podatki i ubezpieczenia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podatki i ubezpieczenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podatki i ubezpieczenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Podatki i ubezpieczenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Podatki i ubezpieczenia. Spis treści. Podatek Podatek dochodowy Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie Podstawowe pojęcia związane z podatkami Opodatkowanie dochodów z pracy Rozliczenie podatkowe pracownika Ubezpieczenia Rodzaje ubezpieczeń Nowy system emerytalny. Podatek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Podatki i ubezpieczenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spis tre ci
Spis treści
 • Podatek
 • Podatek dochodowy
 • Podatki bezpośrednie
 • Podatki pośrednie
 • Podstawowe pojęcia związane z podatkami
 • Opodatkowanie dochodów z pracy
 • Rozliczenie podatkowe pracownika
 • Ubezpieczenia
 • Rodzaje ubezpieczeń
 • Nowy system emerytalny
podatek
Podatek

Podatek to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub inne instytucje publiczne do tego uprawnione (np. podatek od nieruchomości pobierany przez urząd gminy). Głównym źródłem wpływów budżetowych w Polsce są podatki bezpośrednie (od dochodów przedsiębiorstw i dochodów indywidualnych ludności) oraz pośrednie (zawarte w cenach towarów i usług). Ponadto w Polsce płaci się podatki m.in. od: posiadania lasu, posiadania nieruchomości, spadków i darowizn, środków transportu, czynności cywilnoprawnych

podatek dochodowy
Podatek dochodowy

Podatek wymierzany od dochodów. W Polsce opodatkowaniu nim podlegają dochody osób fizycznych z wyjątkiem m.in. dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej i leśnej, spadków i darowizn, oraz dochody osób prawnych z wyjątkiem m.in. dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej oraz wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

podatki bezpo rednie
Podatki bezpośrednie

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2004 i 2005 r. przez osoby fizyczne:

I - dochody do 37 024 zł rocznie - są opodatkowane w wysokości 19% minus 530,08 zł,

II - dochody od 37 024 zł do 74 048 zł rocznie - podatnik płaciminimum 6504,48 zł + 30% od dochodów ponad 37 024 zł,

III - dochody powyżej 74 048 zł rocznie - podatnik płaci minimum 17611,68 zł + 40% od dochodów ponad 74 048 zł.

podatki bezpo rednie1
Podatki bezpośrednie

Podatek dochodowy liniowy od osób fizycznych (opcja podatkowa)

Wprowadzony w 2004 r. jako alternatywna forma opodatkowania działalności gospodarczej zamiast podatku PIT płaconego wg zasad ogólnych (tj. skali 19, 30 i 40%). Stawka podatku wynosi 19%.

Podatek dochodowy zryczałtowany

 • Płacony przez osoby fizyczne prowadzące niewielkie przedsiębiorstwo. Wynosi:
 • 3% od wartości sprzedanej w handlu,
 • 5,5% w budownictwie,
 • 8,5% i 17% - w innych usługach,
 • 20% w wolnych zawodach.
podatki bezpo rednie2
Podatki bezpośrednie

Karta podatkowa

Najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej na niewielką skalę przez osoby fizyczne (np. drobnych rzemieślników). Wysokość podatku jest ustalana według ustawowych składek miesięcznych i niezależna od wysokości przychodu.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podstawą naliczania jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W 2004 r. stawka podatku wynosi 19% i jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców mających osobowość prawną, niezależnie od wysokości ich dochodu.

podatki po rednie
Podatki pośrednie

Podatek od towarów i usług VAT

VAT jest podatkiem powszechnym (płaci go każdy, kto uzyskał dochody w danym roku podatkowym). Jego stawki są obliczane od wartości netto.

Stawki podatku VAT w Polsce w 2004 r.: 22% - podstawowa wysokość stawki podatkowej, 7% - stawka ulgowa stosowana przy opodatkowaniu niektórych towarów (np. wyrobów dla dzieci, produktów spożywczych), 3% - stawka ulgowa stosowana przy opodatkowaniu produktów rolnictwa,

0% - stosowana przy opodatkowaniu niektórych usług (np. transportu międzynarodowego), przy wewnątrzwspólnotowej (pomiędzy krajami UE) dostawie towarów oraz przy eksporcie towarów i usług poza terytorium UE.

