slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów. Prawo Zamówień Publicznych i Konkurencyjność Zasada Konkurencyjności dotyczy Beneficjentów, którzy nie są objęci obowiązkiem stosowania Ustawy PZP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Prawo Zamówień Publicznych i Konkurencyjność
 • Zasada Konkurencyjności dotyczy Beneficjentów, którzy nie są objęci obowiązkiem stosowania Ustawy PZP
 • definicja zamówienia
 • nie dotyczy personelu
 • 2. Obowiązki:
 • zapytania ofertowe
 • pisemność postępowania
 • 3. Korekty finansowe w przypadku naruszenia przepisów przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania Ustawy PZP.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w3
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna
 • Pomoc publiczna:
 • Beneficjent udzielający pomocy publicznej zobowiązany jest do:
  • zbierania od przedsiębiorców odpowiednich dokumentów zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • wystawiania przedsiębiorcom odpowiednich zaświadczeń zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w4
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna
 • Archiwizacja dokumentacji:
 • wymagana do dnia 31 grudnia 2020 r. (informowanie o miejscu archiwacji dokumentacji projektu - o ile nie jest to równoznaczne z biurem projektu, bądź zmianie miejsca archiwizacji)
 • dokumentacja związana z udzieloną pomocą publiczną – 10 lat od dnia jej przyznania
 • wymóg zastrzeżenia wglądu w dokumentację podwykonawcy
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w5
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna
 • Kontrola (kontrola dokumentacji, kontrola w miejscu realizacji projektu, wizyty monitoringowe)
 • dokonywana zgodnie z Zasadami kontroli PO KL
 • kontrola na miejscu - w siedzibie Beneficjenta, Partnerów oraz w miejscu realizacji projektu:
  • udostępnienie przez Beneficjenta wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu
  • zawiadomienie na 5 dni przed rozpoczęciem kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnych)
  • czas kontroli (1- 4 dni)
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w6
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna
  • minimum 2 osoby wchodzące w skład zespołu kontrolującego (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli)
  • informacja pokontrolna w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli
  • podpisanie informacji pokontrolnej/ewentualne zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej – 14 dni od dnia otrzymania informacji
  • rozpatrzenie uwag do informacji pokontrolnej – 14 dni
  • zalecenia pokontrolne – 14 dni od otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej
  • konieczność wdrożenia zaleceń oraz poinformowania PARP o sposobie realizacji zaleceń
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w7
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna
 • wizyty monitoringowe
 • przeprowadzane przez dwie osoby w miejscu realizacji szkoleń,
 • bez wcześniejszego zawiadomienia,
 • po wizycie sporządzany jest protokół,
 • w razie stwierdzenia uchybień przygotowywane są zalecenia
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w8
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna
 • Audyt – przeprowadzenie zgodnie z zapisami Załącznika 2 do Zasad realizacji projektu:
 • cele audytu
 • minimalne kwalifikacje audytora
 • wymagania odnośnie sposobu pracy
 • zakres ogólny i szczegółowy audytu
 • wymagania dotyczące raportu z audytu
 • Termin – w okresie ostatnich 2 miesięcy przed zakończeniem realizacji projektu.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w9
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna
 • Obowiązek przekazywania wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu na pisemne wezwanie PARP
 • Obowiązek rejestracji instytucji szkoleniowej w bazie ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w10
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Ochrona danych osobowych
 • Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
 • danych osobowych (Załącznik 5 i 6 do Umowy).
 • Obowiązek posiadania: polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi do przetwarzania danych osobowych, upoważnień dla pracowników do przetwarzania danych osobowych (Załącznik 7 do Umowy), ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
 • Obowiązek informowania PARP o naruszeniu tajemnicy danych osobowych oraz udziale w sprawach dot. ochrony danych toczących się przed GIODO i innymi urzędami.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w11
