NATURSKADE-FORSIKRING - PowerPoint PPT Presentation

ciaran-william
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NATURSKADE-FORSIKRING PowerPoint Presentation
Download Presentation
NATURSKADE-FORSIKRING

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
NATURSKADE-FORSIKRING
103 Views
Download Presentation

NATURSKADE-FORSIKRING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NATURSKADE-FORSIKRING Tall per 30.09.2013 Blir oppdatert hvert halvår

  2. Naturskadeforsikring Forsikringsselskapene erstatter skade som direkte skyldes naturulykke ved: • skred • storm • flom • stormflo • jordskjelv • vulkanutbrudd Jfr. lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70

  3. Storm Vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek. dvs. liten storm

  4. Flom Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk snøsmelting fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse. Det er også erstatningsbetingende flom når ekstraordinær, naturlig avrenning danner villbekker i skrånende terreng. Det forutsettes at situasjonen medfører ekstraordinær skade.

  5. Skred Utrasing av større eller mindre masser av • stein • jord • leire • snø Inntreffer ofte i en eller flere kombinasjoner, ofte med vann

  6. Stormflo Kombinasjon av • Tidevann • Lavtrykk • Storm

  7. Andre former for naturskade Jordskjelv Vulkanutbrudd

  8. Naturskader i alt – antall 1980-2012

  9. Naturskadeerstatninger i mill. kr. (nom. og kpi-just.). 1980-2012