slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Per Ericsson Görvälnverket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Per Ericsson Görvälnverket - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Per Ericsson Görvälnverket. Distributionsområde. Norrvatten. Görväln. Lovö. Vattenverk. Norsborg. Stockholm Vatten. Stockholms län. 26 kommuner Tättbefolkad Mälaren dominerande vattentäkt (95%) Otillräcklig reservvatten- kapacitet Många berörda VA-aktörer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Per Ericsson Görvälnverket' - chyna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
distributionsomr de
Distributionsområde

Norrvatten

Görväln

Lovö

Vattenverk

Norsborg

Stockholm Vatten

stockholms l n
Stockholms län
 • 26 kommuner
 • Tättbefolkad
 • Mälaren dominerande vattentäkt (95%)
 • Otillräcklig reservvatten-kapacitet
 • Många berörda VA-aktörer
 • VAS – rådet (samrådsorganisation)
agenda
AGENDA
 • Vattenkedjan - sårbarhet
 • Lagstiftning – styrka / svagheter?
 • Klimathot
 • Water Safty Plans (WSP)
 • Vad har Norrvatten gjort?
 • Hur gå vidare?
styrka svagheter i svensk dricksvattenf rs rjning
STYRKA / SVAGHETER I SVENSK DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
 • Generellt bra dricksvatten i Sverige – bra vattentäkter
 • Förhållandevis enkel reningsteknik (klarar inte större kemiska och mikrobiella förorenings-utsläpp)
 • Sårbart för föroreningar /klimatpåfrestningar
 • Bristande kunskap hos VA-huvudmän och tillsynsmyndigheter
vattenkedjan f roreningsk nslig
”VATTENKEDJAN” - FÖRORENINGSKÄNSLIG
 • Avloppsvatten
 • Enskilda avlopp
 • Dagvatten
 • Betesmark
 • Båttrafik
 • Bristande reningsteknik
 • Trycklösa ledningsnät

Tillrinnings- område

Vattentäkt

Vattenverk

Lednings-nät

Konsument

vattent kter p verkas av m ngden nederb rd i tillrinningsomr det och
Vattentäkter påverkas av mängden nederbörd i tillrinningsområdet och…

Jordarter

Jordbruk

Skogsbruk

Jordarter

Jordbruk

Skogsbruk

Dagvatten

Dagvatten

Avlopp

Avlopp

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

lagstiftning
Lagstiftning

Vattenkedjan

Tillrinningsområde – vattentäkt – vattenverk-

ledningsnät – konsument

Vattendirektivet (vattentäkt)

 • saknar bl.a. mikrobiologiska krav

Dricksvattendirektivet (VA-verk – konsument)

 • Fritt från hälsofarliga mikroorganismer och kemiska ämnen
 • Krav på tillräckliga mikrobiologiska barriärer (inga råd hur dessa skall beräknas – vad är tillräckligt?)
dricksvattendirektivet forts ttning
Dricksvattendirektivet fortsättning
 • Fokus på laboratorieanalyser
 • Gränsvärdeslistor – kemi / mikrobiologi
 • Fokuserat på bakterier av analysskäl - ej parasiter och virus
 • ”Tjänligt ur mikrobiologisk synpunkt” utgör ingen garanti för frånvaro av virus m.m.
 • Stickprover
 • Lång analystid
lagstiftningen r otillr cklig
LAGSTIFTNINGEN ÄR OTILLRÄCKLIG!

Vad är en acceptabel risk?

WHO: max 1 /10.000 konsumenter/år är en acceptabel risk

Lagstiftning saknas - livsmedelsverket har startat en utredning

Målsättningen ska givetvis vara att ingen ska riskera att bli sjuk – detta mål är dock i praktiken omöjligt att nå

Distributionsnätet är svårast att skydda upp – övriga delar går att klara med olika åtgärder.

f rorenade r vatten
Förorenade råvatten
 • Svenska ytvattenverk i regel ej byggda för detta
 • Kemiska föroreningar – i stort inget skydd - aktivt kolfiltrering fungerar inte p.g.a. hög humushalt i rå- och dricksvatten.
 • Desinfektion med oxidationsmedel t.ex. klor, fungerar dåligt p.g.a. humusstörningar – klor har ingen effekt på parasiter.
slide12

Mikrobiologisk belastning i kraftiga regn

 • Bräddningar från avloppsledningar och avloppsverk.
 • Avsköljning betesmark
 • Dagvatten
 • Gödselhantering