podatki po rednie1
Podatki pośrednie

Podatek akcyzowy

Jest nakładany na niektóre artykuły spożywcze (np. alkohol, papierosy), paliwa silnikowe, artykuły luksusowe (np. wysokiej klasy sprzęt elektroniczny, samochody) i wliczany w cenę produktu wprowadzanego do obrotu. Stawki podatku są zróżnicowane, a ich wysokość reguluje ustawa o podatku akcyzowym.

podstawowe poj cia zwi zane z podatkami

podmiot podatku

Podstawowe pojęcia związane z podatkami

podatnik, m.in. osoba fizyczna i osoba prawna

przedmiot opodatkowania

towar lub usługa, od których wartości płaci się podatek

podstawa opodatkowania

wartość (netto), od której nalicza się podatek według obowiązującej stawki podatkowej.

podstawowe poj cia zwi zane z podatkami1
Podstawowe pojęcia związane z podatkami

płatnik podatku

osoba prawna lub osoba fizyczna, której obowiązkiem jest naliczyć podatnikowi podatek, potrącić go i odprowadzić do budżetu; płatnik podatku podlega obowiązkowi ewidencyjnemu - w urzędzie skarbowym otrzymuje numer identyfikacji podatkowej NIP, który powinien być wpisany na wszystkich formularzach stwierdzających m.in. zeznania podatkowe, należności budżetowe, a pobierane przez organy podatkowe i urzędy celne

opodatkowanie dochod w z pracy
Opodatkowanie dochodów z pracy

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i inne świadczenia (np. paczki świąteczne, wycieczki zakładowe):

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • dodatki, np. funkcyjne (za pełnienie funkcji kierowniczych, dyrektorskich itp.), stażowe (przeważnie 1% podstawy wynagrodzenia za każdy rok pracy, jednak nie więcej niż 20%),
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenia za usprawnienia organizacji pracy (wnioski racjonalizatorskie),
 • nagrody, premie,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • należności za czas choroby zaliczane do wynagrodzeń (przez 35 dni wynagrodzenie za czas choroby płaci praco­dawca, a od 36. dnia zasiłek chorobowy potrącany jest ze składek ZUS),
 • inne świadczenia, np. dodatki za uciążliwe warunki pracy, wypłaty z funduszu socjalnego rekompensujące część kosztów pobytu na urlopie.
rozliczenie podatkowe pracownika
Rozliczenie podatkowe pracownika

Rozliczenie podatkowe pracownika polega na:

 • podsumowaniu przychodów podatnika podlegającego opodatkowaniu,
 • odjęciu kosztów uzyskania przychodów w celu określenia dochodów,
 • odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne pobranych w roku podatkowym,
 • obliczeniu należnego podatku poprzez zastosowanie stawki do podstawy opodatkowania (według skali podatkowej),
 • ustaleniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy pobranych w ciągu roku podatkowego,
 • odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych w roku podatkowym,
 • ustaleniu kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi.

Po rozliczeniu podatku dochodowego firma wysyła odpowiedni formularz do urzędu skarbowego.

ubezpieczenia
Ubezpieczenia

W ramach systemu ubezpieczeń wyróżnia się ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Szczególne znaczenie mają ubezpieczenia obowiązkowe, np. obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne dla osób pracujących, wynikające ze stosunku pracy. Składają się one na system gwarantujący opiekę zdrowotną dla ludności oraz zabezpieczenie finansowe na starość w postaci emerytur.

ubezpieczenia spo eczne
Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia emerytalne

Polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.

Ubezpieczenia rentowe

Polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy lub rodzinie pracownika.

ubezpieczenia spo eczne1
Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia chorobowe

Polegają na wypłacie określonej kwoty (zasiłku) w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie.

Ubezpieczenia wypadkowe

Polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

nowy system emerytalny
Nowy system emerytalny

I filar

II filar

III filar

bibliografia
Bibliografia.
 • Janina Mierzejewska – Majcherek. Przedsiębiorczość na co dzień. Podręcznik z ćwiczeniami dla zasadniczej szkoły zawodowej. REA. Warszawa 2002.
 • Janina Mierzejewska – Majcherek. Przedsiębiorczość na co dzień. Poradnik metodyczny dla nauczyciela podstaw przedsiębiorczości w zasadniczej szkole zawodowej. REA. Warszawa 2002.
 • Małgorzata Biernacka, Jarosław Korda, Zbigniew Smutek. Podstawy przedsiębiorczości. OPERON. Gdynia 2003.
 • Teresa Buczyńska. Podstawy przedsiębiorczości. Wydawnictwa Szkolne PWN. Warszawa 2003.
 • Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era. Warszawa.