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Obowiązki informacyjne
 • Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013; Plan Komunikacji PO KL załącznikiem są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL
 • Dokumenty i logotypy dostępne na stronie: www.efs.gov.pl; http://www.parp.gov.pl/index/index/1395
 • Obowiązek umieszczania logotypów na dokumentacji projektowej, w pomieszczeniach, w których realizowany jest projekt, na sprzęcie i wyposażeniu finansowanym w ramach projektu
 • Obowiązek informowania uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (materiały szkoleniowe, materiały promocyjne)
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w12
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Obowiązki informacyjne
 • Materiały promocyjne – duże formy - powinny zawierać obowiązkowo:
  • logo PO KL
  • flaga Unii Europejskiej
  • odwołanie słowne do Unii Europejskiej
  • odwołanie słowne do właściwego funduszu (pełna nazwa)
  • hasło określone dla PO KL (tablice informacyjne, pamiątkowe,
 • reklamowe, billboardy, plakaty)
   • informacja o współfinansowaniu projektu (umieszczana poza ciągiem znaków)
   • logo PARP
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w13
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Obowiązki informacyjne
 • Materiały promocyjne – małe formy - powinny zawierać obowiązkowo:
  • logo PO KL
  • flaga Unii Europejskiej
  • odwołanie słowne do Unii Europejskiej
 • Opcjonalnie:
  • Logo PARP
 • Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w wersji elektronicznej do PARP projektów materiałów promocyjnych. PARP akceptuje materiały promocyjne w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowych dokumentów.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w14
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Zmiany w projekcie
 • Przesunięcia w budżecie projektu między zadaniami - do 10% wartości zadania – bez konieczności uzyskania pisemnej zgody PARP.
 • Powyższe zmiany nie mogą zwiększać wydatków w ramach cross-financingu, w ramach zadania Zarządzanie oraz wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej.
 • Przesunięcia w budżecie projektu między zadaniami - powyżej 10% wartości zadania, zwiększenie łącznej kwoty wynagrodzeń personelu w ramach zadania Zarządzanie oraz pozostałe zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody PARP.
 • Informacja o planowanych zmianach przekazywana jest do PARP nie później niż na 30 dni przed zakończeniem realizacji projektu. PARP podejmuje decyzje w ciągu 15 dni roboczych.
 • Prawo renegocjacji umowy przez PARP.
 • Aneksy do umowy.
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w15
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Sankcje umowne
 • Rezultaty (uczestnikogodziny) – dla wszystkich typów projektów
 • Dopuszczalne jest 25% odchylenie pomiędzy osiągniętym rezultatem projektu w
 • postaci uczestnikogodzin a poniesionymi wydatkami w projekcie.
 • Projekt zamknięty
 • Kryteria strategiczne
 • minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach
 • szkoleniowych z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu
 • spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat,
 • które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching)
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych
 • rezultatów uczestnikogodzin) x 10% x(procent uczestników z kryterium strategicznego
 • – procent uczestników rzeczywiście objętych wsparciem w ramach kryterium
 • strategicznego)= sankcja
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w16
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Sankcje umowne
 • Kryterium dostępu
 • objęcie wsparciem osób z co najmniej 2 województw
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych
 • rezultatów uczestnikogodzin) x 50% = sankcja
 • 90% osób pochodzących z jednego województwa w ramach projektu
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych
 • rezultatów uczestnikogodzin) x (procent osób pochodzących z województwa, w którym
 • przekroczono granicę 90% w ramach projektu – 90%) = sankcja
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w17
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Sankcje umowne
 • Projekt otwarty
 • Kryteria strategiczne
 • 70% uczestników stanowią mikoroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy lub pracownicy u nich zatrudnieni
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia
 • Zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 5% x(procent uczestników z