En gödselhög i ett skyddsområde

l sning water safty plans
LÖSNING- WATER SAFTY PLANS
 • Risk-sårbarhetsanalyser av hela vattenkedjan kopplad till åtgärder - krav från WHO
 • Dricksvattnet skall inte ens i extremfall kunna bli förorenat
 • Laboratoriekontrollen blir ett sorts kvitto på väl fungerande WSP
 • Verktyg – Mikrobiologisk riskanalys (MRA)
 • Beräknar barriärhöjder för bakterier, protozoer och virus
 • Krävs kunskap om befintliga och potentiella föroreningskällor samt brister i reningsprocesser
 • Brister framgår tydligt – åtgärder täkt/vattenverk
 • Finns att gratis ladda ned från Svensk Vattens hemsida sedan 2009
 • Få kör denna analys
wsp verktyg
WSP-”VERKTYG”
 • God kunskap om ”vattenkedjan”

a) potentiella föroreningskällor,

b) hydrodynamiska kunskaper om strömmar i vattentäkten

c)svagheter i reningsprocesser

d)svagheter i ledningsnät

 • Ta ”höjd för klimateffekter”
 • Mikrobiologisk datasimulering (MRA – bakterier, virus + parasiter) – beräkning av sämsta tänkbara råvattenkvalitet kopplat till vattenverkets reningseffekt
 • Vid behov simulering av åtgärdsbehov – täkt / barriärverkan vid vattenverk (MRA)
slide15

Klimat och sårbarhetsutredningen

 • Kartlägga samhällets sårbarhet för extrema
 • väderhändelser och successiva klimat-förändringar – kort, medellång, lång sikt
  • uppskatta kostnader för skador
  • föreslååtgärder som minskar sårbarheten samt kostnader för dessa - anpassning
  • redovisa behov av ändrade uppgifter och förbättrad beredskap vid myndigheter
  • VA-producenter, SMHI, SMI, SGU m.fl.

Klimat och Sårbarhetsutredningen

slide17
JA!
 • Extremväder – akut föroreningrisk
 • Långsiktigt försämrad råvattenkvalitet
 • Risk för störningar i distributionsnät
 • Torka – grundvattenbrist/kvalitet
 • Störningarna kan dock minimeras
klimatp verkan
Klimatpåverkan
 • Ökad nederbörd höst, vinter, och vår
 • Varmare vintrar
 • Sommaren förlängs -varmare ytvatten
 • Ökad risk för torka
 • Nya oönskade mikroorganismer
 • Algblomningar –toxiner m.m.
slide19

Medeltemperaturhöjning och förändrad avrinning

påverkar vattenkvaliteten i tillrinningsområden.

Ändrad biologi,

algblomning, mm

extrem nederb rd
Extrem nederbörd …….
 • Översvämmad industrimark – miljögifter
 • Dagvatten – kemiska och mikrobiologiska föroreningar
 • Bräddning av orenat avloppsvatten
 • Översvämmad betesmark (mikroorganismer)
slide21

September 2001 – Intensiva regn i Sundsvall

Bergsåker/Sundsvall

Foto Räddningstjänsten Sundsvall/Timrå

slide22

Ska inte en vattentäkt tåla lite vatten, sa en politiker

Översvämning i brunnsområde.

Bakterier i dricksvattnet och risk för miljögifter, Småland 2004

slide23

Skador på ledningar i mark.

Foto:Niklas Modig, Sundsvalls Tidning

Sundsvall/Njurunda 2001

tillrinningsomr de m laren klimatp verkan fou behov
Tillrinningsområde / Mälaren klimatpåverkan FoU-behov
 • Markanvändning
 • NOM - bildning / nedbrytning / utlakning
 • Närsaltläckage
 • Ekologiska förändringar
 • Nya arter mikroorganismer
 • Extremväder – avlopp / dagvatten / förorenad mark m.m.
 • WSP – klimatanpassade verktyg
norrvatten fou utredningar
NORRVATTENFoU –utredningar
 • Hydrologisk datasimuleringsmodell för östra Mälaren – studera hur föroreningar sprids och späds ut fram till råvattenintag - 1994
 • Klimat- och sårbarhetsutredningen
 • VAS-Råds utredningar – 7 st / täkt till konsument sedan 2005
 • Medverkat i framtagning av MRA -verktyg
 • Kemisk WSP – Stockholm Vatten / Livsmedelsverket
 • Mikrobiologisk WSP
 • FoU i samarbete med universitet och högskolor – bl.a. – virus, humus och reningsteknik för humus
 • Examensarbeten
 • Utveckling av on-line instrument
r det f r vatten och avloppssamverkan i stockholms l n vas r det
Rådet för vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS-rådet)
 • Ett forum för strategiska vatten- och avloppsfrågor (2005)
 • VA-organisationer, kommuner, Länsstyrelse, Regionplanekontoret (RTK) och Kommunal förbundet Stockholms län (KSL)
 • Styrka – brett samarbete mellan olika berörda aktörer
vas r ds rapporter dricksvatten
VAS-Råds rapporterdricksvatten
 • Rapport 3 - Skydd av dricksvattentäkter inom Stockholms län
 • Rapport 4 – Dagvattenpåverkan i östra Mälaren
 • Rapport 6 – Dricksvattenförekomster i Stockholms län (potentiella reservvattentäkter)
 • Rapport 7 - Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen
 • Rapport 8 – Mälarens värde
forts ttning
Fortsättning
 • Rapport 9 – Rutiner vid nödvattenför-sörjning
 • Rapport 10 – Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning

