umowy m rycerski n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Umowy M. Rycerski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Umowy M. Rycerski - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Umowy M. Rycerski. Umowa. Umowa jest czynnością prawną, w której uczestniczą co najmniej dwie strony. Jej niezbędnym elementem jest konsensus, czyli porozumienie stron. Warunkiem skuteczności umowy jest złożenie zgodnych oświadczeń woli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Umowy M. Rycerski' - claire-odom


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
umowa
Umowa

Umowa jest czynnością prawną, w której uczestniczą co najmniej dwie strony.

Jej niezbędnym elementem jest konsensus, czyli porozumienie stron. Warunkiem skuteczności umowy jest złożenie zgodnych oświadczeń woli.

W wyniku umowy następuje powstanie, zmiana lub zniesienie wzajemnych praw i obowiązków stron

o wiadczenie woli
Oświadczenie woli

Oświadczeniem woli jest każde zachowanie się człowieka, które jest dostatecznie jasne i zrozumiałe, zmierzające do wywołania określonego skutku prawnego.

Oświadczenia woli mogą być składane ustnie, pisemnie a także w sposób dorozumiany (milczący).

Przykład:Zakup książki w księgarni, umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy dokonany zostanie wybór określonej pozycji, za którą potem księgarz pobiera odpowiednią sumę tytułem ceny.

zasada swobody zawierania um w
Zasada swobody zawierania umów

Swoboda umów to zasada prawa zobowiązań polegająca na przyznaniu podmiotom prawnym ogólnej możliwości zawierania i kształtowania treści umów w granicach zakreślonych przez prawo.

Na swobodę umów składają się cztery elementy:

 • swoboda w zawieraniu umowy
 • swoboda w wyborze kontrahenta
 • swoboda w kształtowaniu treści umowy
 • swoboda w wyborze formy zawarcia umowy
zasada pacta sunt servanda
Zasada pacta sunt servanda
 • umów należy dotrzymywać
 • umowa zawarta z przekroczeniem którejkolwiek z granic umów jest w myśl art. 58 k.c. bezwzględnie nieważna, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
oferta
Oferta

Oferta jest to oświadczenie woli osoby fizycznej lub prawnej (oferenta) skierowane do innej osoby fizycznej lub prawnej (oblata), które zawiera propozycję zawarcia umowy i określa jej istotne postanowienia.

Związanie ofertą:

gdy oferta zawiera określony termin, to oferent jest nią związany aż do upływu oznaczonego terminu

Jeżeli oferta nie zawierała określenia terminu, to należy odróżnić dwie sytuacje:

 • oferta została złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą telefonu. Oferta taka przestaje wiązać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie,
 • oferta została złożona listownie, telegraficznie itp. Oferta taka przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź, wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Przyjęcie oferty powoduje zawarcie umowy, jeżeli oferta zostanie zaakceptowana w całości i bez zastrzeżeń.
przetarg
Przetarg

Przetarg jest szczególnym trybem zawierania umów, na przetarg składają się następujące etapy:

1) ogłoszenie przetargu,

2) składanie ofert,

3) przyjęcie wybranej oferty.

przetarg ustny
Przetarg ustny

nazywany licytacją lub aukcją, polega na tym, że ogłaszający przetarg oczekuje coraz korzystniejszych ofert. Złożona oferta obowiązuje aż do momentu złożenia korzystniejszej oferty przez innego licytanta albo, gdy przetarg zostanie zamknięty bez wybrania oferty. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie wyboru oferty, stwierdzanego tzw. przybiciem.

przetarg pisemny
Przetarg pisemny

polega na pisemnym składaniu ofert, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Ofert można składać w określonym terminie. Oferta zostaje przyjęta w trybie sformalizowanym, przewidzianym w ogłoszonych warunkach przetargu. Przetarg może zostać zamknięty bez przyjęcia oferty, jeżeli żadna z ofert nie spełniała jego oczekiwań. Oferta przetargowa przestaje obowiązywać, gdy składający ofertę zostanie powiadomiony o wybraniu innej oferty.

