maùy tính trong moät nöôùc • Heä thoáng maïng maùy tính toaøn caàu D.Heä thoáng maïng maùy tính toaøn caàu HOME

 4. CAÂU HOÛI SOÁ 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “ Online “ coù nghóa laø : • Ñang taûi • Khoâng taûi • Tröïc tuyeán • Khoâng tröïc tuyeán C.Tröïc tuyeán HOME

 5. CAÂU HOÛI SOÁ 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “ Offline “ coù nghóa laø : • Ñang taûi • Khoâng taûi • Tröïc tuyeán • Khoâng tröïc tuyeán D.Khoâng tröïc tuyeán HOME


 6. CAÂU HOÛI SOÁ 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “ Download “ coù nghóa laø : • Ñang taûi • Khoâng taûi • Tröïc tuyeán • Taûi file hay folder D.Taûi file hay folder HOME

 7. CAÂU HOÛI SOÁ 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nuùt “Home“ treân trang web coù nghóa laø : A. Quay veà trang chuû • Quay veà trang chuû • Quay veà trang tröôùc • Quay leân phía treân • Quay xuoáng phía döôùi HOME

 8. CAÂU HOÛI SOÁ 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “ www “ treân ñòa chæ trang web laø : • Word Wed Wide • World Wide Web • Word Wide Web • World Web Web B. World Wide Web HOME

 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 7 “www.edu.net.vn“, “vn” treân ñòa chæ trang web coù nghóa laø: • Moät kyù hieäu naøo ñoù • Kyù hieäu teân nöôùc Vieät Nam • Chöõ vieát taét tieáng Anh • Khaùc B.Kyù hieäu teân nöôùc Vieät Nam HOME

 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 8 “ www.microsoft.com“. “com” coù nghóa laø: • Ñaây laø ñòa chæ cuûa caùc Trang web thöông maïi, dòch vuï • Ñaây laø ñòa chæ cuûa caùc Trang web giaùo duïc • Ñaây laø ñòa chæ cuûa caùc Trang web giaûi trí • Ñaây laø ñòa chæ cuûa caùc Trang web thoâng thöôøng • Ñaây laø ñòa chæ cuûa caùc Trang web thöông maïi, dòch vuï HOME

 11. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 9 Khi muoán ñoïc hay gôûi thö, ta thöôøng vaøo trang web naøo sau ñaây: • www.google.com • www.yahoo.com • www.mail.com • www.email.com B. www.yahoo.com HOME

 12. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 10 Nuùt “link” treân trang web coù nghóa laø : • Lieân keát ñeán moät trang web khaùc • Lieân keát ñeán moät nuùt khaùc • Lieân keát • Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng D.Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng HOME

 13. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 11 Nhöõng chöông trình naøo duøng ñeå duyeät Web : • Internet Explorer • Netscape Navigator • Caâu A, B ñeàu sai • Caâu A, B ñeàu ñuùng D.Caâu A, B ñeàu ñuùng HOME

 14. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 12 Internet baét ñaàu vôùi teân gì? • INTRANET • AQRPANET • Caâu A, B ñeàu sai • Caâu A, B ñeàu ñuùng B. AQRPANET HOME

 15. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 13 Giao thöùc maïng Internet laø giao thöùc? • Giao thöùc IPX/SPX • Giao thöùc TCP/IP • Caâu A, B ñeàu sai • Caâu A, B ñeàu ñuùng B. Giao thöùc TCP/IP HOME

 16. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 14 Maùy chuû chöùa Web coøn ñöôïc goïi laø? A. Server Web • Server Web • Web server • Server • Work Station HOME

 17. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 15 ISP laø töø vieát taét cuûa? A. Internet Service Provider • Internet Service Provider • Internet Server Provider • Caâu A, B ñuùng • Caâu A, B sai HOME

 18. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 16 IAP laø töø vieát taét cuûa? • Internet Application Provider • Internet Access Provider • Caâu A, B ñuùng • Caâu A, B sai B. Internet Access Provider HOME

 19. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 17 Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Internet vaøo ngaøy, thaùng, naêm naøo? A. 01/12/1997 • 01/12/1997 • 12/08/1997 • 20/07/1997 • 30/07/1997 HOME

 20. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 18 IRC laø töø vieát taét cuûa: • Internet Ready Chat • Internet Relay Chat • Caâu A vaø B ñeàu ñuùng • Caâu A vaø B ñeàu sai B. Internet Relay Chat HOME

 21. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 19 Modem keát noái Internet coù: A. Thieát bò maïng • Thieát bò maïng • Moät loaïi maùy in • Caâu A vaø B ñeàu ñuùng • Caâu A vaø B ñeàu sai HOME

 22. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAÂU HOÛI SOÁ 20 Swich laø? A. Internal • Internal • Extenal • Caâu A vaø B ñeàu ñuùng • Caâu A vaø B ñeàu sai HOME

 23. KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM

 24. ÑUÙNG ROÀI, XIN CHUÙC MÖØNG BAÏN! 7 5 6 8 9 10 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14

 25. SAI ROÀI TIEÁC QUAÙ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20