Finns att ladda ned på www.vasradet.se

norrvatten wsp kemiska f roreningar
NORRVATTENWSP KEMISKA FÖRORENINGAR

Dieselolja / bensin

Kraftiga luktstörningar mycket låga halter- 1-5 mikrogram/liter (1 del på 100.000.000 delar vatten)

Ca 1 liter olja/bensin kan teoretiskt förstöra 100.000 m3 vatten

Stort intagsdjup, 22 m, i kombination med skiktat vatten sommartid medför ett visst skydd.

slide34

Olja / bensinPulverkol1. Intag2. Mikrosil3. Pumpar4. Aluminiumsulfat5. Flockning6. Sedimentering7. Snabbfilter8. Pumpar9. Kolfilter10. UV-ljus11. Klorering12. Lågreservoar13. Pumpar14. Vattentorn

wsp mikrobiologi
WSP - MIKROBIOLOGI
 • Källinventering av föroreningskällor
 • MRA och ODP analys
 • Virus utgör största hotet
 • Fritidsbåtar, dagvatten, bräddavlopp och enskilda avlopp utgör störst risk
 • De närmaste avloppsutsläppen ansluts till kommunalt avlopp.
slide36

MikrobiologiFällning + UV1. Intag2. Mikrosil3. Pumpar4. Aluminiumsulfat5. Flockning6. Sedimentering7. Snabbfilter8. Pumpar9. Kolfilter10. UV-ljus11. Klorering12. Lågreservoar13. Pumpar14. Vattentorn

humanpatogena virus norvid
HUMANPATOGENA VIRUS NORVID
 • Görvälngruppen -Norrvatten, Stockholm Vatten, Göteborg Vatten och Sydvatten
 • Linköpings Universitet
 • Analysmetodik framtagen
 • Öka kunskapen om virus i vattentäkter
 • Underlag för MRA
avloppsvatten
AVLOPPSVATTEN
 • Avföring ca 1000.000.000.000 st norovirus/ gram
 • Renat avloppsvatten – upp till 1000.000 st / liter
 • Infektionsdos – 10 st norovirus
 • Görvälnverket ca 99.9999 % avskiljning avskiljningsgrad av norovirus
 • MRA – mål max 1/10.000 sjuka – mindre än 1 virus/liter råvatten.
slide40

MikrobiologiFällning + UV1. Intag2. Mikrosil3. Pumpar4. Aluminiumsulfat5. Flockning6. Sedimentering7. Snabbfilter8. Pumpar9. Kolfilter10. UV-ljus11. Klorering12. Lågreservoar13. Pumpar14. Vattentorn

slide42

Medeltemperaturhöjning och förändrad avrinning

påverkar vattenkvaliteten i tillrinningsområden.

Ökat / ändrat humusinnehåll i vatten

Förändringar efter 1984 (SLU)

varf r rena bort humus mnen
Varför rena bort humusämnen?

Färg och grumlighet

Näring för bakterier i ledningsnät

Förhindrar/försvårar en effektiv desinfektion med oxidationsmedel (klor /ozon m.m.)

Klor + humusämnen bildar bundet kloröverskott – usel desinfektionseffekt

Klor + humus bildar canceriogena biprodukter

Klor / ozon + humus bildar bakterienäring

Blockerar aktivt kolfilter – inget kemiskt skydd

slide44

Color of Water FormasStarkaforskningsmiljöer, 2010-2014Interaktion med klimat och effekter på drickvattentäkter

Drinking water treatment – developing strategies for an improved DOC removal

Stephan Köhler, Elin Lavonen, Per Ericsson, Johanna Ansker, Peder Blomkvist, Anders Düker och Lars Tranvik

ledningsn t fou behov
Ledningsnät – FoU-behov
 • Ekologi –biofilmer / varmare vatten
 • Korrosion - inverkan av NOM, temperatur, biofilmer m.m.
 • Materialval - klimatanpassad
 • Desinfektion av ledningsnät
 • Utveckling online analysinstrument – upptäcka störningar
 • Extremväder –skredrisker m.m.