rokowania negocjacje
Rokowania (negocjacje)

stosowane są wówczas, gdy chodzi o zawarcie umowy skomplikowanej, dotyczącej znaczących przedsięwzięć gospodarczych, dużych inwestycji, wielkich dostaw towarów, współpracy finansowej itp. Do zawarcia umowy dochodzi, gdy strony dojdą do porozumienia we wszystkich sprawach, które były przedmiotem rokowań.

umowy adhezyjne
Umowy adhezyjne

w sytuacji gdy umowa zawierana jest masowo

Umowa adhezyjna-umowa zawierana przez przystąpienie konsumenta do umowy, bez możliwości jej negocjowania; przystąpienie to może nastąpić w różnych formach, np. poprzez wejście do autobusu albo wykupienie polisy ubezpieczeniowej.

Wzorzec umowy-z pojęciem umowy adhezyjnej wiąże się pojęcie wzorców umownych, takich jak ogólne warunki umów, wzory umów oraz regulaminy, będących w istocie szablonami, formularzami czyli tzw. umowami standardowymi. Są one przygotowane przez przedsiębiorcę jednostronnie, bez indywidualnego uzgadniania z konsumentem, i wiążą konsumenta, o ile zostały mu doręczone przed zawarciem umowy, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

co powinna zawiera umowa
co powinna zawierać umowa?
 • data zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron,
 • przedmiot umowy,
 • okres, na jaki obowiązuje lub termin jej realizacji,
 • obowiązki stron,
 • forma, wysokość i płatność wynagrodzenia,
 • zabezpieczenia wykonania umowy (w przypadku niektórych umów),
 • gwarancja jakości (w przypadku niektórych umów)
 • możliwość odstąpienia od umowy,
 • podpisy.
slide14
umowa sprzedaży (art. 535 - 602 k.c.),

umowa zamiany (art. 603 k.c.)

umowa dostawy (art. 605 - 612 k.c.),

umowa kontraktacji (art. 613-626 k.c.),

umowa o dzieło (art. 627-646. k.c.),

umowa o roboty budowlane (art. 647 - 658 k.c.),

umowa najmu (art. 659 - 692 k.c.),

umowa dzierżawy (art. 693 - 709 k.c.),

umowa leasingu (art. 709 [1] - 709 [18] k.c.),

umowa użyczenia (art. 710 - 719 k.c.),

umowa pożyczki (art. 720 - 724 k.c.),

umowa rachunku bankowego (art. 725 – 733 k.c.),

umowa zlecenia (art. 734 - 751 k.c.),

umowa agencyjna (art. 758 – 764 [9] k.c.),

umowa komisu (art. 765 - 773 k.c.),

umowa przewozu (art. 774 - 793 k.c.),

umowa spedycji (art. 794 - 804 k.c.),

umowa ubezpieczenia (art. 805 - 820 k.c.),

umowa przechowania (art. 835 - 845 k.c.),

umowa składu (art. 853 - 859 k.c.),

umowa spółki (art. 860 - 875 k.c.),

umowa poręczenia (art. 876 - 887 k.c.),

umowa darowizny (art. 888 - 902 k.c.),

umowa renty (art. 903 - 907 k.c.),

umowa o dożywocie (art. 908 - 916 k.c.).

umowy nazwane z kodeksu cywilnego wykorzystywane w obrocie gospodarczymŹródło: M. Wajgner, Elementy prawa, Wyd. REA s.j., Warszawa 2005
umowy nienazwane
Umowy nienazwane

Umowy nienazwane to umowy, których nazwy nie znalazły się w kodeksie cywilnym

 • umowa akwizycji
 • umowa brokerska
 • umowa factoringu
 • umowa franchisingu
 • umowa menedżerska
 • umowa sponsoringu
umowa o dzie o
Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu, co oznacza, iż efekt pracy musi być skonkretyzowany dziełem, co do którego zamawiający może zgłaszać uwagi np. tytułu rękojmi.