 • kryterium strategicznego – procent uczestników objętych wsparciem w ramach
 • kryterium strategicznego)= sankcja
 • 40% stanowią uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia i jednocześnie kobiety stanowią co najmniej 55% uczestników projektu
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych
 • rezultatów uczestnikogodzin) x 10% x[(40% - procent uczestników w wieku powyżej 45
 • roku życia) + (55% - procent kobiet-uczestników projektu)]= sankcja
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w18
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Sankcje umowne
 • cd. Projekt otwarty
 • 100% stanowią uczestnicy z wykształceniem na poziomie nie wyższym niż 3 wg ISCED 97
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia
 • zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 5% x(procent osób z kryterium
 • strategicznego - procent osób objętych wsparciem w ramach kryterium
 • strategicznego)= sankcja
 • Kryterium horyzontalne
 • uczestnicy pochodzą z co najmniej 5 województw
 • Całkowite wydatki projektu x 20% x(liczba województw z których powinni zostać
 • zrekrutowani beneficjenci zgodnie z kryterium dostępu (min.5) – rzeczywista liczba
 • województw, z których zrekrutowani zostali beneficjenci )= sankcja
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w19
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Sankcje umowne
 • Studia podyplomowe
 • 60% uczestników zostanie przeszkolonych na studiach podyplomowych o profilu technicznym
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia
 • zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 15% x(procent uczestników z
 • kryterium strategicznego - procent uczestników przeszkolonych w ramach
 • kryterium strategicznego)= sankcja
 • 40% stanowią uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia
 • Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych
 • rezultatów uczestnikogodzin) x 5% x(procent uczestników z kryterium strategicznego –
 • procent uczestników objętych wsparciem w ramach kryterium strategicznego)= sankcja
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w20
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Rozwiązanie umowy
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
 • rozliczeniu podlegają wydatki związane z prawidłowo zrealizowaną częścią projektu
 • Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, w zależności od przesłanki :
 • rozliczeniu podlegają wydatki związane z prawidłowo zrealizowaną częścią projektu
 • zwrot całości lub części środków wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe
 • wykluczenie na okres 3 lat z możliwości ubiegania się i otrzymania dofinansowania na podstawie Ustawy o finansach publicznych lub Ustawy o PARP
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w21
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Pozostałe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji Projektu
 • Zawarcie umowy szkoleniowo-doradczej – załączniki:
 • deklaracja uczestnictwa
 • lista uczestników
 • dokument rejestrowy przedsiębiorstwa/zaświadczenie o zatrudnieniu – studia podyplomowe
 • dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej
 • Informowanie o działaniach w projekcie
 • zgłaszanie szkoleń – półroczne, miesięczne, korekta 10 dni przed szkoleniem
 • rejestracja szkoleń w internetowej bazie ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl – aktualizacja raz na miesiąc
 • informowanie o działaniach promocyjnych
 • Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa – pkt 4.5 Zasad realizacji projektu
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w22
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu
 • Pkt 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu – opis postępu realizacji zadań
 • Pkt 11 Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku
 • Pkt 12 Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją projektu - opis problemów i podjętych środków naprawczych, przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu
 • Pkt 13 Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w23
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu
 • Załącznik 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - załącznik do
 • Zasad systemu sprawozdawczości POKL
 • Tabela 1 Przepływ uczestników projektu
 • osoby, które rozpoczęły udział w projekcie
 • osoby, które powróciły do projektu
 • osoby, które zakończyły udział w projekcie
 • osoby, które przerwały udział w projekcie
 • osoby, które kontynuują udział w projekcie
slide24