Hur minska risker?

sammanfattning
SAMMANFATTNING
 • Vattenkedjan är mycket sårbar för föroreningar
 • Bristande skydd av vattentäkt i kombination med otillräcklig rening vid vattenverken.
 • Kunskapen om sårbarheten är bristfällig
 • Klimathotet ökar sårbarheten
 • Målet 1 / 10.000 personer kräver mycket hög reningsgrad.
 • Lagstiftningen har brister
 • Verktyg finns för att minska sårbarheten
 • Reservvatten, reservel m.m.
fr gest llningar dricksvattenf rs rjning
Tidshorisont?

Kvalitetsmål? Kemi + mikrobiologi

Befolkningsökning – VA-planer – hur hantera dessa frågor?

Reservvatten?

Kemisk skydd?

Kompetensförsörjning

Vad får det kosta?

FRÅGESTÄLLNINGAR - DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
vattenkedjan
”Vattenkedjan”
 • Se över skyddsområden – klimatanpassa skyddet
 • Hydrologisk modell för vattentäkten + påverkan av klimat (extrem + långsiktig)
 • Råvattenintag – placering
 • Reningsteknik - kort sikt /lång sikt
 • Distributionsnät – underhåll / förnyelse
 • Reservvatten
brister i nuvarande reningsprocess
BRISTER I NUVARANDE RENINGSPROCESS
 • Partikelreduktionssteg saknas - Mikroorganismer kan adsorberas på partiklar och skyddas från desinfektion med ozon, UV och klor.
 • UV-ljus är bra på parasiter och bakterier men vissa virus tål UV-ljus.
 • Man bör ha minst två mikrobiologiska barriärer som bygger på olika principer a)fysisk avskiljning och b) avdödning / inaktivering
 • Ozon bryter ned humusämnen, liksom även fri klor, till mer lättnedbrytbara föreningar – stor risk för tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer i ledningsnätet.
 • Det krävs ett biologiskt reningssteg efter ozonsteget för att minska halten lättnedbrytbara ämnen.
 • Ökar humushalten i framtiden i Storsjön bör man fundera på ett reduktionssteg eller ersätta ozondesinfektion med t.ex. ett membransteg.
ber knade klimatf r ndringar
Beräknade klimatförändringar

…omfattande,snabba, och långvariga

slide56

Vattenbrist - torrperioder

Liten grundvattenbildning- högre halter av radon, fluor, mm- saltvatten

Höga vattentemperaturer- förändrad biologi i sjöar - låg omsättning - algblomning

Brandrisk- skogsbränder - annat brinner också- släckvatten – föroreningar

2011-2040

E/B2,SMHI

HBV-RCA3,

hela året

slide57

Växtsäsongens längd förlängs successivt

Antalet dagar/år (1961-90) Ökning av dagar/år 2070

slide58

Vad visar modellerna om havets nivå?

B2 (2070 – 2100)

A2 (2070 – 2100)

OBS - Ökningen fortsätter efter 2100

Bild Rossby Centre, SMHI

Ny mätningar indikerar att de stora landisarna smälter fortare

än beräknat. Stämmer det kan havets nivå stiga snabbare.

Liten varning

forts ttning1
Fortsättning
 • Reservvatten saknas
ytvattenrening huvudprinciper
Ytvattenrening – huvudprinciper
 • Mikrosil: mekaniskt sila bort partiklar > 0.2 mm
 • Fällning: slå ihop små partiklar till större – avskiljbara partiklar (flockar)
 • Fällning: svepa in /binda lösta humusämnen till större avskiljbara flockar
 • Absorbera små oönskade lösta ämnen på aktivt kol
 • Mikrobiologiskt bryta ned lättnedbrytbara organiska föreningar
 • UV-desinfektion: avdöda oönskade mikroorganismer
 • pH-justering
partiklar
Partiklar
 • Lerpartiklar
 • Alger
 • Bakterier, virus och parasiter
 • Organiska partiklar (rester av växtdelar m.m.)
 • Oorganiska partiklar (kollodiala lerpartiklar)
ad