umowa zlecenia
Umowa zlecenia

Umowa zlecenia jest tzw. umową starannego działania, co oznacza, iż zleceniobiorca zobowiązuje się tu jedynie do należytej staranności w wykonywaniu pracy, a nie do osiągnięcia określonego rezultatu.

umowa agencyjna
Umowa agencyjna

Umowa agencyjna – przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

umowy o prac
Umowy o pracę

Umowy o pracę podlegają znacznie bardziej szczegółowym i restrykcyjnym kryteriom niż umowy prawa cywilnego.

„Praca” i „zatrudnienie” w znaczeniu ścisłym oznaczają realizację stosunku pracy regulowanego w przepisach prawa.

Stosunek pracy, to odpłatne świadczenie pracy określonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy.

prawo pracy
PRAWO PRACY

Prawo pracy - jest to zespół norm związanych ze stosunkiem pracy, regulujących stosunki prawne pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

slide21
Jednym z podstawowych celów prawa pracy jest ochrona pracownika, ponieważ jest on słabszym ogniwem w strukturze zatrudnienia.
 • Obowiązki jak i prawa stron stosunku pracy są wzajemnie powiązane, przy czym ze względu na asymetrię ról, w których pracownik i pracodawca występują, nie są one tożsame.
 • W stosunkach pracy, pracodawca i pracownik działają nie tylko w swoim własnym interesie, ale zobligowani są również do działania w interesie i na rzecz drugiej ze stron.
 • W odróżnieniu od stosunków cywilnoprawnych, gdzie podmiot zobowiązany wykonuje wszystkie zlecone mu zadania starannie, troska o dobro jego zleceniodawcy nie jest przedmiotem jego obowiązku. (społeczny charakter stosunku pracy)
 • Równowagę pomiędzy zaspokojeniem potrzeb ekonomicznych pracodawcy, a ochroną pracownika, jego możliwościami zarobkowania i rozwojem zawodowym osiąga się najczęściej poprzez formułowanie obowiązków i praw stron stosunku pracy.
r d a prawa pracy
Źródła prawa pracy

Powszechne

 • przepisy Kodeksu pracy
 • przepisy innych ustaw
 • aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

Specyficzne

 • postanowienia układów zbiorowych pracy
 • innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
zasady prawa pracy
Zasady prawa pracy

1. prawa do pracy

2. swobody nawiązywania stosunków pracy

3. wolności pracy

4. poszanowania dóbr osobistych pracownika

5. równości pracowników

6. zakazująca dyskryminacji

7. odpłatności pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia)

8. ochrony uprawnień pracowników i automatyzmu prawnego

9. wolności pracowników i pracodawców tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych

stosunek pracy
Stosunek pracy

Stosunek pracy - jest to stosunek prawny, w którym pracownik obowiązany jest do osobistego i zgodnego z poleceniami pracodawcy świadczenia pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, a pracodawca do stworzenia warunków umożliwiających jej wykonywanie oraz wypłaty wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych.

pracodawca
Pracodawca

Pracodawca – jest to osoba fizyczna lub osoba prawna a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne zatrudnia pracowników. Za pracodawcę, który jest jednostką organizacyjną czynności z zakresu prawa pracy, działania w sferze prawa pracy podejmuje wyznaczona osoba bądź jej organ

pracownik
Pracownik

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

umowa o prac
Umowa o pracę

Umowa o pracę może być zawarta:

a) na czas nieokreślony

b) na czas określony

c) na czas wykonywania określonej pracystosowana jest stosunkowo szeroko w niektórych gałęziach gospodarki, na przykład przy pracach sezonowych w rolnictwie, przy budowie dróg itp. Stosunek pracy gaśnie wówczas automatycznie z upływem umówionego okresu lub wykonania prac

ad