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

GŁÓWNE ZASADY

Punktem wyjścia do przygotowania sprawozdania jest status osoby w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w odniesieniu do projektu

Sprawozdawane są zawsze OSOBY, nie uczestnicy szkoleń

slide25

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • GŁÓWNE ZASADY c.d.
 • OSOBA ROZPOCZYNAJĄCA – osoba, która po raz pierwszy rozpoczęła udział w projekcie:RMr – osoba, która rozpoczęła udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczymRMp – osoba, która rozpoczęła udział w projekcie od początku jego realizacji
 • OSOBA POWRACAJĄCA – osoba, która zakończyła lub przerwała udział w projekcie, następnie powróciła do projektu
 • PWMr - osoba, która powróciła do projektu w danym okresie sprawozdawczym
 • PWMp - osoba, która powróciła do projektu od początku jego realizacji
 • OSOBA ZAKOŃCZAJĄCA – osoba, która zakończyła udział w projekcie
 • ZMr – osoba, która zakończyła udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczymZMp – osoba, która zakończyła udział w projekcie od początku jego realizacji
slide26

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • GŁÓWNE ZASADY c.d.
 • OSOBA PRZERYWAJĄCA – osoba, która przerwała udział w projekcie i nie zakończyła żadnego szkolenia w projekciePMr – osoba, która przerwała udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczymPMp – osoba, która przerwała udział w projekcie od początku jego realizacji
 • OSOBA KONTYNUUJĄCA – osoba, która ostatniego dnia okresu sprawozdawczego kontynuuje udział w projekcieKMr – osoba, która kontynuuje udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczym
slide27

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

Rozpoczynający

R

Kontynuujący

K

Zakończający

Z

Przerywający

P

slide28

Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów

 • WAŻNY WZÓR
 • Dotyczący Tabeli 1 - przepływ osób
 • RMp = KMr + ZMp + PMp
 • ZMr + PMr + K = RMr + PWMr + K z poprzedniego okresu
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w29
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu
 • Tabela 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie
 • Należy wypełnić Pkt 3 Zatrudnieni oraz podpunkty:
 • w tym samozatrudnieni
 • w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach
 • w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach
 • w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach
 • w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach
 • w tym pracownicy w gorszym położeniu
 • Należy wypełnić Pkt 4 Ogółem
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w30
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu
 • Tabela 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch
 • grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – wiek określa się w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie
 • Tabela 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie – wykształcenie określa się w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie
 • Tabela 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie
 • Tabela 6 Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej na rzecz MSP
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w31
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu
 • Tabela 7 Osiągnięte wartości wskaźników – należy wypełnić następujące punkty dla Priorytetu II: 1, 2, 7 oraz Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie:
 • liczba uczestników w podziale na szkolenia i doradztwo,
 • liczba uczestnikogodzin w podziale na szkolenia i doradztwo
 • Projekty zamknięte
 • kryteria strategiczne
 • liczba uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach
 • szkoleniowych z zakresu ICT
 • liczba uczestników w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w32
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu
 • kryteria dostępu
 • liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniu w podziale na województwa
 • Projekty otwarte
 • kryteria strategiczne
 • liczba uczestników będących mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami lub pracownicy u nich zatrudnieni
 • liczba uczestników w wieku powyżej 45 roku życia
 • liczba uczestników- kobiet
 • liczba osób z wykształceniem na poziomie nie wyższym niż 3 wg ISCED 97
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w33
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu
 • kryteria horyzontalne
 • liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w podziale na województwa
 • Projekty studiów podyplomowych
 • kryteria strategiczne
 • liczba uczestników przeszkolonych na studiach podyplomowych o
 • profilu technicznym
 • liczba uczestników w wieku powyżej 45 roku życia
poddzia anie 2 1 1 zasady realizacji um w34
Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów
 • Wniosek o płatność – PEFS
 • PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego – obowiązek przekazania w
 • formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach projektu
 • Formularz PEFS wraz z hasłem oraz loginem przekazywany wyłącznie z PARP (nie można ściągać z innych instytucji wdrażających)
 • Formularz PEFS przekazywany z każdym wnioskiem o płatność narastająco
 • Formularz PEFS na nośniku elektronicznym, spakowany, zabezpieczony hasłem przesyłany pocztą tradycyjną. Hasło w oddzielnej kopercie
 • Dane o osobach uczestniczących w projekcie należy wpisywać do formularza PEFS w momencie rozpoczęcia udziału w szkoleniu/usłudze doradczej
 • Samozatrudnieni wypełniani w zakładce "Dane uczestników indywidualnych"
 • Wszystkie pola w formularzu PEFS muszą zostać wypełnione